ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

ทัญฮว้า

thanh hoa

ทัญฮว้า

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป

 • จังหวัดทัญฮว้ามีความโดดเด่นในด้านการทำเหมืองแร่ กลั่นน้ำมัน และการปศุสัตว์
 • จังหวัดทัญฮว้าเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจสาย R8 และ R12 โดยเป็นประตูเข้าสู่ภาคเหนือของเวียดนาม
 • จังหวัดทัญฮว้ามีป้อมปราการของราชวงศ์โห่ ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554
 • จังหวัดทัญฮว้ามีสินค้าเกษตรที่จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 5 รายการ ได้แก่ เนื้อเป็ด Co Lung – Ba Thuoc, กะปิ Hau Loc, สินค้าจากต้นกก Nga Son, ส้มโอ Luan Van และอบเชย Thuong Xuan

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดทัญฮว้า 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดทัญฮว้า เป็น 1 ใน 6 จังหวัดและนครบริเวณชายฝั่งภาคกลางตอนบนของประเทศ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงฮานอย 150 กิโลเมตร และนครไฮฟอง 230 กิโลเมตร

อาณาเขตด้านทิศเหนือติดจังหวัดเซินลา (Son La Province) ฮว่าบิ่ญ (Hoa Binh Province) และนิญบิ่ญ (Ninh Binh Province) ทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้  และทิศใต้ติดจังหวัดเหงะอาน (Nghe An Province) และด้านทิศตะวันตกติดประเทศลาว

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัด 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูงชันมีที่ราบสูงปานกลางและพื้นที่ราบลุ่มชายทะเล  มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 23 – 24 องศาเซลเซียสและมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,600 – 2,100 มิลลิเมตร ฤดูฝนริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม

จังหวัดทัญฮว้ามีพื้นที่ทั้งหมด 11,115 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 27 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมือง (Thanh Hoa City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่น เมืองเซิ่มเซิน (Sam Son City) และอีก 25 อำเภอ

ปี 2564 จังหวัดทัญฮว้าได้รับการจัดอันดับ 43 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดทัญฮว้า มีที่ดินทั้งหมด 1,115,000 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 22 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 59 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 12 พื้นที่จังหวัดมีแม่น้ำ 5 สายไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำ Hoat, แม่น้ำ Ma, แม่น้ำ Yen, แม่น้ำ Lang Bang และแม่น้ำ Chang  นอกจากนี้มีการค้นพบแร่ธาตุหลายชนิด ได้แก่ กลุ่มแร่เหล็ก กลุ่มแร่หายาก กลุ่มเชื้อเพลิง กลุ่มแร่วัสดุก่อสร้าง และอัญมณี

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2564 จังหวัดทัญฮว้า มีประชากรทั้งหมด 3.71 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 2.25 ล้านคน จังหวัดมีมหาวิทยาลัย 5 แห่ง และมีวิทยาลัยอาชีวะอีก 14 แห่งฝึกอบรมแรงงาน โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.25 – 3.64 ล้านด่งต่อเดือน (139 – 156 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.38/2022/NĐ-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการขนส่งทางอากาศ จังหวัดทัญฮว้ามีสนามบินเถาะซวน (Tho Xuan Airport:THD) ซึ่งมีเที่ยวบินจากนครโฮจิมินห์ นครดานัง นครเกิ่นเทอ และจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศเวียดนาม

ด้านการขนส่งทางน้ำ มีท่าเรือนานาชาติงีเซิน (Nghi Son International Port) เป็นท่าเรือขนาดใหญ่ที่สุดในที่ราบสูงภาคกลางตอนบน โดยสามารถรองรับเรือขนาด 20,000 – 70,000 ตัน, ท่าเรือ Le Mon รองรับเรือขนาด 5,000 – 10,000 ตัน และท่าเรือแม่น้ำอีกจำนวนมาก โดยมีท่าเรือกว่า 30 ท่าที่สามารถรองรับเรือขนาดกว่า 3,000 ตันได้

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัด 

ที่มา: Google Map (2565)

ด้านการขนทางบก มีถนนทางหลวง ได้แก่ QL1A, QL10, QL15, QL15C, QL45, QL47 และ QL217 และยังมีระบบการขนส่งด้วยรถไฟเหนือ – ใต้ ทั้งนี้จังหวัดทัญฮว้ามีด่านชายแดนที่สำคัญ ได้แก่ ด่านชายแดนนานาชาตินาแหม่ว (Na Meo International Border Gate) ซึ่งเชื่อมกับแขวงหัวพัน ประเทศลาว

จังหวัดทัญฮว้าเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R8 นครพนม – บอลิคำไซ – กรุงฮานอย และเส้นทาง R12 นครพนม – คำม่วน – กรุงฮานอย – นครหนานหนิง ประเทศจีน

