ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

ซ็อกจัง

soc trang

ซ็อกจัง

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • จังหวัดซ็อกจังปลูกข้าวหอมสายพันธุ์ ST25 ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกจากการชนะเลิศการแข่งขันประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Rice) เมื่อปี 2562 ที่ฟิลิปปินส์
 • จังหวัดซ็อกจังมีคนเวียดนามเชื้อสายกัมพูชาอยู่อาศัยมากกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนประชากร จึงเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม และมีสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากกัมพูชาเป็นจำนวนมาก
 • จังหวัดซ็อกจังมีสินค้าได้ที่รับการคุ้มครองทางด้านภูมิศาสตร์ คือ หัวหอมแดง Vinh Chau 

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดซ็อกจัง 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดซ็อกจังเป็น 1 ใน 13 จังหวัดบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง หรือภาคตะวันตกของประเทศเวียดนามอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 231 กิโลเมตร และนครเกิ่นเทอ 69 กิโลเมตร ทางด้านทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจังหวัดหวิญล็อง (Vinh Long Province) และจ่าวิญ (Tra Vinh Province)  ด้านตะวันตกติดกับจังหวัดเหิ่วซาง (Hau Giang Province) และทิศใต้ติดกับจังหวัดบากเลียว (Bac Lieu Province) ส่วนทางด้านตะวันออกของจังหวัดติดทะเลจีนใต้

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดซ็อกจัง

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ไม่มีภูเขาสูง ขณะที่ในพื้นที่จังหวัดเป็นดินผสมทราย อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของจังหวัดอยู่ที่ 26 – 28 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,840 มิลลิเมตร ฝนตกตามช่วงเวลา และจะตกมากในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมของทุกปี

จังหวัดซ็อกจัง มีพื้นที่ทั้งหมด 3,311 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 11 พื้นที่ ประกอบด้วยเมืองซ็อกจัง (Soc Trang City) และอีก 10 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดซ็อกจังได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่ 53 จาก 63 จังหวัด ในด้านความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับด้านความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพระดับกลางของเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดซ็อกจังมีที่ดินทั้งหมด 331,187 เฮกตาร์ แบ่งเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรร้อยละ 64 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 3 และพื้นที่อยู่อาศัย ประกอบธุรกิจและวัตถุประสงค์อื่นอีกร้อยละ 8 พื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นพื้นน้ำและพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2562 จังหวัดซ็อกจังมีประชากรทั้งหมด 1.3 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 0.73 ล้านคน จังหวัดไม่มีมหาวิทยาลัย แต่มีวิทยาลัยอาชีวะ 3 แห่ง โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในพื้นที่ 3.07 – 3.43 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 150 เหรียญสหรัฐต่อเดือน)

ซ็อกจังเป็นจังหวัดที่มีคนเวียดนามเชื้อสายกัมพูชาอยู่อาศัยมากกว่าร้อยละ 30 จึงได้รับการผสมผสานวัฒนธรรมทั้งจากเวียดนามและกัมพูชา มีวัดวาอารามที่ได้รับอิทธิพลจากกัมพูชาเป็นจำนวนมาก

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการคมนาคมทางอากาศ จังหวัดซ็อกจังไม่มีสนามบิน

ด้านการคมนาคมทางน้ำ จังหวัดซ็อกจังมีท่าเรือท้องถิ่น Dai Ngai ที่ใช้ขนส่งสินค้า และใช้ขนถ่านหินให้กับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าถ่านหิน Long Phu ต่อมาได้เพิ่มแผนพัฒนาท่าเรือน้ำลึก Tran De ซึ่งจะมีกำลังการขนส่ง 4 – 5 ล้านตันต่อปี และสามารถรองรับเรือบรรทุกสินค้าขนาด 20,000 – 50,000 ตัน

ด้านการคมนาคมทางบก จังหวัดมีถนนหลวงสาย QL1,  QL60A และ QL60B ตัดผ่าน โดยทั่วไปจังหวัดซ็อกจัง

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดซ็อกจัง

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านนิคมอุตสาหกรรม ตามข้อมูลจากกรมส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (FIA) จังหวัดซ็อกจังมีนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Song Hau พื้นที่ 286 เฮกตาร์ สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตร
 2. นิคมอุตสาหกรรม Nga Nam พื้นที่ 100 เฮกตาร์ สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรนิคมอุตสาหกรรม My Thanh พื้นที่ 305 เฮกตาร์ เหมาะสำหรับโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร ซ่อมบำรุงเรือ และคลังสินค้า
 3. นิคมอุตสาหกรรม Dai Ngai พื้นที่ 80 เฮกตาร์ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ
 4. นิคมอุตสาหกรรม Tran De พื้นที่ 120 เฮกตาร์ (อยู่ระหว่างเวนคืนพื้นที่)
 5. นิคมอุตสาหกรรม An Nghiep พื้นที่ 162.99 เฮกตาร์ เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นเป็นพิเศษ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่าประมาณ 53,455 พันล้านด่อง (2.32 พันล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 7.03 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 39 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 17 และภาคบริการร้อยละ 44

