ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

เต็ยนิญ

tay ninh

เต็ยนิญ

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
  • เต็ยนิญ เป็นจังหวัดที่มีพื้นทีติดประเทศกัมพูชาเป็นระยะทางยาวที่สุดในประเทศเวียดนาม จึงมีด่านชายแดนนานาชาติ 3 แห่ง โดยด่านชายแดนนานาชาติ Moc Bai เป็นด่านที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม แต่ละปีมีผู้โดยสารและสินค้าผ่านเข้า-ออกเวียดนาม – กัมพูชาจำนวนมาก
  • เต็ยนิญ ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายใต้ หรือเส้นทาง R1 ซึ่งเริ่มต้นที่กรุงเทพฯ ผ่านกัมพูชา นครโฮจิมินห์ และสิ้นที่สุดที่จังหวัดบ่าเสี่ยะ - หวุงเต่า (Ba Ria – Vung Tau Province) ของประเทศเวียดนาม
  • เต็ยนิญ โดดเด่นในด้านอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีธุรกิจไทยเข้ามาลงทุนในโครงการ Dau Tieng 1, 2 และ 3 โดยเครือบริษัท B.GRIM ถือเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอุตสาหกรรมผักสะอาด และโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออกอีกด้วย 

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด

1.1 ข้อมูลที่ตั้งและเขตการปกครอง

เต็ยนิญ เป็น 1 ใน 6 จังหวัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายใต้ (เส้นทาง R1)  จังหวัดมีอาณาเขตส่วนใหญ่ติดกับประเทศกัมพูชาทั้งทางด้านตะวันตกและด้านทิศเหนือเป็นระยะทางกว่า 240 กิโลเมตร ส่วนทิศตะวันออกติดกับจังหวัดบิ่ญเฟื้อก (Binh Phuoc Province) บิ่ญเซือง (Binh Duong Province) และนครโฮจิมินห์ ส่วนทิศใต้ติดกับจังหวัดล็องอาน (Long An Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดเต็ยนิญ

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ภูมิประเทศจังหวัดเต็ยนิญมีพื้นที่เป็นที่ราบที่มีเนินเขาเตี้ยกระจายอยู่ทั่วไป มีภูเขาที่สูงที่สุด คือ ภูเขาบ่าแดน (Ba Den Mountian) สูง 986 เมตร มีแม่น้ำไซ่ง่อน และแม่น้ำ Vam Co Dong ไหลผ่าน มีบ่อเก็บน้ำที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2524 – 2528 เป็นบ่อน้ำใหญ่ที่สุดของเวียดนามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขนาด 719 ตารางกิโลเมตร นอกจากเป็นแหล่งเก็บน้ำจืดแล้ว ยังเป็นพื้นที่พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่อีกด้วย

จังหวัดเต็ยนิญมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 26 – 30 องศา ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,800 – 2,200 มิลลิเมตรต่อปี

จังหวัดเต็ยนิญมีพื้นที่ทั้งหมด 4,041 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 9 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองเต็ยนิญ เป็นศูนย์กลางราชการส่วนท้องถิ่น และอีก 8 อำเภอ

ปี 2562 เต็ยนิญได้รับการจัดอันดับ 15 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นของเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดเต็ยนิญ มีที่ดินทั้งหมด 404,125 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรร้อยละ 67 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 19 และพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบธุรกิจอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 8 เต็ยนิญมีแร่ธาตุสำคัญ ได้แก่ หินปูน ถ่านหิน กรวด ทราย ดินเหนียว และน้ำแร่ธรรมชาติ

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์

ปี 2562 จังหวัดเต็ยนิญ มีประชากรทั้งหมด 1.17 ล้านคน โดยแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.7 ล้านคน เต็ยนิญมีเพียงวิทยาลัยอาชีวะ 1 แห่ง ประชากรส่วนใหญ่สามารถเดินทางไปศึกษาและฝึกอบรมที่นครโฮจิมินห์ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การศึกษาและการแพทย์ของเวียดนามใต้ ค่าแรงพื้นฐานอยู่ที่ 3.43 – 3.92 ล้านด่องต่อเดือนขึ้นอยู่กับพื้นที่ ที่จ้างงาน (Decree No.90/2019/NĐ-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการคมนาคมทางอากาศ จังหวัดเต็ยนิญไม่มีสนามบิน แต่สามารถเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติ Ton Son Nhat ที่นครโฮจิมินห์

ด้านการคมนาคมทางน้ำ จังหวัดเต็ยนิญมีท่าเรือรองรับตู้คอนเทนเนอร์ คือ ท่า Thanh Phuoc รองรับเรือขนาด 1,000 – 2,000 ตัน

