ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

กว๋างจิ

quang tri

กว๋างจิ

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
  • อุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ อุตสาหกรรมตัดเย็บ และการแปรรูปสินค้าเกษตร
  • จังหวัดกว๋างจิ เป็นจังหวัดที่ได้ร่วมลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรกับจังหวัดมุกดาหารเมื่อปี 2548 และอยู่ในระหว่างดำเนินการร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ปี 2561 
  • จังหวัดกว๋างจิเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor) หรือเส้นทาง R2 (เส้นทาง R9)

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดกว๋างจิ 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดกว๋างจิ เป็น 1 ใน 6 จังหวัดและนครบริเวณชายฝั่งภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยมีการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรกับจังหวัดมุกดาหารมาตั้งปี 2548 และอยู่ในระหว่างดำเนินการร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงฮานอย 600 กิโลเมตร นครดานัง 165 กิโลเมตร และนครโฮจิมินห์ 1,112 กิโลเมตร

อาณาเขตของจังหวัดด้านทิศเหนือติดจังหวัดกว๋างบิ่ญ (Quang Binh Province) ทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้ ทางด้านทิศใต้ติดจังหวัดเถื่อเทียนเว้ (Thua Thien Hue Province) และทิศตะวันตกติดกับประเทศลาวจึงมีด่านชายแดนหลายแห่ง

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดกว๋างจิ 

 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดกว๋างจิแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบหลัก ได้แก่ ภูเขาสูง ภูเขาเตี้ย ที่ราบลุ่ม และที่ราบชายฝั่งทะเล อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 24 – 25 องศาเซลเซียส แต่ในช่วงหน้าร้อนอาจมีอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 2,200 – 2,700 มิลลิเมตร ฤดูฝนริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนมกราคม

จังหวัดกว๋างจิ มีพื้นที่ทั้งหมด 4,737 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 10 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองดงห่า (Dong Ha City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่น และอีก 9 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดกว๋างจิ ได้รับการจัดอันดับ 49 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดกว๋างจิ มีที่ดินทั้งหมด 473,744 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 26 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 56 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 5 ทั้งนี้ พื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่รอการจัดสรรและพื้นน้ำ โดยจังหวัดมีแม่น้ำ 12 สายไหลผ่าน โดยแม่น้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำ Ben Hai, แม่น้ำ Thach Han, แม่น้ำ Ong Lau และแม่น้ำ Se Pon – Se Pang Hieng เป็นต้น

ด้านทรัพยากร จังหวัดกว๋างจิมีการค้นพบแร่ธาตุหลายชนิด โดยแร่ธาตุที่มีปริมาณมาก ได้แก่ หินปูนซีเมนต์ ดินเหนียว ดินกระเบื้อง กรวด ทรายแก้ว ดินขาว ถ่านหิน เป็นต้น นอกจากนี้มีการพบทอง, ไทเทเนียม และน้ำแร่ธรรมชาติ

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2562 จังหวัดกว๋างจิ มีประชากรทั้งหมด 0.63 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.35 ล้านคน จังหวัดกว๋างจิ มีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเว้ และมีวิทยาลัยอาชีวะอีก 2 แห่ง ฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.07 – 3.43 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 150 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน) ตามพื้นที่ที่จ้างแรงงาน (Decree No.90/2019/ND-CP)

 

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการขนส่งทางอากาศ จังหวัดกว๋างจิยังไม่มีสนามบิน แต่มีแผนจะสร้างสนามบินภายในประเทศ อย่างไรก็ตามสามารถเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติของจังหวัดเถื่อเทียนเว้ซึ่งอยู่ห่างออกไป 80 กิโลเมตรหรือสนามบินนครดานังซึ่งมีระยะห่าง 150 กิโลเมตร

ด้านการขนส่งทางน้ำ จังหวัดกว๋างจิมีท่าเรือเกื๋อเหวียต (Cua Viet Port) เป็นท่าเรือใช้ขนส่งสินค้าภายในประเทศรองรับเรือขนาด 2,000 – 3,000 ตัน ทั้งนี้ทางจังหวัดกำลังก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกหมีถวี๋ (My Thuy Port) ซึ่งรองรับเรือขนาด 3,000 – 5,000 ตัน

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดกว๋างจิ 

 

