ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

หวิญล็อง

vinh long

หวิญล็อง

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป

 • จังหวัดหวิญล็องมีชื่อเสียงด้านการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ มีส้มโอนัมรอย (Nam Roi Pomelo) เป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด และได้รับการคุ้มครองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์เมื่อปี 2556 ด้วย
 • จังหวัดหวิญล็องมีอาณาเขตติดกับ 7 จังหวัดในที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ นครเกิ่นเทอ จังหวัด เบ๊นแจ เตี่ยนซาง จ่าวิญ ด่งท้าบ เหิ่วซาง และซ็อกจัง

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดหวิญล็อง

1.1 ข้อมูลที่ตั้งและเขตการปกครอง

จังหวัดหวิญล็องเป็น 1 ใน 13 จังหวัดบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง หรือภาคตะวันตกของประเทศ อยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 135 กิโลเมตรและนครเกิ่นเทอ 33 กิโลเมตร

จังหวัดหวิญล็อง มีอาณาเขตติดกับจังหวัดต่าง ๆ ในที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงมากถึง 7 จังหวัด โดยทางด้านทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับจังหวัดเบ๊นแจ (Ben Tre Province) และจังหวัดเตี่ยนซาง (Tien Giang Province) ทิศตะวันออกติดจังหวัดจ่าวิญ (Tra Vinh Province) ทิศใต้ติดจังหวัดซ็อกจัง (Soc Trang Province) และจังหวัดเหิ่วซาง (Hau Giang Province) และทิศตะวันตกติดนครเกิ่นเทอและจังหวัดด่งท้าบ (Dong Thap Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดหวิญล็อง

 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

พื้นที่จังหวัดเป็นที่ราบลุ่มที่ถูกขนาบด้วยแม่น้ำเหิ่ว (Hau River) และแม่น้ำโก๋เจียน (Co Chien River) หรือแม่น้ำเตี่ยน (Tien River) และมีแม่น้ำมังทิ้ด (Mang Thit River) เชื่อมแม่น้ำทั้งสองสายเข้าด้วยกัน

จังหวัดหวิญล็องมีอุณหภูมิเฉลี่ย 26 – 27 องศาเซลเซียส โดยฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤศจิกายนของทุกปี ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,500 – 1,650 มิลลิเมตร และมีปริมาณแสงแดด 2,400 ชั่วโมงต่อปี

จังหวัดหวิญล็องมีพื้นที่ทั้งหมด 1,525 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 8 พื้นที่ ประกอบด้วยเมืองหวิญล็อง (Vinh Long City) เป็นศูนย์กลางราชการส่วนท้องถิ่น และอีก 7 อำเภอ

ปี 2564 จังหวัดหวิญล็องได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่ 23 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นของเวียดนาม

 

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดหวิญล็อง เป็นที่ราบลุ่มมีทรัพยากรดินและน้ำที่อุดมสมบูรณ์ มีที่ดินทั้งหมด 152,573 เฮกตาร์ มีที่ดินทั้งหมด 235,826 เฮกตาร์ ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เพื่อการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 78  พื้นที่เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้อยละ 1 และที่ดินเพื่ออาศัย ประกอบธุรกิจและวัตถุประสงค์อื่น ๆ ร้อยละ 21

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์

ปี 2564 จังหวัดหวิญล็องมีประชากรทั้งหมด 1.02 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 0.59 ล้านคน มีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยแม่โขง (Mekong University) มหาวิทยาลัยก่อสร้างภาคตะวันตก (Mien Tay Construction University) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหวิญล็อง (Vinh Long University of Technology Education) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีวิทยาลัยอาชีวะอีก 3 แห่ง เพื่อฝึกอบรมแรงงานในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง โดยค่าแรงพื้นฐานอยู่ที่ 3.25 –  4.16 ล้านด่งต่อเดือน (139 – 178 ดอลลาร์สหรัฐ) ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่จ้างงาน (Decree No.38/2022/NĐ-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการคมนาคมทางอากาศ จังหวัดหวิญล็องไม่มีสนามบิน แต่ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติเกิ่นเทอ (Can Tho International Airport: CXR) เพียง 50 กิโลเมตรเท่านั้น

ด้านการคมนาคมทางน้ำ จังหวัดหวิญล็องมีท่าเรือที่ใช้งาน 3 แห่ง โดยแต่ละแห่งสามารถรองรับเรือบรรทุกน้ำหนัก 3,000 – 7,000 ตัน ได้แก่ ท่าเรือบิ่นห์มินห์ (Binh Minh River Port) ท่าเรือหวิญล็อง (Vinh Long River Port) และท่าเรืออานเฟื๊อก (An Phuoc River Port)

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดหวิญล็อง

ที่มา: Google Map (2565)

ด้านการคมนาคมทางบก จังหวัดหวิญล็องมีถนนทางหลวง ได้แก่ QL1, QL53 และ QL54 ตัดผ่านภายในและระหว่างจังหวัด ทั้งนี้ แม้ว่าจังหวัดจะไม่ได้ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายใต้ แต่ก็ตั้งอยู่ไม่ไกลจากนครเกิ่นเทอ ซึ่งเป็นศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนาม

