ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

ท้ายเงวียน

thai nguyen

ท้ายเงวียน

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • จังหวัดท้ายเงวียนเป็นจังหวัดที่มีมูลค่าลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงที่สุดในประเทศเวียดนาม โดยเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตสินค้าของซัมซุงที่มีการจ้างงานกว่า 70,000 ตำแหน่ง และมีมูลค่าส่งออกสินค้าเกือบร้อยละ 20 ของมูลค่าส่งออกสินค้าทั้งหมดของประเทศเวียดนาม

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดท้ายเงวียน 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดท้ายเงวียน เป็น 1 ใน 9 จังหวัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม มีทำเลที่ตั้งอยู่ติดกับกรุงฮานอยและห่างจากนครไฮฟอง 170 กิโลเมตร อาณาเขตของจังหวัดท้ายเงวียนด้านทิศเหนือติดกับจังหวัดบั๊กกั่น (Bac Kan Province) ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดหล่างเซิน (Lang Son Province) และบั๊กซาง (Bac Giang Province) ทิศใต้ติดกรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดหวิญฟุ้ก (Vinh Phuc Provine) และจังหวัดเตวียนกวาง (Tuyen Quang Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดท้ายเงวียน 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดท้ายเงวียนมีพื้นที่เป็นภูเขาสูง มีที่ราบสูง และที่ราบระหว่างภูเขา จังหวัดท้ายเงวียนมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 23 – 24 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 2,000 – 2,500 มิลลิเมตร

จังหวัดท้ายเงวียนมีพื้นที่ทั้งหมด 3,527 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 9 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองท้ายเงวียน (Tuyen Quang City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่น, เมืองซงกง (Song Cong City) และอีก 7 อำเภอ

ปี 2564 จังหวัดท้ายเงวียน ได้รับการจัดอันดับ 28 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพดีของประเทศเวียดนาม

 

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดท้ายเงวียนมีที่ดินทั้งหมด 352,700 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 31 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 53 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 11 พื้นที่ของจังหวัดมีแม่น้ำ Cau ไหลผ่านพื้นที่  จังหวัดท้ายเงวียนมีทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างมาก และจากการสำรวจยังพบแร่ธาตุหลายประเภท ได้แก่ ถ่านหิน สังกะสี ตะกั่ว วูลเฟรม ทองแดง ดีบุก นิกเกิล เป็นต้น

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2564 จังหวัดท้ายเงวียนมีประชากรทั้งหมด 1.32 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.78 ล้านคน จังหวัดท้ายเงวียนมีมหาวิทยาลัย 8 แห่ง และวิทยาลัยอาชีวะ 25 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.25 – 4.16 ล้านด่งต่อเดือน (139 – 178 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.38/2022/NĐ-CP)

 

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการขนส่งทางอากาศ จังหวัดท้ายเงวียนไม่มีสนามบินและไม่มีท่าเรือขนาดใหญ่ แต่สามารถเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย (Noi Bai International Airport:HAN) ซึ่งห่างจากใจกลางจังหวัดประมาณ 120 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 – 2 ชั่วโมง

ด้านการขนส่งทางน้ำ จังหวัดท้ายเงวียนสามารถใช้ท่าเรือนานาชาตินครไฮฟอง ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 170 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง

ด้านการขนส่งทางบก เส้นทางขนส่งสินค้าสู่ประเทศจีนที่ใกล้ที่สุด คือ ด่านชายแดนนานาชาติหืวหงิ จังหวัดหล่างเซิน (Huu Nghi international border gate, Lang Son Province) อยู่ห่างจากจังหวัดท้ายเงวียนประมาณ 180 กิโลเมตร จังหวัดท้ายเงวียนมีทั้งระบบรถไฟ เส้นทางหลวง และทางด่วน ได้แก่ QL1B, QL3, QL3C, QL37, QL279 และทางด่วน CT07 จากกรุงฮานอยถึงจังหวัดท้ายเงวียน จึงทำให้การเดินทางค่อนข้างสะดวกสบาย

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดท้ายเงวียน 

ที่มา: Google Map (2565)

ด้านนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดท้ายเงวียนมีนิคมอุตสาหกรรม 6 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Song Cong I มีพื้นที่ 220 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม Song Cong II มีพื้นที่ 250 เฮกตาร์
 3. นิคมอุตสาหกรรม Diem Thuy – Phu Binh มีพื้นที่ 350 เฮกตาร์
 4. นิคมอุตสาหกรรม Pho Yen มีพื้นที่ 200 เฮกตาร์
 5. นิคมอุตสาหกรรม Tay Pho Yen มีพื้นที่ 200 เฮกตาร์
 6. นิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและซอฟแวร์ Quyet Thang มีพื้นที่ 200 เฮกตาร์