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดเต็ยนิญ

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านคมนาคมทางบกและการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค จังหวัดเต็ยนิญตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายใต้ (เส้นทาง R1)  ซึ่งเริ่มต้นที่กรุงเทพฯ ผ่านกัมพูชา เข้าสู่จังหวัดเต็ยนิญ นครโฮจิมินห์ และสิ้นที่สุดที่จังหวัดบ่าเสี่ยะ – หวุงเต่า (Ba Ria – Vung Tau Province) ของประเทศเวียดนาม โดยมีด่านการค้าชายแดนนานาชาติที่สำคัญ ได้แก่ ด่านชายแดนนานาชาติ Moc Bai, ด่านชายแดนนานาชาติ Xa Mat และด่าน Tan Nam โดยด่าน Moc Bai เป็นด่านที่มีรถสัญจรผ่านเข้าออกมากที่สุด โดยปี 2562 จำนวนรถทั้งสิ้น 235,000 คัน ซึ่งร้อยละ 46 เป็นยานพาหนะของต่างประเทศ โดยมีระยะห่างจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 100 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 814 กิโลเมตร โดยมีถนนทางหลวงสาย QL22 และทางด่วน QL22B เป็นถนนสายสำคัญ

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดเต็ยนิญ มีนิคมอุตสาหกรรม 6 แห่งที่เปิดดำเนินการแล้ว คิดรวมพื้นที่ 1,625 เฮกตาร์ โดยมีอัตราการเช่าที่ร้อยละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนี้เต็ยนิญยังมีพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนอีก 2 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจชายแดน Moc Bai และเขตเศรษฐกิจชายแดน Xa Mat

รูปที่ 3 แผนที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดเต็ยนิญ

ที่มา: Foreign Investment Agency, Vietnam (2563)

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 77,607 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 12 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 21 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 41 และภาคบริการร้อยละ 33

ด้านการเกษตร ป่าไม่ และการประมง ปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4.6  ปี 2562 จังหวัดเต็ยนิญมีการปลูกไม้ยืนต้นเป็นส่วนใหญ่ของพื้นที่ โดยปลูกยางพารา 98,100 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตยางพารา196,100 ตัน มีการปลูกข้าว 150,200 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตประมาณ 0.78 ล้านตัน ปลูกมันสำปะหลัง 52,300 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 1.67 ล้านตัน และปลูกอ้อย 10,725 เฮกตาร์ ได้ผลผลผลิต 0.81 ล้านตัน ทั้งนี้จังหวัดมีแนวโน้มลดการปลูกข้าว อ้อย และยางพารา โดยหันไปปลูกผักและผลไม้แทน จังหวัดเต็ยนิญมีผลไม้ที่มีชื่อเสียง คือ น้อยหน่า Ba Den ซึ่งได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เมื่อปี 2554

ด้านการปลูกผักปลอดภัย ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย และใช้เทคโนโนโลยีขั้นสูง เป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ผักที่ปลูก เช่น ผักใบชนิดต่างๆ พริก ต้นหอม ฟักทอง แตง มะเขือเปราะ มะระ บวบ ถั่วพลู แตงกวา เป็นต้น ถือเป็นแหล่งผลิตผักที่สำคัญให้แก่นครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียง จากข้อมูลปี 2562 มีพื้นที่ปลูกประมาณ 21,700 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตรวม 0.39 ล้านตัน เกือบร้อยละ 50 ของผลผลิตทั้งหมดได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย VietGAP หรือ GlobalGAP

การป่าไม้ ปี 2562 มีการแปรรูปไม้ประมาณ 61,300 ลูกบาศก์เมตร ลดลงร้อยละ 2 จังหวัดเปลี่ยนโครงสร้างด้านการเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ และลดการแปรรูปไม้ลง

ในด้านการปศุสัตว์ ปี 2562 จังหวัดเต็ยนิญมีการเลี้ยงหมู 171,489 ตัว ไก่ 7.36 ล้านตัว เป็ด 0.4 ล้านตัว และมีการเลี้ยงนกนางแอ่นจำนวนมากโดยได้รังนกประมาณ 1 ตัน

การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดของจังหวัด มีพื้นที่เพาะเลี้ยง 775 เฮกตาร์ มีปริมาณผลผลิตประมาณ 15,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ส่วนใหญ่มาจากการเพาะเลี้ยง

ด้านอุตสาหกรรมและก่อสร้าง ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 16 โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ ผลไม้แปรรูป แป้งมันสำปะหลัง น้ำตาล รองเท้า เสื้อผ้า ซีเมนต์ เป็นต้น โดยเต็ยนิญมีอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ที่ทันสมัยและมีกำลังการผลิตที่ค่อนข้างสูง เฉพาะโรงงาน Tinifood เพียงแห่งเดียวมีกำลังการผลิตกว่า 60,000 ตันต่อปี นอกจากนี้เต็ยนิญยังได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในด้านการผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าได้สูงถึง 5,720 MW

จากข้อมูลปี 2563 จังหวัดมีการลงทุนพลังงานแสดงอาทิตย์แล้ว 10 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 808 MW ในจำนวนดังกล่าวมีโครงการลงทุนจากธุรกิจไทย ได้แก่ Dau Tieng 1, Dau Tieng 2, Dau Tieng 3, GTN 1 และ GTN 2 (เปลี่ยนชื่อจากโครงการ TTC 1 และ 2 หลังจากซื้อขายหุ้นสามัญ)

