ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

หวิญฟุ้ก

vinh phuc

หวิญฟุ้ก

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป

 • จังหวัดหวิญฟุ้กถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของเวียดนามเหนือ โดยมีอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ อาหาร และเสื้อผ้า
 • จังหวัดหวิญฟุ้กตั้งอยู่ติดกับกรุงฮานอยและอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R5 นครไฮฟอง - กรุงฮานอย - นครคุนหมิง ประเทศจีน และสามารถเดินทางเข้าสู่เส้นทาง R12 นครพนม – หนานหนิงผ่านทางกรุงฮานอย

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดหวิญฟุ้ก 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดหวิญฟุ้ก เป็น 1 ใน 10 จังหวัดและนครบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง (Red River Delta) มีอาณาเขตด้านทิศเหนือติดจังหวัดเตวียนกวาง (Tuyen Quang  Province) และจังหวัดท้ายเงวียน (Thai Nguyen Province) ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับกรุงฮานอย และด้านทิศตะวันตกติดกับจังหวัดฟู้เถาะ (Phu Tho Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดหวิญฟุ้ก 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดหวิญฟุ้กเป็นที่ราบลุ่ม ที่ราบสูงปานกลาง และพื้นที่ภูเขาที่มีความสูงมากกว่า 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 23 – 24 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,400 – 1,500 มิลลิเมตร ฝนตกมากช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม

จังหวัดหวิญฟุ้กมีพื้นที่ทั้งหมด 1,236 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 9 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองหวิญฟุ้ก (Vinh Phuc City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่น เมืองฟุ้กเอียน (Phuc Yen City) และอีก 7 อำเภอ

ปี 2564 จังหวัดหวิญฟุ้กได้รับการจัดอันดับ 5 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพดีของประเทศเวียดนาม

 

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดหวิญฟุ้กมีที่ดินทั้งหมด 123,600 เฮกตาร์ มีพื้นที่การเกษตรร้อยละ 44 พื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 26 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 22 โดยจังหวัดมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านตลอดพื้นที่ แม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ ได้แก่ แม่น้ำแดง, แม่น้ำ Lo, แม่น้ำ Pho Day และแม่น้ำ Ca Lo  จากการสำรวจพบว่าจังหวัดหวิญฟุ้กมีหินก่อสร้าง ดินเหนียว ดินขาวในปริมาณมาก และยังมีการค้นพบแร่ทองและตะกั่วด้วย

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2564 จังหวัดหวิญฟุ้ก มีประชากรทั้งหมด 1.19 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.65 ล้านคน จังหวัดหวิญฟุ้กมีมหาวิทยาลัย 6 แห่ง และมีวิทยาลัยอาชีวะอีก 6 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.64 – 4.16 ล้านด่งต่อเดือน (156 – 178 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.38/2022/NĐ-CP)

 

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการขนส่งทางอากาศ จังหวัดหวิญฟุ้กไม่มีสนามบินแต่สามารถเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย (Noi Bai International Airport: HAN) ในกรุงฮานอยซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาทีโดยรถยนต์

ด้านการขนส่งทางน้ำ จังหวัดหวิญฟุ้ก มีท่าเรือแม่น้ำ ได้แก่ ท่าเรือ Nhu Thuy, ท่าเรือ Duc Bac และท่าเรือ Vinh Thinh สามารถรองรับเรือขนาดไม่เกิน 600 ตัน ทั้งนี้หากต้องการขนส่งสินค้าผ่านทางเรือขนาดใหญ่สามารถขนส่งผ่านท่าเรือในนครไฮฟองซึ่งอยู่ห่างประมาณ 180 กิโลเมตร

ด้านการขนส่งทางบก จังหวัดหวิญฟุ้กเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R5 ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างนครไฮฟอง กรุงฮานอย และนครคุนหมิง ประเทศจีน ผ่านทางด่านชายแดนนานาชาติหล่าวกาย (Lao Cai International Border gate) ซึ่งมีระยะห่างจากจังหวัดหวิญฟุ้ก 237 กิโลเมตร และจากจังหวัดหวิญฟุ้กสามารถเดินทางไปยังนครหนานหนิง ประเทศจีน ผ่านเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R12 ผ่านทางกรุงฮานอย และออกสู่ประเทศจีนที่ด่านชายแดนนานาชาติหืวหงิ (Huu Nghi International border gate) ซึ่งมีระยะห่างจากจังหวัด 244 กิโลเมตร

จังหวัดหวิญฟุ้กมีระบบถนนหลวงที่ดี ได้แก่ QL2A, QL2C, ทางหลวงสายเอเชีย AH14 และถนนทางด่วน CT5 กรุงฮานอย – จังหวัดหล่าวกายตัดผ่าน ทำให้การเดินทางขนส่งสินค้าสะดวกรวดเร็วทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดหวิญฟุ้ก 

ที่มา: Google Map (2565)

