ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

ทัญฮว้า

thanh hoa

ทัญฮว้า

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • ทัญฮว้ามีความโดดเด่นในด้านการทำเหมืองแร่ กลั่นน้ำมัน และการปศุสัตว์
 • จังหวัดทัญฮว้าเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจสาย R8 และ R12 โดยเป็นประตูเข้าสู่ภาคเหนือของเวียดนาม

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดทัญฮว้า 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดทัญฮว้า เป็น 1 ใน 6 จังหวัดและนครบริเวณชายฝั่งภาคกลางตอนบนของประเทศ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงฮานอย 150กิโลเมตร และนครไฮฟอง 230 กิโลเมตร

อาณาเขตด้านทิศเหนือติดจังหวัดเซินลา (Son La Province) ฮว่าบิ่ญ (Hoa Binh Province) และนิญบิ่ญ (Ninh Binh Province) ทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้  และทิศใต้ติดจังหวัดเหงะอาน (Nghe An Province) และด้านทิศตะวันตกติดประเทศลาว

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัด 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูงชันมีที่ราบสูงปานกลางและพื้นที่ราบลุ่มชายทะเล  มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 23 – 24 องศาเซลเซียสและมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,600 – 2,100 มิลลิเมตร ฤดูฝนริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม

จังหวัดมีพื้นที่ทั้งหมด 11,120 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 27 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมือง (Thanh Hoa City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่น เมืองเซิ่มเซิน (Sam Son City) และอีก 25 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดทัญฮว้าได้รับการจัดอันดับ 24 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดทัญฮว้า มีที่ดินทั้งหมด 1,112,000 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 22 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 58 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 12 พื้นที่จังหวัดมีแม่น้ำ 5 สายไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำ Hoat, แม่น้ำ Ma, แม่น้ำ Yen, แม่น้ำ Lang Bang และแม่น้ำ Chang  นอกจากนี้มีการค้นพบแร่ธาตุหลายชนิด ได้แก่ กลุ่มแร่เหล็ก กลุ่มแร่หายาก กลุ่มเชื้อเพลิง กลุ่มแร่วัสดุก่อสร้าง และอัญมณี

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2562 จังหวัดทัญฮว้า มีประชากรทั้งหมด 3.64 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 2.29 ล้านคน จังหวัดมีมหาวิทยาลัย 5 แห่ง และมีวิทยาลัยอาชีวะอีก 14 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.07 – 3.43 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 150 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.90/2019/ND-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการขนส่งทางอากาศ จังหวัดทัญฮว้ามีสนามบินเถาะซวน (Tho Xuan Airport:THD) ซึ่งมีเที่ยวบินจากนครโฮจิมินห์ นครดานัง นครเกิ่นเทอ และจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศเวียดนาม

ด้านการขนส่งทางน้ำ มีท่าเรือนานาชาติงีเซิน (Nghi Son International Port) เป็นท่าเรือขนาดใหญ่ที่สุดในที่ราบสูงภาคกลางตอนบน โดยสามารถรองรับเรือขนาด 20,000 – 70,000 ตัน, ท่าเรือ Le Mon รองรับเรือขนาด 5,000 – 10,000 ตัน และท่าเรือแม่น้ำอีกจำนวนมาก โดยมีท่าเรือกว่า 30 ท่าที่สามารถรองรับเรือขนาดกว่า 3,000 ตันได้

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัด 

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านการขนทางบก มีถนนทางหลวง ได้แก่ QL1A, QL10, QL15, QL15C, QL45, QL47 และ QL217 และยังมีระบบการขนส่งด้วยรถไฟเหนือ – ใต้ ทั้งนี้จังหวัดทัญฮว้ามีด่านชายแดนที่สำคัญ ได้แก่ ด่านชายแดนนานาชาตินาแหม่ว (Na Meo International Border Gate) ซึ่งเชื่อมกับแขวงหัวพัน ประเทศลาว

จังหวัดทัญฮว้าเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R8 นครพนม – บอลิคำไซ – กรุงฮานอย และเส้นทาง R12 นครพนม – คำม่วน – กรุงฮานอย – นครหนานหนิง ประเทศจีน

