ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

ฟู้เถาะ

phu tho

ฟู้เถาะ

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • จังหวัดฟู้เถาะเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางด้านการเกษตรของเวียดนามภาคเหนือโดยมีสินค้าชา ข้าว ส้มโอ เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
 • จังหวัดฟู้เถาะเป็นจังหวัดที่อยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R5 นครไฮฟอง – กรุงฮานอย – นครคุนหมิง 

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดฟู้เถาะ 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดฟู้เถาะ เป็น 1 ใน 9 จังหวัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามจังหวัดฟู้เถาะมีอาณาเขตด้านทิศเหนือติดกับจังหวัดเอียนบ๊าย (Yen Bai Province) และจังหวัดเตวียนกวาง (Tuyen Quang Province) ด้านทิศตะวันออกติดกรุงฮานอยและจังหวัดหวิญฟุ้ก ด้านทิศใต้ติดกับจังหวัดฮว่าบิ่น (Hoa Binh Province) และด้านทิศตะวันตกติดกับจังหวัดเซินลา (Son La Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดฟู้เถาะ 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดฟู้เถาะมีพื้นที่เป็นที่ราบสูงปานกลางสลับภูเขาร้อยละ 68 ของพื้นที่ โดยมีระดับความสูงเฉลี่ย 200 – 500 เมตรจากระดับน้ำทะเล และมีพื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง จังหวัดฟู้เถาะมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 22 – 23 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,600 – 1,800 มิลลิเมตร

จังหวัดฟู้เถาะมีพื้นที่ทั้งหมด 3,535 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 13 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองเหวียตจี่ (Viet Tri City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นและอีก 12 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดฟู้เถาะ ได้รับการจัดอันดับ 26 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดฟู้เถาะ มีที่ดินทั้งหมด 353,500 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 33 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 48 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 10 พื้นที่ของจังหวัดมีแม่น้ำแดง แม่น้ำ Lo และแม่น้ำ Da ไหลผ่านพื้นที่ มีบ่อและอ่างเก็บน้ำธรรมชาติจำนวนมากกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัด จังหวัดฟู้เถาะมีทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างมาก และจากการสำรวจยังพบแร่ธาตุหลายประเภท ได้แก่ หินปูน ไมกา ปูนขาว เฟลด์สปาร์ ทัลคัม เหล็ก และแร่แบไรต์

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2562 จังหวัดฟู้เถาะ มีประชากรทั้งหมด 1.46 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.85 ล้านคน จังหวัดฟู้เถาะมีมหาวิทยาลัย 2 แห่ง และวิทยาลัยอาชีวะ 11 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.07 – 3.92 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 170 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.90/2019/ND-CP)

จังหวัดฟู้เถาะมีตำนานเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับกษัตริย์หุ่งเวืองของอาณาจักรเวียดนามโบราณวันลาง (Van Lang State) แต่ละปีจะมีการจัดการเคารพกษัตริย์หุ่งเวืองอย่างยิ่งใหญ่ และนอกจากนี้ยังมีประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่อาศัยอยู่ในจังหวัดด้วย

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการขนส่งทางอากาศ จังหวัดฟู้เถาะไม่มีสนามบิน แต่สามารถเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย (Noi Bai International Airport: HAN) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 – 2 ชั่วโมงโดยรถยนต์

ด้านการขนส่งทางน้ำ สามารถใช้ท่าเรือขนาดใหญ่ในนครไฮฟอง ซึ่งมีระยะห่างออกไปประมาณ 220 กิโลเมตร

ด้านการขนส่งทางบก จังหวัดฟู้เถาะตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R5 ซึ่งเริ่มต้นที่นครไฮฟองและสิ้นสุดที่นครคุนหมิง สามารถขนส่งสินค้าได้ทั้งรถบรรทุกและรถไฟผ่านด่านชายแดนนานาชาติหล่าวกาย (Lao Cai International border gate) ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดฟู้เถาะ 195 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังสามารถขนส่งสินค้าผ่านด่านชายแดนนานาชาติหืวหงิ จังหวัดหล่างเซิน (Huu Nghi International border gate) ตั้งอยู่ห่างออกไป 250 กิโลเมตร

จังหวัดฟู้เถาะมีระบบการคมนาคมขนส่งทางบก ทั้งระบบรถไฟ และระบบถนนหลวง ได้แก่ QL2, QL32, QL32B, QL32C, QL37, QL70B, ทางด่วนหมายเลข 5 และถนนสายเอเชีย AH14

