ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

กว๋างบิ่ญ

quang binh

กว๋างบิ่ญ

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • จังหวัดกว๋างบิ่ญมีอุทยานแห่งชาติฟองญา – แก๋บ่าง เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่ได้การรับรองจากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 2546 โดยมีถ้ำเซินด่อง (Son Doong Cave) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวผจญภัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
 • จังหวัดกว๋างบิ่ญเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor) สาย R12 ที่เริ่มต้นที่จังหวัดนครพนมของประเทศไทยผ่านด่านนาเพ้า แขวงคำม่วน ประเทศลาว เข้าสู่ด่านชายแดนนานาชาติจาลอ จังหวัดกว๋างบิ่ญของประเทศเวียดนาม และสิ้นสุดที่นครหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน 
 • จังหวัดกว๋างบิ่ญ เป็นจังหวัดที่ได้ร่วมลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรกับ 3 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดนครพนม (ปี 2545) จังหวัดขอนแก่น (ปี 2548) จังหวัดสกลนคร (ปี 2549)

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดกว๋างบิ่ญ 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดกว๋างบิ่ญ เป็น 1 ใน 6 จังหวัดและนครบริเวณชายฝั่งภาคกลางตอนบนของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงฮานอย 500 กิโลเมตร นครดานัง 305 กิโลเมตร และนครโฮจิมินห์ 1,220 กิโลเมตร โดยทางจังหวัดได้ร่วมลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรกับจังหวัดนครพนมเมื่อปี 2544, จังหวัดขอนแก่น เมื่อปี 2548 (ลงนามร่วมกับเทศบาลเมืองด่งเฮ้ย) และร่วมกับจังหวัดสกลนคร เมื่อปี 2549

อาณาเขตด้านทิศเหนือติดจังหวัดห่าติ๋ญ (Ha Tinh Province) ทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้ ทางด้านทิศใต้ติดจังหวัดกว๋างจิ (Quang Tri Province) และทิศตะวันตกติดกับประเทศลาวเป็นระยะทาง 201 กิโลเมตรจึงมีด่านชายแดนหลายแห่ง

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดกว๋างบิ่ญ 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดกว๋างบิ่ญด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูงชัน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และมีที่ราบชายฝั่งทะเล ทั้งนี้ภูมิประเทศถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนเนื่องจากมีแม่น้ำ ลำธารหลายสายไหลผ่านพื้นที่ อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 24 – 25 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 2,000 – 2,300 มิลลิเมตร ฤดูฝนริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนมีนาคม

จังหวัดกว๋างบิ่ญ มีพื้นที่ทั้งหมด 8,065 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 8 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองด่งเฮ้ย (Dong Hoi City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่น และอีก 7 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดกว๋างบิ่ญ ได้รับการจัดอันดับ 52 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดกว๋างบิ่ญ มีที่ดินทั้งหมด 806,500 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 11 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 78 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 5  พื้นที่จังหวัดมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน เช่น แม่น้ำ Roong, Gianh, Ly Hoa, Nhat Le เป็นต้น และมีบ่อน้ำธรรมชาติอีกกว่า 160 แห่ง  จังหวัดกว๋างบิ่ญมีการค้นพบแร่ธาตุหลายชนิด ได้แก่ ทอง เหล็ก ไทเทเนียม ไพไรต์ ตะกั่ว สังกะสี หินปูน ทรายควอตซ์ หินปูน หินอ่อน หินแกรนิต โคลนธรรมชาติ และแหล่งน้ำร้อน

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2562 จังหวัดกว๋างบิ่ญมีประชากรทั้งหมด 0.89 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.52 ล้านคน จังหวัดกว๋างบิ่ญมีมหาวิทยาลัย 1 แห่ง และมีวิทยาลัยอาชีวะอีก 3 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.07 – 3.92 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 170 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.90/2019/ND-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการขนส่งทางอากาศ จังหวัดกว๋างบิ่ญมีสนามบินภายในประเทศด่งเฮ้ย (Dong Hoi Airport: VDH) มีเที่ยวบินจากกรุงฮานอยและโฮจิมินห์ทุกวัน วันละ 3 เที่ยวบิน ทั้งนี้รัฐบาลเวียดนามอนุมัติแผนยกระดับสนามบินด่งเฮ้ยเป็นสนามบินนานาชาติเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

ด้านการขนส่งทางน้ำ จังหวัดกว๋างบิ่ญมีทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือห่อนลา (Hon La Port) รองรับเรือขนาด 15,000 ตัน, ท่าเรือซัน (Gianh Port) รองรับเรือขนาด 1,000 ตัน, ท่าเรือขนส่งน้ำมันซงซัน (Song Gianh Petroleum Port) และท่าเรือทั้งเหล่ย (Thang Loi Port) รองรับเรือขนาด 1,000 – 5,000 ตัน

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดกว๋างบิ่ญ 

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านการขนส่งทางบกมีถนนทางหลวง ได้แก่ QL1A, QL12A, QL15, ถนนสายเอเชีย AH131 และยังมีระบบการขนส่งด้วยรถไฟเหนือ – ใต้

จังหวัดกว๋างบิ่ญตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R12 จังหวัดนครพนม – นครหนานหนิง ประเทศจีน โดยมีด่านชายแดนที่สำคัญ คือ ด่านชายแดนนานาชาติจาลอ (Cha Lo International border) ซึ่งเชื่อมโยงกับด่านนาเพ้า แขวงคำม่วนของประเทศลาว ระยะทางจากสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม ถึงด่านชายแดนนานาชาติจาลอ จังหวัดกว๋างบิ่ญ ประมาณ 166 กิโลเมตรเท่านั้น ถือเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดในการขนส่งสินค้าไทย – เวียดนาม

