ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

กว๋างบิ่ญ

quang binh

กว๋างบิ่ญ

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป

 • จังหวัดกว๋างบิ่ญมีอุทยานแห่งชาติฟองญา – แก๋บ่าง เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่ได้การรับรองจากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 2546 โดยมีถ้ำเซินด่ง (Son Doong Cave) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวผจญภัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก
 • จังหวัดกว๋างบิ่ญเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor) สาย R12 ที่เริ่มต้นที่จังหวัดนครพนมของประเทศไทยผ่านด่านนาเพ้า แขวงคำม่วน ประเทศลาว เข้าสู่ด่านชายแดนนานาชาติจาลอ จังหวัดกว๋างบิ่ญของประเทศเวียดนาม และสิ้นสุดที่นครหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน
 • จังหวัดกว๋างบิ่ญ เป็นจังหวัดที่ได้ร่วมลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรกับ 3 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดนครพนม (ปี 2545) จังหวัดขอนแก่น (ปี 2548) จังหวัดสกลนคร (ปี 2549)

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดกว๋างบิ่ญ 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดกว๋างบิ่ญ เป็น 1 ใน 6 จังหวัดและนครบริเวณชายฝั่งภาคกลางตอนบนของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงฮานอย 500 กิโลเมตร นครดานัง 305 กิโลเมตร และนครโฮจิมินห์ 1,220 กิโลเมตร โดยทางจังหวัดกว๋างบิ่ญได้ร่วมลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรกับจังหวัดนครพนมเมื่อปี 2544, จังหวัดขอนแก่น เมื่อปี 2548 (ลงนามร่วมกับเทศบาลเมืองด่งเฮ้ย) และร่วมกับจังหวัดสกลนคร เมื่อปี 2549

อาณาเขตด้านทิศเหนือติดจังหวัดห่าติ๋ญ (Ha Tinh Province) ทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้ ทางด้านทิศใต้ติดจังหวัดกว๋างจิ (Quang Tri Province) และทิศตะวันตกติดกับประเทศลาวเป็นระยะทาง 201 กิโลเมตรจึงมีด่านชายแดนหลายแห่ง

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดกว๋างบิ่ญ 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดกว๋างบิ่ญด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูงชัน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และมีที่ราบชายฝั่งทะเล ทั้งนี้ภูมิประเทศถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนเนื่องจากมีแม่น้ำ ลำธารหลายสายไหลผ่านพื้นที่ อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 24 – 25 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 2,000 – 2,300 มิลลิเมตร ฤดูฝนริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนมีนาคม

จังหวัดกว๋างบิ่ญ มีพื้นที่ทั้งหมด 7,999 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 8 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองด่งเฮ้ย (Dong Hoi City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่น และอีก 7 อำเภอ

ปี 2564 จังหวัดกว๋างบิ่ญ ได้รับการจัดอันดับ 57 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดกว๋างบิ่ญ มีที่ดินทั้งหมด 799,900 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 12 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 79 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 5  พื้นที่จังหวัดมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน เช่น แม่น้ำ Roong, Gianh, Ly Hoa, Nhat Le เป็นต้น และมีบ่อน้ำธรรมชาติอีกกว่า 160 แห่ง  จังหวัดกว๋างบิ่ญมีการค้นพบแร่ธาตุหลายชนิด ได้แก่ ทอง เหล็ก ไทเทเนียม ไพไรต์ ตะกั่ว สังกะสี หินปูน ทรายควอตซ์ หินปูน หินอ่อน หินแกรนิต โคลนธรรมชาติ และแหล่งน้ำร้อน

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2564 จังหวัดกว๋างบิ่ญมีประชากรทั้งหมด 0.91 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.43 ล้านคน จังหวัดกว๋างบิ่ญมีมหาวิทยาลัย 1 แห่ง และมีวิทยาลัยอาชีวะอีก 3 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.25 – 4.16 ล้านด่งต่อเดือน (139 – 178 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.38/2022/NĐ-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการขนส่งทางอากาศ จังหวัดกว๋างบิ่ญมีสนามบินภายในประเทศด่งเฮ้ย (Dong Hoi Airport: VDH) มีเที่ยวบินจากกรุงฮานอยและโฮจิมินห์ทุกวัน วันละ 3 เที่ยวบิน ทั้งนี้รัฐบาลเวียดนามอนุมัติแผนยกระดับสนามบินด่งเฮ้ยเป็นสนามบินนานาชาติเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

ด้านการขนส่งทางน้ำ จังหวัดกว๋างบิ่ญมีทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือห่อนลา (Hon La Port) รองรับเรือขนาด 15,000 ตัน, ท่าเรือซัน (Gianh Port) รองรับเรือขนาด 1,000 ตัน, ท่าเรือขนส่งน้ำมันซงซัน (Song Gianh Petroleum Port) และท่าเรือทั้งเหล่ย (Thang Loi Port) รองรับเรือขนาด 1,000 – 5,000 ตัน

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดกว๋างบิ่ญ 

ที่มา: Google Map (2565)

ด้านการขนส่งทางบกมีถนนทางหลวง ได้แก่ QL1A, QL12A, QL15, ถนนสายเอเชีย AH131 และยังมีระบบการขนส่งด้วยรถไฟเหนือ – ใต้