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดมีเขตเศรษฐกิจ 1 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจงีเซิน (Nghi Son Economic Zone) มีพื้นที่ 18,611.8 เฮกตาร์ นอกจากนี้จังหวัดมีนิคมอุตสาหกรรมอีก 7 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Bai Thanh
 2. นิคมอุตสาหกรรม Le Mon
 3. นิคมอุตสาหกรรม Dinh Huong – Tay Bac Ga
 4. นิคมอุตสาหกรรม Hoang Long
 5. นิคมอุตสาหกรรม Bim Son
 6. นิคมอุตสาหกรรม Lam Son – Sao Vang
 7. นิคมอุตสาหกรรม Thach Quang

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 195,853 พันล้านด่อง (8.52 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 17 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 11อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 47 ภาคบริการร้อยละ 33 (ภาษีร้อยละ 9)

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัด ปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า จังหวัดมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่ประมาณ 414,300 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าวประมาณ 1.42 ล้านตัน ข้าวโพด 0.21 ล้านตัน ผักชนิดต่าง ๆ 0.54 ล้านตัน และมันเทศ 50,000 ตัน ปีที่ผ่านมาผลผลิตรายปีมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชยืนต้นมากขึ้นโดยพืชยืนต้นที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ยางพาราได้ผลผลิต 6,125 ตัน ส้ม 3,843 ตัน และชา 1,310 ตัน

ด้านการแปรรูปไม้ จังหวัดพื้นที่ปลูกไม้เพื่ออุตสาหกรรม 10,300 เฮกตาร์ ได้ไม้ทั้งหมด 0.66 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดมีขนาดใหญ่ ปี 2562 โค 0.25 ล้านตัว กระบือ 0.19 ล้านตัว สุกร 0.82 ล้านตัว และสัตว์ปีก 21 ล้านตัว นอกจากนี้มีการเลี้ยงนกพิราบและสุนัขเพื่อการบริโภค

ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 181,513 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการประมงชายฝั่ง 122,904 ตัน ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ผลผลิต 58,609 ตัน

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง เป็นส่วนที่มีมูลค่าสูงสุดของจังหวัด ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ หินก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ยาสูบ สิ่งทอและเสื้อผ้า น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 มาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ส่วนด้านการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 0.3 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 145,000 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 14,526 พันล้านด่อง (631.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัด มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 4,933 และ 3,424 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 ทั้งหมด 142 โครงการคิดเป็น 14,190.81 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มากเป็นอันดับ 8 ของเวียดนาม ในปี 2562  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 25 โครงการเป็นมูลค่า 311.03 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

จากข้อมูลถึงปี 2563 จังหวัดมีโครงการลงทุนจากไทย 3 โครงการ มูลค่ารวม 43.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้แก่ โครงการด้านการแพทย์และน้ำยาสำหรับการฟอกไตโดยบริษัท Aeonmed Vietnam, โครงการอสังหาริมทรัพย์ และโครงการผลิตแป้งมันสำปะหลังของบริษัท Inter Trafo Thailand

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง
 • อุตสาหกรรมการเกษตร
 • อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นิคมอุตสาหกรรม และโลจิสติกส์
 • อสังหาริมทรัพย์ และการท่องเที่ยว

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัด: www.thanhhoa.gov.vn
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน:

https://doanhnhanvietnam.org.vn/danh-muc-cac-du-keu-goi-dau-tu-vao-tinh-thanh-hoa-den-nam-2025_3612.html

 1. ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนและการค้าจังหวัด : http://investinthanhhoa.gov.vn/
 2. ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด: http://thanhhoatourism.gov.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัด), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัด (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัด ประจำปี 2562

Báo Thanh Hóa (2562), Năm 2019: Lượng khách du lịch đến Thanh Hóa tăng 17%, retrieved from http://baothanhhoa.vn/du-lich/nam-2019-luong-khach-du-lich-den-thanh-hoa-tang-17/112418.htm

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

70120

เข้าชมทั้งหมด