ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

เต็ยนิญ

tay ninh

เต็ยนิญ

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป

  • จังหวัดเต็ยนิญมีพื้นทีติดประเทศกัมพูชาเป็นระยะทางยาวที่สุดในประเทศเวียดนาม จึงมีด่านชายแดนนานาชาติ 3 แห่ง โดยด่านชายแดนนานาชาติ Moc Bai เป็นด่านที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม แต่ละปีมีผู้โดยสารและสินค้าผ่านเข้า-ออกเวียดนาม – กัมพูชาจำนวนมาก
  • จังหวัดเต็ยนิญตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายใต้ หรือเส้นทาง R1 ซึ่งเริ่มต้นที่กรุงเทพ ผ่านกัมพูชา นครโฮจิมินห์ และสิ้นที่สุดที่จังหวัดบ่าเสี่ยะ - หวุงเต่า (Ba Ria – Vung Tau Province) ของประเทศเวียดนาม
  • จังหวัดเต็ยนิญ โดดเด่นในด้านอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีธุรกิจไทยเข้ามาลงทุนในโครงการ Dau Tieng 1, 2 และ 3 โดยเครือบริษัท B.GRIM ถือเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอุตสาหกรรมผักสะอาด และโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออกอีกด้วย

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด

1.1 ข้อมูลที่ตั้งและเขตการปกครอง

จังหวัดเต็ยนิญ เป็น 1 ใน 6 จังหวัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายใต้ (เส้นทาง R1)  มีอาณาเขตส่วนใหญ่ติดกับประเทศกัมพูชาทั้งทางด้านตะวันตกและด้านทิศเหนือเป็นระยะทางกว่า 240 กิโลเมตร ส่วนทิศตะวันออกติดกับจังหวัดบิ่ญเฟื้อก (Binh Phuoc Province) บิ่ญเซือง (Binh Duong Province) และนครโฮจิมินห์ ส่วนทิศใต้ติดกับจังหวัดล็องอาน (Long An Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดเต็ยนิญ

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ภูมิประเทศจังหวัดเต็ยนิญมีพื้นที่เป็นที่ราบที่มีเนินเขาเตี้ยกระจายอยู่ทั่วไป มีภูเขาที่สูงที่สุด คือ ภูเขาบ่าแดน (Ba Den Mountian) สูง 986 เมตร มีแม่น้ำไซ่ง่อน และแม่น้ำ Vam Co Dong ไหลผ่าน มีบ่อเก็บน้ำที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2524 – 2528 เป็นบ่อน้ำใหญ่ที่สุดของเวียดนามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขนาด 719 ตารางกิโลเมตร นอกจากเป็นแหล่งเก็บน้ำจืดแล้ว ยังเป็นพื้นที่พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่อีกด้วย

จังหวัดเต็ยนิญมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 26 – 30 องศา ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,800 – 2,200 มิลลิเมตรต่อปี

จังหวัดเต็ยนิญมีพื้นที่ทั้งหมด 4,041 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 9 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองเต็ยนิญ เป็นศูนย์กลางราชการส่วนท้องถิ่น และอีก 8 อำเภอ

ปี 2564 เต็ยนิญได้รับการจัดอันดับ 37 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นของเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดเต็ยนิญ มีที่ดินทั้งหมด 404,125 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรร้อยละ 66 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 18 และพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบธุรกิจอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 9 เต็ยนิญมีแร่ธาตุสำคัญ ได้แก่ หินปูน ถ่านหิน กรวด ทราย ดินเหนียว และน้ำแร่ธรรมชาติ

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์

ปี 2564 จังหวัดเต็ยนิญ มีประชากรทั้งหมด 1.18 ล้านคน โดยแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.67 ล้านคน เต็ยนิญมีเพียงวิทยาลัยอาชีวะ 1 แห่ง ประชากรส่วนใหญ่สามารถเดินทางไปศึกษาและฝึกอบรมที่นครโฮจิมินห์ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การศึกษาและการแพทย์ของเวียดนามใต้ ค่าแรงพื้นฐานอยู่ที่ 3.64 – 4.16 ล้านด่งต่อเดือน (156 – 178 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่จ้างงาน (Decree No.38/2022/NĐ-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการคมนาคมทางอากาศ จังหวัดเต็ยนิญไม่มีสนามบิน แต่สามารถเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติ Ton Son Nhat ที่นครโฮจิมินห์