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดมีเขตเศรษฐกิจห่อนลา (Hon La Economic Zone) และเขตเศรษฐกิจชายแดนจาลอ (Cha Lo Border Economic Zone) นอกจากนี้ มีนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่งที่เปิดดำเนินการแล้ว ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม Bac Dong Hoi และนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือห่อนลา และมีนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง Bac Quan Hau

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 38,145 พันล้านด่อง (1.66 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 7.4 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 20อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 28 ภาคบริการร้อยละ 52

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัดปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 จากปีก่อนหน้า จังหวัดกว๋างบิ่ญมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่ประมาณ 83,246 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าวประมาณ 206,900 ตัน มันสำปะหลัง 111,423 ตัน มันเทศ 23,860 ตัน ข้าวโพด 23,344 ตัน อ้อย 2,190 ตัน ถั่วลิสง 10,800 ตัน ผักชนิดต่าง ๆ 64,300 โดยรวมปีที่ผ่านมาผลผลิตรายปีมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชยืนต้นมากขึ้นและมีโรคระบาดในพืช

ด้านการปลูกพืชยืนต้น มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 19,326 เฮกตาร์ แบ่งออกเป็นพื้นที่ปลูกพืชอุตสาหกรรม 15,208 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตยางพารา 5,655 ตัน และพริกไทย 887 ตัน

ส่วนผลไม้มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 4,118 เฮกตาร์มีการปลูกผลไม้ค่อนข้างหลากหลาย โดยเป็นผลผลิตกล้วยมากที่สุด 14,565 ตัน สับปะรด 1,332 ตัน ฝรั่ง 1,375 ตัน ส้มโอ 1,125 ตัน ผลไม้ชนิดอื่น ได้แก่ มะมาว มะม่วง ส้ม เป็นต้น

ด้านการแปรรูปไม้ จังหวัดกว๋างบิ่ญมีไม้แปรรูปในปี 2562 ทั้งสิ่น 537,686 ลูกบาศก์เมตร ได้ถ่านไม้ 312,110 Ster

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดกว๋างบิ่ญมีขนาดปานกลาง ปี 2562 มีการเลี้ยงโคกระบือ 133,060 ตัว สุกร 199,959 ตัว และสัตว์ปีก 5 ล้านตัว  ส่วนการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 82,700 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการประมงชายฝั่ง 69,400 ตัน ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้ผลผลิต 13,300 ตัน

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2561 โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ เหมืองแร่ ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง กระจกกันรอย สิ่งทอและตัดเย็บ อาหารและเครื่องดื่ม ไม้แปรรูปและสินค้าประเภทไม้ แปรรูปมันสำปะหลัง เป็นต้น

ด้านบริการและการค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 โดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ส่วนด้านการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 5 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 0.27 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 5,570 พันล้านด่อง (242.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากปีที่ผ่านมา จังหวัดกว๋างบิ่ญมีการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยมีอุทยานแห่งชาติฟองญา – แก๋บ่าง (Phong Nha – Ke Bang National Park) ที่ได้รับรองโดยองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกเมื่อปี 2546 ซึ่งมีถ้ำเซินด่อง (Son Doong Cave) ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลก และถ้ำน้อยใหญ่ในอุทยานให้นักเที่ยวได้ชมความงาม

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดกว๋างบิ่ญ มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 240 และ 132 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 ทั้งหมด 20 โครงการคิดเป็น 766.56 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 1 โครงการเป็นมูลค่า 0.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

จากข้อมูลถึงปี 2562 ธุรกิจไทยมีการลงทุนในจังหวัดกว๋างบิ่ญ 9 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 457.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านการเกษตรและโรงงานซีเมนต์ เช่น

ที่ ชื่อธุรกิจ สาขา/อุตสาหกรรม
1 บริษัท C.P. Vietnam จำกัด เพาะเลี้ยงกุ้งและลูกพันธุ์กุ้ง
2 บริษัท Buntaphan Quang Binh จำกัด ฟาร์มเพาะเลี้ยงสุกร
3 บริษัท SCG Building Material จำกัด ผลิตซีเมนต์, Clinker
4 บริษัท Vina Siam จำกัด ผลิตอะไหล่รถจักรยานยนต์

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
 •  อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูป
 • อุตสาหกรรมการเกษตร
 • อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์และลม
 • การศึกษาและการแพทย์

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดกว๋างบิ่ญ: https://www.quangbinh.gov.vn/
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน:

http://investinquangbinh.vn/vn/profile-danh-muc-du-an-xtdt-tinh-quang-binh-2018-2020.html

 1. ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนและการค้าจังหวัดกว๋างบิ่ญ : http://investinquangbinh.vn/
 2. ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกว๋างบิ่ญ: https://quangbinhtourism.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดกว๋างบิ่ญ), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-trung/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดกว๋างบิ่ญ (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดกว๋างบิ่ญ ประจำปี 2562

Báo Quảng Bình (2563), Lượng khách du lịch đến Quảng Bình tăng mạnh, retrieved from https://www.baoquangbinh.vn/kinh-te/201912/luong-khach-du-lich-den-quang-binh-tang-manh-2172757/

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

1

กำลังเข้าชมขณะนี้

61705

เข้าชมทั้งหมด