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดทัญฮว้ามีเขตเศรษฐกิจ 1 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจงีเซิน (Nghi Son Economic Zone) มีพื้นที่ 18,611.8 เฮกตาร์ นอกจากนี้จังหวัดมีนิคมอุตสาหกรรมอีก 7 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Bai Thanh
 2. นิคมอุตสาหกรรม Le Mon
 3. นิคมอุตสาหกรรม Dinh Huong – Tay Bac Ga
 4. นิคมอุตสาหกรรม Hoang Long
 5. นิคมอุตสาหกรรม Bim Son
 6. นิคมอุตสาหกรรม Lam Son – Sao Vang
 7. นิคมอุตสาหกรรม Thach Quang

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดทัญฮว้า (GDP) คิดเป็นมูลค่า 215,851 พันล้านด่ง (9.21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 8.85 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 16 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 47 ภาคบริการร้อยละ 31 (ภาษีร้อยละ 6)

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัดทัญฮว้า ปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.58 จากปีก่อนหน้า จังหวัดมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่ประมาณ 401,200 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าว 1.37 ล้านตัน ข้าวโพด 0.2 ล้านตัน และผักประเภทต่าง ๆ อีก 0.58 ล้านตัน ปีที่ผ่านมาผลผลิตรายปีมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชยืนต้นมากขึ้นโดยพืชยืนต้นที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ยางพาราได้ผลผลิต 4,470 ตัน ส้มโอ 36,604 ตัน ส้ม 10,072 ตัน สับปะรด 69,112 ตัน กล้วย 77,892 ตันและชา 1,482 ตัน

ด้านการแปรรูปไม้ จังหวัดทัญฮว้าพื้นที่ปลูกไม้เพื่ออุตสาหกรรม 10,200 เฮกตาร์ ได้ไม้ทั้งหมด 0.69 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดทัญฮว้ามีขนาดใหญ่ ปี 2564 โค 0.26 ล้านตัว กระบือ 0.18 ล้านตัว สุกร 1.13 ล้านตัว และสัตว์ปีก 23.6 ล้านตัว นอกจากนี้มีการเลี้ยงนกพิราบ กระต่าย แพะและสุนัขเพื่อการบริโภค

ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 201,700 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการประมงชายฝั่ง 135,900 ตัน ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ผลผลิต 65,800 ตัน

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง เป็นส่วนที่มีมูลค่าสูงสุดของจังหวัดทัญฮว้า ในปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ หินก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ยาสูบ สิ่งทอและเสื้อผ้า น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า ปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.59 มาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ส่วนด้านการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวทั้งหมดประมาณ 4 ล้านคน โดยสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดทัญฮว้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

 

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 จังหวัดทัญฮว้า มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 7,127 และ 5,345 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2564 ทั้งหมด 167 โครงการคิดเป็น 14,692.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มากเป็นอันดับ 8 ของเวียดนาม ในปี 2564  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 11 โครงการเป็นมูลค่า 137.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จังหวัดทัญฮว้ามีโครงการลงทุนจากไทย ได้แก่ โครงการด้านการแพทย์และน้ำยาสำหรับการฟอกไตโดยบริษัท Aeonmed Vietnam, โครงการอสังหาริมทรัพย์ และโครงการผลิตแป้งมันสำปะหลังของบริษัท Inter Trafo Thailand

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง
 • อุตสาหกรรมการเกษตร
 • อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นิคมอุตสาหกรรม และโลจิสติกส์
 • อสังหาริมทรัพย์ และการท่องเที่ยว

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดทัญฮว้า: www.thanhhoa.gov.vn
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน: https://thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/Danh-muc-du-an-keu-goi-von-dau-tu-truc-tiep.aspx
 3. ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนและการค้าจังหวัดทัญฮว้า : http://investinthanhhoa.gov.vn/
 4. ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดทัญฮว้า: http://thanhhoatourism.gov.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดทัญฮว้า), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดทัญฮว้า (2565), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดทัญฮว้า ประจำปี 2564

Cục sở hữu trí tuệ (2565), Danh sách các chỉ đẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam (Cập nhật đến tháng 6 năm 2022), retrieved from https://ipvietnam.gov.vn/chi-dan-dia-ly

Chính phủ Việt Nam (2565), Nghị định 38/2022/NĐ-CP về việc Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Dân Trí (2021), Du lịch Thanh Hóa “nín thở” chờ thời cơ, retrieved from https://dantri.com.vn/du-lich/du-lich-thanh-hoa-nin-tho-cho-thoi-co-20210927182722633.htm

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

270

กำลังเข้าชมขณะนี้

230866

เข้าชมทั้งหมด