ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

เซินลา

son la

เซินลา

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • จังหวัดเซินลาเป็นสถานที่เพาะปลูกชา กาแฟ นมวัว และผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนาม 
 • จังหวัดเซินลามีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและประชากรสูงมาก มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ร้อยละ 82 ของประชากรทั้งหมด จึงมีการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีชีวิตในจังหวัด

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเซินลา 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดเซินลา เป็น 1 ใน 6 จังหวัดบริเวณภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ห่างจากกรุงฮานอย 320 กิโลเมตร และนครไฮฟอง 405 กิโลเมตร อาณาเขตทางด้านทิศเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดจังหวัดลายเจิว (Lai Chau Province) และจังหวัดเอียนบ๊าย (Yen Bai Province) ด้านทิศตะวันออกติดกับจังหวัดฟู้เถาะ (Phu Tho Province) และจังหวัดฮว่าบิ่ญ (Hoa Binh Province) ด้านทิศตะวันตกติดกับจังหวัดเดี่ยนเบียน (Dien Bien Province) และทิศใต้ติดกับจังหวัดทัญฮว้า (Thanh Hoa Province) และประเทศลาว โดยมีด่านชายแดนระหว่างประเทศเวียดนามและลาว 3 แห่ง ด่านชายแดนที่สำคัญ คือ ด่านชายแดนนานาชาติเจี่ยงเคือง (Chieng Khuong International Border Gate) ซึ่งเชื่อมกับด่าน Ban Dan ของแขวงหัวพัน

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดเซินลา 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเซินลาเกือบครึ่งเป็นภูเขาสูงเฉลี่ย 600 – 700 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ราบสูง 2 แห่ง คือ ที่ราบสูงหม็อกเจิว (Moc Chau Highland) และที่ราบสูงเซินลา (Son La Highland) จังหวัดมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 21 – 23 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,200 – 1,600 มิลลิเมตร ฝนตกมากช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน

จังหวัดเซินลามีพื้นที่ทั้งหมด 14,120 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 12 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองเซินลา (Son La City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นและอีก 11 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดเซินลา ได้รับการจัดอันดับ 57 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดเซินลามีที่ดินทั้งหมด 1,412,000 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 26 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 45 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 4 พื้นที่ของจังหวัดมีแม่น้ำ Da และแม่น้ำ Ma ไหลผ่านพื้นที่ซึ่งระดับความแรงของน้ำสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ จังหวัดเซินลามีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีเขตอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ 4 แห่งในพื้นที่จังหวัด และจากการสำรวจพบแร่ธาตุหลากหลายชนิด เช่น นิกเกิล ทองแดง แมกนีเซียม ทอง ปรอท เหล็ก น้ำแร่ธรรมชาติ เป็นต้น

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2562 จังหวัดเซินลา มีประชากรทั้งหมด 1.25 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.77 ล้านคน จังหวัดเซินลามีมหาวิทยาลัย 1 แห่ง และมีวิทยาลัยอาชีวะ 4 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.07 – 3.43 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 150 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.90/2019/ND-CP) จังหวัดเซินลาเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 82 ของประชากรทั้งหมดโดยกว่าร้อยละครึ่งเป็นชาวไท

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการขนส่งทางอากาศ จังหวัดเซินลามีสนามบินหน่าสาน (Na San Airport) ซึ่งอยู่ระหว่างการปิดปรับปรุงและก่อสร้างใหม่ ปัจจุบันการขนส่งทางอากาศจะสามารถเดินทางผ่านสนามบินภายในประเทศเดี่ยนเบียนฝู (Dien Bien Phu Airport:DIN) จังหวัดเดี่ยนเบียน ซึ่งมีเที่ยวบินตรงของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์จากกรุงฮานอยและนครไฮฟองเท่านั้น สนามบินดังกล่าวอยู่ห่างจากจังหวัดเซินลา 150 กิโลเมตร

ด้านการขนส่งทางน้ำ จังหวัดเซินลาไม่มีท่าเรือขนาดใหญ่ มีเพียงท่าเรือแม่น้ำที่สามารถรองรับเรือขนาดเล็กบริเวณแม่น้ำ Da ทั้งนี้จังหวัดเซินลาตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือของนครไฮฟองประมาณ 405 กิโลเมตร

