ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

หวิญฟุ้ก

vinh phuc

หวิญฟุ้ก

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • จังหวัดหวิญฟุ้กถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของเวียดนามเหนือ โดยมีอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ อาหาร และเสื้อผ้า 
 • จังหวัดหวิญฟุ้กตั้งอยู่ติดกับกรุงฮานอยและอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R5 นครไฮฟอง - กรุงฮานอย - นครคุนหมิง ประเทศจีน และสามารถเดินทางเข้าสู่เส้นทาง R12 นครพนม – หนานหนิงผ่านทางกรุงฮานอย

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดหวิญฟุ้ก 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดหวิญฟุ้ก เป็น 1 ใน 10 จังหวัดและนครบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง (Red River Delta) มีอาณาเขตด้านทิศเหนือติดจังหวัดเตวียนกวาง (Tuyen Quang  Province) และจังหวัดท้ายเงวียน (Thai Nguyen Province) ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับกรุงฮานอย และด้านทิศตะวันตกติดกับจังหวัดฟู้เถาะ (Phu Tho Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดหวิญฟุ้ก 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดหวิญฟุ้กเป็นที่ราบลุ่ม ที่ราบสูงปานกลาง และพื้นที่ภูเขาที่มีความสูงมากกว่า 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล จังหวัดมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 23 – 24 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,400 – 1,500 มิลลิเมตร ฝนตกมากช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม

จังหวัดหวิญฟุ้กมีพื้นที่ทั้งหมด 1,235 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 9 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองหวิญฟุ้ก (Vinh Phuc City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่น เมืองฟุ้กเอียน (Phuc Yen City) และอีก 7 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดหวิญฟุ้กได้รับการจัดอันดับ 17 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพดีของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดหวิญฟุ้กมีที่ดินทั้งหมด 123,500 เฮกตาร์ มีพื้นที่การเกษตรร้อยละ 45 พื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 26 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 20 โดยจังหวัดมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านตลอดพื้นที่ แม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ ได้แก่ แม่น้ำแดง, แม่น้ำ Lo, แม่น้ำ Pho Day และแม่น้ำ Ca Lo  จากการสำรวจพบว่าจังหวัดหวิญฟุ้กมีหินก่อสร้าง ดินเหนียว ดินขาวในปริมาณมาก และยังมีการค้นพบแร่ทองและตะกั่วด้วย

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2562 จังหวัดหวิญฟุ้ก มีประชากรทั้งหมด 1.12 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.65 ล้านคน จังหวัดหวิญฟุ้กมีมหาวิทยาลัย 6 แห่ง และมีวิทยาลัยอาชีวะอีก 6 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.43 – 3.92 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 170 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.90/2019/ND-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการขนส่งทางอากาศ จังหวัดหวิญฟุ้กไม่มีสนามบินแต่สามารถเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย (Noi Bai International Airport: HAN) ในกรุงฮานอยซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาทีโดยรถยนต์

ด้านการขนส่งทางน้ำ จังหวัดมีท่าเรือแม่น้ำ ได้แก่ ท่าเรือ Nhu Thuy, ท่าเรือ Duc Bac และท่าเรือ Vinh Thinh สามารถรองรับเรือขนาดไม่เกิน 600 ตัน ทั้งนี้หากต้องการขนส่งสินค้าผ่านทางเรือขนาดใหญ่สามารถขนส่งผ่านท่าเรือในนครไฮฟองซึ่งอยู่ห่างประมาณ 180 กิโลเมตร

ด้านการขนส่งทางบก จังหวัดหวิญฟุ้กเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R5 ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างนครไฮฟอง กรุงฮานอย และนครคุนหมิง ประเทศจีน ผ่านทางด่านชายแดนนานาชาติหล่าวกาย (Lao Cai International Border gate) ซึ่งมีระยะห่างจากจังหวัด 237 กิโลเมตร และจากจังหวัดหวิญฟุ้กสามารถเดินทางไปยังนครหนานหนิง ประเทศจีน ผ่านเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R12 ผ่านทางกรุงฮานอย และออกสู่ประเทศจีนที่ด่านชายแดนนานาชาติหืวหงิ (Huu Nghi International border gate) ซึ่งมีระยะห่างจากจังหวัด 244 กิโลเมตร

จังหวัดหวิญฟุ้กมีระบบถนนหลวงที่ดี ได้แก่ QL2A, QL2C, ทางหลวงสายเอเชีย AH14 และถนนทางด่วน CT5 กรุงฮานอย – จังหวัดหล่าวกายตัดผ่าน ทำให้การเดินทางขนส่งสินค้าสะดวกรวดเร็วทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดหวิญฟุ้ก 

