ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

นิญถ่วน

ninh thuan

นิญถ่วน

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • จังหวัดนิญถ่วน ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งพลังงานหมุนเวียนของเวียดนาม พลังงานหมุนเวียนกว่าร้อยละ 80 ผลิตที่จังหวัดนี้ เวียดนาม (ร้อยละ 80) อยู่ในจังหวัดนี้ จากข้อมูลปี 2563 มีโครงการลงทุนโครงการพลังงานทดแทนทั้งหมด 47 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 88,782 พันล้านด่อง (3.81 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยมี 25 โครงการได้เริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบการไฟฟ้าของเวียดนามแล้วซึ่งคิดเป็นปริมาณไฟฟ้า 1,556.55 เมกะวัตต์ 
 • จังหวัดมีสินค้าเกษตรของจังหวัดขึ้นชื่อหลายอย่าง ได้แก่ องุ่น เหล้าองุ่น ไวน์องุ่น พุทธาเขียว (Jujube) หอมแดง กระเทียม หน่อไม้ฝรั่ง เกลือ และแกะฟานราง (แกะเวียดนาม) เป็นต้น 

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนิญถ่วน  

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

นิญถ่วน เป็น 1 ใน 7 จังหวัดและนคร บริเวณชายฝั่งตอนใต้ (South Central Coast) ของประเทศเวียดนาม หรือภาคตะวันออกของประเทศเวียดนาม

จังหวัดนิญถ่วนอยู่ระหว่างเมืองท่องเที่ยวสำคัญหลาย โดยห่างจากเมืองดาลัด จังหวัดเลิมด่ง (Da Lat City, Lam Dong Province) 110 กิโลเมตร ห่างจากเมืองญาจาง จังหวัดคั้ญฮว่า (Nha Trang City, Khanh Hoa Province) ประมาณ 100 กิโลเมตร ห่างจากเมืองฟานเที้ยต จังหวัดบิ่ญถ่วน (Phan Thiet City, Binh Thuan Province) 136 กิโลเมตร และห่างจากนครโฮจิมินห์ 340 กิโลเมตร

อาณาเขตทางด้านทิศเหนือของจังหวัดติดกับจังหวัดคั้ญฮว่า (Khanh Hoa Province) ทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้  ทิศใต้ติดกับจังหวัดบิ่ญถ่วน (Binh Thuan Province) และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดเลิมด่ง (Lam Dong Province) มีลักษณะภูมิประเทศถูกล้อมรอบด้วยภูเขาถึง 3 ด้าน ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะพื้นที่เป็น 3 รูปแบบ คือ ภูเขามีความสูง 200 – 1000 เมตรซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่  พื้นที่เนินเขา และที่ราบชายทะเล

จังหวัดมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนาจนถึงกึ่งแห้งแล้ง (Semi-arid Climate) คือ มีความร้อนแล้ง ลมแรง และไอน้ำระเหยมาก อุณภูมิของจังหวัดอยู่ที่ 27 – 34 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างน้อย คือ 700 – 800 มิลลิเมตรต่อปี แต่ละมีปีฤดูฝนเพียง 3 เดือนตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนเท่านั้น

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดนิญถ่วน

ที่มา: Google Map (2563)

จังหวัดนิญถ่วน มีพื้นที่ทั้งหมด 3,355 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 7 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองที่สำคัญ คือ เมืองฟานราง – ท้าบจ่าม (Phan Rang – Thap Cham City) และอีก 6 อำเภอ

ในปี 2562 นิญถ่วนได้รับการจัดอันดับ 37 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐถือว่ามีคุณภาพปานกลางเมื่อเทียบกับจังหวัด/นคร อื่นของเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดนิญถ่วนมีที่ดินทั้งหมด 335,534 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 45 ป่าไม้ร้อยละ 59 พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้อยละ 1 นอกจากนั้น เป็นที่ดินที่ได้รับการจัดสรรเพื่ออยู่อาศัย อุตสาหกรรมและวัตถุประสงค์ต่างๆ ร้อยละ 10

พื้นที่การทำเกษตรกรรมเพาะปลูกของจังหวัดค่อนข้างจำกัด เนื่องจากมีแหล่งน้ำไม่ทั่วถึง มีแหล่งน้ำบาดาลเพียง 1 ส่วน 3 เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น อย่างไรก็ตามนิญถ่วนมีชายฝั่งทะเลยาวกว่า 105 กิโลเมตร            คิดเป็นพื้นที่ประมงชายฝั่ง 18,000 ตารางกิโลเมตร จากการสำรวจพบว่าทรัพยากรทางทะเลของนิญถ่วนอุดมสมบูรณ์มากกว่า 500 ชนิด มีเต่าทะเลหายาก และมีแหล่งปะการังที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเมื่อถึงช่วงน้ำลดจะได้เห็นปะการังโผล่พ้นน้ำอีกด้วย