ด้านการขนส่งทางบก มีถนนหลวง 3 เส้นทางหลัก ได้แก่ QL4G, QL37 และมีทางหลวงสายเอเชีย AH13 เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงฮานอยและประเทศลาว แต่ด้วยภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง การเดินทางทางบกจึงค่อนข้างลำบาก และใช้เวลานาน

ด้านนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดมีนิคมอุตสาหกรรม 1 แห่ง คือ นิคมอุตสาหกรรม Mai Son มีพื้นที่ 150 เฮกตาร์ นอกจากนี้มีเขตอุตสาหกรรมย่อยบ้าง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณอำเภอหม็อกเจิว (Moc Chau District)

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดเซินลา 

ที่มา: Google Map (2563)

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 50,548 พันล้านด่อง (2.19 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 1 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 24อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 29 ภาคบริการร้อยละ 40 (ภาษีสินค้าร้อยละ 7)

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัด ปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 จากปีก่อนหน้า จังหวัดเซินลาถือเป็นพื้นที่เพาะปลูกหลักของภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามโดยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่ประมาณ 220,607 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตรวมจากข้าว 187,912 ตัน ข้าวโพด 393,372 ตัน มันเทศ 2,318 ตัน มันสำปะหลัง 439,700 ตัน และผัก 127,540 ตัน

ด้านการเพาะปลูกไม้ยืนต้น จังหวัดเซินลามีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 87,651 เฮกตาร์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากปีก่อนหน้า เนื่องจากมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่าการปลูกข้าวและพืชไร่ มีการปลูกพืชอุตสาหกรรม 29,193 เฮกตาร์ โดยได้ผลผลิตจากชา 47,424 ตัน กาแฟอราบิก้า 25,048 ตัน และยางพารา 2,983 ตัน พื้นที่สำหรับปลูกผลไม้ในปี 2562 เท่ากับ 57,765 เฮกตาร์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 10,000 เฮกตาร์ โดยจังหวัดเซินลามีการเพาะปลูกผลไม้หลากหลายชนิดทั้งผลไม้เมืองร้อนและผลไม้เมืองหนาว ได้แก่ ลำไย 57,013 ตัน มะม่วง 32,900 ตัน บ๊วย (Japanese Plum) 54,032 ตัน กล้วย 38,265 ตัน เสาวรส 19,234 ตัน ส้ม 4,584 ตัน ส้มโอ 5,117 ตัน อโวคาโด 3,800 ตัน และน้อยหน่าอีก 1,998 ตัน นอกจากนี้ยังมีการปลูกสาลี่และสเตอร์เบอรี่อีกด้วยแต่มีปริมาณไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับผลไม้ชนิดอื่น

สินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัด ได้แก่ ชาเขียว Moc Chau หรือ ชาเขียว Shan Tuyet ซึ่งเป็นผลผลิตของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งและเย้า โดยเก็บจากต้นชาบนภูเขาสูงเกิน 900 เมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งบางต้นมีอายุนับร้อยปี นอกจากนี้เซินลายังมีชื่อเสียงในด้านกาแฟอราบิก้า และมะม่วงกลมอีกด้วย โดยสินค้าทั้งสามชนิดได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของเวียดนาม

เนื่องจากจังหวัดเซินลามีพื้นที่ป่าไม้มาก ดังนั้นจึงมีการแปรรูปไม้ ถ่านไม้ รวมถึงงานหัตถกรรมจากไผ่และหวายด้วย โดยปี 2562 มีการแปรรูปไม้ทั้งสิ้น 41,900 ลูกบาศก์เมตร ถ่านไม้ 927,600 Ster ไผ่ 40.6 ล้านต้น หน่อไม้ 11,230 ตัน

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดเซินลามีขนาดใหญ่ปี 2562 มีโค 283,323 ตัว ในจำนวนดังกล่าวเป็นโคนม 25,400 ตัว โดยผลิตภัณฑ์จากโคนมของจังหวัดเซินลาค่อนข้างมีชื่อเสียงมาก นอกจากนี้มีการเลี้ยงกระบือ 130,000 ตัวมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศเวียดนาม มีการเลี้ยงสุกร 495,891 ตัว สัตว์ปีก 6.9 ตัว ม้า 6,984 ตัว แพะ 179,110 ตัว รวมถึงมีการเลี้ยงกระต่ายและผึ้งด้วย ส่วนด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 7,928 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการประมง 573 ตัน และจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 6,726 ตัน

