ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

ท้ายเงวียน

thai nguyen

ท้ายเงวียน

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • จังหวัดท้ายเงวียนเป็นจังหวัดที่มีมูลค่าลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงที่สุดในประเทศเวียดนาม โดยเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตสินค้าของซัมซุงที่มีการจ้างงานกว่า 70,000 ตำแหน่ง และมีมูลค่าส่งออกสินค้าเกือบร้อยละ 20 ของมูลค่าส่งออกสินค้าทั้งหมดของประเทศเวียดนาม

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดท้ายเงวียน 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดท้ายเงวียน เป็น 1 ใน 9 จังหวัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม มีทำเลที่ตั้งอยู่ติดกับกรุงฮานอยและห่างจากนครไฮฟอง 170 กิโลเมตร อาณาเขตของจังหวัดท้ายเงวียนด้านทิศเหนือติดกับจังหวัดบั๊กกั่น (Bac Kan Province) ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดหล่างเซิน (Lang Son Province) และบั๊กซาง (Bac Giang Province) ทิศใต้ติดกรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดหวิญฟุ้ก (Vinh Phuc Provine) และจังหวัดเตวียนกวาง (Tuyen Quang Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดท้ายเงวียน 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดท้ายเงวียนมีพื้นที่เป็นภูเขาสูง มีที่ราบสูง และที่ราบระหว่างภูเขา จังหวัดท้ายเงวียนมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 23 – 24 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 2,000 – 2,500 มิลลิเมตร

จังหวัดท้ายเงวียนมีพื้นที่ทั้งหมด 3,527 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 9 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองท้ายเงวียน (Tuyen Quang City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่น, เมืองซงกง (Song Cong City) และอีก 7 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดท้ายเงวียน ได้รับการจัดอันดับ 12 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพดีของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดท้ายเงวียนมีที่ดินทั้งหมด 352,700 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 32 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 53 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 10 พื้นที่ของจังหวัดมีแม่น้ำ Cau ไหลผ่านพื้นที่  จังหวัดท้ายเงวียนมีทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างมาก และจากการสำรวจยังพบแร่ธาตุหลายประเภท ได้แก่ ถ่านหิน สังกะสี ตะกั่ว วูลเฟรม ทองแดง ดีบุก นิกเกิล เป็นต้น

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2562 จังหวัดท้ายเงวียนมีประชากรทั้งหมด 1.29 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.77 ล้านคน จังหวัดท้ายเงวียนมีมหาวิทยาลัย 8 แห่ง และวิทยาลัยอาชีวะ 25 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.07 – 3.43 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 150 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.90/2019/ND-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการขนส่งทางอากาศ จังหวัดท้ายเงวียนไม่มีสนามบินและไม่มีท่าเรือขนาดใหญ่ แต่สามารถเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย (Noi Bai International Airport:HAN) ซึ่งห่างจากใจกลางจังหวัดประมาณ 120 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 – 2 ชั่วโมง

ด้านการขนส่งทางน้ำ จังหวัดท้ายเงวียนสามารถใช้ท่าเรือนานาชาตินครไฮฟอง ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 170 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง

ด้านการขนส่งทางบก เส้นทางขนส่งสินค้าสู่ประเทศจีนที่ใกล้ที่สุด คือ ด่านชายแดนนานาชาติหืวหงิ จังหวัดหล่างเซิน (Huu Nghi international border gate, Lang Son Province) อยู่ห่างจากจังหวัดท้ายเงวียนประมาณ 180 กิโลเมตร จังหวัดท้ายเงวียนมีทั้งระบบรถไฟ เส้นทางหลวง และทางด่วน ได้แก่ QL1B, QL3, QL3C, QL37, QL279 และทางด่วน CT07 จากกรุงฮานอยถึงจังหวัดท้ายเงวียน จึงทำให้การเดินทางค่อนข้างสะดวกสบาย

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดท้ายเงวียน 

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดท้ายเงวียนมีนิคมอุตสาหกรรม 6 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Song Cong I มีพื้นที่ 220 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม Song Cong II มีพื้นที่ 250 เฮกตาร์
 3. นิคมอุตสาหกรรม Diem Thuy – Phu Binh มีพื้นที่ 350 เฮกตาร์
 4. นิคมอุตสาหกรรม Pho Yen มีพื้นที่ 200 เฮกตาร์
 5. นิคมอุตสาหกรรม Tay Pho Yen มีพื้นที่ 200 เฮกตาร์
 6. นิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและซอฟแวร์ Quyet Thang มีพื้นที่ 200 เฮกตาร์

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 107,800 พันล้านด่อง (4.68 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 9 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 24 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 30 ภาคบริการร้อยละ 41 (ภาษีสินค้าร้อยละ 5)