ตามข้อมูลการสำรวจ นิญถ่วนมีแร่ธาตุหลากหลาย เช่น ไทเทเนียม วูลเฟรม โมลิบดีนัม (Molybdenum) ดีบุก ทอง คริสตัลควอตซ์ เกลือแร่ควอตซ์ ทรายแก้ว หินแกรนิต หินปูนปะการัง และโคลนธรรมชาติ

ตามการสำรวจของธนาคารโลกพบว่านิญถ่วนมีลมแรงและแสงแดดมากที่สุดของเวียดนาม มีลมแรงสม่ำเสมอแทบทั้งปี ความเร็วลมโดยเฉลี่ย 7.5 เมตรต่อวินาทีที่ความสูง 65 เมตร และมีความหนาแน่นของพลังงานลม (Wind power density) 400 – 500 W/m2 และมีแสงแดดเฉลี่ยมากถึง 2,600 – 2,800 ชั่วโมงต่อปี เหมาะแก่การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2562 จังหวัดนิญถ่วน มีประชากรทั้งหมด 0.59 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.34 ล้านคน มีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 2 แห่ง คือ สถาบันวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของมหาวิทยาลัย Thuy Loi และวิทยาเขตนิญถ่วนของมหาวิทยาลัย Nong Lam (มหาวิทยาลัยการเกษตรและป่าไม้) ส่วนวิทยาลัยอาชีวะมี 2 แห่งพัฒนาทรัพยากรแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.07 – 3.43 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 150 เหรียญสหรัฐฯ) ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่จ้างงาน (Decree No.90/2019/NĐ-CP)

จังหวัดนิญถ่วนเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรซาหวิ่ญ (Sa Huynh) เมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้ว และยังมีร่องรอยอารยธรรมโบราณสถานของจามปาที่เคยรุ่งเรืองตั้งแต่ช่วงคริสตศักราชที่ 2 – 19 (พ.ศ. 735 – 2375) เป็นปัจจัยให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวชายทะเล

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการคมนาคมทางอากาศ นิญถ่วนอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติกามรัน (Cam Ranh International Airport:CXR) จังหวัดคั้นฮว่าเพียง 60 กิโลเมตร โดยสนามบินนานาชาติกามรันมีเที่ยวบินจากต่างประเทศ เช่น ไทย รัสเซีย จีน เกาหลี และมาเลเซีย  ขณะเดียวกันก็มีเที่ยวบินภายในประเทศจากนครฮานอย นครโฮจิมินห์ นครเกิ่นเทอ นครไฮฟอง นครดานัง จังหวัดทันฮว้า (Thanh Hoa) และจังหวัดเหงะอาน (Nghe An)

ด้านการคมนาคมทางน้ำ จังหวัดนิญถ่วนมีท่าเรือปลา 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือดงห๋าย (Dong Hai Port), ท่าเรือนินจื๋อ (Ninh Chu Port) รองรับเรือขนาด 2,000 – 10,000 ตันและมีโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกก่าน้า (Ca Na Port) ที่สามารถรองรับเรือขนคอนเทนเนอร์ขนาด 50,000 ตัน และเรือขนาด 300,000 ตันได้  อีกทั้งนิญถ่วนยังอยู่ใกล้กับท่าเรือบาหง่อย (Ba Ngoi Port) จังหวัดคั้นฮว่าซึ่งเป็นอีกหนึ่งท่าเรือน้ำลึกที่สำคัญของเวียดนาม

ด้านการคมนาคมทางบก มีถนนทางหลวง 3 สายหลัก ได้แก่ถนน QL1A, QL27 และ QL27B เชื่อมจังหวัดอื่น และมีระบบรถไฟเหนือใต้ (North-South Railway) ซึ่งเชื่อมต่อกับรถไฟสายนานาชาติฮานอย – ด่งดังที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟนานาชาติสายทรานส์เอเชีย

