ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

ซ็อกจัง

soc trang

ซ็อกจัง

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป

 • จังหวัดซ็อกจังปลูกข้าวหอมสายพันธุ์ ST25 ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกจากการชนะเลิศการแข่งขันประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Rice) เมื่อปี 2562 ที่ฟิลิปปินส์
 • จังหวัดซ็อกจังมีคนเวียดนามเชื้อสายกัมพูชาอยู่อาศัยมากกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนประชากร จึงเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม และมีสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากกัมพูชาเป็นจำนวนมาก
 • จังหวัดซ็อกจังมีสินค้าได้ที่รับการคุ้มครองทางด้านภูมิศาสตร์ คือ หัวหอมแดง Vinh Chau และไรน้ำเค็ม (Artemia)

1.ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดซ็อกจัง

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดซ็อกจัง

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดซ็อกจังเป็น 1 ใน 13 จังหวัดบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง หรือภาคตะวันตกของประเทศเวียดนามอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 231 กิโลเมตร และนครเกิ่นเทอ 69 กิโลเมตร ทางด้านทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจังหวัดหวิญล็อง (Vinh Long Province) และจ่าวิญ (Tra Vinh Province)  ด้านตะวันตกติดกับจังหวัดเหิ่วซาง (Hau Giang Province) และทิศใต้ติดกับจังหวัดบากเลียว (Bac Lieu Province) ส่วนทางด้านตะวันออกของจังหวัดติดทะเลจีนใต้

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดซ็อกจัง

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ไม่มีภูเขาสูง ขณะที่ในพื้นที่จังหวัดเป็นดินผสมทราย อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของจังหวัดอยู่ที่ 26 – 28 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,840 มิลลิเมตร ฝนตกตามช่วงเวลา และจะตกมากในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมของทุกปี

จังหวัดซ็อกจัง มีพื้นที่ทั้งหมด 3,311 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 11 พื้นที่ ประกอบด้วยเมืองซ็อกจัง (Soc Trang City) และอีก 10 อำเภอ

ปี 2564 จังหวัดซ็อกจังได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่ 54 จาก 63 จังหวัด ในด้านความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับด้านความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพระดับกลางของเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดซ็อกจังมีที่ดินทั้งหมด 331,187 เฮกตาร์ แบ่งเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรร้อยละ 64 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 3 และพื้นที่อยู่อาศัย ประกอบธุรกิจและวัตถุประสงค์อื่นอีกร้อยละ 8 พื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นพื้นน้ำและพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2564 จังหวัดซ็อกจังมีประชากรทั้งหมด 1.2 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 0.61 ล้านคน จังหวัดไม่มีมหาวิทยาลัย แต่มีวิทยาลัยอาชีวะ 2 แห่ง โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในพื้นที่ 3.25 – 3.64 ล้านด่งต่อเดือน (139 – 156 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน)

ซ็อกจังเป็นจังหวัดที่มีคนเวียดนามเชื้อสายกัมพูชาอยู่อาศัยมากกว่าร้อยละ 30 จึงได้รับการผสมผสานวัฒนธรรมทั้งจากเวียดนามและกัมพูชา มีวัดวาอารามที่ได้รับอิทธิพลจากกัมพูชาเป็นจำนวนมาก

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการคมนาคมทางอากาศ จังหวัดซ็อกจังไม่มีสนามบิน

ด้านการคมนาคมทางน้ำ จังหวัดซ็อกจังมีท่าเรือท้องถิ่น Dai Ngai ที่ใช้ขนส่งสินค้า และใช้ขนถ่านหินให้กับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าถ่านหิน Long Phu ต่อมาได้เพิ่มแผนพัฒนาท่าเรือน้ำลึก Tran De ซึ่งจะมีกำลังการขนส่ง 4 – 5 ล้านตันต่อปี และสามารถรองรับเรือบรรทุกสินค้าขนาด 20,000 – 50,000 ตัน

ด้านการคมนาคมทางบก จังหวัดมีถนนหลวงสาย QL1,  QL60 , QL61B และ QL91C ตัดผ่านจังหวัดซ็อกจัง

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดซ็อกจัง

ที่มา: Google Map (2565)