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัด ปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 จากปีก่อนหน้า จังหวัดท้ายเงวียนมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่รวม 115,000 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าว 384,790 ตัน ข้าวโพด 79,200 ตัน มันเทศ 23,430 ตัน มันสำปะหลัง 31,900 ตัน อ้อย 9,130 ตัน ถั่ว 7,000 ตัน และผักชนิดต่าง ๆ 244,560 ตัน

จังหวัดท้ายเงวียนมีพื้นที่เพาะปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 51,000 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่ปลูกชา และผลไม้ชนิดต่าง ๆ ได้ผลผลิตหลัก คือ ชา 239,300 ตันมากที่สุดในประเทศเวียดนาม กล้วย 27,200 ตัน ส้ม 19,300 ตัน ลิ้นจี่ 7,050 ตัน และลำไย 6,525 ตัน  ส่วนด้านการป่าไม้มีพื้นที่สำหรับไม้แปรรูป 499,000 เฮกตาร์ ได้ไม้ทั้งหมด 173,870 ลูกบาศก์เมตร

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดท้ายเงวียนมีขนาดปานกลางปี 2562 มีโคกระบือรวมกัน 88,800 ตัว สุกร 430,000 ตัว สัตว์ปีก 14.3 ล้านตัว ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 13,600 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้าโดยเกือบทั้งหมดมาจากการเพาะเลี้ยง

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 อุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดท้ายเงวียน ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งลงทุนโดยธุรกิจเกาหลี ญี่ปุ่น และไต้หวัน โดยบริษัทที่ลงทุนมากที่สุด คือ Samsung Thai Nguyen ด้วยมูลค่าการลงทุน 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีการจ้างแรงงานสูงถึง 70,000 ตำแหน่ง ทั้งนี้บริษัทซัมซุงมีมูลค่าส่งออกสูงถึง 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเกือบร้อยละ 20 ของมูลค่าส่งออกทั้งหมดของประเทศเวียดนาม นอกจากนี้จังหวัดท้ายเงวียนยังมีอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ผลิตชิ้นส่วนโลหะ สารเคมี อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอและเสื้อผ้า

ด้านบริการและการค้า ปี 2562 มีมูลค่ามาจากการค้าปลีกเป็นหลัก มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 ส่วนด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 1.49 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 408พันล้านด่อง (17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 การท่องเที่ยวของจังหวัดท้ายเงวียนเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เกษตรกรรมและวัฒนธรรม

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดท้ายเงวียน มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 15,627 และ 27,761  ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 ทั้งหมด 157 โครงการคิดเป็น 8,277.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 มีโครงการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 18 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 361.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ธุรกิจไทยมีการลงทุนในจังหวัดท้ายเงวียน 1 โครงการ มูลค่า 18.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้แก่ บริษัท Prime Pho Yen (SCG Vietnam) ซึ่งผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องปูพื้น

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการเกษตร และแปรรูปสินค้าเกษตร
 • การท่องเที่ยว
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นิคมอุตสาหกรรม และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • การแพทย์และการศึกษา

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดท้ายเงวียน: https://thainguyen.gov.vn/
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน: http://thainguyeninvest.vn/investment-calls-as-a-priority
 3. เว็บไซต์ส่งเสริมการลงทุนและการค้าจังหวัดท้ายเงวียน: http://thainguyendautu.vn/
 4. เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดท้ายเงวียน: http://thainguyentourism.vn/vi/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดท้ายเงวียน), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดท้ายเงวียน (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดท้ายเงวียน ประจำปี 2562

Vietnamnet (2562), 7,1 tỷ USD đổ về, cực hút đầu tư mới, retrieved from https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/7-1-ty-usd-do-ve-thai-nguyen-541040.html

Báo Đấu Thầu (2562), Câu chuyện Samsung và bước tiến thần tốc của Thái Nguyên, retrieved from https://baodauthau.vn/cau-chuyen-samsung-va-buoc-tien-than-toc-cua-thai-nguyen-post77874.html

Báo Nhân Dân điện tử (2562), Thái Nguyên tăng cường thu hút đầu tư, retrieved from https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/thai-nguyen-tang-cuong-thu-hut-dau-tu-354381/

Báo Công Thương (2562), Thu hút đầu tư của Thái Nguyên: Những con số biết nói, retrieved from https://congthuong.vn/thu-hut-dau-tu-cua-thai-nguyen-nhung-con-so-biet-noi-130737.html

VTC News (2561), Du lịch Thái Nguyên: Tiềm năng, thành tựu và hướng phát triển trong tương lai, retrieved from https://vtc.vn/du-lich-thai-nguyen-tiem-nang-thanh-tuu-va-huong-phat-trien-trong-tuong-lai-ar437308.html

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

2

กำลังเข้าชมขณะนี้

61698

เข้าชมทั้งหมด