ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

นิญถ่วน

ninh thuan

นิญถ่วน

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป

 • จังหวัดนิญถ่วน ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านพลังงานหมุนเวียนของประเทศเวียดนาม
 • จังหวัดมีสินค้าเกษตรของจังหวัดขึ้นชื่อหลายอย่าง ได้แก่ องุ่น เหล้าองุ่น ไวน์องุ่น พุทธาเขียว (Jujube) หอมแดง กระเทียม หน่อไม้ฝรั่ง เกลือ และแกะฟานราง (แกะเวียดนาม) เป็นต้น

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนิญถ่วน  

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

นิญถ่วน เป็น 1 ใน 7 จังหวัดและนคร บริเวณชายฝั่งตอนใต้ (South Central Coast) ของประเทศเวียดนาม หรือภาคตะวันออกของประเทศเวียดนาม

จังหวัดนิญถ่วนอยู่ระหว่างเมืองท่องเที่ยวสำคัญหลาย โดยห่างจากเมืองดาลัด จังหวัดเลิมด่ง (Da Lat City, Lam Dong Province) 110 กิโลเมตร ห่างจากเมืองญาจาง จังหวัดคั้ญฮว่า (Nha Trang City, Khanh Hoa Province) ประมาณ 100 กิโลเมตร ห่างจากเมืองฟานเที้ยต จังหวัดบิ่ญถ่วน (Phan Thiet City, Binh Thuan Province) 136 กิโลเมตร และห่างจากนครโฮจิมินห์ 340 กิโลเมตร

อาณาเขตทางด้านทิศเหนือของจังหวัดติดกับจังหวัดคั้ญฮว่า (Khanh Hoa Province) ทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้  ทิศใต้ติดกับจังหวัดบิ่ญถ่วน (Binh Thuan Province) และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดเลิมด่ง (Lam Dong Province) มีลักษณะภูมิประเทศถูกล้อมรอบด้วยภูเขาถึง 3 ด้าน ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะพื้นที่เป็น 3 รูปแบบ คือ ภูเขามีความสูง 200 – 1000 เมตรซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่  พื้นที่เนินเขา และที่ราบชายทะเล

จังหวัดมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนาจนถึงกึ่งแห้งแล้ง (Semi-arid Climate) คือ มีความร้อนแล้ง ลมแรง และไอน้ำระเหยมาก อุณภูมิของจังหวัดอยู่ที่ 27 – 34 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างน้อย คือ 700 – 800 มิลลิเมตรต่อปี แต่ละมีปีฤดูฝนเพียง 3 เดือนตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนเท่านั้น

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดนิญถ่วน

 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

จังหวัดนิญถ่วน มีพื้นที่ทั้งหมด 3,355 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 7 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองที่สำคัญ คือ เมืองฟานราง – ท้าบจ่าม (Phan Rang – Thap Cham City) และอีก 6 อำเภอ

ในปี 2564 นิญถ่วนได้รับการจัดอันดับ 49 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐถือว่ามีคุณภาพปานกลางเมื่อเทียบกับจังหวัด/นคร อื่นของเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดนิญถ่วนมีที่ดินทั้งหมด 335,534 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 45 ป่าไม้ร้อยละ 59 พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้อยละ 1 นอกจากนั้น เป็นที่ดินที่ได้รับการจัดสรรเพื่ออยู่อาศัย อุตสาหกรรมและวัตถุประสงค์ต่างๆ ร้อยละ 10

พื้นที่การทำเกษตรกรรมเพาะปลูกของจังหวัดค่อนข้างจำกัด เนื่องจากมีแหล่งน้ำไม่ทั่วถึง มีแหล่งน้ำบาดาลเพียง 1 ส่วน 3 เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น อย่างไรก็ตามนิญถ่วนมีชายฝั่งทะเลยาวกว่า 105 กิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ประมงชายฝั่ง 18,000 ตารางกิโลเมตร จากการสำรวจพบว่าทรัพยากรทางทะเลของนิญถ่วนอุดมสมบูรณ์มากกว่า 500 ชนิด มีเต่าทะเลหายาก และมีแหล่งปะการังที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเมื่อถึงช่วงน้ำลดจะได้เห็นปะการังโผล่พ้นน้ำอีกด้วย