ด้านการคมนาคมทางน้ำ จังหวัดเต็ยนิญมีท่าเรือรองรับตู้คอนเทนเนอร์ คือ ท่า Thanh Phuoc รองรับเรือขนาด 1,000 – 2,000 ตัน

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดเต็ยนิญ

 

 

ที่มา: Google Map (2565)

ด้านคมนาคมทางบกและการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค จังหวัดเต็ยนิญตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายใต้ (เส้นทาง R1)  ซึ่งเริ่มต้นที่กรุงเทพ ผ่านกัมพูชา เข้าสู่จังหวัดเต็ยนิญ นครโฮจิมินห์ และสิ้นที่สุดที่จังหวัดบ่าเสี่ยะ – หวุงเต่า (Ba Ria – Vung Tau Province) ของประเทศเวียดนาม โดยมีด่านการค้าชายแดนนานาชาติที่สำคัญ ได้แก่ ด่านชายแดนนานาชาติ Moc Bai, ด่านชายแดนนานาชาติ Xa Mat และด่าน Tan Nam โดยด่าน Moc Bai มีระยะห่างจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 100 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 814 กิโลเมตร โดยมีถนนทางหลวงสาย QL22 และทางด่วน QL22B เป็นถนนสายสำคัญ

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดเต็ยนิญ มีนิคมอุตสาหกรรม 6 แห่งที่เปิดดำเนินการแล้ว คิดรวมพื้นที่ 1,625 เฮกตาร์ โดยมีอัตราการเช่าที่ร้อยละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนี้เต็ยนิญยังมีพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนอีก 2 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจชายแดน Moc Bai และเขตเศรษฐกิจชายแดน Xa Mat

รูปที่ 3 แผนที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดเต็ยนิญ

ที่มา: Foreign Investment Agency, Vietnam (2563)

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเต็ยนิญ (GDP) คิดเป็นมูลค่า 90,431 พันล้านด่ง (3.86 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.2 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 22อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 44 และภาคบริการร้อยละ 29

ด้านการเกษตร ป่าไม่ และการประมง ปี 2564 จังหวัดเต็ยนิญมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2  มีการปลูกข้าวและพืชไร่รวมกัน 147,501 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าวประมาณ 0.79 ล้านตัน ข้าวโพด 29,202 ตัน ถั่วลิสง 13,901 ตัน มันสำปะหลัง 1.94 ล้านตัน อ้อย 0.45 ล้านตัน และผัก 353,824 ตัน ทั้งนี้จังหวัดเต็ยนิญส่งเสริมด้านการปลูกผักปลอดภัยและใช้เทคโนโนโลยีขั้นสูง เป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยถือเป็นแหล่งผลิตผักที่สำคัญให้แก่นครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียง

ด้านการปลูกไม้ยืนต้น จังหวัดเต็ยนิญมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 120,000 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตยางพารา 183,982 ตัน มะพร้าว 70,197 ตัน น้อยหน่า 68,858 ตัน มะม่วง 23,778 ตัน ลำไย 39,612 ตัน เงาะ 14,797 ตัน และส้ม 7,545 ตัน ทั้งนี้จังหวัดเต็ยนิญมีผลไม้ที่มีชื่อเสียง คือ น้อยหน่า Ba Den ซึ่งได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เมื่อปี 2554

การป่าไม้ ปี 2564 มีการแปรรูปไม้ประมาณ 49,578 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดเปลี่ยนโครงสร้างด้านการเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ และลดการแปรรูปไม้ลงอย่างต่อเนื่อง

ในด้านการปศุสัตว์ ปี 2564 จังหวัดเต็ยนิญมีโคกระบือรวมกัน 103,695 ตัว การเลี้ยงหมู 153,676 ตัว และสัตว์ปีก 9.3 ล้านตัว ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดของจังหวัดมีปริมาณผลผลิตประมาณ 16,357 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ส่วนใหญ่มาจากการเพาะเลี้ยง

