ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

ท้ายบิ่ญ

thai binh

ท้ายบิ่ญ

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • อุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของจังหวัด ได้แก่ สิ่งทอและตัดเย็บ และอุตสาหกรรมประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 • จังหวัดท้ายบิ่ญ ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R12 นครพนม – คำม่วน – กรุงฮานอย – นครหนานหนิง ประเทศจีน และเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R5 นครไฮฟอง – นครคุนหมิง ประเทศจีน

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดท้ายบิ่ญ 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดท้ายบิ่ญ เป็น 1 ใน 10 จังหวัดและนครบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง (Red River Delta) ตั้งอยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 110 กิโลเมตร อาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดจังหวัดฮึงเอียน (Hung Yen Province), จังหวัดหายเซือง (Hai Duong Province) และนครไฮฟอง ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ติดทะเลจีนใต้ ด้านทิศตะวันตกติดกับจังหวัดนามดิ่ญ (Nam Dinh Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดท้ายบิ่ญ 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดท้ายบิ่ญเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ โดยมีระยะทางติดทะเลประมาณ 52 กิโลเมตร มีแม่น้ำใหญ่ 4 สายไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำ Hoa, แม่น้ำ Luoc, แม่น้ำ Hong และแม่น้ำ Tra Ly  มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 23 – 24 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,700 – 2,200 มิลลิเมตร ฝนตกมากช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน

จังหวัดท้ายบิ่ญมีพื้นที่ทั้งหมด 1,578.6 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 8 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองท้ายบิ่ญ (Thai Binh City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่น และอีก 7 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดท้ายบิ่ญได้รับการจัดอันดับ 28 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดท้ายบิ่ญมีที่ดินทั้งหมด 158,600 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 59 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 0.6 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 28 จังหวัดท้ายบิ่ญมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นเขตชีวมณฑลโลกลุ่มแม่น้ำแดงที่ได้การรับรองโดยองค์การยูเนสโก้ร่วมกับจังหวัดนิญบิ่ญและจังหวัดนามดิ่ญ จากการสำรวจพบว่าจังหวัดท้ายบิ่ญมีแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ได้รับการขุดเจาะมาตั้งแต่ปี 2529 มีปริมาณสำรองประมาณ 7,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ถ่านหิน 210,000 ล้านตัน และแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติและน้ำพุร้อนธรรมชาติ

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2562 จังหวัดท้ายบิ่ญมีประชากรทั้งหมด 1.86 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 1.13 ล้านคน จังหวัดท้ายบิ่ญมีมหาวิทยาลัย 2 แห่ง และมีวิทยาลัยอาชีวะอีก 4 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.07 – 3.43 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 150 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.90/2019/ND-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการขนส่งทางอากาศ จังหวัดท้ายบิ่ญไม่มีสนามบินแต่อยู่ใกล้กับนครไฮฟองซึ่งมีสนามบินนานาชาติก๊าตบี (Cat Bi International Airport : HPH) หรือสามารถเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย (Noi Bai International Airport:HAN) ของกรุงฮานอย ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ด้านการขนส่งทางน้ำ จังหวัดท้ายบิ่ญมีท่าเรือมี 1 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือเซียมเดี่ยน (Diem Dien Port) สามารถรองรับเรือขนาด 10,000 ตันได้ และอยู่ใกล้กับท่าเรือนานาชาติขนาดใหญ่ในนครไฮฟอง

ด้านการขนส่งทางบก มีระบบถนนทางหลวง QL10, QL37, QL37A, QL37B และ QL39A ทั้งนี้จังหวัดท้ายบิ่ญตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R5 นครไฮฟอง – นครคุนหมิง (ผ่านทางนครไฮฟอง) และสาย R12 นครพนม – คำม่วน – กรุงฮานอย – นครหนานหนิง ประเทศจีน (ผ่านทางจังหวัดห่านามหรือจังหวัดนามดิ่ญ)