ตามข้อมูลการสำรวจ นิญถ่วนมีแร่ธาตุหลากหลาย เช่น ไทเทเนียม วูลเฟรม โมลิบดีนัม (Molybdenum) ดีบุก ทอง คริสตัลควอตซ์ เกลือแร่ควอตซ์ ทรายแก้ว หินแกรนิต หินปูนปะการัง และโคลนธรรมชาติ

ตามการสำรวจของธนาคารโลกพบว่านิญถ่วนมีลมแรงและแสงแดดมากที่สุดของเวียดนาม มีลมแรงสม่ำเสมอแทบทั้งปี ความเร็วลมโดยเฉลี่ย 7.5 เมตรต่อวินาทีที่ความสูง 65 เมตร และมีความหนาแน่นของพลังงานลม (Wind power density) 400 – 500 W/m2 และมีแสงแดดเฉลี่ยมากถึง 2,600 – 2,800 ชั่วโมงต่อปี เหมาะแก่การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน

 

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2564 จังหวัดนิญถ่วน มีประชากรทั้งหมด 0.59 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.34 ล้านคน มีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 2 แห่ง คือ สถาบันวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของมหาวิทยาลัย Thuy Loi และวิทยาเขตนิญถ่วนของมหาวิทยาลัย Nong Lam (มหาวิทยาลัยการเกษตรและป่าไม้) ส่วนวิทยาลัยอาชีวะมี 2 แห่งพัฒนาทรัพยากรแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.25 – 3.64 ล้านด่งต่อเดือน (139 – 156 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่จ้างงาน (Decree No.38/2022/NĐ-CP)

จังหวัดนิญถ่วนเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรซาหวิ่ญ (Sa Huynh) เมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้ว และยังมีร่องรอยอารยธรรมโบราณสถานของจามปาที่เคยรุ่งเรืองตั้งแต่ช่วงคริสตศักราชที่ 2 – 19 (พ.ศ. 735 – 2375) เป็นปัจจัยให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวชายทะเล

 

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการคมนาคมทางอากาศ นิญถ่วนอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติกามรัน (Cam Ranh International Airport:CXR) จังหวัดคั้นฮว่าเพียง 60 กิโลเมตร โดยสนามบินนานาชาติกามรันมีเที่ยวบินจากต่างประเทศ เช่น ไทย รัสเซีย จีน เกาหลี และมาเลเซีย  ขณะเดียวกันก็มีเที่ยวบินภายในประเทศจากนครฮานอย นครโฮจิมินห์ นครเกิ่นเทอ นครไฮฟอง นครดานัง จังหวัดทันฮว้า (Thanh Hoa) และจังหวัดเหงะอาน (Nghe An)

ด้านการคมนาคมทางน้ำ จังหวัดนิญถ่วนมีท่าเรือปลา 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือดงห๋าย (Dong Hai Port), ท่าเรือนินจื๋อ (Ninh Chu Port) รองรับเรือขนาด 2,000 – 10,000 ตันและมีโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกก่าน้า (Ca Na Port) ที่สามารถรองรับเรือขนคอนเทนเนอร์ขนาด 50,000 ตัน และเรือขนาด 300,000 ตันได้  อีกทั้งนิญถ่วนยังอยู่ใกล้กับท่าเรือบาหง่อย (Ba Ngoi Port) จังหวัดคั้นฮว่าซึ่งเป็นอีกหนึ่งท่าเรือน้ำลึกที่สำคัญของเวียดนาม

ด้านการคมนาคมทางบก มีถนนทางหลวง 3 สายหลัก ได้แก่ถนน QL1A, QL27 และ QL27B เชื่อมจังหวัดอื่น และมีระบบรถไฟเหนือใต้ (North-South Railway) ซึ่งเชื่อมต่อกับรถไฟสายนานาชาติฮานอย – ด่งดังที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟนานาชาติสายทรานส์เอเชีย

 

