ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

เตวียนกวาง

tuyen quang

เตวียนกวาง

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • อุตสาหกรรมหลักของจังหวัดเตวียนกวาง ได้แก่ เหมืองแร่ เขื่อนไฟฟ้า และการเกษตร
 • จังหวัดเตวียนกวางเป็นจังหวัดบนที่ราบสูงที่อยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 165 กิโลเมตรเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างเวียดนามและจีนผ่านทางด่านชายแดนนานาชาติทัญถวีของจังหวัดห่าซาง
 • จังหวัดเตวียนกวางมีสินค้าเกษตรที่ได้รับความคุ้มครองด้านภูมิศาสตร์ 3 รายการ ได้แก่ ส้ม Ham Yen, ชา Na Hang และส้มโอ Soi Ha

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเตวียนกวาง 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดเตวียนกวาง เป็น 1 ใน 9 จังหวัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากกรุงฮานอย 165 กิโลเมตร และห่างจากนครไฮฟอง 325 กิโลเมตร  มีอาณาเขตด้านทิศเหนือติดกับจังหวัดห่าซาง (Ha Giang Province) ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดบั๊กกั่น (Bac Kan Province) และจังหวัดท้ายเงวียน (Thai Nguyen Province) ทิศใต้ติดจังหวัดหวิญฟุ้ก (Vinh Phuc Province) และจังหวัดฟู้เถาะ และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดเอียนบ๊าย (Yen Bai Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดเตวียนกวาง

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเตวียนกวางมีพื้นที่เป็นที่ราบสูงปานกลางและพื้นที่ภูเขาสูง จังหวัดเตวียนกวางมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 22 – 24 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,500 – 1,800 มิลลิเมตร

จังหวัดเตวียนกวางมีพื้นที่ทั้งหมด 5,868 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 7 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองเตวียนกวาง (Tuyen Quang City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นและอีก 6 อำเภอ

ปี 2564 จังหวัดเตวียนกวางได้รับการจัดอันดับ 29 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

 

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดเตวียนกวาง มีที่ดินทั้งหมด 586,800 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 17 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 75 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 5 พื้นที่ของจังหวัดมีแม่น้ำ Lo  และแม่น้ำแม่น้ำ Gam ไหลผ่านพื้นที่  จังหวัดเตวียนกวางมีทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างมาก และจากการสำรวจยังพบแร่ธาตุหลายประเภท ได้แก่ หินปูน ดีบุก สังกะสี ตะกั่ว เหล็ก และวูลแฟรม

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2564 จังหวัดเตวียนกวาง มีประชากรทั้งหมด 0.8 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.5 ล้านคน จังหวัดเตวียนกวางมีมหาวิทยาลัย 1 แห่ง และวิทยาลัยอาชีวะ 1 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.25 – 3.64 ล้านด่งต่อเดือน (139 – 156 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.38/2022/NĐ-CP) มีประชากรชาติพันธุ์อาศัยอยู่มากกว่า 20 กลุ่ม โดยคิดเป็นร้อยละ 50 จากประชากรทั้งหมดในจังหวัดเตวียนกวาง

 

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการขนส่งทางอากาศ จังหวัดเตวียนกวางไม่มีสนามบินแต่สามารถเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย (Noi Bai International Airport:HAN) ซึ่งห่างจากใจกลางจังหวัดประมาณ 120 กิโลเมตร

ด้านการขนส่งทางบก จังหวัดเตวียนกวางเป็นหนึ่งในเส้นทางการค้าระหว่างเวียดนามและประเทศจีนผ่านด่านชายแดนนานาชาติทัญถวี (Thanh Thuy International border gate) ในจังหวัดห่าซางซึ่งมีระยะห่างจากจังหวัดเตวียนกวาง 183 กิโลเมตร จังหวัดมีระบบทางหลวง ได้แก่

เส้นทาง QL2, QL2C, QL37 และ QL279

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดเตวียนกวาง 

ที่มา: Google Map (2565)

ด้านนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดเตวียนกวางมีนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Long Binh An มีพื้นที่ 170 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม Son Nam มีพื้นที่ 150 เฮกตาร์

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเตวียนกวาง (GDP) คิดเป็นมูลค่า 36,636 พันล้านด่ง (1.56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 5.6 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 29 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 30 ภาคบริการร้อยละ 41

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัดเตวียนกวาง ปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 จากปีก่อนหน้า จังหวัดเตวียนกวางมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่รวม 90,889 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าว 261,383 ตัน ข้าวโพด 85,645 ตัน มันเทศ 15,500 ตัน ผัก 64,415 ตัน และอ้อย 137,206 ตัน

จังหวัดเตวียนกวางมีพื้นที่เพาะปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 28,814 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่ปลูกชา และผลไม้ชนิดต่าง ๆ ได้ผลผลิตหลัก คือ ชา 67,980 ตัน ส้มชนิดต่าง ๆ 106,000 ตัน ส้มโอ 38,965 ตัน ลำไย 4,794 ตัน และลิ้นจี่ 1,735 ตัน นอกจากนี้ยังมีการปลูกกล้วย แก้วมังกร และสมุนไพร ส่วนด้านการป่าไม้มีไม้แปรรูปทั้งหมด 997,673 ลูกบาศก์เมตร

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดเตวียนกวางมีขนาดปานกลางปี 2564 มีโคกระบือรวมกัน 128,854 ตัว สุกร 541,814 ตัว สัตว์ปีก 6.9 ล้านตัว ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 10,093 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 จากปีก่อนหน้าโดยเกือบทั้งหมดมาจากการเพาะเลี้ยง

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้างในปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 อุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดเตวียนกวาง คือ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ วัสดุก่อสร้าง ซีเมนต์ กระดาษ ชาสำเร็จรูป เสื้อผ้า ไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า ในปี 2564 มีมูลค่ามาจากการค้าปลีกเป็นหลัก มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ส่วนด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 1.6 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1,488 พันล้านด่ง (63.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) การท่องเที่ยวของจังหวัดเตวียนกวางเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เกษตรกรรม และวัฒนธรรม

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 จังหวัดเตวียนกวาง มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 91 และ 178 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2564 ทั้งหมด 18 โครงการคิดเป็น 204.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564 มีโครงการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 1 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการเกษตร
 • อุตสาหกรรมการเกษตร และแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น แปรรูปชา สินค้าจากไม้ สินค้าหัตถกรรม
 • การท่องเที่ยว

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดเตวียนกวาง: https://tuyenquang.gov.vn/
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน:

https://tuyenquang.gov.vn/Pages/Tiem-nang-dau-tu.aspx

 1. เว็บไซต์ส่งเสริมการลงทุนและการค้าจังหวัดเตวียนกวาง: http://ipc.tuyenquang.gov.vn/
 2. เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเตวียนกวาง: https://tuyenquang.gov.vn/Pages/Cam-nang-du-lich.aspx

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดเตวียนกวาง), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดเตวียนกวาง (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดเตวียนกวาง ประจำปี 2562

Cục sở hữu trí tuệ (2565), Danh sách các chỉ đẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam (Cập nhật đến tháng 6 năm 2022), retrieved from https://ipvietnam.gov.vn/chi-dan-dia-ly

Chính phủ Việt Nam (2565), Nghị định 38/2022/NĐ-CP về việc Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

321

กำลังเข้าชมขณะนี้

214710

เข้าชมทั้งหมด