ด้านนิคมอุตสาหกรรม ตามข้อมูลจากแผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของจังหวัดซ็อกจังถึงปี 2573 โดยจังหวัดจะนิคมอุตสาหกรรมรวมทั้งหมด 8 แห่ง รวมพื้นที่ 2,806 เฮกตาร์ ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Song Hau พื้นที่ 286 เฮกตาร์ สนับสนุนการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ แปรรูปสินค้าทางการเกษตรและอาหาร ผลิตชิ้นส่วนและประกอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
 2. นิคมอุตสาหกรรม My Thanh พื้นที่ 217 เฮกตาร์ สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตร
 3. นิคมอุตสาหกรรม Dai Ngai พื้นที่ 200 เฮกตาร์ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ
 4. นิคมอุตสาหกรรม Tran De พื้นที่ 160 เฮกตาร์ (อยู่ระหว่างเวนคืนพื้นที่)
 5. นิคมอุตสาหกรรม An Nghiep พื้นที่ 162.99 เฮกตาร์ เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นเป็นพิเศษ

ปัจจุบันจังหวัดกำลังร่างข้อเสนอเพื่อขออนุมัติการลงทุนนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีก 3 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม Tran De 2 (400 เฮกตาร์), Nga Nam (300 เฮกตาร์) และ Khanh Hoa (350 เฮกตาร์) ทั้งนี้จังหวัดยังมีแผนจะขยายนิคมอุตสาหกรรม Tran De ให้เป็นเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มีท่าเรือน้ำลึก และพื้นที่สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม พัฒนาเมือง การค้า และการท่องเที่ยว

2.การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดซ็อกจัง (GDP) คิดเป็นมูลค่าประมาณ 57,119 พันล้านด่ง (2.44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.9 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 45 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 15 และภาคบริการร้อยละ 37

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัดซ็อกจัง มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.3 โดยสินค้าที่มีชื่อเสียง คือ ข้าวหอมพันธุ์ ST25 ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกโดยชนะเลิศการแข่งขันประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Rice) เมื่อปี 2562 ที่ฟิลิปปินส์ ปี 2564 ซ็อกจังได้ผลผลิตข้าว 2.05 ล้านตัน ซ็อกจังยังเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้ ได้แก่ มะม่วง ลูกน้ำนม ขนุน ลำไย ส้ม ส้มโอ กล้วย และมะพร้าว นอกจากนี้ จังหวัดมีชื่อเสียงด้านการเลี้ยงกุ้งน้ำกร่อยและการประมง โดยปี 2564 มีปริมาณผลผลิตจากสัตว์น้ำและการประมงรวมกัน 330,082 ตัน

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดซ็อกจังถือว่ามีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น โดยมีการเลี้ยงโคกระบือรวมกัน 47,340 ตัว สุกร 141,110 ตัว และสัตว์ปีก 6.9 ล้านตัว นอกจากนี้ มีการเลี้ยงนกนางแอ่น ได้รังนกทั้งสิ้น 1,725 กิโลกรัม

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 จากปีก่อนหน้า โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว กุ้งแช่แข็ง เสื้อผ้า และเครื่องดื่ม เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า ปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.9 มาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ในส่วนของการท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่สามารถขึ้นเรือด่วนไปเที่ยวเกาะ Con Dao อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 จังหวัดมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 0.97 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 424 พันล้านด่ง (18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) อย่างไรก็ตามจังหวัดให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนต่าง ๆ และมีแผนจะพัฒนาต่อเนื่องอีกกว่า 10 โครงการ

2.2 การค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 จังหวัดซ็อกจังมีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 295 และ 1,289 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2564 คิดเป็น 229 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 1 โครงการเป็นมูลค่า 0.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ธุรกิจไทยมีการลงทุนในโครงการไฟฟ้าจากพลังงานลม 2 โครงการ ได้แก่

 1. โครงการพลังงานไฟฟ้าพลังงานลมโดยบริษัท Super Wind Energy Cong Ly Soc Trang เครือบริษัท Super Energy มีกำลังการผลิตทั้งหมด 98 เมกะวัตต์ (MW) แบ่งออกเป็น
  3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 และ 2 มีกำลังการผลิตเท่ากัน คือ 30 MW และระยะสุดท้าย 38 MW มูลค่าการลงทุนรวม 73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,684 พันล้านด่ง)
 2. โครงการพลังงานไฟฟ้าพลังงานลม Vinh Chau ของเครือบริษัท Banpu Power กำลังการผลิตทั้งหมด 65 MW โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการระยะที่ 1 มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 29.4 MW มูลค่าการลงทุน 59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,360 พันล้านด่ง)