รูปที่ 2 ถนนทางหลวงที่ผ่านจังหวัดนิญถ่วน

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านนิคมอุตสาหกรรม ตามข้อมูลจากกรมส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (FIA) จังหวัดมีนิคมอุตสาหกรรม 4 แห่งและเขตอุตสาหกรรมย่อย 5 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรมยูลอง (Du Long Industrial Zone) พื้นที่ 407.28 เฮกตาร์ เน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมเบาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า แปรรูปสินค้าเกษตรและแปรรูปอาหาร
 2. นิคมอุตสาหกรรมเฟื้อกนาม (Phuoc Nam Industrial Zone) พื้นที่ 369.92 เฮกตาร์ เน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมเบาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า แปรรูปสินค้าเกษตรและแปรรูปอาหาร
 3. นิคมอุตสาหกรรมก่าน้า (Ca Na Industrial Zone) พื้นที่ 827.2 เฮกตาร์ มีเขตท่าเรือก่าน้าและท่าเรือนินจื๋อ ซึ่งมีแผนจะพัฒนาเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ นิคมอุตสาหกรรมนี้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงานใหม่และพลังงานทางทดแทนจากแสงอาทิตย์และลม รวมถึงเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง เครื่องจักร แปรรูปแร่ธาตุ และอุตสาหกรรมหนักอื่นๆ
 4. นิคมอุตสาหกรรมถั่นห๋าย (Thanh Hai Industrial Zone) พื้นที่ 77.98 เฮกตาร์ เน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมเบาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงอุตสาหกรรมดั้งเดิม
 5. เขตอุตสาหกรรมย่อย 5 แห่ง ได้แก่ Thap Cham, Tri Hai, Quang Son, Hieu Thien และ Phuoc Tien (ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างรอโครงการลงทุนก่อสร้าง)

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 40,776.8 พันล้านด่ง (1.74 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 9 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 30 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 36 ภาคบริการร้อยละ 28

ในด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัดปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีที่ผ่านมา จังหวัดนิญถ่วนมีพื้นที่ปลูกข้าวและพืชไร่รวม 81,351 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าว 156,981 ตัน ข้าวโพด 51,863 ตัน และผัก 161,400 ตัน ส่วนไม้ยืนต้นมีพื้นที่เพาะปลูก 12,300 เฮกตาร์ มีองุ่นเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดและได้รับความคุ้มครองด้านภูมิศาสตร์ โดยเก็บเกี่ยวองุ่นได้ 26,002 ตัน นอกจากนี้ยังมีการปลูกไม้ชนิดอื่น ได้แก่ พุทธา 36,703 ตัน กล้วย 17,575 ตัน มะพร้าว 3,786 ตัน มะม่วง 4,698 ตัน และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 1,175 ตัน

ในด้านการปศุสัตว์ การเลี้ยงแกะสายพันธุ์ท้องถิ่น (แกะฟานราง) โดยกลุ่มชาติพันธุ์จามปามีชื่อเสียงที่สุดและเป็นอีกหนึ่งสินค้าเกษตรที่รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนิญถ่วน ในปี 2564 จังหวัดมีจำนวนแกะทั้งหมด 98,905 ตัว มีผลผลิตเนื้อแกะ 2,157 ตัน นอกจากนี้มีการเลี้ยงโคกระบือรวมกัน 123,220 ตัว สุกร 110,333 ตัว สัตว์ปีก 2.3 ล้านตัว และมีการผลิตรังนกได้ 2,250 กิโลกรัม

ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในปี 2564 มาจากการประมงจับสัตว์น้ำเป็นหลัก ได้ผลผลิตรวม 133,800 ตัน จังหวัดนิญถ่วนยังมีชื่อเสียงในด้านการเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้ง และลูกกุ้ง ซึ่งมีสถานที่เพาะเลี้ยงกว่า 500 แห่ง