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดท้ายเงวียน (GDP) คิดเป็นมูลค่าประมาณ 125,830 พันล้านด่ง (5.37 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 6.5 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 11 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 59 ภาคบริการร้อยละ 30

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัดท้ายเงวียน ปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 จากปีก่อนหน้า จังหวัดท้ายเงวียนมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่รวม 112,000 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าว 384,000 ตัน ข้าวโพด 79,700 และผักชนิดต่าง ๆ ประมาณ 245,000 ตัน

จังหวัดท้ายเงวียนมีพื้นที่เพาะปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 36,600 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่ปลูกชา และผลไม้ชนิดต่าง ๆ ได้ผลผลิตหลัก คือ ชา 251,900 ตันมากที่สุดในประเทศเวียดนาม และนอกจากนี้มีการปลูกกล้วย ส้ม ลิ้นจี่ และลำไย ส่วนด้านการป่าไม้ได้ไม้สำหรับแปรรูปทั้งหมด 240,000 ลูกบาศก์เมตร

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดท้ายเงวียนมีขนาดปานกลางปี 2564 มีโคกระบือรวมกัน 89,670 ตัว สุกร 453,516 ตัว สัตว์ปีก 15.4 ล้านตัว ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 16,200 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 จากปีก่อนหน้าโดยเกือบทั้งหมดมาจากการเพาะเลี้ยง

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ในปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 อุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดท้ายเงวียน ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งลงทุนโดยธุรกิจเกาหลี ญี่ปุ่น และไต้หวัน โดยบริษัทที่ลงทุนมากที่สุด คือ Samsung Thai Nguyen ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีการจ้างแรงงานสูงถึง 70,000 ตำแหน่ง นอกจากนี้จังหวัดท้ายเงวียนยังมีอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ผลิตชิ้นส่วนโลหะ สารเคมี อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอและเสื้อผ้า

ด้านบริการและการค้า ปี 2564 มีมูลค่ามาจากการค้าปลีกเป็นหลัก มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 ส่วนด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 0.34 ล้านคน การท่องเที่ยวของจังหวัดท้ายเงวียนเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เกษตรกรรมและวัฒนธรรม

 

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 จังหวัดท้ายเงวียน มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 17,777 และ 29,092  ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2564 ทั้งหมด 193 โครงการคิดเป็น 8,917.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564 มีโครงการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 15 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 111.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ธุรกิจไทยมีการลงทุนในจังหวัดท้ายเงวียน 1 โครงการ มูลค่า 18.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้แก่ บริษัท Prime Pho Yen (SCG Vietnam) ซึ่งผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องปูพื้น

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการเกษตร และแปรรูปสินค้าเกษตร
 • การท่องเที่ยว
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นิคมอุตสาหกรรม และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • การแพทย์และการศึกษา

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดท้ายเงวียน: https://thainguyen.gov.vn/
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน: http://thainguyendautu.vn/danh-muc-du-an-thu-hut-dau-tu เว็บไซต์ส่งเสริมการลงทุนและการค้าจังหวัดท้ายเงวียน: http://thainguyendautu.vn/
 3. เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดท้ายเงวียน: http://thainguyentourism.vn/vi/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดท้ายเงวียน), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดท้ายเงวียน (2565), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดท้ายเงวียน ประจำปี 2564

Cục sở hữu trí tuệ (2565), Danh sách các chỉ đẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam (Cập nhật đến tháng 6 năm 2022), retrieved from https://ipvietnam.gov.vn/chi-dan-dia-ly

Chính phủ Việt Nam (2565), Nghị định 38/2022/NĐ-CP về việc Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Báo Đấu Thầu (2562), Câu chuyện Samsung và bước tiến thần tốc của Thái Nguyên, retrieved from https://baodauthau.vn/cau-chuyen-samsung-va-buoc-tien-than-toc-cua-thai-nguyen-post77874.html

Báo Thái Nguyên (2565), Samsung Thái Nguyên: 9 năm – một hành trình nhiều ấn tượng, Retrieved from https://baothainguyen.vn/tin-tuc/doanh-nghiep-doanh-nhan/samsung-thai-nguyen-9-nam-mot-hanh-trinh-nhieu-an-tuong-299247-46277.html

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Thái Nguyên (2565), Tín hiệu vui từ sự phục hồi của ngành du lịch Thái Nguyên, Retrieved from https://thainguyen.gov.vn/vi_VN/bai-viet-thai-nguyen/-/asset_publisher/L0n17VJXU23O/content/tin-hieu-vui-tu-su-phuc-hoi-cua-nganh-du-lich-thai-nguyen?redirect=%2Fvi_VN%2Fbai-viet-thai-nguyen&inheritRedirect=true

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

269

กำลังเข้าชมขณะนี้

230854

เข้าชมทั้งหมด