ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

ฟู้เถาะ

phu tho

ฟู้เถาะ

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป

 • จังหวัดฟู้เถาะเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางด้านการเกษตรของเวียดนามภาคเหนือโดยมีสินค้าชา ข้าว ส้มโอ เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
 • จังหวัดฟู้เถาะเป็นจังหวัดที่อยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R5 นครไฮฟอง – กรุงฮานอย – นครคุนหมิง
 • จังหวัดฟู้เถาะมีสินค้าเกษตรที่ได้รับความคุ้มครองด้านภูมิศาสตร์ 1 รายการ ได้แก่ ส้มโอ Doan Hung

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดฟู้เถาะ 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดฟู้เถาะ เป็น 1 ใน 9 จังหวัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามจังหวัดฟู้เถาะมีอาณาเขตด้านทิศเหนือติดกับจังหวัดเอียนบ๊าย (Yen Bai Province) และจังหวัดเตวียนกวาง (Tuyen Quang Province) ด้านทิศตะวันออกติดกรุงฮานอยและจังหวัดหวิญฟุ้ก ด้านทิศใต้ติดกับจังหวัดฮว่าบิ่น (Hoa Binh Province) และด้านทิศตะวันตกติดกับจังหวัดเซินลา (Son La Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดฟู้เถาะ 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดฟู้เถาะมีพื้นที่เป็นที่ราบสูงปานกลางสลับภูเขาร้อยละ 68 ของพื้นที่ โดยมีระดับความสูงเฉลี่ย 200 – 500 เมตรจากระดับน้ำทะเล และมีพื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง จังหวัดฟู้เถาะมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 22 – 23 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,600 – 1,800 มิลลิเมตร

จังหวัดฟู้เถาะมีพื้นที่ทั้งหมด 3,535 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 13 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองเหวียตจี่ (Viet Tri City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นและอีก 12 อำเภอ

ปี 2564 จังหวัดฟู้เถาะ ได้รับการจัดอันดับ 20 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

 

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดฟู้เถาะ มีที่ดินทั้งหมด 353,500 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 33 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 48 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 10 พื้นที่ของจังหวัดมีแม่น้ำแดง แม่น้ำ Lo และแม่น้ำ Da ไหลผ่านพื้นที่ มีบ่อและอ่างเก็บน้ำธรรมชาติจำนวนมากกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัด จังหวัดฟู้เถาะมีทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างมาก และจากการสำรวจยังพบแร่ธาตุหลายประเภท ได้แก่ หินปูน ไมกา ปูนขาว เฟลด์สปาร์ ทัลคัม เหล็ก และแร่แบไรต์

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2564 จังหวัดฟู้เถาะ มีประชากรทั้งหมด 1.5 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.86 ล้านคน จังหวัดฟู้เถาะมีมหาวิทยาลัย 2 แห่ง และวิทยาลัยอาชีวะ 11 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.25 – 4.16 ล้านด่งต่อเดือน (139 – 176 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.38/2022/NĐ-CP)

จังหวัดฟู้เถาะมีตำนานเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับกษัตริย์หุ่งเวืองของอาณาจักรเวียดนามโบราณวันลาง (Van Lang State) แต่ละปีจะมีการจัดพิธีเคารพกษัตริย์หุ่งเวืองอย่างยิ่งใหญ่ และนอกจากนี้ยังมีประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่อาศัยอยู่ในจังหวัดด้วย

 

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการขนส่งทางอากาศ จังหวัดฟู้เถาะไม่มีสนามบิน แต่สามารถเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย (Noi Bai International Airport: HAN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 – 2 ชั่วโมงโดยรถยนต์

ด้านการขนส่งทางน้ำ สามารถใช้ท่าเรือขนาดใหญ่ในนครไฮฟอง ซึ่งมีระยะห่างออกไปประมาณ 220 กิโลเมตร

ด้านการขนส่งทางบก จังหวัดฟู้เถาะตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R5 ซึ่งเริ่มต้นที่นครไฮฟองและสิ้นสุดที่นครคุนหมิง สามารถขนส่งสินค้าได้ทั้งรถบรรทุกและรถไฟผ่านด่านชายแดนนานาชาติหล่าวกาย (Lao Cai International border gate) ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดฟู้เถาะ 195 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังสามารถขนส่งสินค้าผ่านด่านชายแดนนานาชาติหืวหงิ จังหวัดหล่างเซิน (Huu Nghi International border gate) ตั้งอยู่ห่างออกไป 250 กิโลเมตร

จังหวัดฟู้เถาะมีระบบการคมนาคมขนส่งทางบก ทั้งระบบรถไฟ และระบบถนนหลวง ได้แก่ QL2, QL32, QL32B, QL32C, QL37, QL70B, ทางด่วนหมายเลข 5 และถนนสายเอเชีย AH14