ด้านอุตสาหกรรมและก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.6 จากปีก่อนหน้า  สินค้าอุตสาหกรรมหลักอื่นๆ ของจังหวัด ได้แก่ เกลือ เกลือแปรรูป น้ำตาล กุ้งแช่แข็ง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ซีเมนต์ อิฐชนิดต่าง ๆ หินแกรนิต วัสดุก่อสร้างอื่น และไฟฟ้าจากอุตสาหกรรมไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนของนิญถ่วนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา โดยจังหวัดนิญถ่วนจัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านพลังงานทดแทนของประเทศเวียดนามทั้งด้านพลังงานจากแสงอาทิตย์และลม จังหวัดนิญถ่วนมีเป้าหมายยกระดับกำลังการผลิตพลังงานเป็น 6,500 MW ในปี 2568 และ 11,800 MW ในปี 2573 ตามลำดับ ทั้งนี้ในปี 2564 จังหวัดนิญถ่วนมีกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนแล้ว 3,475 MW

ด้านบริการและการค้าปลีก ปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 มาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ในปีที่ผ่านมามีนักเที่ยวทั้งหมด 1.2 ล้านคน สถานที่ท่องเที่ยวหลักของจังหวัดนิญถ่วน ได้แก่  Mui Dinh, อุทยานแห่งชาติ Nui Chua, อ่าว Vinh Hy และโบราณสถานจามปา Po Klong Garai, สวนองุ่น Ba Moi และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพจญภัย Tanyoli เป็นต้น

 

2.2 การค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 จังหวัดนิญถ่วน มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 362 และ 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2564 ทั้งหมด 55 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 1,728 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 1 โครงการมูลค่า 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ธุรกิจไทยที่ลงทุนในจังหวัดนิญถ่วน ได้แก่

 • บริษัท ซี.พี. เวียดนาม ลงทุนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง
 • Super Energy ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Sinenergy (50 MW)
 • Banpu Power ในเครือบริษัทบ้านปู ลงทุนโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานลม (37.6 MW)

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
 • อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • อุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูป
 • โครงสร้างพื้นฐานและนิคมอุตสาหกรรม

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดนิญถ่วน https://ninhthuan.gov.vn/
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน https://ninhthuan.gov.vn/portal/pages/Du-an-keu-goi-dau-tu.aspx
 3. เว็บไซต์ส่งเสริมการค้าจังหวัดนิญถ่วน: http://khuyencongninhthuan.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดนิญถ่วน), สืบค้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 จาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-nam/thong-tin-dia-phuong

สภาประชาชนจังหวัดนิญถ่วน (2565), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดเบ๊นแจ ประจำปี 2564

สภาประชาชนจังหวัดนิญถ่วน (2562), Decision No.740/2019/QD-UBND เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดนิญถ่วน

Nông Thôn Việt (2562), Phát triển bền vững cây nho Ninh Thuận trong điều kiện biến đối khí hậu và thoái hóa giống, retrieved from http://nongthonviet.com.vn/nong-san-viet/201909/phat-trien-ben-vung-cay-nho-ninh-thuan-trong-dieu-kien-bien-doi-khi-hau-va-thoai-hoa-giong-749765/

Thủy sản Việt Nam (2565), Vị thế tôm giống Ninh Thuận, retrieved from https://thuysanvietnam.com.vn/vi-the-tom-giong-ninh-thuan/

Vietnambiz (2563), Doanh nghiệp Thái Lan quan tâm tới nhà máy Điện gió Ninh Thuận, retrieved from: https://vietnambiz.vn/doanh-nghiep-thai-lan-quan-tam-toi-nha-may-dien-gio-ninh-thuan-20200805220005588.htm

Gulf Group (2562), GULF Signs Deal with Vietnam to Develop 6,000 MW Natural Gas Power Project, retrieved from https://www.gulf.co.th/en/news-media/news/gulf-signs-deal-with-vietnam-to-develop-6-000-mw-natural-gas-power-project/

Công thương (2565), Xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước, Retrieved from https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/xay-dung-ninh-thuan-thanh-trung-tam-nang-luong-nang-luong-tai-tao-cua-ca-nuoc-90186.htm

Báo Tin tức, Ninh Thuận khôi phục hoạt động du lịch ‘thích ứng an toàn’, Retrieved from https://baotintuc.vn/du-lich/ninh-thuan-khoi-phuc-hoat-dong-du-lich-thich-ung-an-toan-20211129090038248.htm

 

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

2

กำลังเข้าชมขณะนี้

175311

เข้าชมทั้งหมด