ด้านอุตสาหกรรมและก่อสร้าง ในปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 1.3 โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ ผลไม้แปรรูป แป้งมันสำปะหลัง น้ำตาล รองเท้า เสื้อผ้า ซีเมนต์ เป็นต้น โดยเต็ยนิญมีอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ที่ทันสมัยและมีกำลังการผลิตที่ค่อนข้างสูง เฉพาะโรงงาน Tinifood เพียงแห่งเดียวมีกำลังการผลิตกว่า 60,000 ตันต่อปี นอกจากนี้เต็ยนิญยังได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในด้านการผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าได้สูงถึง 5,720 MW ซึ่งธุรกิจไทยมีการลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ Dau Tieng 1, Dau Tieng 2, Dau Tieng 3, GTN 1 และ GTN 2

ด้านบริการและการค้า ในปี 2564 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 2.9 โดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ในด้านการท่องเที่ยว ปี 2564 มีผู้เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดเต็ยนิญ 1.5 ล้านคน แหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดเป็นการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ และผจญภัย เช่น ภูเขาสูงที่สุดในเวียดนามใต้ Ba Den (Ba Den Mountain), อารามกาวด่าย, อุทยานแห่งชาติ Lo Go – Xa Mat, อ่างเก็บน้ำ Dau Tieng เป็นต้น

 

 

 

2.2 การค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 จังหวัดเต็ยนิญ มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 5,042 และ 6,178 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2564 รวมทั้งหมด 349 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 8,519.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564 มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 16 โครงการเป็นมูลค่า 247.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ธุรกิจไทยมีการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานจากแสงอาทิตย์ในโครงการ Dau Tieng 1, 2 และ 3 โดยเครือบริษัท B.Grimm Power มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 420 MW ถือว่าเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ของเครือบริษัท Gulf Energy Development ในโครงการ Gulf Tay Ninh 1 และ 2 (GTN 1&2) มีกำลังการผลิต 68.8 MW และ 50 MW ตามลำดับ

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

  • อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  • อุตสาหกรรมการเกษตร
  • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • โครงสร้างพื้นฐาน

แหล่งข้อมูลอื่นที่ควรทราบ

1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดเต็ยนิญ: https://tayninh.gov.vn/

2. รายชื่อโครงการรอการลงทุน https://www.tayninh.gov.vn/nguoi-dan-doanh-nghiep/Lists/quyhoachduanhangmuc/DispForm.aspx?ID=410&CategoryId=D%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20m%E1%BB%9Di%20g%E1%BB%8Di%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0

3. เว็บไซต์การท่องเที่ยวจังหวัดเต็ยนิญ: https://dulich.tayninh.gov.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดเต็ยนิญ), สืบค้น จาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-nam/thong-tin-dia-phuong

สภาประชาชนจังหวัดเต็ยนิญ (2565), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดเต็ยนิญ ประจำปี 2564

Cục sở hữu trí tuệ (2565), Danh sách các chỉ đẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam (Cập nhật đến tháng 6 năm 2022), retrieved from https://ipvietnam.gov.vn/chi-dan-dia-ly

Chính phủ Việt Nam (2565), Nghị định 38/2022/NĐ-CP về việc Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

B.Grimm Power (2563), โครงการผลิตไฟฟ้าในต่างประเทศ (เวียดนาม), สืบค้นจาก https://www.bgrimmpower.com/th/power-plants/overseas/vietnam

Gulf Energy Development (2563), รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563, สืบค้นจาก https://investor.gulf.co.th/storage/misc/shareholder-meeting/agm2020/20200421-gulf-agm2020-minutes-th.pdf

Báo Tây Ninh (2563), Đẩy mạnh phát triển sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn GAP, retrieved from https://baotayninh.vn/day-manh-phat-trien-san-xuat-rau-an-toan-theo-tieu-chuan-gap-a121991.html

Báo Tây Ninh (2563), Năm 2019: Cửa khẩu Mộc Bài thu phí phương tiện gần 300 tỷ đồng, retrieved from https://baotayninh.vn/nam-2019-cua-khau-moc-bai-thu-phi-phuong-tien-gan-300-ty-dong-a117903.html

Báo VOV5 (2562), Tây Ninh quy hoạch cửa khẩu quốc tế Tân Nam, retrieved from https://vovworld.vn/vi-VN/kinh-te/tay-ninh-quy-hoach-cua-khau-quoc-te-tan-nam-730382.vov

Báo Tuổi trẻ (2565), Tây Ninh khởi sắc sau đại dịch, retrieved from https://tuoitre.vn/tay-ninh-khoi-sac-sau-dai-dich-20220427140920309.htm

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

270

กำลังเข้าชมขณะนี้

230865

เข้าชมทั้งหมด