ด้านบริการและการค้า ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 โดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ในด้านการท่องเที่ยว ปี 2562 มีผู้เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดเต็ยนิญ 2.93 ล้านคน ในจำนวนดังกล่าวเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 8,790 คน คาดการณ์ว่ามีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 1,100 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 แหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดเป็นการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ และผจญภัย เช่น ภูเขาสูงที่สุดในเวียดนามใต้ Ba Den (Ba Den Mountain), อารามกาวด่าย, อุทยานแห่งชาติ Lo Go – Xa Mat, อ่างเก็บน้ำ Dau Tieng เป็นต้น

2.2 การค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดเต็ยนิญ มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 3,787 และ 4,806 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 สูงที่สุดเป็นอันดับ 4 จาก 63 จังหวัด/นครของเวียดนาม รวมทั้งหมด 324 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 6,991.39 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 35 โครงการเป็นมูลค่า 860.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ธุรกิจไทยมีการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานจากแสงอาทิตย์ในโครงการ Dau Tieng 1, 2 และ 3 โดยเครือบริษัท B.Grimm Power มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 420 MW ถือว่าเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ของเครือบริษัท Gulf Energy Development ในโครงการ Gulf Tay Ninh 1 และ 2 (GTN 1&2) มีกำลังการผลิต 68.8 MW และ 50 MW ตามลำดับโดยถือหุ้นถือหุ้นร้อยละ 90

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

  • อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  • อุตสาหกรรมการเกษตร
  • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • โครงสร้างพื้นฐาน

แหล่งข้อมูลอื่นที่ควรทราบ

  1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดเต็ยนิญ: https://tayninh.gov.vn/
  2. รายชื่อโครงการรอการลงทุน http://ipc.mpi.gov.vn/upload/7731/fck/files/T%C3%A2y%20Ninh%20Danh%20m%E1%BB%A5c%20DA%20DT.doc
  3. เว็บไซต์การท่องเที่ยวจังหวัดเต็ยนิญ: https://dulich.tayninh.gov.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดเต็ยนิญ), สืบค้น จาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-nam/thong-tin-dia-phuong

สภาประชาชนจังหวัดเต็ยนิญ (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดเต็ยนิญ ประจำปี 2562

กรมศุลกากรเวียดนาม (2563), รายงานการนำเข้าส่งออกจำแนกตามจังหวัด ปี 2019

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเวียดนาม (2563), ข้อมูลสินค้าที่รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, สืบค้น จาก http://www.noip.gov.vn/chi-dan-dia-ly

B.Grimm Power (2563), โครงการผลิตไฟฟ้าในต่างประเทศ (เวียดนาม), สืบค้นจาก https://www.bgrimmpower.com/th/power-plants/overseas/vietnam

Gulf Energy Development (2563), รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563, สืบค้นจาก https://investor.gulf.co.th/storage/misc/shareholder-meeting/agm2020/20200421-gulf-agm2020-minutes-th.pdf

Tổng cục Du lịch Việt Nam (2563), Tây Ninh: Doanh thu du lịch ước đạt hơn 1.000 tỷ năm 2019, retrieved from http://www.vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/30283

Báo Công thương (2562), Tây Ninh: Nhà máy chế biến rau quả hiện đại nhất châu Á đi vào hoạt động, retrieved from https://congthuong.vn/tay-ninh-nha-may-che-bien-rau-qua-hien-dai-nhat-chau-a-di-vao-hoat-dong-114420.html

Báo Công thương (2562), Tây Ninh: “Đánh thức” tiềm năng năng lượng tái tạo, retrieved from https://congthuong.vn/tay-ninh-danh-thuc-tiem-nang-nang-luong-tai-tao-121715.html

Báo Tây Ninh (2563), Đẩy mạnh phát triển sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn GAP, retrieved from https://baotayninh.vn/day-manh-phat-trien-san-xuat-rau-an-toan-theo-tieu-chuan-gap-a121991.html

Báo Tây Ninh (2563), Năm 2019: Cửa khẩu Mộc Bài thu phí phương tiện gần 300 tỷ đồng, retrieved from https://baotayninh.vn/nam-2019-cua-khau-moc-bai-thu-phi-phuong-tien-gan-300-ty-dong-a117903.html

Báo Thanh Niên (2562), Tập đoàn TTC và Gulf (Thái Lan) khánh thành nhà máy điện mặt trời tại Tây Ninh, retrieved from https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tap-doan-ttc-va-gulf-thai-lan-khanh-thanh-nha-may-dien-mat-troi-tai-tay-ninh-1094634.html

Báo Tuổi Trẻ (2562), Khánh thành cụm năng lượng mặt trời Dầu Tiếng, lớn nhất Đông Nam Á, retrieved from https://tuoitre.vn/khanh-thanh-cum-nang-luong-mat-troi-dau-tieng-lon-nhat-dong-nam-a-20190907153217999.htm

Báo VOV5 (2562), Tây Ninh quy hoạch cửa khẩu quốc tế Tân Nam, retrieved from https://vovworld.vn/vi-VN/kinh-te/tay-ninh-quy-hoach-cua-khau-quoc-te-tan-nam-730382.vov

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

70120

เข้าชมทั้งหมด