ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

จ่าวิญ

tra vinh

จ่าวิญ

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • จังหวัดจ่าวิญมีประชากรเชื้อสายกัมพูชาอาศัยอยู่มากถึงร้อยละ 30 ของประชาชนทั้งหมด ทำให้มีการใช้ภาษากัมพูชาโดยทั่วไป 
 • จังหวัดจ่าวิญมีโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจดิ่ญอาน ซึ่งเป็นโครงการระดับประเทศ โดยตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของจังหวัดในที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดจ่าวิญ

1.1 ข้อมูลที่ตั้งและเขตการปกครอง

จังหวัดจ่าวิญเป็น 1 ใน 13 จังหวัดบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง หรือภาคตะวันตกของประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 150 กิโลเมตร และนครเกิ่นเทอ 85 กิโลเมตร ทางด้านทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับจังหวัดเบ๊นแจ (Ben Tre Province) ทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้ ทิศใต้ติดจังหวัดซ็อกจัง (Soc Trang Province) และทิศตะวันตกติดกับจังหวัด หวิญล็อง (Vinh Long Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดจ่าวิญ

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำโก๋เจียน (Co Chien River) และแม่น้ำเหิ่ว (Hau River) เป็นแหล่งน้ำจืด โดยมีทางออกสู่ทะเล 2 แห่ง อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของจังหวัดอยู่ที่ 27 องศาเซลเซียส โดยฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปี ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,500 – 1,800 มิลลิเมตร

พื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดรวม 2,358 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 9 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองจ่าวิญ (Tra Vinh City) ซึ่งเป็นศูนย์กลางราชการส่วนท้องถิ่น  และอีก 8 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดจ่าวิญได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่ 58 จาก 63 จังหวัด ด้านความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับด้านความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นของเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดจ่าวิญมีทรัพยากรดินและน้ำที่อุดมสมบูรณ์ มีที่ดินทั้งหมด 235,826 เฮกตาร์ แบ่งเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรร้อยละ 63 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 3 พื้นที่เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้อยละ 13 และพื้นที่อยู่อาศัย ประกอบธุรกิจและวัตถุประสงค์อื่น ๆ ร้อยละ 21

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์

ปี 2562 จังหวัดจ่าวิญมีประชากรทั้งหมด 1 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 0.64 ล้านคน โดยมีมหาวิทยาลัยจ่าวิญ (Tra Vinh University) และวิทยาลัยอาชีวะ 2 แห่ง ฝึกอบรมแรงงานในจังหวัด ทั้งนี้ ค่าแรงพื้นฐานอยู่ที่ 3.07 – 3.92 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 170 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน) ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่จ้างงาน (Decree No.90/2019/NĐ-CP)

นอกจากนี้ จังหวัดจ่าวิญมีประชากรเชื้อสายกัมพูชาอาศัยอยู่มากที่สุดของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนประชากรทั้งหมดของจังหวัด ทำให้มีการใช้ภาษากัมพูชาเป็นอีกหนึ่งภาษาหลักของท้องถิ่น

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการคมนาคมทางอากาศ จังหวัดจ่าวิญยังไม่มีสนามบิน แต่มีแผนจะสร้างสนามบินเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจดิ่ญอาน (Dinh An Economic Zone)

ด้านการคมนาคมทางน้ำ จังหวัดจ่าวิญมีท่าเรือที่กำลังใช้งาน 2 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือแม่น้ำ Long Duc (Long Duc Port) และท่าเรือโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน Duyen Hai (Duyen Hai Port) รองรับเรือขนถ่านหินหนัก 30,000 ตัน และเรือบรรทุกน้ำมัน 1,000 ตัน  นอกจากนี้ ยังมีท่าเรือที่กำลังก่อสร้าง 2 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือจ่ากู๊ (Tra Cu Port) และท่าเรือดิ่ญอาน (Dinh An Port) ซึ่งเป็นท่าเรือใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค สามารถรองรับเรือขนส่งคอนเทนเนอร์ขนาด 30,000 – 50,000 ตันเมื่อท่าเทียบเรือแรกก่อสร้างเสร็จ ส่วนท่าที่ 2 – 3 จะทำให้ท่าเรือนี้สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ถึง 100,000 ตัน โดยไม่ต้องส่งสินค้าไปที่นครโฮจิมินห์ และช่วยลดค่าใช้จ่ายโลจิสติกส์

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดจ่าวิญ

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านการคมนาคมทางบก จังหวัดจ่าวิญมีถนนทางหลวง ได้แก่ QL53, QL54 และ QL60 เชื่อมต่อภายในและระหว่างจังหวัด อย่างไรก็ดี แม้จังหวัดจ่าวิญจะไม่ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายใต้ แต่ก็ตั้งอยู่ไม่ห่างจากนครโฮจิมินห์และนครเกิ่นเทอ ซึ่งเป็นศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนาม

ด้านนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดจ่าวิญมีนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 3 แห่ง และเขตเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาอีก 1 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Long Duc พื้นที่ 100 เฮกตาร์ (อัตราการเช่าเต็มพื้นที่)
 2. นิคมอุตสาหกรรม Co Chien พื้นที่ 200 เฮกตาร์ (รอการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
 3. นิคมอุตสาหกรรม Can Quan พื้นที่ 130 เฮกตาร์ (รอการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)
 4. เขตเศรษฐกิจดิ่ญอานส่วนที่ 1 พื้นที่ 15,403 เฮกตาร์ ทั้งนี้ มีพื้นที่ตามแผนการพัฒนาฯ 39,020 เฮกตาร์ ถือเป็น 1 ใน 8 เขตเศรษฐกิจชายทะเลของเวียดนามที่ได้รับการลงทุนในช่วงปี 2559 – 2563 ซึ่งมีการลงทุนแล้ว 47 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 154,740 พันล้านด่อง โดยเขตเศรษฐกิจนี้ยังรวมถึงท่าเรือดิ่ญอาน เขตปลอดภาษี พื้นที่อุตสาหกรรม คลังสินค้า และพื้นที่เพื่อพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยว

