ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

หวิญล็อง

vinh long

หวิญล็อง

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • จังหวัดหวิญล็องมีชื่อเสียงด้านการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ มีส้มโอนัมรอย (Nam Roi Pomelo) เป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด และได้รับการคุ้มครองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์เมื่อปี 2556 ด้วย
 • จังหวัดหวิญล็องมีอาณาเขตติดกับ 7 จังหวัดในที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ นครเกิ่นเทอ จังหวัด เบ๊นแจ เตี่ยนซาง จ่าวิญ ด่งท้าบ เหิ่วซาง และซ็อกจัง

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดหวิญล็อง

1.1 ข้อมูลที่ตั้งและเขตการปกครอง

จังหวัดหวิญล็องเป็น 1 ใน 13 จังหวัดบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง หรือภาคตะวันตกของประเทศ อยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 135 กิโลเมตรและนครเกิ่นเทอ 33 กิโลเมตร

จังหวัดหวิญล็อง มีอาณาเขตติดกับจังหวัดต่าง ๆ ในที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงมากถึง 7 จังหวัด โดยทางด้านทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับจังหวัดเบ๊นแจ (Ben Tre Province) และจังหวัดเตี่ยนซาง (Tien Giang Province) ทิศตะวันออกติดจังหวัดจ่าวิญ (Tra Vinh Province) ทิศใต้ติดจังหวัดซ็อกจัง (Soc Trang Province) และจังหวัดเหิ่วซาง (Hau Giang Province) และทิศตะวันตกติดนครเกิ่นเทอและจังหวัดด่งท้าบ (Dong Thap Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดหวิญล็อง

 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

พื้นที่จังหวัดเป็นที่ราบลุ่มที่ถูกขนาบด้วยแม่น้ำเหิ่ว (Hau River) และแม่น้ำโก๋เจียน (Co Chien River) หรือแม่น้ำเตี่ยน (Tien River) และมีแม่น้ำมังทิ้ด (Mang Thit River) เชื่อมแม่น้ำทั้งสองสายเข้าด้วยกัน

จังหวัดหวิญล็องมีอุณหภูมิเฉลี่ย 26 – 27 องศาเซลเซียส โดยฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤศจิกายนของทุกปี ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,500 – 1,650 มิลลิเมตร และมีปริมาณแสงแดด 2,400 ชั่วโมงต่อปี

จังหวัดหวิญล็องมีพื้นที่ทั้งหมด 1,525 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 8 พื้นที่ ประกอบด้วยเมืองหวิญล็อง (Vinh Long City) เป็นศูนย์กลางราชการส่วนท้องถิ่น และอีก 7 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดหวิญล็องได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่ 3 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นของเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดหวิญล็อง เป็นที่ราบลุ่มมีทรัพยากรดินและน้ำที่อุดมสมบูรณ์ มีที่ดินทั้งหมด 152,573 เฮกตาร์ มีที่ดินทั้งหมด 235,826 เฮกตาร์ ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เพื่อการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 78  พื้นที่เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้อยละ 1 และที่ดินเพื่ออาศัย ประกอบธุรกิจและวัตถุประสงค์อื่น ๆ ร้อยละ 21

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์

ปี 2562 จังหวัดหวิญล็องมีประชากรทั้งหมด 1.02 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 0.63 ล้านคน มีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยแม่โขง (Mekong University) มหาวิทยาลัยก่อสร้างภาคตะวันตก (Mien Tay Construction University) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหวิญล็อง (Vinh Long University of Technology Education) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีวิทยาลัยอาชีวะอีก 3 แห่ง เพื่อฝึกอบรมแรงงานในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง โดยค่าแรงพื้นฐานอยู่ที่ 3.07 – 3.92 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 170 เหรียญสหรัฐฯ) ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่จ้างงาน (Decree No.90/2019/NĐ-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการคมนาคมทางอากาศ จังหวัดหวิญล็องไม่มีสนามบิน แต่ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติเกิ่นเทอ (Can Tho International Airport: CXR) เพียง 50 กิโลเมตรเท่านั้น

ด้านการคมนาคมทางน้ำ จังหวัดหวิญล็องมีท่าเรือที่ใช้งาน 3 แห่ง โดยแต่ละแห่งสามารถรองรับเรือบรรทุกน้ำหนัก 3,000 – 7,000 ตัน ได้แก่ ท่าเรือบิ่นห์มินห์ (Binh Minh River Port) ท่าเรือหวิญล็อง (Vinh Long River Port) และท่าเรืออานเฟื๊อก (An Phuoc River Port)

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดหวิญล็อง

 