รูปที่ 2 ถนนทางหลวงที่ผ่านจังหวัดนิญถ่วน

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านนิคมอุตสาหกรรม ตามข้อมูลจากกรมส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (FIA) จังหวัดมีนิคมอุตสาหกรรม 4 แห่งและเขตอุตสาหกรรมย่อย 5 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรมยูลอง (Du Long Industrial Zone) พื้นที่ 407.28 เฮกตาร์ เน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมเบาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า แปรรูปสินค้าเกษตรและแปรรูปอาหาร
 2. นิคมอุตสาหกรรมเฟื้อกนาม (Phuoc Nam Industrial Zone) พื้นที่ 369.92 เฮกตาร์ เน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมเบาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า แปรรูปสินค้าเกษตรและแปรรูปอาหาร
 3. นิคมอุตสาหกรรมก่าน้า (Ca Na Industrial Zone) พื้นที่ 827.2 เฮกตาร์ มีเขตท่าเรือก่าน้าและท่าเรือนินจื๋อ ซึ่งมีแผนจะพัฒนาเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ นิคมอุตสาหกรรมนี้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงานใหม่และพลังงานทางทดแทนจากแสงอาทิตย์และลม รวมถึงเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง เครื่องจักร แปรรูปแร่ธาตุ และอุตสาหกรรมหนักอื่นๆ
 4. นิคมอุตสาหกรรมถั่นห๋าย (Thanh Hai Industrial Zone) พื้นที่ 77.98 เฮกตาร์ เน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมเบาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงอุตสาหกรรมดั้งเดิม
 5. เขตอุตสาหกรรมย่อย 5 แห่ง ได้แก่ Thap Cham, Tri Hai, Quang Son, Hieu Thien และ Phuoc Tien (ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างรอโครงการลงทุนก่อสร้าง)

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 27,750 พันล้านด่อง (1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 13 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 37 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 25 ภาคบริการร้อยละ 38

ในด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัดปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ ไม่เหมาะแก่การทำนาข้าว และจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเพาะปลูก ทำให้พื้นที่ปลูกและปริมาณข้าวของจังหวัดมีแนวโน้มลดลง ปี 2562 มีพื้นที่เพาะปลูกข้าว 44,347 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 263,900 ตัน  ทางจังหวัดมีนโยบายรณรงค์ให้ประชาชนหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่มีมูลค่าสูงและเป็นที่รู้จัก ได้แก่ องุ่น หน่อไม้ฝรั่ง กระเทียม หัวหอมแดง พุทธา และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เริ่มโครงการอ่างเก็บน้ำและพัฒนาระบบชลประทานอีก 3 โครงการ

ด้านการปลูกองุ่น จังหวัดนิญถ่วนเริ่มปลูกองุ่นมาตั้งแต่ปี 2503 โดยได้นำพันธุ์องุ่นจากประเทศต่างๆ มาทดลองปลูก และได้พัฒนาสายพันธุ์ให้ทนต่อสภาพภูมิอากาศร้อนแล้ง ปัจจุบันเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่ได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “องุ่นนิญถ่วน”

ในปี 2562 นิญถ่วนเก็บเกี่ยวองุ่นได้ 28,000 ตัน บนพื้นที่ 1,214 เฮกตาร์ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 830 พันล้านด่อง โดยสายพันธุ์องุ่นที่นิยมปลูก ได้แก่ องุ่นแดง Red Cardinal (ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ปลูก), องุ่นเขียว NH01-48 (เกือบร้อยละ 20 ของพื้นที่ปลูก) มีการปลูกองุ่นสายพันธุ์อื่นบ้าง เช่น องุ่นดำ Black Queen, Red Star และ Muscat Alexandria จากมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง รัฐบาลท้องถิ่นมีแผนจะขยายพื้นที่ปลูกองุ่นปลอดภัยเพิ่มเป็น 2,500 เฮกตาร์ และอาจจะเพิ่มพื้นที่ปลูกสูงสุดได้ถึง 8,000 เฮกตาร์ในอนาคต

ผลผลิตองุ่นนิญถ่วนใช้บริโภคในประเทศเป็นหลักและอีกส่วนนำไปใช้ในการผลิตเหล้าองุ่นและไวน์ ปี 2562 นิญถ่วนมีโรงงานผลิตเหล้าหงุ่น 57 แห่ง และโรงงานผลิตไวน์ 3 แห่ง องุ่นนิญถ่วนยังเป็นวัตถุดิบนำเข้าให้กับไวน์ดาลัดด้วย

รูปที่ 3 และ 4 องุ่นนิญถ่วน และแกะฟานราง

ที่มา: Wikipedia Creative Commons (2563)