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านการขนส่งทางบก มีถนนทางหลวง ได้แก่ QL1A, QL14, QL15, QL15D, QL49C, ถนนสายเอเชีย AH 16 และยังมีระบบการขนส่งด้วยรถไฟเหนือ – ใต้

จังหวัดกว๋างจิ เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor) หรือเส้นทาง R2 (เส้นทาง R9) ซึ่งเชื่อมโยงประเทศพม่า ประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศเวียดนามเข้าด้วยกัน จังหวัดกว๋างจิมีด่านชายแดนนานาชาติที่สำคัญ 2 แห่ง ได้แก่ ด่านชายแดนนานาชาติลาเล็ย (La Lay International border gate) และด่านชายแดนนานาชาติลาวบ๋าว (Lao Bao International border gate) ซึ่งเชื่อมกับด่านชายแดนแดนสะหวัน แขวงสะหวันนะเขตของประเทศลาว โดยจากสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร จนถึงด่านชายแดนนานาชาติลาวบ๋าวเพียง 244 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง ทำให้เป็นหนึ่งในเส้นทางที่นิยมใช้ในการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังภาคกลางของประเทศเวียดนามมากที่สุด

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดมีเขตเศรษฐกิจดงนามกว๋างจิ (Dong Nam Quang Tri Economic Zone) และเขตเศรษฐกิจชายแดนพิเศษลาวบ๋าว (Lao Bao Special Economic Border Zone) โดย นอกจากนี้จังหวัดมีนิคมอุตสาหกรรมอีก 3 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม Tay Bac Ho Xa, Nam Dong Ha และ Quan Ngang

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 31,512 พันล้านด่อง (1.37 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 7.7 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 21อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 25 ภาคบริการร้อยละ 50 (ภาษีสินค้าร้อยละ 5)

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัดปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า จังหวัดกว๋างจิมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่ประมาณ 81,698 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าวประมาณ 287,000 ตัน มันสำปะหลัง 200,000 ตัน มันเทศ 16,643 ตัน ข้าวโพด 13,766 ตัน อ้อย 2,190 ตัน ถั่วลิสง 7,000 ตัน ผักชนิดต่าง ๆ 51,200 ตัน พริก 2,270 ตัน ขิง 587 ตัน ขมิ้น 3,490 ตัน และตะไคร้ 2,050 ตัน โดยรวมปีที่ผ่านมาผลผลิตรายปีมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชยืนต้นมากขึ้น

ด้านการปลูกพืชยืนต้น มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 33,977 เฮกตาร์ แบ่งออกเป็นพื้นที่ปลูกพืชอุตสาหกรรม 27,163 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตยางพารา 18,931 ตัน กาแฟ 5,528 ตัน พริกไทย 2,381 ตัน เริ่มมีการปลูกเม็ดมะม่วงหิมพานต์และแมคคาเดเมียบ้างแต่ยังได้ผลผลิตจำนวนน้อย ส่วนผลไม้มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 6,699 เฮกตาร์มีการปลูกผลไม้ค่อนข้างหลากหลาย โดยเป็นผลผลิตกล้วยมากที่สุด 69,250 ตัน สับปะรด 3,800 ตัน ขนุน 1,800 ตัน ส้ม 1,000 ตัน ผลไม้ชนิดอื่น ได้แก่ มะมาว มะม่วง และลำไย

ด้านการแปรรูปไม้ จังหวัดกว๋างจิ มีพื้นที่ปลูกไม้เพื่อการอุตสาหกรรม 103,200 เฮกตาร์ ได้ไม้แปรรูปในปี 2562 ทั้งสิ่น 114,820 ลูกบาศก์เมตร ได้ถ่านไม้ 126,870 Ster นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปไม้เพื่องานหัตถกรรม เช่น ไผ่ และหวายด้วย

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดกว๋างจิ มีขนาดปานกลาง ปี 2562 มีการเลี้ยงโคกระบือ 78,988 ตัว สุกร 93,357 ตัว และสัตว์ปีก 2.9 ล้านตัว  ส่วนการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 35,891 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการประมงชายฝั่ง 27,362 ตัน ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้ผลผลิต 8,529 ตัน

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปี 2561 โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง สิ่งทอและตัดเย็บ อาหารและเครื่องดื่ม ไม้แปรรูปและสินค้าประเภทไม้ แป้งมันสำปะหลัง ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น