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านการคมนาคมทางบก มีถนนทางหลวง ได้แก่ QL1, QL53 และ QL54 ตัดผ่านภายในและระหว่างจังหวัด ทั้งนี้ แม้ว่าจังหวัดจะไม่ได้ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายใต้ แต่ก็ตั้งอยู่ไม่ไกลจากนครเกิ่นเทอ ซึ่งเป็นศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนาม

ด้านนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดหวิญล็องมีนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 6 แห่ง ซึ่งเปิดใช้งานแล้ว 3 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Hoa Phu I & II พื้นที่ 252 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม Binh Minh พื้นที่ 131.5 เฮกตาร์
 3. เส้นทางอุตสาหกรรม Co Chien บริเวณแม่น้ำโก๋เจียน พื้นที่ 30 เฮกตาร์

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุน 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 จังหวัดหวิญล็องมีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) คิดเป็นมูลค่า 50,529 พันล้านด่อง (2.19 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 6.2 โดยแบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 34 ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างร้อยละ 20 และภาคบริการร้อยละ 46

ด้านการเกษตร ประมงและป่าไม้ ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2 โดยมีข้าวเป็นผลผลิตที่สำคัญที่สุดของจังหวัด ซึ่งสามารถปลูกข้าวได้ตลอดปี โดยมีการปลูก 2 – 3 ฤดูกาล คิดเป็นพื้นที่กว่า 155,413 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 0.9 ล้านตัน นอกจากนี้ ยังมีการปลูกพืชผักบนพื้นที่ 59,644 เฮกตาร์ มีผลิตผลที่สำคัญ ได้แก่ ผัก เห็ดฟาง หญ้าสำหรับการปศุสัตว์ และมันเทศ

ด้านการปลูกผลไม้ มีผลผลิตคิดเป็น 514,800 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยผลไม้ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ผลไม้ประเภทส้ม ส้มโอนัมรอย เงาะ และมะม่วง เป็นต้น

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดในปี 2562 ถือว่ามีขนาดปานกลางเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น โดยมีโคกระบือรวมกัน 76,700 ตัว สุกร 0.19 ล้านตัว และสัตว์ปีก 9.5 ล้านตัว นอกจากนี้ เริ่มมีการเลี้ยงผึ้งและนกนางแอ่นบ้าง แต่ยังมีขนาดเล็ก

ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตรวมประมาณ 134,604 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 โดยมาจากการเพาะเลี้ยงเชิงอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นผลผลิต 127,900 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7

ด้านอุตสาหกรรมและก่อสร้าง ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 12.5 โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องหนัง เสื้อผ้า อาหารแช่แข็ง ทรายก่อสร้าง อาหารสัตว์ ซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ทางการแพทย์ และยา เป็นต้น

ด้านบริการและการค้าของจังหวัดหวิญล็อง ในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 โดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก มีนักท่องเที่ยว 144,600 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ในจำนวนดังกล่าว เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 73,400 คน และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ Vinh Sang Farm และเกาะ An Binh เป็นต้น

2.2 การค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศของจังหวัดหวิญล็องในปี 2562 มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 234 และ 668 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 ทั้งหมด 62 โครงการ คิดเป็น 741.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 18 โครงการ เป็นมูลค่า 131.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ธุรกิจไทยลงทุนในจังหวัดหวิญล็อง 1 โครงการ มูลค่า 0.315 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยบริษัท Greenfeed Vietnam จำกัด โดยทำธุรกิจค้าขายอาหารสัตว์

2.3 อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดวัสดุใหม่ หรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
 • อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก
 • อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร และเพาะพันธุ์สัตว์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

 1. เว็บไซต์รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดหวิญล็อง https://vinhlong.gov.vn/
 2. รายชื่อโครงการรอการลงทุน (ภาษาอังกฤษ) https://english.vinhlong.gov.vn/BUSINESS/INVESMENTPROJECTS/tabid/161/Default.aspx
 3. เว็บไซต์รวบรวมสินค้าของจังหวัดหวิญล็อง: http://nsvl.com.vn/
 4. เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมการค้าของจังหวัดหวิญล็อง: https://xttm.vinhlong.gov.vn

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดหวิญล็อง), สืบค้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 จาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-nam/thong-tin-dia-phuong

สภาประชาชนจังหวัดหวิญล็อง (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดหวิญล็อง ประจำปี 2562

กรมศุลกากรเวียดนาม (2563), รายงานการนำเข้าส่งออกจำแนกตามจังหวัด ปี 2019

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเวียดนาม (2563), ข้อมูลสินค้าที่รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, สืบค้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 จาก http://www.noip.gov.vn/chi-dan-dia-ly

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

61704

เข้าชมทั้งหมด