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดหวิญฟุ้กมีนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่งจาก 16 แห่งที่ได้เปิดให้เช่าพื้นที่แล้ว ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Khai Quang พื้นที่ 216 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม Ba Thien พื้นที่ 325.75 เฮกตาร์
 3. นิคมอุตสาหกรรม Ba Thien II พื้นที่ 308.8 เฮกตาร์
 4. นิคมอุตสาหกรรม Binh Xuyen I พื้นที่ 304 เฮกตาร์
 5. นิคมอุตสาหกรรม Binh Xuyen II พื้นที่ 42.21 เฮกตาร์
 6. นิคมอุตสาหกรรม Kim Hoa พื้นที่ 105 เฮกตาร์
 7. นิคมอุตสาหกรรม Phuc Yen พื้นที่ 127.74 เฮกตาร์ (รอการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน)

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดหวิญฟุ้ก (GDP) คิดเป็นมูลค่า 136,183 พันล้านด่ง (5.82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 8.02 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 5.8 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 48 ภาคบริการร้อยละ 21 (ภาษีสินค้าร้อยละ 25)

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมง ปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 จากปีก่อนหน้า จังหวัดหวิญฟุ้กมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่ประมาณ 85,691 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตจากข้าว 320,850 ตัน ข้าวโพด 49,943 ตัน มันเทศ 21,047 ตัน และผักชนิดต่าง ๆ 234,633 ตัน โดยรวมมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านการเกษตร

จังหวัดมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นทั้งหมดประมาณ 8,000 เฮกตาร์ เกือบทั้งหมดเป็นการปลูกผลไม้และชา โดยปีที่ผ่านมาได้ผลผลิตกล้วย 50,996 ตัน ลิ้นจี่ 10,089 ตัน มะม่วง 6,371 ตัน ลำไย 6,350 ตัน และชา 955 ตัน นอกจากนี้ในด้านการป่าไม้ มีผลผลิต 45,598 ลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ป่าปลูกทั้งหมด 701 เฮกตาร์ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 7

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดหวิญฟุ้กมีขนาดปานกลาง โดยปี 2564 มีโคกระบือรวมกัน 121,300 ตัว สุกร 0.46 ล้านตัว และสัตว์ปีก 12 ล้านตัว ส่วนด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 23,503 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการประมง 1,890 ตัน ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ผลผลิต 21,613 ตัน

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้างเป็นส่วนที่มีมูลค่าสูงสุดของจังหวัดหวิญฟุ้ก ในปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ สิ่งทอและเสื้อผ้า รองเท้ากีฬา รถยนต์ และจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า มีมูลค่ามาจากการค้าปลีกเป็นหลัก โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3 ส่วนด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 2.03 ล้านคน สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดหวิญฟุ้กเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กีฬา (กอล์ฟ) และวัฒนธรรม

 

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 จังหวัดหวิญฟุ้ก มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 9,890 และ 6,408 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2564 ทั้งหมด 475 โครงการคิดเป็น 6,437.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 27 โครงการเป็นมูลค่า 703.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ธุรกิจไทยมีการลงทุนในจังหวัดหวิญฟุ้กทั้งหมด 16 โครงการ ส่วนใหญ่ลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง เช่น

ที่

ชื่อธุรกิจ

สาขา/อุตสาหกรรม

1

บริษัทในเครือ Prime Group (บริษัทในเครือ SCG Vietnam)

ธุรกิจกระเบื้องหินแกรนิต แปรรูปเศษหินแกรนิต ผลิตหลังคาบ้าน ผลิตภัณฑ์ Cotto และกระเบื้องเซรามิค

2

บริษัท First Rubber Vietnam จำกัด

ธุรกิจอะไหล่รถยนต์

3

บริษัท Nissin Vietnam จำกัด

ธุรกิจประกอบรถยนต์

4

บริษัท Seppa Vietnam จำกัด

เครื่องดื่ม

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูป มุ่งเน้นอุตสาหกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศ และแปรรูปสินค้าเกษตร
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา และอสังหาริมทรัพย์

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดหวิญฟุ้ก: https://vinhphuc.gov.vn
 2. โครงการที่เปิดลงทุน:

http://doanhnghiep.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/chuyenmon/Lists/lehoi/View_Detail.aspx?Page=1

 1. เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหวิญฟุ้ก: https://dulichvinhphuc.gov.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดหวิญฟุ้ก), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดหวิญฟุ้ก (2564), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดหวิญฟุ้ก ประจำปี 2564

Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (2564), Phối hợp giữa địa phương và doanh nghiệp du lịch Vĩnh Phúc đạt hiệu quả cao, retrieved from https://bvhttdl.gov.vn/phoi-hop-giua-dia-phuong-va-doanh-nghiep-du-lich-vinh-phuc-dat-hieu-qua-cao-20211224212957762.htm

Cục sở hữu trí tuệ (2565), Danh sách các chỉ đẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam (Cập nhật đến tháng 6 năm 2022), retrieved from https://ipvietnam.gov.vn/chi-dan-dia-ly

Chính phủ Việt Nam (2565), Nghị định 38/2022/NĐ-CP về việc Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

314

กำลังเข้าชมขณะนี้

214653

เข้าชมทั้งหมด