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัดซ็อกจัง มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4 โดยสินค้าที่มีชื่อเสียง คือ ข้าวหอมพันธุ์ ST25 ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกโดยชนะเลิศการแข่งขันประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Rice) เมื่อปี 2562 ที่ฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ ซ็อกจังยังมีชื่อเสียงด้านการเลี้ยงกุ้งน้ำกร่อยและการประมง โดยปี 2562 มีปริมาณผลผลิตจากสัตว์น้ำและการประมงรวมกัน 281,352 ตัน

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดซ็อกจังถือว่ามีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น โดยมีการเลี้ยงโคกระบือรวมกัน 41,252 ตัว สุกร 99,785 ตัว และสัตว์ปีก 6.6 ล้านตัว นอกจากนี้ มีการเลี้ยงนกนางแอ่น ได้รังนกทั้งสิ้น 1,315 กิโลกรัม

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2561 โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว กุ้งแช่แข็ง เสื้อผ้า และเครื่องดื่ม เป็นต้น

ด้านบริการและการค้าเป็นส่วนที่มีมูลค่าสูงที่สุดของจังหวัด มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 13 มาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ในส่วนของการท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ เมื่อปี 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด 2.4 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 90,000 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 1,020 พันล้านด่อง (44.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

2.2 การค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดซ็อกจังมีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 107 และ 866 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 คิดเป็น 247  ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นโครงการลงทุนจากประเทศไทย 1 โครงการ มูลค่า 87.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 2 โครงการเป็นมูลค่า 21.63 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ธุรกิจไทยมีการลงทุนในโครงการไฟฟ้าจากพลังงานลม 2 โครงการ ได้แก่

 1. โครงการพลังงานไฟฟ้าพลังงานลมโดยบริษัท Super Wind Energy Cong Ly Soc Trang เครือบริษัท Super Energy มีกำลังการผลิตทั้งหมด 98 เมกะวัตต์ (MW) แบ่งออกเป็น
  3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 และ 2 มีกำลังการผลิตเท่ากัน คือ 30 MW และระยะสุดท้าย 38 MW มูลค่าการลงทุนรวม 73 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (1,684 พันล้านด่อง)
 2. โครงการพลังงานไฟฟ้าพลังงานลม Vinh Chau ของเครือบริษัท Banpu Power กำลังการผลิตทั้งหมด 65 MW โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการระยะที่ 1 มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 29.4 MW มูลค่าการลงทุน 59 ล้านสหรัฐ (1,360  พันล้านด่อง) สามารถเริ่มจ่ายไฟฟ้าได้ภายในปี 2563

2.3 อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร
 • อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป
 • อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด
 • ศูนย์การค้า ตลาดและที่อยู่อาศัย
 • การท่องเที่ยว
 • โครงสร้างพื้นฐาน

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดซ็อกจัง https://soctrang.gov.vn/
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน (ภาษาอังกฤษ) http://ipc.mpi.gov.vn/upload/7731/fck/files/LIST%20OF%20PRIORITY%20PROJECTS%20CALLING%20FOR%20INVESTMENT%20IN%20SOC%20TRANG%20PROVINCE%20FOR%202017-2020%20PERIOD.pdf

ข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดซ็อกจัง), สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 จาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-nam/thong-tin-dia-phuong

สภาประชาชนจังหวัดซ็อกจัง (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดซ็อกจัง ประจำปี 2562 สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 จาก https://soctrang.gov.vn/Default.aspx?sname=ubnd-stg&sid=4&pageid=469&catid=2258&id=301495&catname=Tin-tuc–su-kien&title=Ket-qua-phat-trien-kinh-te–xa-hoi-nam-2019—co-so-thuc-hien-thang-loi-ke-hoach-nam-2020

กรมศุลกากรเวียดนาม (2563), รายงานการนำเข้าส่งออกจำแนกตามจังหวัด ปี 2019

สภาประชาชนจังหวัดซ็อกจัง (2562), ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสหกรรมท่องเที่ยวซ็อกจัง, สืบค้นจาก https://soctrang.gov.vn/ubnd-stg/4/469/54298/301497/Su-kien-du-lich/Du-lich-Soc-Trang-voi-nhieu-buoc-chuyen-moi.aspx

Báo Sóc Trăng (2563), Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Super Wind Energy Công lý Sóc Trăng, retrieved from http://baosoctrang.org.vn/kinh-te/lanh-dao-tinh-soc-trang-tiep-va-lam-viec-voi-cong-ty-co-phan-super-wind-energy-cong-ly-soc-trang-34042.html

Báo Đầu tư (2563), Tập đoàn Năng lượng Banpu khởi công Nhà máy điện gió số 3 tỉnh Sóc Trăng, retrieved from https://baodautu.vn/tap-doan-nang-luong-banpu-khoi-cong-nha-may-dien-gio-so-3-tinh-soc-trang-d116518.html

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

61704

เข้าชมทั้งหมด