ในด้านการปศุสัตว์ การเลี้ยงแกะสายพันธุ์ท้องถิ่น (แกะฟานราง) โดยกลุ่มชาติพันธุ์จามปามีชื่อเสียงที่สุดและเป็นอีกหนึ่งสินค้าเกษตรที่รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนิญถ่วน ในปี 2562 จังหวัดมีจำนวนแกะทั้งหมด 114,518 ตัว มีผลผลิตเนื้อแกะ 2,256 ตัน นอกจากนี้มีการเลี้ยงควาย 3,843 ตัว วัว 118,838 ตัว หมู 73,922 ตัว สัตว์ปีก 1.8 ล้านตัว และมีการผลิตรังนกได้ 2,100 กิโลกรัม (อันดับ 6 ของประเทศเวียดนาม)

ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในปี 2562 มาจากการประมงจับสัตว์น้ำเป็นหลัก ในปี 2562 ได้ผลผลิต 113,528 ตัน เป็นมูลค่า 4,522 พันล้านด่อง และมาจากการเพาะเลี้ยงเพียง 9,415 ตัน แต่กลับมีมูลค่าสูงถึง 1,983 พันล้านด่อง มาจากพ่อแม่พันธุ์กุ้งและลูกกุ้งสูงถึง 1,125 พันล้านด่อง นิญถ่วนมีชื่อเสียงในด้านการเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้ง และลูกกุ้ง ซึ่งมีสถานที่เพาะเลี้ยงกว่า 500 แห่ง

ด้านอุตสาหกรรมและก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 จากปี 2561  สินค้าอุตสาหกรรมหลักอื่นๆ ของจังหวัด ได้แก่ เกลือ เกลือแปรรูป น้ำตาล กุ้งแช่แข็ง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ซีเมนต์ อิฐชนิดต่าง ๆ หินแกรนิต วัสดุก่อสร้างอื่น และไฟฟ้าจากอุตสาหกรรมไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนของนิญถ่วนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา โดยได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลให้ดำเนินแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาดขนาด 8,000 – 10,000 MW คาดการณ์ว่าจะมียอดลงทุนรวมทั้งสิ้น 12 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (Decree No.115/2018/NQ-CP) ในอนาคตนิญถ่วนจะเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าของเวียดนามที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง โดยจ่ายไฟมากถึง 18,000 MW หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของทั้งประเทศเวียดนาม

จากข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2563 มีการลงทุนโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าหมุนเวียนจำนวน 47 โครงการ แบ่งเป็นโครงการไฟฟ้าพลังงานลม 13 โครงการ (กำลังการผลิต 678.95 MW) และพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 34 โครงการ (กำลังการผลิต 2,376.85 MW)  ดึงดูดเงินลงทุนกว่า 88,782 พันล้านด่อง ในจำนวนดังกล่าวมีโครงการที่มาจากการลงทุนของธุรกิจไทย ได้แก่ โครงการลงทุนพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ของเครือบริษัท Super Energy โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของบริษัทบ้านปูพาเวอร์ นอกจากนี้ บริษัทด้านพลังงานของไทยหลายแห่งยังประสงค์ลงทุนในโครงการ LNG Ca Na มูลค่า กำลังการผลิต 6,000 MW มูลค่า             8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอยู่ระหว่างการรอเปิดประมูลโครงการจากรัฐบาลเวียดนาม

ด้านบริการและการค้าปลีกเป็นภาคส่วนที่มีมูลค่ามากที่สุด มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 มาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ส่วนการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องคิดเป็นมูลค่า 1,250 พันล้านด่อง (53.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 19

ในปีที่ผ่านมามีนักเที่ยวทั้งหมด 2.35 ล้านคน เป็นชาวต่างชาติทั้งหมด 0.1 ล้านคน  สถานที่ท่องเที่ยวหลัก ได้แก่  Mui Dinh, อุทยานแห่งชาติ Nui Chua, อ่าว Vinh Hy และโบราณสถานจามปา Po Klong Garai, สวนองุ่น Ba Moi และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพจญภัย Tanyoli เป็นต้น

รูปภาพที่ 5 และ 6 แหล่งท่องที่ยวโบราณสถาน Po Klong Garai และอ่าว Vinh Hy

ที่มา: Wikipedia Creative Commons และ Pikist (2563)

2.2 การค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดนิญถ่วน มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้า คิดเป็น 473 และ 78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 ทั้งหมด 74 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 1,395 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 7 โครงการมูลค่า 120 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ธุรกิจไทยที่ลงทุนในจังหวัดนิญถ่วน ได้แก่

 • บริษัท ซี.พี. เวียดนาม ลงทุนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง
 • Super Energy ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Sinenergy (50 MW)
 • Banpu Power ในเครือบริษัทบ้านปู ลงทุนโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานลม (37.6 MW)