ด้านนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดหวิญล็องมีนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 6 แห่ง ซึ่งเปิดใช้งานแล้ว 3 แห่ง ได้แก่

  1. นิคมอุตสาหกรรม Hoa Phu I & II พื้นที่ 252 เฮกตาร์
  2. นิคมอุตสาหกรรม Binh Minh พื้นที่ 131.5 เฮกตาร์
  3. เส้นทางอุตสาหกรรม Co Chien บริเวณแม่น้ำโก๋เจียน พื้นที่ 30 เฮกตาร์

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุน 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2564 จังหวัดหวิญล็องมีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) คิดเป็นมูลค่า 57,095 พันล้านด่ง (2.44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4.55 โดยแบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 37 ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างร้อยละ 17 และภาคบริการร้อยละ 40

ด้านการเกษตร ประมงและป่าไม้ ในปี 2564 ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 1.7 โดยมีข้าวเป็นผลผลิตที่สำคัญที่สุดของจังหวัด สามารถปลูกข้าวได้ 2 – 3 ฤดูกาลต่อปี คิดเป็นพื้นที่กว่า 145,769 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 0.89 ล้านตัน นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชผักบนพื้นที่ 35,530 เฮกตาร์ มีผลิตผลที่สำคัญ ได้แก่ ผัก เห็ดฟาง หญ้าสำหรับการปศุสัตว์ และมันเทศ

ด้านการปลูกผลไม้ จังหวัดมีชื่อเสียงด้านการปลูกส้มโอ Nam Roi มีผลผลิตในปี 2564 เท่ากับ 106,716 ตัน และมีการปลูกผลไม้ชนิดอื่นๆ ได้แก่ มะพร้าว ส้ม กล้วย ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ สับปะรด มะม่วง และทุเรียน

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดในปี 2564 ถือว่ามีขนาดปานกลางเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น โดยมีโคกระบือรวมกัน 84,640 ตัว สุกร 0.19 ล้านตัว และสัตว์ปีก 10.8 ล้านตัว

ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีผลผลิตรวมประมาณ 134,951 ตัน โดยมาจากการเพาะเลี้ยงเชิงอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นผลผลิต 129,102 ตัน

ด้านอุตสาหกรรมและก่อสร้าง ในปี 2564 ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7.75 โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องหนัง เสื้อผ้า อาหารแช่แข็ง ทรายก่อสร้าง อาหารสัตว์ ซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ทางการแพทย์ และยา เป็นต้น

ด้านบริการและการค้าของจังหวัดหวิญล็อง ในปี 2564 ลดลงร้อยละ 5 โดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก มีนักท่องเที่ยว 397,000 คนลดลงร้อยละ 40 มีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 188 พันล้านด่ง (7.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ Vinh Sang Farm และเกาะ An Binh เป็นต้น

 

2.2 การค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศของจังหวัดหวิญล็องในปี 2564 มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 325 และ 603 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2564 ทั้งหมด 67 โครงการ คิดเป็น 866.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564 มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 6 โครงการ เป็นมูลค่า 13.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ธุรกิจไทยลงทุนในจังหวัดหวิญล็อง 1 โครงการ มูลค่า 0.315 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัท Greenfeed Vietnam จำกัด โดยทำธุรกิจค้าขายอาหารสัตว์

2.3 อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดวัสดุใหม่ หรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
 • อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก
 • อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร และเพาะพันธุ์สัตว์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

1. เว็บไซต์รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดหวิญล็อง https://vinhlong.gov.vn/

2. รายชื่อโครงการรอการลงทุน 2020 – 2025 (ภาษาเวียดนาม) https://ipcs.mpi.gov.vn/wp-content/uploads/2021/04/21.-V%C4%A8nh-Long-danh-muc-du-an-2020-2025.pdf

3. เว็บไซต์รวบรวมสินค้าของจังหวัดหวิญล็อง: http://nsvl.com.vn/

4. เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมการค้าของจังหวัดหวิญล็อง: https://xttm.vinhlong.gov.vn

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดหวิญล็อง), สืบค้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 จาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-nam/thong-tin-dia-phuong

สภาประชาชนจังหวัดหวิญล็อง (2565), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดหวิญล็อง ประจำปี 2564

กรมศุลกากรเวียดนาม (2565), รายงานการนำเข้าส่งออกจำแนกตามจังหวัด ปี 2021

Cục sở hữu trí tuệ (2565), Danh sách các chỉ đẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam (Cập nhật đến tháng 6 năm 2022), retrieved from https://ipvietnam.gov.vn/chi-dan-dia-ly

Chính phủ Việt Nam (2565), Nghị định 38/2022/NĐ-CP về việc Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Vĩnh Long Tourist (2564), Đón khoảng 400.000 lượt khách du lịch, retrieved from  https://myvinhlong.vn/vi/detailnews/?t=don-khoang-400000-luot-khach-du-lich&id=news_301

 

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

292

กำลังเข้าชมขณะนี้

214530

เข้าชมทั้งหมด