ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

เตวียนกวาง

tuyen quang

เตวียนกวาง

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • อุตสาหกรรมหลักของจังหวัดเตวียนกวาง ได้แก่ เหมืองแร่ เขื่อนไฟฟ้า และการเกษตร
 • จังหวัดเตวียนกวางเป็นจังหวัดบนที่ราบสูงที่อยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 165 กิโลเมตรเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างเวียดนามและจีนผ่านทางด่านชายแดนนานาชาติทัญถวีของจังหวัดห่าซาง 

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเตวียนกวาง 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดเตวียนกวาง เป็น 1 ใน 9 จังหวัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากกรุงฮานอย 165 กิโลเมตร และห่างจากนครไฮฟอง 325 กิโลเมตร  มีอาณาเขตด้านทิศเหนือติดกับจังหวัดห่าซาง (Ha Giang Province) ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดบั๊กกั่น (Bac Kan Province) และจังหวัดท้ายเงวียน (Thai Nguyen Province) ทิศใต้ติดจังหวัดหวิญฟุ้ก (Vinh Phuc Province) และจังหวัดฟู้เถาะ และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดเอียนบ๊าย (Yen Bai Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดเตวียนกวาง

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเตวียนกวางมีพื้นที่เป็นที่ราบสูงปานกลางและพื้นที่ภูเขาสูง จังหวัดเตวียนกวางมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 22 – 24 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,500 – 1,800 มิลลิเมตร

จังหวัดเตวียนกวางมีพื้นที่ทั้งหมด 5,868 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 7 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองเตวียนกวาง (Tuyen Quang City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นและอีก 6 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดเตวียนกวางได้รับการจัดอันดับ 32 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดเตวียนกวาง มีที่ดินทั้งหมด 586,800 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 16 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 75 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 5 พื้นที่ของจังหวัดมีแม่น้ำ Lo  และแม่น้ำแม่น้ำ Gam ไหลผ่านพื้นที่  จังหวัดเตวียนกวางมีทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างมาก และจากการสำรวจยังพบแร่ธาตุหลายประเภท ได้แก่ หินปูน ดีบุก สังกะสี ตะกั่ว เหล็ก และวูลแฟรม

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2562 จังหวัดเตวียนกวาง มีประชากรทั้งหมด 0.78 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.49 ล้านคน จังหวัดเตวียนกวางมีมหาวิทยาลัย 1 แห่ง และวิทยาลัยอาชีวะ 1 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.07 – 3.43 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 150 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.90/2019/ND-CP) มีประชากรชาติพันธุ์อาศัยอยู่มากกว่า 20 กลุ่ม โดยคิดเป็นร้อยละ 50 จากประชากรทั้งหมดในจังหวัด

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการขนส่งทางอากาศ จังหวัดเตวียนกวางไม่มีสนามบินแต่สามารถเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย (Noi Bai International Airport:HAN) ซึ่งห่างจากใจกลางจังหวัดประมาณ 120 กิโลเมตร

ด้านการขนส่งทางบก จังหวัดเตวียนกวางเป็นหนึ่งในเส้นทางการค้าระหว่างเวียดนามและประเทศจีนผ่านด่านชายแดนนานาชาติทัญถวี (Thanh Thuy International border gate) ในจังหวัดห่าซางซึ่งมีระยะห่างจากจังหวัดเตวียนกวาง 183 กิโลเมตร จังหวัดมีระบบทางหลวง ได้แก่

เส้นทาง QL2, QL2C, QL37 และ QL279

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดเตวียนกวาง 

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดเตวียนกวางมีนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Long Binh An มีพื้นที่ 170 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม Son Nam มีพื้นที่ 150 เฮกตาร์

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 30,776 พันล้านด่อง (1.33 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 8 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 24 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 30 ภาคบริการร้อยละ 41 (ภาษีสินค้าร้อยละ 5)

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัด ปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปีก่อนหน้า จังหวัดเตวียนกวางมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่รวม 92,952 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าว 259,280 ตัน ข้าวโพด 82,840 ตัน มันเทศ 16,583 ตัน มันสำปะหลัง 35,470 ตัน และอ้อย 275,930 ตัน

จังหวัดเตวียนกวางมีพื้นที่เพาะปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 27,903 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่ปลูกชา และผลไม้ชนิดต่าง ๆ ได้ผลผลิตหลัก คือ ชา 65,628 ตัน ส้มชนิดต่าง ๆ 85,115 ตัน ลิ้นจี่ 1,770 ตัน ลำไย 4,000 ตัน  ส่วนด้านการป่าไม้มีพื้นที่สำหรับไม้แปรรูป 191,500 เฮกตาร์ ได้ไม้ทั้งหมด 870,917 ลูกบาศก์เมตร

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดเตวียนกวางมีขนาดปานกลางปี 2562 มีโคกระบือรวมกัน 123,126 ตัว สุกร 539,183 ตัว สัตว์ปีก 6.2 ล้านตัว ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 8,590 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 จากปีก่อนหน้าโดยเกือบทั้งหมดมาจากการเพาะเลี้ยง

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้างในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 อุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดเตวียนกวาง คือ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ วัสดุก่อสร้าง ซีเมนต์ กระดาษ ชาสำเร็จรูป เสื้อผ้า ไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า ในปี 2562 มีมูลค่ามาจากการค้าปลีกเป็นหลัก มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ส่วนด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 1.95 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1,750 พันล้านด่อง (76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 การท่องเที่ยวของจังหวัดเตวียนกวางเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เกษตรกรรม และวัฒนธรรม

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดเตวียนกวาง มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 89 และ 67 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 ทั้งหมด 15 โครงการคิดเป็น 200.70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 มีโครงการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 13.90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการเกษตร
 • อุตสาหกรรมการเกษตร และแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น แปรรูปชา สินค้าจากไม้ สินค้าหัตถกรรม
 • การท่องเที่ยว

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดเตวียนกวาง: https://tuyenquang.gov.vn/
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน:

https://tuyenquang.gov.vn/Pages/Tiem-nang-dau-tu.aspx

 1. เว็บไซต์ส่งเสริมการลงทุนและการค้าจังหวัดเตวียนกวาง: http://ipc.tuyenquang.gov.vn/
 2. เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเตวียนกวาง: https://tuyenquang.gov.vn/Pages/Cam-nang-du-lich.aspx

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดเตวียนกวาง), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดเตวียนกวาง (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดเตวียนกวาง ประจำปี 2562

Thế giới và Việt Nam (2563), Tuyên Quang: Phát huy lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, retrieved from https://baoquocte.vn/tuyen-quang-phat-huy-loi-the-day-manh-thu-hut-dau-tu-118278.html

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

1

กำลังเข้าชมขณะนี้

66488

เข้าชมทั้งหมด