2.3 อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร
 • อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป
 • อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด
 • ศูนย์การค้า ตลาดและที่อยู่อาศัย
 • การท่องเที่ยว
 • โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ท่าเรือ Tran De, นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น

3.แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดซ็อกจัง https://soctrang.gov.vn/
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน (ภาษาเวียดนาม) https://soctrang.gov.vn/SiteFolders/Root/4783/THUAN%202022/2022/Thang%204/Tin%20khac/Du%20an%20keu%20goi%20dau%20tu%20tinh%20ST.pdf

ข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดซ็อกจัง), สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 จาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-nam/thong-tin-dia-phuong

สภาประชาชนจังหวัดซ็อกจัง (2565), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดซ็อกจัง

ประจำปี 2564 จาก https://soctrang.gov.vn/Default.aspx?sname=ubnd-stg&sid=4&pageid=469&catid=2258&id=301495&catname=Tin-tuc–su-kien&title=Ket-qua-phat-trien-kinh-te–xa-hoi-nam-2019—co-so-thuc-hien-thang-loi-ke-hoach-nam-2020

กรมศุลกากรเวียดนาม (2565), รายงานการนำเข้าส่งออกจำแนกตามจังหวัด ปี 2021

Cục sở hữu trí tuệ (2565), Danh sách các chỉ đẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam

(Cập nhật đến tháng 6 năm 2022), retrieved from https://ipvietnam.gov.vn/chi-dan-dia-ly

Chính phủ Việt Nam (2565), Nghị định 38/2022/NĐ-CP về việc Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Báo điện tử Chính phủ (2565), Bến Tre: Đề án phát triển du lịch đang được triển khai mạnh mẽ, retrived from https://baochinhphu.vn/ben-tre-de-an-phat-trien-du-lich-dang-duoc-trien-khai-manh-me-102220704135330861.htm

Báo Sóc Trăng (2563), Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Super Wind Energy Công lý Sóc Trăng, retrieved from http://baosoctrang.org.vn/kinh-te/lanh-dao-tinh-soc-trang-tiep-va-lam-viec-voi-cong-ty-co-phan-super-wind-energy-cong-ly-soc-trang-34042.html

Báo Đầu tư (2563), Tập đoàn Năng lượng Banpu khởi công Nhà máy điện gió số 3 tỉnh

Sóc Trăng, retrieved from https://baodautu.vn/tap-doan-nang-luong-banpu-khoi-cong-nha-may-dien-gio-so-3-tinh-soc-trang-d116518.html

Đảng bộ Tỉnh Sóc Trăng (2565), Du lịch Sóc Trăng 30 năm nhìn lại và một số ý kiến về

định hướng phát triển mới, Retrieved from https://soctrang.dcs.vn/Default.aspx?sname=tinhuy&sid=4&pageid=469&catid=54420&id=291647&catname=Soc-Trang—30-nam-tai-lap-tinh&title=Du-lich-Soc-Trang-30-nam-nhin-lai-va-mot-so-y-kien-ve-dinh-huong-phat-trien-moi

Báo Sóc Trăng (2565), Tập đoàn Super Energy “Thái Lan” mong muốn tiếp tục đầu tư

tại Sóc Trăng, Retrieved from https://www.baosoctrang.org.vn/soc-trang-tiem-nang-va-phat-trien/tap-doan-super-energy-thai-lan-mong-muon-tiep-tuc-dau-tu-tai-soc-trang-57534.html

VnExpress (2565), Cam kết đầu tư 9 tỷ USD vào Sóc Trăng, Retrieved from

https://vnexpress.net/cam-ket-dau-tu-9-ty-usd-vao-soc-trang-4457385.html

VnEconomy (2565), Sóc Trăng quy hoạch Khu công nghiệp Sông Hậu hơn 300ha,

Retrieved from https://vneconomy.vn/soc-trang-quy-hoach-khu-cong-nghiep-song-hau-hon-300ha.htm

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

192988

เข้าชมทั้งหมด