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ในปี 2562 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 10 โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ หินก่อสร้าง แปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม น้ำตาล ชาแปรรูป แป้งมันสำปะหลัง เป็นต้น ทั้งนี้อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็ก ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปมาก

ด้านบริการและการค้า มีมูลค่ามาจากการค้าปลีกเป็นหลัก มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 ส่วนด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 2.5 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 0.11 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1,900 พันล้านด่อง (82.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 การท่องเที่ยวของจังหวัดเซินลาเน้นที่การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีชีวิต

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดเซินลา มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 21.5 และ 21.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 ทั้งหมด 10 โครงการคิดเป็น 135.73 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการเกษตร
 • อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและงานหัตถกรรม
 • อุตสาหกรรมไฟฟ้า
 • อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และวัสดุก่อสร้าง
 • การท่องเที่ยววิถีชีวิตและวัฒนธรรม
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดเซินลา: https://sonla.gov.vn/
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน:

https://timhieuvietnam.vn/danh-muc-du-an-keu-goi-dau-tu-tinh-son-la

 1. เว็บไซต์ส่งเสริมการค้าและการลงทุนจังหวัดเซินลา: https://bqlkcn.sonla.gov.vn/
 2. เว็บไซต์ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวจังหวัดเซินลา: http://dulich.sonla.gov.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดเซินลา), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดเซินลา (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดเซินลา ประจำปี 2562

UBND Tỉnh Hòa Bình (2563), Nghị Quyết số 206/2019/NQ-HDND về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 tỉnh Hòa Bình

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Sơn La (2562), Cây dâu tây giúp người dân huyện Mai Sơn phát triển kinh tế, retrieved from https://sonla.gov.vn/4/469/63804/554825/thong-tin-ve-nong-san/-cay-dau-tay-giup-nguoi-dan-huyen-mai-son-phat-trien-kinh-te

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Sơn La (2563), Cây dâu tây giúp người dân huyện Mai Sơn phát triển kinh tế, retrieved from https://sonla.gov.vn/4/469/63804/554825/thong-tin-ve-nong-san/-cay-dau-tay-giup-nguoi-dan-huyen-mai-son-phat-trien-kinh-te

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Sơn La (2563), Năm 2019 tổng diện tích nông sản, cây ăn quả chính của tỉnh đạt 147.272 ha, retrieved from https://sonla.gov.vn/4/469/63804/545755/thong-tin-ve-nong-san/nam-2019-tong-dien-tich-nong-san-cay-an-qua-chinh-cua-tinh-dat-147-272-ha

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Sơn La (2563), Diện tích cà phê của tỉnh Sơn La ước đạt 17.202 ha, retrieved from https://sonla.gov.vn/4/469/63804/548535/thong-tin-ve-nong-san/dien-tich-ca-phe-cua-tinh-son-la-uoc-dat-17-202-ha

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Sơn La (2563), Dự kiến năm 2020 tỉnh Sơn La phát triển mới 2 chuỗi cà phê an toàn, retrieved from https://sonla.gov.vn/4/469/63804/552127/thong-tin-ve-nong-san/du-kien-nam-2020-tinh-son-la-phat-trien-moi-2-chuoi-ca-phe-an-toan

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Sơn La (2563), Tỉnh Sơn La điều chỉnh quy hoạch ngành và sản phẩm ngành nông nghiệp, retrieved from https://sonla.gov.vn/4/469/63804/551867/thong-tin-ve-nong-san/tinh-son-la-dieu-chinh-quy-hoach-nganh-va-san-pham-nganh-nong-nghiep

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Sơn La (2563), Sơn La đón 2,5 triệu lượt khách du lịch trong năm 2019, retrieved from https://sonla.gov.vn/4/469/61738/548113/thong-tin-danh-cho-du-khach/son-la-don-2-5-trieu-luot-khach-du-lich-trong-nam-2019

Tạp chí Thanh Niên (2563), Dựng lán, ngủ rừng, trồng giống lê quý mỗi năm thu hàng trăm triệu, retrieved from http://thanhnienviet.vn/2020/08/11/dung-lan-ngu-rung-trong-giong-le-quy-moi-nam-thu-hang-tram-trieu/

Báo Nhân dân Điện tử (2563), Sơn La chú trọng đào tạo, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số, retrieved from https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/son-la-chu-trong-dao-tao-su-dung-can-bo-nguoi-dan-toc-thieu-so–610774/

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

61676

เข้าชมทั้งหมด