ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

ซาลาย

gia lai

ซาลาย

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • ซาลาย เป็นจังหวัดเดียวบนที่ราบสูงตะวันตกที่อยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายย่อยตอนเหนือของอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Northern Sub-Corridor) ซึ่งเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านด่านปอยเปต ผ่านจังหวัดเสียมเรียบ เข้าสู่เวียดนามที่ด่านชายแดนนานาชาติ Le Thanh เข้าสู่เมืองเปลกู จังหวัดซาลาย (Pleiku City, Gia Lai Province) และสิ้นสุดเส้นทางที่เมืองกวีเญิน จังหวัดบิ่ญดิ่ญ (Quy Nhon City, Binh Dinh Province)
 • เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ลำดับ 2 ของประเทศเวียดนาม อุตสาหกรรมหลักได้แก่ การแปรรูปไม้ เหมืองทอง เหมืองอัญมณี และเหมืองบอกไซต์

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด

1.1 ข้อมูลที่ตั้งและเขตการปกครอง

ซาลาย เป็น 1 ใน 5 จังหวัดบริเวณที่ราบสูงภาคตะวันตกของเวียดนาม โดยอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 540 กิโลเมตร ห่างจากนครดานังประมาณ 330 กิโลเมตร ห่างจากเมืองกวีเญิน จังหวัดบิ่ญดิ่ญ (Quy Nhon City, Binh Dinh Province) 170 กิโลเมตร และห่างจากเมืองบวนมาถ่วด จังหวัดดั๊กลั๊ก (Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province) 160 กิโลเมตร

ซาลายมีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดจังหวัดกอนตูม (Kon Tum Province) ทิศตะวันออกติดจังหวัดกว๋างหงาย (Quang Ngai Province) บิ่ญดิ่ญ (Binh Dinh Province) และจังหวัดฟู้เอียน (Phu Yen Province)  ด้านทิศใต้ติดจังหวัดดั๊กลั๊ก (Dak Lak Province) และด้านทิศตะวันตกติดกับประเทศกัมพูชาเป็นระยะทาง 90 กิโลเมตร โดยมีด่านชายแดนนานาชาติที่สำคัญ ได้แก่ ด่านชายแดนนานาชาติเหละทัน (Le Thanh International Border Gate) ซึ่งเชื่อมกับด่านชายแดน Oyadav จังหวัดรัตนคีรีของประเทศกัมพูชา

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดซาลาย

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ภูมิประเทศจังหวัดซาลายมีพื้นที่เป็นที่ราบสูง สูงจากระดับน้ำทะเล 700 – 800 เมตรซึ่งแบ่งออกเป็นพื้นที่ภูเขาสูง ที่ราบสูง และที่ราบระหว่างหุบเขา โดยที่ราบสูงที่สำคัญ ได้แก่ ที่ราบสูงกอนห่า (Kon Ha Highland) และที่ราบสูงเปลกู (Pleiku Highland) ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐบาลท้องถิ่นของจังหวัด

จังหวัดซาลายมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 23 – 25 องศา ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1750 – 2,500 มิลลิเมตรต่อปี

จังหวัดซาลายมีพื้นที่ทั้งหมด 15,510.8 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 17 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองเปลกู (Pleiku City) เป็นศูนย์กลางราชการส่วนท้องถิ่น และอีก 16 อำเภอ

ปี 2562 ซาลายได้รับการจัดอันดับ 30 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นของเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดซาลาย มีที่ดินทั้งหมด 1,551,100 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรร้อยละ 52 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 38 และพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบธุรกิจอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 5 ที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินภูเขาไฟที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกกาแฟ ชา ทุเรียน โกโก้ ยางพารา และอโวคาโด

ซาลายมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ คาดว่ามีปริมาณไม้สำหรับการแปรรูปสูงถึง 100,300 ลูกบาศก์เมตร และมีน้ำจืดค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ โดยมีแม่น้ำ 2 สายไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำ Serepok และแม่น้ำ Se San ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำ นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์และหลากหลาย เช่น ทอง อัญมณี บอกไซต์ หินปูน หินบะซอลต์ หินแกรนิต เป็นต้น