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดท้ายบิ่ญ 

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดมีนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 9 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Phuc Khanh พื้นที่ 120 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม Nguyen Duc Canh พื้นที่ 64 เฮกตาร์
 3. นิคมอุตสาหกรรม Tien Phong พื้นที่ 77 เฮกตาร์
 4. นิคมอุตสาหกรรม Tien Hai พื้นที่ 400 เฮกตาร์
 5. นิคมอุตสาหกรรม Cau Nghin พื้นที่ 214 เฮกตาร์
 6. นิคมอุตสาหกรรม Gia Le พื้นที่ 85 เฮกตาร์
 7. นิคมอุตสาหกรรม Diem Dien พื้นที่ 100 เฮกตาร์
 8. นิคมอุตสาหกรรม Song Tra พื้นที่ 120 เฮกตาร์
 9. นิคมอุตสาหกรรม Thanh Ne พื้นที่ 50 เฮกตาร์

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 87,960 พันล้านด่อง (3.82 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 10.3 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 23อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 42 ภาคบริการร้อยละ 36

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัด ปี 2562 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 0.78 จากปีก่อนหน้า จังหวัดท้ายบิ่ญมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่ประมาณ 85,457 เฮกตาร์ สามารถปลูกข้าวได้ 2 ฤดูกาลได้ผลผลิตข้าวประมาณ 1.02 ล้านตัน มันเทศ 43,300 ตัน ถั่วลิสง 7,600 ตัน ผักชนิดต่าง ๆ 934,100 ตัน  ส่วนการปลูกไม้ยืนต้นมีพื้นที่ 8,117 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่ปลูกผลไม้ 5,789 เฮกตาร์ โดยได้ผลผลิตกล้วยมากที่สุด 81,954 ตัน ลำไย 7,696 ตัน ลิ้นจี่ 4,019 ตัน ส้ม 2,364 ตัน และแก้วมังกร 2,876 ตัน  ทั้งนี้จังหวัดมีการแปรรูปไม้น้อยมากเนื่องจากไม่มีพื้นที่ป่าอุตสาหกรรม

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดท้ายบิ่ญมีขนาดปานกลาง ปี 2562 โคกระบือรวมกัน 55,888 ตัว สุกร 620,975 ตัว และสัตว์ปีก 14.2 ล้านตัว นอกจากนี้มีการเลี้ยงนกพิราบและเลี้ยงผึ้งด้วย

ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 244,400 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการประมงชายฝั่ง 85,500 ตัน ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ผลผลิต 158,900 ตัน

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้างเป็นส่วนที่มีมูลค่าสูงสุดของจังหวัด ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า โรงงานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ เสื้อผ้า วัสดุแต่งบ้านที่ทำจากโลหะ อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 มาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ส่วนด้านการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 0.82 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 7,100 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 335 พันล้านด่อง (14.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดท้ายบิ่ญเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดท้ายบิ่ญ มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้า คิดเป็น 1,442 และ 1,728 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 ทั้งหมด 87 โครงการคิดเป็น 703.92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 7 โครงการเป็นมูลค่า 28.54 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการเกษตร
 • อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า
 • อุตสาหกรรมประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นิคมอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดท้ายบิ่ญ: https://www. thaibinh.gov.vn
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน:

https://sokhdt.thaibinh.gov.vn/upload/80601/20190701/Tv_-_Danh_muc_du_an_-_Tinh_Thai_binh_-_GD_2018_-_2020__20_5_x_20_5__cm__1.pdf

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดท้ายบิ่ญ), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดท้ายบิ่ญ (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดท้ายบิ่ญ ประจำปี 2562

Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình (2562), Thái Bình: Doanh thu ngành du lịch năm 2019 ước đạt 335 tỷ đồng, retrieved from https://thaibinh.gov.vn/tin-tuc/van-hoa-xa-hoi/thai-binh-doanh-thu-nganh-du-lich-nam-2019-uoc-dat-335-ty-do.html

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

3

กำลังเข้าชมขณะนี้

66344

เข้าชมทั้งหมด