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เช่น  อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์และลม ผลิตแบตเตอรี่สำหรับพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
 • อุตสาหกรรมการผลิต เช่น พัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์ อะไหล่รถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานอื่นๆ
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม และรีสอร์ท 5 ดาว สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ศูนย์การค้า รวมถึงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • อุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูป เช่น โครงการการเกษตรเทคโนโลยีขั้นสูง โครงการเลี้ยงวัวเนื้อ – วัวนม  เพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำ อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าจากต้นสะเดา
 • การศึกษา
 • โครงสร้างพื้นฐาน เช่น เขตอุตสาหกรรมย่อย Tri Hai, Hieu Thien, Quang Son

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดนิญถ่วน https://ninhthuan.gov.vn/
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน http://ipc.mpi.gov.vn/upload/7731/fck/files/PROJECTS%20CALLING%20FOR%20INVESTMENT%20INTO%20NINH%20THUAN%20PROVINCE%20PERIOD%202016-2020.pdf
 3. เว็บไซต์ส่งเสริมการค้าจังหวัดนิญถ่วน: http://khuyencongninhthuan.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดนิญถ่วน), สืบค้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 จาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-nam/thong-tin-dia-phuong

สภาประชาชนจังหวัดนิญถ่วน (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดเบ๊นแจ ประจำปี 2562

สภาประชาชนจังหวัดนิญถ่วน (2562), Decision No.740/2019/QD-UBND เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดนิญถ่วน

Tổng cục Thống kê Tỉnh Ninh Thuận (2562), Báo cáo tình hình Kinh tế – xã hội năm 2019, retrieved from: https://cucthongke.ninhthuan.gov.vn/CTK/1237/30486/40790/70165/Tinh-hinh-Kinh-te—Xa-hoi/BAO-CAO–TINH-HINH-KINH-TE—XA-HOI-NAM-2019.aspx

Nông Thôn Việt (2562), Phát triển bền vững cây nho Ninh Thuận trong điều kiện biến đối khí hậu và thoái hóa giống, retrieved from http://nongthonviet.com.vn/nong-san-viet/201909/phat-trien-ben-vung-cay-nho-ninh-thuan-trong-dieu-kien-bien-doi-khi-hau-va-thoai-hoa-giong-749765/

Báo ảnh Dân tộc và Miền núi- TTXVN (2561), Ninh Thuận – “Thủ phủ” của nghề nuôi tôm giống, retrieved from https://dantocmiennui.vn/ninh-thuan-thu-phu-cua-nghe-nuoi-tom-giong/174496.html

Báo Đầu tư (2563), Hơn 88.000 tỷ đồng đầu tư vào năng lượng tái tạo ở Ninh Thuận, retrieved from https://baodautu.vn/hon-88000-ty-dong-dau-tu-vao-nang-luong-tai-tao-o-ninh-thuan-d125173.html

Năng Lượng sạch Việt Nam (2563), Thái Lan thâu tóm các dự án năng lượng sạch tại Việt Nam, retrieved from http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Thai-Lan-thau-tom-cac-du-an-nang-luong-sach-tai-Viet-Nam-6-18-7269

Cổng thông tin điện tử Ninh Thuận (2562), Đưa Ninh Thuận trở thành vùng lõi năng lượng tái tạo của cả nước, retrieved from http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soxd/Pages/Dua-Ninh-Thuan-tro-thanh-vung-loi-nang-luong-tai-tao-cua-ca-nuoc.aspx

Cổng thông tin điện tử Ninh Thuận (2562), Ninh Thuận: tiềm năng và triển vọng phát triển du lịch, retrieved from: http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soxd/Pages/Dua-Ninh-Thuan-tro-thanh-vung-loi-nang-luong-tai-tao-cua-ca-nuoc.aspx

Vietnambiz (2563), Doanh nghiệp Thái Lan quan tâm tới nhà máy Điện gió Ninh Thuận, retrieved from: https://vietnambiz.vn/doanh-nghiep-thai-lan-quan-tam-toi-nha-may-dien-gio-ninh-thuan-20200805220005588.htm

Gulf Group (2562), GULF Signs Deal with Vietnam to Develop 6,000 MW Natural Gas Power Project, retrieved from https://www.gulf.co.th/en/news-media/news/gulf-signs-deal-with-vietnam-to-develop-6-000-mw-natural-gas-power-project/

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

1

กำลังเข้าชมขณะนี้

66505

เข้าชมทั้งหมด