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดมีนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่งจาก 16 แห่งที่ได้เปิดให้เช่าพื้นที่แล้ว ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Khai Quang พื้นที่ 216 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม Ba Thien พื้นที่ 325.75  เฮกตาร์
 3. นิคมอุตสาหกรรม Ba Thien II พื้นที่ 308.8 เฮกตาร์
 4. นิคมอุตสาหกรรม Binh Xuyen I พื้นที่ 304  เฮกตาร์
 5. นิคมอุตสาหกรรม Binh Xuyen II พื้นที่ 42.21  เฮกตาร์
 6. นิคมอุตสาหกรรม Kim Hoa พื้นที่ 105  เฮกตาร์
 7. นิคมอุตสาหกรรม Phuc Yen พื้นที่ 127.74 เฮกตาร์ (รอการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน)

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 118,398 พันล้านด่อง (5.15 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 8.05 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 5.4อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 46 ภาคบริการร้อยละ 22 (ภาษีสินค้าร้อยละ 26)

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัด ปี 2562 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 2.8 จากปีก่อนหน้า จังหวัดหวิญฟุ้กมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่ประมาณ 86,700 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตจากข้าว 313,200 ตัน ข้าวโพด 52,500 ตัน มันเทศ 24,800 ตัน ถั่วลิสง 5,000 ตัน ถั่วเหลือง 2,300 ตัน มันสำปะหลัง 25,000 ตัน และผักชนิดต่าง ๆ 208,000 ตัน โดยรวมมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านการเกษตร

จังหวัดมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นทั้งหมดประมาณ 8,190 เฮกตาร์ เกือบทั้งหมดเป็นการปลูกผลไม้และชา โดยปีที่ผ่านมาได้ผลผลิตกล้วย 46,520 ตัน ลิ้นจี่ 9,415 ตัน มะม่วง 6,450 ตัน ลำไย 5,600 ตัน ส้ม 32,150 ตัน แก้วมังกร 1,685 ตัน และชา 1,020 ตัน นอกจากนี้ในด้านการป่าไม้ มีผลผลิต 41,041 ลูกบาศก์เมตรในพื้นที่ป่าทั้งหมด 9,631 เฮกตาร์ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดหวิญฟุ้กมีขนาดปานกลาง โดยปี 2562 มีโคกระบือรวมกัน 121,730 ตัว สุกร 383,900 ตัว และสัตว์ปีก 11.2 ล้านตัว ส่วนด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 22,066 ตัน ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการประมง 1,991 ตัน ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ผลผลิต 20,075 ตัน

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้างเป็นส่วนที่มีมูลค่าสูงสุดของจังหวัด ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ สิ่งทอและเสื้อผ้า รองเท้ากีฬา รถยนต์ และจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า มีมูลค่ามาจากการค้าปลีกเป็นหลัก โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 6.8 ส่วนด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 5.9 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 43,100 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1,800 พันล้านด่อง (78.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดหวิญฟุ้กเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กีฬา (กอล์ฟ) และวัฒนธรรม

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดหวิญฟุ้ก มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 7,672 และ 3,926 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 ทั้งหมด 417 โครงการคิดเป็น 5,078.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 60 โครงการเป็นมูลค่า 527.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ธุรกิจไทยมีการลงทุนในจังหวัดหวิญฟุ้กทั้งหมด 16 โครงการ คิดเป็นมูลค่าลงทุน 420 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง เช่น

ที่ ชื่อธุรกิจ สาขา/อุตสาหกรรม
1 บริษัทในเครือ Prime Group (บริษัทในเครือ SCG Vietnam) ธุรกิจกระเบื้องหินแกรนิต แปรรูปเศษหินแกรนิต ผลิตหลังคาบ้าน ผลิตภัณฑ์ Cotto และกระเบื้องเซรามิค
2 บริษัท First Rubber Vietnam จำกัด ธุรกิจอะไหล่รถยนต์
3 บริษัท Nissin Vietnam จำกัด ธุรกิจประกอบรถยนต์
4 บริษัท Seppa Vietnam จำกัด เครื่องดื่ม

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูป มุ่งเน้นอุตสาหกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์  เครื่องใช้ไฟฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศ และแปรรูปสินค้าเกษตร
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา และอสังหาริมทรัพย์

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดหวิญฟุ้ก: https://vinhphuc.gov.vn
 2. โครงการที่เปิดลงทุน:

http://doanhnghiep.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/chuyenmon/Lists/lehoi/View_Detail.aspx?Page=1

 1. เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหวิญฟุ้ก: https://dulichvinhphuc.gov.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดหวิญฟุ้ก), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดหวิญฟุ้ก (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดหวิญฟุ้ก ประจำปี 2562

Báo điện tử Chính phủ (2563), Khách du lịch đến Vĩnh Phúc trong 3 năm gần đây ước đạt trên 15,5 triệu lượt người, retrived from: https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/Convert/dulichvp/Lists/dauthau/View_Detail.aspx?ItemID=46

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

1

กำลังเข้าชมขณะนี้

66496

เข้าชมทั้งหมด