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดฟู้เถาะ 

ที่มา: Google Map (2565)

ด้านนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดฟู้เถาะมีนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Thuy Van – Viet Tri มีพื้นที่ 369 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม Phu Ha มีพื้นที่ 450 เฮกตาร์
 3. นิคมอุตสาหกรรม Cam Khe มีพื้นที่ 450 เฮกตาร์
 4. นิคมอุตสาหกรรม Phu Ninh มีพื้นที่ 100 เฮกตาร์
 5. นิคมอุตสาหกรรม Trung Ha มีพื้นที่ 200 เฮกตาร์
 6. นิคมอุตสาหกรรม Tam Nong มีพื้นที่ 350 เฮกตาร์
 7. นิคมอุตสาหกรรม Ha Hoa มีพื้นที่ 400 เฮกตาร์

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดฟู้เถาะ (GDP) คิดเป็นมูลค่า 80,764 พันล้านด่ง (3.45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 6.3 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 20 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 36 ภาคบริการร้อยละ 37 (ภาษีสินค้าร้อยละ 7)

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัดฟู้เถาะ ปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 จากปีก่อนหน้า จังหวัดฟู้เถาะมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่รวม 110,680 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าว 352,200 ตัน ข้าวโพด 83,100 ตัน มันเทศ 6,690 ตัน และผักต่าง ๆ 242,630 ตัน

จังหวัดฟู้เถาะมีพื้นที่เพาะปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 31,200 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่ปลูกชา และผลไม้ชนิดต่าง ๆ ได้ผลผลิตหลัก คือ ชา 185,198 ตัน กล้วย 90,372 ตัน ส้มโอ 44,906 ตัน นอกจากนี้ยังมีการปลูกส้ม ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง พลับ และสับปะรด ส่วนด้านการป่าไม้มีการแปรรูปไม้ทั้งหมด 718,000 ลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่เป็นไม้เพื่อผลิตกระดาษ ไม้ไผ่ และหวาย

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดฟู้เถาะมีขนาดใหญ่ปี 2564 มีโคกระบือรวมกัน 161,670 ตัว สุกร 585,135 ตัว สัตว์ปีก 15.9 ล้านตัว ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 42,100 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกือบทั้งหมดคิดเป็น 39,500 ตัน

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ในปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 อุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดฟู้เถาะ คือ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ แปรรูปไม้ ซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง กระเบื้องเซรามิค กระดาษ ชาสำเร็จรูป เสื้อผ้า อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า ปี 2564 มีมูลค่ามาจากการค้าปลีกเป็นหลัก มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ส่วนด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมดประมาณ 1.07 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1,815 พันล้านด่ง (77.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) การท่องเที่ยวของจังหวัดฟู้เถาะเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เกษตรกรรม วัฒนธรรมและความเชื่อ แต่ละปีมีผู้เดินทางมาเข้าร่วมงานเคารพกษัตริย์หุ่งเวืองจำนวนมาก

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 จังหวัดฟู้เถาะ มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 8,471 และ 8,249 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2564 ทั้งหมด 212 โครงการคิดเป็น 2,428.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564 มีโครงการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 15 โครงการคิดเป็นมูลค่า 434.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ธุรกิจไทยมีการลงทุนในจังหวัดฟู้เถาะ ได้แก่ โครงการห้างสรรพสินค้า Big C Viet Tri

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการเกษตร
 • อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์
 • อุตสาหกรรมการเกษตร และแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น แปรรูปชา สินค้าจากไม้ สินค้าหัตถกรรม
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นิคมอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ และสิ่งแวดล้อม
 • การท่องเที่ยว

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดฟู้เถาะ: https://phutho.gov.vn/
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน: https://phutho.gov.vn/vi/danh-muc-18-du-trong-diem-nam-2022
 3. เว็บไซต์ส่งเสริมการลงทุนและการค้าจังหวัดฟู้เถาะ: http://bqlkcn.phutho.gov.vn/vi-VN/home.aspx
 4. เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฟู้เถาะ: http://dulichphutho.com.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดฟู้เถาะ), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดฟู้เถาะ (2565), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดฟู้เถาะ ประจำปี 2564

Cục sở hữu trí tuệ (2565), Danh sách các chỉ đẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam (Cập nhật đến tháng 6 năm 2022), retrieved from https://ipvietnam.gov.vn/chi-dan-dia-ly

Chính phủ Việt Nam (2565), Nghị định 38/2022/NĐ-CP về việc Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Wikipedia (2563), Hùng Vương, retrieved from https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B9ng_V%C6%B0%C6%A1ng

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

292

กำลังเข้าชมขณะนี้

214529

เข้าชมทั้งหมด