จังหวัดกว๋างบิ่ญตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R12 จังหวัดนครพนม – นครหนานหนิง ประเทศจีน โดยมีด่านชายแดนที่สำคัญ คือ ด่านชายแดนนานาชาติจาลอ (Cha Lo International border) ซึ่งเชื่อมโยงกับด่านนาเพ้า แขวงคำม่วนของประเทศลาว ระยะทางจากสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม ถึงด่านชายแดนนานาชาติจาลอ จังหวัดกว๋างบิ่ญ ประมาณ 166 กิโลเมตรเท่านั้น ถือเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดในการขนส่งสินค้าไทย – เวียดนาม

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดกว๋างบิ่ญมีเขตเศรษฐกิจห่อนลา (Hon La Economic Zone) และเขตเศรษฐกิจชายแดนจาลอ (Cha Lo Border Economic Zone) นอกจากนี้ มีนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่งที่เปิดดำเนินการแล้ว ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม Bac Dong Hoi และนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือห่อนลา และมีนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง Bac Quan Hau

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดกว๋างบิ่ญ (GDP) คิดเป็นมูลค่า 44,895 พันล้านด่ง (1.91 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4.8 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 21 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 29 ภาคบริการร้อยละ 50

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมง ปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 จากปีก่อนหน้า จังหวัดกว๋างบิ่ญมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่ประมาณ 85,290 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตรวม 322,000 ตัน ด้านการปลูกพืชยืนต้น มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 18,036 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่ปลูกยางพารา ผลไม้ และเครื่องเทศ

ด้านการแปรรูปไม้ จังหวัดกว๋างบิ่ญมีไม้แปรรูปในปี 2564 ทั้งสิ้น 575,200 ลูกบาศก์เมตร

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดกว๋างบิ่ญมีขนาดปานกลาง ปี 2564 จังหวัดกว๋างบิ่ญมีการเลี้ยงโคกระบือ 139,417 ตัว สุกร 227,810 ตัว และสัตว์ปีก 5 ล้านตัว  ส่วนการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 89,064 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการประมงชายฝั่ง 75,526 ตัน ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้ผลผลิต 13,538 ตัน

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 จากปีก่อนหน้า โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง กระจกกันรอย สิ่งทอและตัดเย็บ อาหารและเครื่องดื่ม ไม้แปรรูปและสินค้าประเภทไม้ แปรรูปมันสำปะหลัง เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า ปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 โดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ส่วนด้านการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 0.56 ล้านคน จังหวัดกว๋างบิ่ญมีการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยมีอุทยานแห่งชาติฟองญา – แก๋บ่าง (Phong Nha – Ke Bang National Park) ที่ได้รับรองโดยองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกเมื่อปี 2546 ซึ่งมีถ้ำเซินด่ง (Son Doong Cave) ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลก และถ้ำน้อยใหญ่ในอุทยานให้นักเที่ยวได้ชมความงาม

 

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 จังหวัดกว๋างบิ่ญ มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 359 และ 199 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2564 ทั้งหมด 24 โครงการคิดเป็น 1,116.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 1 โครงการเป็นมูลค่า 54.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ธุรกิจไทยมีการลงทุนในจังหวัดกว๋างบิ่ญ ในโครงการด้านการเกษตรและโรงงานซีเมนต์ เป็นส่วนใหญ่ เช่น

ที่

ชื่อธุรกิจ

สาขา/อุตสาหกรรม

1

บริษัท C.P. Vietnam จำกัด

เพาะเลี้ยงกุ้งและลูกพันธุ์กุ้ง

2

บริษัท Buntaphan Quang Binh จำกัด

ฟาร์มเพาะเลี้ยงสุกร

3

บริษัท SCG Building Material จำกัด

ผลิตซีเมนต์, Clinker

4

บริษัท Vina Siam จำกัด

ผลิตอะไหล่รถจักรยานยนต์

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
 • อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูป
 • อุตสาหกรรมการเกษตร
 • อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม
 • การศึกษาและการแพทย์
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม และอสังหาริมทรัพย์

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดกว๋างบิ่ญ: https://www.quangbinh.gov.vn/
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน:
 3. https://dautu.quangbinh.gov.vn/3cms/danh-muc-cac-du-an-tiem-nang-cua-tinh-quang-binh-giai-doan-2022—2024.htm
 4. ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนและการค้าจังหวัดกว๋างบิ่ญ : http://investinquangbinh.vn/
 5. ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกว๋างบิ่ญ: https://quangbinhtourism.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดกว๋างบิ่ญ), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-trung/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดกว๋างบิ่ญ (2565), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดกว๋างบิ่ญ ประจำปี 2564

Cục sở hữu trí tuệ (2565), Danh sách các chỉ đẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam (Cập nhật đến tháng 6 năm 2022), retrieved from https://ipvietnam.gov.vn/chi-dan-dia-ly

Chính phủ Việt Nam (2565), Nghị định 38/2022/NĐ-CP về việc Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

VnExpress (2565), Xem xét chuyển Đồng Hới thành sân bay quốc tế, Retrieved from https://vnexpress.net/xem-xet-chuyen-dong-hoi-thanh-san-bay-quoc-te-4451945.html

Báo Quảng Bình (2564), Du lịch Quảng Bình phấn đấu đạt 2 triệu lượt khách tham quan trong năm 2022, Retrieved from https://baoquangbinh.vn/kinh-te/202112/du-lich-quang-binh-phan-dau-dat-2-trieu-luot-khach-tham-quan-trong-nam-2022-2196733/

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

292

กำลังเข้าชมขณะนี้

214529

เข้าชมทั้งหมด