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์

ปี 2562 จังหวัดซาลายมีประชากรทั้งหมด 1.51 ล้านคน โดยแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.91 ล้านคน ซาลายมีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 2 แห่งและวิทยาลัยอาชีวะอีก 3 แห่ง มีค่าแรงพื้นฐานอยู่ที่ 3.07 ล้านด่องต่อเดือน (133 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน) ตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ (Decree No.90/2019/NĐ-CP) ซาลายเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูง โดยประชากรร้อยละ 45 เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ที่เหลือเป็นชาวเวียดนาม

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการคมนาคมทางอากาศ จังหวัดซาลายมีสนามบินเปลกู (Pleiku Airport: PXU) เป็นสนามบินภายในประเทศ โดยมีเที่ยวตรงจากกรุงฮานอย นครไฮฟอง และนครโฮจิมินห์ ทั้งนี้

ด้านการคมนาคมทางน้ำ จังหวัดไม่มีท่าเรือ แต่อยู่ใกล้กับจังหวัดที่มีท่าเรือขนาดใหญ่ถึง 3 จังหวัด คือ จังหวัดคั้นฮว่า บิ่ญดิ่ญ และกว๋างหงาย

ด้านการคมนาคมขนส่งทางบกและการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค จังหวัดซาลายเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายย่อยตอนเหนือของอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Northern Sub-Corridor) ซึ่งเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านจังหวัดสระแก้ว เข้าสู่จังหวัดปอยเปต จังหวัดเสียมเรียบ เข้าสู่เวียดนามที่ด่านชายแดนนานาชาติ Le Thanh เข้าสู่เมืองเปลกู จังหวัดซาลาย (Pleiku City, Gia Lai Province) และสิ้นสุดเส้นทางที่เมืองกวีเญิน จังหวัดบิ่ญดิ่ญ (Quy Nhon City, Binh Dinh Province) ในพื้นที่จังหวัดมีถนนทางหลวง ได้แก่ QL14C, QL19, QL25 และทางหลวงสายเอเชีย AH17 เชื่อมไปยังจังหวัดอื่นและประเทศเพื่อนบ้าน

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดซาลาย

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดซาลายมีนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่ง และเขตเศรษฐกิจชายแดน 1 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Tay Pleiku พื้นที่ 200 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม Tra Da พื้นที่ 197.83 เฮกตาร์
 3. เขตเศรษฐกิจชายแดนบริเวณด่านชายแดนนานาชาติ Le Thanh พื้นที่ 155.12 เฮกตาร์ ซึ่งมีพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจ 110 เฮกตาร์

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 75,389 พันล้านด่อง (3.27 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 8 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 37 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 28 และภาคบริการร้อยละ 34

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมง ปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 5.3  ปี 2562 จังหวัดซาลายมีพื้นที่เพาะปลูก 533,441 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตทั้งหมด 593,463 ตัน โดยซาลายปลูกพืชยืนต้นเป็นหลัก ได้แก่ กาแฟ ชา ยางพารา พริกไทย ผลไม้ต่างๆ และพืชไร่

จังหวัดซาลายมีพื้นที่ปลูกประมาณ 91,000 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตประมาณ 253,000 ตันต่อปี ส่วนผลไม้มีพื้นที่ปลูกประมาณ 8,400 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่ปลูกกล้วย อโวคาโด ทุเรียน และมะม่วง ส่วนอ้อย มีพื้นที่ปลูก 40,000 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตประมาณ 1.6 ล้านตัน ส่วนข้าวได้ผลผลิต 373,200 ตัน และได้มันสำปะหลังประมาณ 1.48 ล้านตันในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ซาลายยังมีการแปรรูปไม้ประมาณ 113,600 ลูกบาศก์เมตร