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 จังหวัดจ่าวิญมีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) คิดเป็นมูลค่า 59,636 พันล้านด่อง (2.59 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 14.85 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 32 ภาคอุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 32 ภาคบริการร้อยละ 29 และภาษีร้อยละ 7

ด้านการเกษตร ประมงและป่าไม้ ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.85  โดยมีข้าวเป็นสินค้าที่สำคัญที่สุดของจังหวัด ซึ่งปลูกได้ตลอดปี และมีการปลูก 2 – 3 ฤดูกาล คิดเป็นพื้นที่กว่า 224,000 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 1.24 ล้านตัน นอกจากนี้ ยังมีการปลูกผักบนพื้นที่ 30,367 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 689,747 ตัน และปลูกอ้อย 2,859 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตมากถึง 264,300 ตัน

จังหวัดจ่าวิญมีการปลูกผลไม้หลากหลายชนิด เช่น มะพร้าว ส้ม ส้มโอ มะม่วง กล้วย ลำไย เงาะ และแก้วมังกร โดยผลไม้ที่ปลูกมากที่สุด คือ มะพร้าว ซึ่งในปี 2562 มีพื้นที่ปลูก 23,102 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 296,035 ตัน และมีพื้นที่ปลูกกล้วย 4,269 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 87,564 ตัน นอกจากนี้ ยังมีการเพาะปลูกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ โกโก้ และยางพาราด้วย แต่ไม่มากนัก

ด้านป่าไม้และการแปรรูปผลผลิตจากไม้ เมื่อปี 2562 จังหวัดจ่าวิญมีไม้แปรรูปทั้งหมด 80,300 ลูกบาศก์เมตร และถ่านไม้ 324,100 Ster

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดถือว่ามีขนาดปานกลางเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น โดยมีโคกระบือรวมกันประมาณ 182,000 ตัว สุกร 94,778 ตัว และสัตว์ปีก 7.1 ล้านตัว

ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตรวมประมาณ 219,643 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 โดยมาจากการเพาะเลี้ยงเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็น 137,785 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 มีสินค้าหลัก ได้แก่ ปลาช่อน ปลาสวาย กุ้งขาว และปูทะเล เป็นต้น และในส่วนของการประมงจับสัตว์น้ำ ได้ผลผลิต 81,858 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6

ด้านอุตสาหกรรมและก่อสร้าง ปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 34.37 โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม (ร้อยละ 52) สินค้าเกษตรแปรรูปและแช่แข็ง น้ำตาล อาหารสัตว์ สิ่งตัดเย็บและสิ่งทอ เครื่องหนัง อุปกรณ์ไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า และเหมืองแร่ เป็นต้น

ด้านการบริการและการค้า ปี 2562 เป็นภาคที่มีมูลค่าเศรษฐกิจสูงที่สุด โดยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.9 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ในด้านการท่องเที่ยว มีผู้เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดจ่าวิญ 1.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 ในจำนวนดังกล่าวเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 28,861 คน มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัด ได้แก่ วัดเถรวาทต่าง ๆ ป่าชายเลน และเกาะกลางแม่น้ำ Con Chim เป็นต้น

2.2 การค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดจ่าวิญ มีมูลค่านำเข้าสินค้า และมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 588 และ 347 ล้านเหรียญเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 ทั้งหมด 43 โครงการ คิดเป็น 3,330.7 ล้านเหรียญสเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 4 โครงการเป็นมูลค่า 99.47 ล้านเหรียญเหรียญสหรัฐฯ

2.3 อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร 
 • การเพาะเลี้ยงและแปรรูปอาหารทะเล
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดจ่าวิญ https://www.travinh.gov.vn/
 2. รายชื่อโครงการรอการลงทุนปี 2016 – 2020 : https://www.travinh.gov.vn/SiteFolders/ubnd1/1/duandautu/17Project_2.pdf
 3. เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนและการค้าจังหวัดจ่าวิญ : http://xuctientravinh.com.vn
 4. เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจ่าวิญ : https://www.dulichtravinh.com.vn

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดจ่าวิญ), สืบค้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 จาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-nam/thong-tin-dia-phuong

สภาประชาชนจังหวัดจ่าวิญ (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดจ่าวิญ ประจำปี 2562

กรมศุลกากรเวียดนาม (2563), รายงานการนำเข้าส่งออกจำแนกตามจังหวัด ปี 2019

UBND Tỉnh Trà Vinh (2562), Decision No. 1026/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Trà Vinh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh (2563), Phát triển kinh tế biển ở Trà Vinh, retrieved from https://www.travinh.gov.vn/1450/39231/71076/612468/tin-hoat-dong-doan-dbqh/phat-trien-kinh-te-bien-o-tra-vinh

Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh Trà Vinh (2562), Giới thiệu Khu kinh tế Định An, retrieved from https://www.travinh.gov.vn/mDefault.aspx?sid=1455&pageid=6789&catid=71438&id=591208&catname=kkt-dinh-an&title=gioi-thieu-khu-kinh-te-dinh-an

Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh (2563), Kết quả đạt được của du lịch Trà Vinh năm 2019, retrieved from https://www.travinh.gov.vn/1426/37932/72553/601162/tin-tuc/ket-qua-dat-duoc-cua-du-lich-tra-vinh-nam-2019

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

61676

เข้าชมทั้งหมด