ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

นิญบิ่ญ

ninh binh

นิญบิ่ญ

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • จังหวัดนิญบิ่ญมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมาก และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีชื่อเสียงและได้การรับรองจากองค์การยูเนสโก้ในด้านมรดกเชิงธรรมชาติ โดยมีการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับประเทศประจำปี 2563
 • จังหวัดนิญบิ่ญเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจสาย R8 นครพนม – บอลิคำไซ – กรุงฮานอย และ R12 นครพนม – คำม่วน – กรุงฮานอย – นครหนานหนิง ประเทศจีน

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนิญบิ่ญ 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดนิญบิ่ญ เป็น 1 ใน 10 จังหวัดและนครบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง (Red River Delta) ซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงฮานอยเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม มีระยะห่างจากกรุงฮานอยเพียง 100 กิโลเมตร สามารถเดินทางผ่านทางด่วนหมายเลข 1 ซึ่งใช้เวลาเดินทางเพียง 1.5 ชั่วโมง และห่างจากนครไฮฟอง 155 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง

อาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดจังหวัดฮว่าบิ่ญ (Hoa Binh Province) ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดนามดิ่ญ (Nam Dinh Province) ทิศใต้ติดทะเลจีนใต้ และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดทัญฮว้า (Thanh Hoa Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดนิญบิ่ญ 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนิญบิ่ญเป็นภูเขาสูงปานกลางกึ่งคาบสมุทร มีพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ และพื้นที่ราบลุ่มชายทะเล มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 23 – 24 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,800 มิลลิเมตร แต่ละปีมี 4 ฤดูกาลชัดเจน

จังหวัดนิญบิ่ญ มีพื้นที่ทั้งหมด 1,387 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 8 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองนิญบิ่ญ (Ninh Binh City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่น เมืองตามเดียบ (Tam Diep City) และอีก 6 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดนิญบิ่ญ ได้รับการจัดอันดับ 39 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดนิญบิ่ญ มีที่ดินทั้งหมด 138,700 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 44 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 20 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 20 จังหวัดนิญบิ่ญมีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง โดยมีพื้นที่ชีวมณฑลโลกที่ได้การรับรองโดยองค์การยูเนสโก้บริเวณ Kim Son – Con Noi นอกจากนี้ยังได้มีเขตอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมจ่างอาน (Trang An Scenic Landscape Complex) ที่ได้การรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกของจังหวัดในปัจจุบัน

จังหวัดนิญบิ่ญมีหินปูนมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม โดยมีพื้นที่หินปูนมากถึง 12,000 เฮกตาร์ นอกจากนี้ยังมีแร่โดโรไมต์ ดินเหนียว น้ำแร่ และถ่านหิน

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2562 จังหวัดนิญบิ่ญ มีประชากรทั้งหมด 1 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.58 ล้านคน จังหวัดนิญบิ่ญมีมหาวิทยาลัย 1 แห่ง และมีวิทยาลัยอาชีวะอีก 5 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.07 – 3.92 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 170 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.90/2019/ND-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการขนส่งทางอากาศ จังหวัดนิญบิ่ญไม่มีสนามบินแต่อยู่ใกล้กับกรุงฮานอยซึ่งมีสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย (Noi Bai International Airport) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงผ่านทางด่วน CT1 หรือใช้สนามบินเถาะซวน (Tho Xuan Airport:THD) ห่างออกไปประมาณ 60 กิโลเมตรเท่านั้น

ด้านการขนส่งทางน้ำ สามารถใช้ท่าเรือนานาชาติงีเซิน (Nghi Son International Port) ของจังหวัดทัญฮว้า หรือท่าเรือนานาชาติของนครไฮฟองซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 155 กิโลเมตร ทั้งนี้สามารถขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือแม่น้ำนิญฟุ๊ก (Ninh Phuc Port) เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าที่สามารถรองรับเรือขนาด 3,000 ตัน โดยเป็นท่าเรือที่มีกำลังการบริการสูงสุดถึง 2.5 ล้านตันต่อปี

ด้านการขนส่งทางบก มีถนนทางหลวงที่ดีครอบคลุมตลอดจังหวัด ได้แก่ QL1A, QL10, QL38B, ทางด่วนหมายเลข 1 ฮานอย – นิญบิ่ญ

จังหวัดนิญบิ่ญตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย นครพนม – บอลิคำไซ – กรุงฮานอย และเส้นทาง R12 นครพนม – คำม่วน – กรุงฮานอย – นครหนานหนิง ประเทศจีน ทั้งนี้การเดินทางจากจังหวัดนิญบิ่ญไปยังประเทศจีนสามารถเลือกเดินทางผ่านเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ R12 ไปยังนครหนานหนิง หรือ R5 ไปยังนครคุนหมิงก็ได้ เนื่องจากเดินทางไปยังกรุงฮานอยได้สะดวก และมีเส้นทางรถไฟเหนือ-ใต้ผ่านพื้นที่จังหวัด ทำให้การเดินทางและขนส่งสินค้าค่อนข้างสะดวก