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดฟู้เถาะ 

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดฟู้เถาะมีนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Thuy Van – Viet Tri มีพื้นที่ 369 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม Phu Ha มีพื้นที่ 450 เฮกตาร์
 3. นิคมอุตสาหกรรม Cam Khe มีพื้นที่ 450 เฮกตาร์
 4. นิคมอุตสาหกรรม Phu Ninh มีพื้นที่ 100 เฮกตาร์
 5. นิคมอุตสาหกรรม Trung Ha มีพื้นที่ 200 เฮกตาร์
 6. นิคมอุตสาหกรรม Tam Nong มีพื้นที่ 350 เฮกตาร์
 7. นิคมอุตสาหกรรม Ha Hoa มีพื้นที่ 400 เฮกตาร์

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 63,039 พันล้านด่อง (2.74 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 7.8 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 19 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 36 ภาคบริการร้อยละ 37 (ภาษีสินค้าร้อยละ 8)

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัด ปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 จากปีก่อนหน้า จังหวัดฟู้เถาะมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่รวม 110,680 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าว 365,000 ตัน ข้าวโพด 80,500 ตัน มันเทศ 10,400 ตัน มันสำปะหลัง 101,300 ตัน และผักต่าง ๆ 209,700 ตัน

จังหวัดฟู้เถาะมีพื้นที่เพาะปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 31,681 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่ปลูกชา และผลไม้ชนิดต่าง ๆ ได้ผลผลิตหลัก คือ ชา 182,000 ตัน กล้วย 87,138 ตัน ส้มโอ 34,216 ตัน ลิ้นจี่ 6,302 ตัน ลำไย 4,855 ตัน  นอกจากนี้ยังมีการปลูกส้ม พลับ และสับปะรด ส่วนด้านการป่าไม้มีพื้นที่สำหรับไม้แปรรูป 120,538 เฮกตาร์ ได้ไม้ทั้งหมด 678,683 ลูกบาศก์เมตร ส่วนใหญ่เป็นไม้เพื่อผลิตกระดาษ ไม้ไผ่ และหวาย

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดฟู้เถาะมีขนาดใหญ่ปี 2562 มีโคกระบือรวมกัน 163,168 ตัว สุกร 531,544 ตัว สัตว์ปีก 14.6 ล้านตัว ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 37,923 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกือบทั้งหมดคิดเป็น 35,413 ตัน

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 อุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดฟู้เถาะ คือ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง กระเบื้องเซรามิค กระดาษ ชาสำเร็จรูป เสื้อผ้า อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า ปี 2562 มีมูลค่ามาจากการค้าปลีกเป็นหลัก มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ส่วนด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 8 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 2,526 พันล้านด่อง (109 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7 การท่องเที่ยวของจังหวัดฟู้เถาะเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เกษตรกรรม วัฒนธรรมและความเชื่อ แต่ละปีมีผู้เดินทางมาเข้าร่วมงานเคารพกษัตริย์หุ่งเวืองจำนวนมาก

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดฟู้เถาะ มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 2,236 และ 2,253 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 ทั้งหมด 182 โครงการคิดเป็น 1,596.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 มีโครงการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 33 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 142.13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ธุรกิจไทยมีการลงทุนในจังหวัดฟู้เถาะ 2 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 18.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้แก่ โครงการห้างสรรพสินค้า Big C โดย EB Viet Tri

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการเกษตร
 • อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์
 • อุตสาหกรรมการเกษตร และแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น แปรรูปชา สินค้าจากไม้ สินค้าหัตถกรรม
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นิคมอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ และสิ่งแวดล้อม
 • การท่องเที่ยว

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดฟู้เถาะ: https://phutho.gov.vn/
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน:

https://phutho.gov.vn/vi/danh-muc-du-moi-goi-dau-tu-nam-2018

 1. เว็บไซต์ส่งเสริมการลงทุนและการค้าจังหวัดฟู้เถาะ: http://bqlkcn.phutho.gov.vn/vi-VN/home.aspx
 2. เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฟู้เถาะ: http://dulichphutho.com.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดฟู้เถาะ), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดฟู้เถาะ (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดฟู้เถาะ ประจำปี 2562

Tổng cục Du lịch (2563), Hoạt động du lịch Phú Thọ – một năm nhìn lại, retrieved from http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/28146

Báo Phú Thọ (2563), Doanh thu du lịch của tỉnh Phú Thọ năm 2019 đạt hơn 2.500 tỷ đồng, retrieved from http://baophutho.com.vn/tin-van/202001/doanh-thu-du-lich-cua-tinh-phu-tho-nam-2019-dat-hon-2500-ty-dong-168832

Wikipedia (2563), Hùng Vương, retrieved from https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B9ng_V%C6%B0%C6%A1ng

TTXVN (2563), Phú Thọ đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống-Bài 2: Phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế năng động, retrieved from https://baotintuc.vn/dia-phuong/phu-tho-dua-nghi-quyet-dai-hoi-dang-vao-cuoc-songbai-2-phan-dau-tro-thanh-trung-tam-kinh-te-nang-dong-20200716081351420.htm

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

61696

เข้าชมทั้งหมด