จากข้อมูลถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 จังหวัดกว๋างจิมีแผนพัฒนาเป็นศูนย์กลางพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ ลม และก๊าซธรรมชาติซึ่งจะมีกำลังการผลิตรวมทั้งหมดกว่า 10,000 MW  โดยมีโครงการลงทุนพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการแล้ว 3 แห่ง มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 149.5 MW ซึ่งมีโครงการที่รออนุมัติอีก 13 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 894.95 MW  ด้านโครงการพลังงานหมุนเวียนจากลม มีโครงการที่ได้อนุมัติเพิ่มเติมแล้ว 17 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 608 MW และมีโครงการที่รอการอนุมัติอีกถึง 50 โครงการ มีกำลังการผลิตรวมกว่า 2,522.15 MW

ด้านบริการและการค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 โดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ส่วนด้านการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 2 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 0.17 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1,700 พันล้านด่อง (7.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 จากปีที่ผ่านมา จังหวัดกว๋างจิมีการพัฒนาการท่องเที่ยวชายทะเล การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิต ทั้งนี้จังหวัดกว๋างจิเป็นหนึ่งในเส้นทาง R2 จึงมีการนำเที่ยว 3 ประเทศผ่านเส้นจากประเทศไทย ประเทศลาว และภาคกลางของเวียดนาม เช่น เส้นทางอุบลราชธานี – ปากเซ – ด่านชายแดนนานาชาติลาเล็ย – เว้ – ดานัง เป็นต้น

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดกว๋างจิ มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้า คิดเป็น 209 และ 325 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 ทั้งหมด 19 โครงการ คิดเป็น 84.99 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 1 โครงการเป็นมูลค่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

จากข้อมูลถึงปี 2562 มีธุรกิจไทยมีการลงทุน 7 โครงการ มูลค่าลงทุนรวม 30.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการเกษตร และแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น

ที่ ชื่อธุรกิจ สาขา/อุตสาหกรรม
1 บริษัท C.P. Vietnam จำกัด เพาะเลี้ยงกุ้งและลูกพันธุ์กุ้ง
2 บริษัท Shaiyoo AA Thailand จำกัด ผลิตเศษไม้และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้
3 บริษัทยางพารา Camel Vietnam จำกัด

(2 โครงการ)

ผลิตสินค้าจากยางพารา
4 บริษัท Lien Minh A Chau จำกัด ผลิตอะไหล่รถจักรยานยนต์
5 บริษัท T.G.F Precision จำกัด ผลิตอะไหล่รถจักรยานยนต์
6 บริษัท Chaichareon Viet – Thai จำกัด ผลิตเครื่องดื่ม

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

  • อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูป
  • อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
  • อุตสาหกรรมพลังงาน
  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม และอสังหาริมทรัพย์

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

  1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดกว๋างจิ https://www.quangtri.gov.vn/
  2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน: http://bqlkkt.quangtri.gov.vn/en/information-for-investors/projects-calling-investment-categories/category-of-project-appealing-to-investment-domestically-and-internationally-to-quang-tri-province-in-the-stage-2016-2020-1.html
  3. ศูนย์ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการท่องเที่ยวจังหวัดกว๋างจิ : https://ipa.quangtri.gov.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดกว๋างจิ), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-trung/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดกว๋างจิ (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดกว๋างจิ ประจำปี 2562

Năng lượng Việt Nam (2563), Quảng Trị đủ điều kiện trở thành trung tâm năng lượng sạch miền Trung, retrieved from http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/quang-tri-du-dieu-kien-tro-thanh-trung-tam-nang-luong-sach-mien-trung.html

Nhà Đầu tư (2562), 14.000 tỷ đồng đầu tư cảng nước sâu ở Quảng Trị, retrieved from https://nhadautu.vn/14000-ty-dong-dau-tu-cang-nuoc-sau-o-quang-tri-d18094.html

Báo Tổ Quốc (2561), Quảng Trị: Đặt mục tiêu đạt hơn 2,3 triệu lượt khách du lịch năm 2020, retrieved from http://toquoc.vn/quang-tri-dat-muc-tieu-dat-hon-23-trieu-luot-khach-du-lich-nam-2020-20191031171938609.htm

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

2

กำลังเข้าชมขณะนี้

61704

เข้าชมทั้งหมด