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดนิญบิ่ญ 

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดมีนิคมอุตสาหกรรม 7 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Tam Diep 1 พื้นที่ 64 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม Tam Diep 2 พื้นที่ 386 เฮกตาร์
 3. นิคมอุตสาหกรรม Kim Son พื้นที่ 200 เฮกตาร์
 4. นิคมอุตสาหกรรม Khanh Phu พื้นที่ 334 เฮกตาร์
 5. นิคมอุตสาหกรรม Phuc Son พื้นที่ 142.14 เฮกตาร์
 6. นิคมอุตสาหกรรม Gian Khau พื้นที่ 162 เฮกตาร์
 7. นิคมอุตสาหกรรม Khanh Cu พื้นที่ 67 เฮกตาร์

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 60,694.6 พันล้านด่อง (2.63 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 10 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 10อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 39 ภาคบริการร้อยละ 37 (ภาษีร้อยละ 14)

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัด ปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า จังหวัดนิญบิ่ญมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่ประมาณ 79,100 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าวประมาณ 451,000 ตัน ข้าวโพด 20,200 ล้านตัน และผักชนิดต่าง ๆ 177,800 ตัน ส่วนการปลูกไม้ยืนต้นมีพื้นที่ 7,100 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่ปลูกผลไม้ ได้แก่ สับปะรด 60,300 ตัน กล้วย 19,800 ตัน น้อยหน่า 3,500 ตัน และลิ้นจี่ 1,800 ตัน  เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้เป็นเขตอนุรักษ์จึงมีการตัดไม้เพื่ออุตสาหกรรมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดนิญบิ่ญมีขนาดเล็ก ปี 2562 โคกระบือรวมกัน 49,700 ตัว สุกร164,200 ตัว และสัตว์ปีก 5.9 ล้านตัว นอกจากนี้มีการเลี้ยงนกพิราบและสุนัขเพื่อการบริโภค

ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 58,500 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการประมงชายฝั่ง 6,400 ตัน ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ผลผลิต 52,100 ตัน

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง เป็นส่วนที่มีมูลค่าสูงสุดของจังหวัด ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ กระจก ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง สิ่งทอและเสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 มาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ส่วนด้านการท่องเที่ยว จังหวัดนิญบิ่ญได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของเวียดนามประจำปี 2563 เนื่องจากมีชื่อเสียงระดับโลก โดยปี 2562 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 7.65 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 0.97 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 3,600 พันล้านด่อง (156.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 12.5 สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนิญบิ่ญเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น อุทยาน Tam Coc – Bich Dong, วัด Bai Dinh, โบสถ์ Phat Diem เป็นต้น

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดนิญบิ่ญ มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 2,674 และ 1,920 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 ทั้งหมด 74 โครงการคิดเป็น 1,395 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 7 โครงการเป็นมูลค่า 120 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ธุรกิจไทยมีการลงทุนถึงปี 2562 ทั้งหมด 3 โครงการ มูลค่า 18.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้แก่ โรงงานอาหารสัตว์ของบริษัท C.P. Vietnam และห้างสรรพสินค้า Big C Ninh Binh (2 โครงการ) มูลค่าการลงทุน 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยลงทุนตั้งแต่ปี 2556

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • การท่องเที่ยว
 • อุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง
 • อุตสาหกรรมการเกษตร
 • อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และอสังหาริมทรัพย์

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดนิญบิ่ญ: www.Ninhbinh.gov.vn
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน:

https://www.ninhbinh.gov.vn/ubnd-ninhbinh/4/467/39155/Danh-muc-du-an-keu-goi-dau-tu/

 1. ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนและการค้าจังหวัดนิญบิ่ญ : https://dpi.ninhbinh.gov.vn/
 2. ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนิญบิ่ญ: http://www.dulichninhbinh.com.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดนิญบิ่ญ), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดนิญบิ่ญ (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดนิญบิ่ญ ประจำปี 2562

NAPC (2562), Nghệ An đón trên 6,5 triệu lượt khách du lịch, retrieved from http://dulichnghean.gov.vn/index.asp?options=items&code=14420

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình (2562), Kết quả số lượt khách và doanh thu du lịch năm 2019, retrieved from https://sodulich.ninhbinh.gov.vn/sodulich/1225/27547/38759/169942/So-lieu-thong-ke/Ket-qua-so-luot-khach-va-doanh-thu-du-lich-nam-2019.aspx

Cổng thông tin điên tử Tỉnh Ninh Bình (2563), Danh sách các khu công nghiệp, retrieved from https://ninhbinh.gov.vn/ubnd-ninhbinh/4/467/39277/Cac-khu-cong-nghiep/

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

1

กำลังเข้าชมขณะนี้

66506

เข้าชมทั้งหมด