เนื่องจากอยู่บนที่ราบสูง ไม่เหมาะแก่การประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จึงมีผลผลิตจากการประมงและเพาะเลี้ยง 6,350 ตัน ส่วนด้านการปศุสัตว์ ซาลายมีการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมรวมกันมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากจังหวัดเหงะอาน (Nghe An Province) มีจำนวนทั้งสิ้น 0.39 ล้านตัว นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงกระบือ 13,911 ตัว สุกร 0.27 ล้านตัว สัตว์ปีก 3 ล้านตัว และผึ้ง 53,511 รัง ได้น้ำผึ้ง 845 ตัน

ด้านอุตสาหกรรมและก่อสร้าง ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 10.4 โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ แปรรูปกาแฟ แป้งมัน น้ำตาล แปรรูปไม้ และไฟฟ้าพลังงานทดแทน จากข้อมูลปี 2562 ซาลายมีเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ 48 แห่ง โรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ 2 แห่ง โรงงานพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 2 แห่ง ซึ่งมีกำลังผลิตไฟ 2,440.75 MW  ทั้งนี้ปี 2563 ได้มีโครงการพลังงานลมที่ได้รับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมอีก 14 โครงการ มีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 1,192 MW และโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 10 โครงการมีกำลังการผลิตรวม 632 MW

ด้านบริการและการค้า ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 โดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ในด้านการท่องเที่ยว ปี 2562 มีผู้เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดซาลาย 0.85 ล้านคน ในจำนวนดังกล่าวเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 15,000 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 510 พันล้านด่อง (22.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 22  โดยแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดเป็นการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ เที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ ไร่ชา Bien Ho Che, อ่างเก็บน้ำ Bien Ho, ภูเขาไฟ Chu Dang Ya, น้ำตก Phu Cuong เป็นต้น

2.2 การค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดซาลาย มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 156 และ 317 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 รวมทั้งหมด 6 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 12.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ธุรกิจไทยมีการลงทุนในจังหวัดซาลาย 1 โครงการ มูลค่าการลงทุน 5.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้แก่ โรงงานผลิตแป้งมันและสินค้าจากแป้งมันอื่น โดยบริษัท Veyu จำกัด

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • โครงสร้างพื้นฐาน
 • อุตสาหกรรมการเกษตรเทคโนโลยีขั้นสูง
 • อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • อุตสาหกรรมแปรรูปวัสดุก่อสร้าง
 • อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แหล่งข้อมูลอื่นที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดซาลาย: https://gialai.gov.vn/
 2. รายชื่อโครงการรอการลงทุน: https://gialai.gov.vn/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/NewForm/68%20Q%C4%90%20UBND.signed.pdf
 3. เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนจังหวัดซาลาย: https://tipcgialai.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดซาลาย), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-trung/thong-tin-dia-phuong

สภาประชาชนจังหวัดซาลาย (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดซาลาย ประจำปี 2562

สภาประชาชนจังหวัดซาลาย (2563), ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดซาลาย, สืบค้นจาก https://gialai.gov.vn/

กรมศุลกากรเวียดนาม (2563), รายงานการนำเข้าส่งออกจำแนกตามจังหวัด ปี 2019

Gia Lai Online (2019), Nông dân Gia Lai lao đao vì giá mía rớt kỷ lục, năng suất thấp, retrieved from: https://baogialai.com.vn/channel/8208/201903/nong-dan-gia-lai-lao-dao-vi-gia-mia-rot-ky-luc-nang-suat-thap-5623702/

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai (2562), Đánh thức tiềm năng phát triển cây ăn quả trên địa bàn Gia Lai, retrieved from https://www.gialai.gov.vn/tin-tuc/danh-thuc-tiem-nang-phat-trien-cay-an-qua-tren-dia-ban-gia-lai.62821.aspx

Tasa Coffee (2561), Diện tích cà phê của Việt Nam – ước lượng 2018/2019, retrieved from https://tasacoffee.com/dien-tich-ca-phe-viet-nam-2018.html

Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam (2563), Gia Lai phát triển năng lượng tái tạo theo hướng bền vững, retrieved from http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Gia-Lai-phat-trien-nang-luong-tai-tao-theo-huong-ben-vung-6-8-5847

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

66518

เข้าชมทั้งหมด