ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

เหงะอาน

nghe an

เหงะอาน

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • จังหวัดเหงะอานเป็นบ้านเกิดของประธานโฮจิมินห์ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุด และมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศเวียดนาม
 • จังหวัดเหงะอานโดดเด่นในเรื่องการเลี้ยงวัวนม โดยมีฟาร์มวัวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบริษัท TH True Milk 
 • จังหวัดเหงะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R8 นครพนม – บอลิคำไซ - กรุงฮานอย และเป็นทางผ่านของเส้นทาง R12 นครพนม – คำม่วน – กรุงฮานอย – นครหนานหนิง ประเทศจีน

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเหงะอาน 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดเหงะอาน เป็น 1 ใน 6 จังหวัดและนครบริเวณชายฝั่งภาคกลางตอนบนของประเทศ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงฮานอย 300กิโลเมตร นครไฮฟอง 360 กิโลเมตร นครดานัง 470 กิโลเมตร และนครโฮจิมินห์ 1,420 กิโลเมตร

อาณาเขตด้านทิศเหนือติดจังหวัดทัญฮว้า (Thanh Hoa Province) ทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้ ทางด้านทิศใต้ติดจังหวัดห่าติ๋ญ (Ha Tinh Province) และทิศตะวันตกติดกับประเทศลาว ทำให้มีด่านชายแดนนานาชาติหลายแห่ง

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดเหงะอาน 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเหงะอานด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูงชัน มีที่ราบสูงปานกลางและพื้นที่ราบลุ่มชายทะเล  มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 24 – 25 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,200 – 2,000 มิลลิเมตร ฤดูฝนริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม

จังหวัดเหงะอานมีพื้นที่ทั้งหมด 16,494 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 21 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองวิญ (Vinh City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่น และอีก 20 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดเหงะอาน ได้รับการจัดอันดับ 18 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดเหงะอาน มีที่ดินทั้งหมด 1,649,400 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 18 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 70 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 6 เนื่องจากมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงมีพื้นที่ป่าทางภาคตะวันตกได้รับรองเขตชีวมณฑลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับรองโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 2550 ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1.3 ล้านเฮกตาร์ มีสัตว์ป่ากว่า 2,000 ชนิด ในจำนวนดังกล่าวมีสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ เช่น ซาวลา เลียงผา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่อีกหลายกลุ่ม

จังหวัดเหงะอานมีการค้นพบแร่ธาตุหลายชนิด ได้แก่ กลุ่มแร่ธาตุประเภทที่มีโลหะเจือปน กลุ่มเชื้อเพลิงและปุ๋ย กลุ่มดินกระเบื้องและวัสดุทนไฟ กลุ่มอัญมณีและทอง และกลุ่มแร่วัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้มีการค้นพบแหล่งน้ำร้อนและน้ำแร่ธรรมชาติถึง 8 จุด

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2562 จังหวัดเหงะอาน มีประชากรทั้งหมด 3.32 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 1.9 ล้านคน จังหวัดเหงะอานมีมหาวิทยาลัย 6 แห่ง และมีวิทยาลัยอาชีวะอีก 11 แห่ง ฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.07 – 3.43 ล้านด่อง ต่อเดือน (133 – 150 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.90/2019/ND-CP) ประชากรในจังหวัดเหงะอานมีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์กว่า 30 กลุ่ม

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการขนส่งทางอากาศ จังหวัดเหงะอานมีสนามบินนานาชาติวิญ (Vinh International Airport: VII) ซึ่งมีเที่ยวบินจากกรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ นครดานัง นครเกิ่นเทอ และจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศเวียดนาม

ด้านการขนส่งทางน้ำ มีท่าเรือนานาชาติขนาดใหญ่ คือ ท่าเรือน้ำลึกเกื๋อหล่อ (Cua Lo Port) ซึ่งสามารถรองรับเรือ 30,000 – 50,000 ตัน ท่าเรือ Vissai – Nghi Thiet สำหรับขนส่งซีเมนต์สามารถรองรับเรือ 100,000 ตัน และท่าเรือประมงเกื๋อโห่ย (Cua Hoi Fishery Port) สำหรับเรือประมงในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดเหงะอาน 

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านการขนส่งทางบก มีถนนทางหลวง ได้แก่ QL1A, QL7A, QL15, QL36, QL46A, QL46C, QL48A, QL48C, QL48B, QL48D, QL48E ถนนสายเอเชีย AH15 ซึ่งเป็นเส้นทางสู่ด่านชายแดนนานาชาติเหนิ่มกั๊น (Nam Can International Border Gate) ซึ่งเชื่อมกับแขวงเชียงขวาง ประเทศลาว  และยังสามารถเดินทางด้วยระบบการขนส่งด้วยรถไฟเหนือ – ใต้ โดยมีสถานีวิญเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารและสินค้าที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศเวียดนาม

จังหวัดเหงะอานเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจสาย R8 นครพนม – บอลิคำไซ – จังหวัดกว๋างบิ่ญ (ด่านชายแดนนานาชาติจาลอ) – กรุงฮานอย และเป็นทางผ่านของเส้นทาง R12 นครพนม – คำม่วน – จังหวัดห่าติ๋ญ (ด่านชายแดนนานาชาติเกิ่วแจว) – กรุงฮานอย – นครหนานหนิง ประเทศจีน

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดเหงะอาน มีเขตเศรษฐกิจ 1 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจดงนาม (Dong Nam Nghe An Economic Zone) มีพื้นที่ 18,826 เฮกตาร์ และมีนิคมอุตสาหกรรมอีก 7 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Bac Vinh พื้นที่ 60 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม Hoang Mai พื้นที่ 291 เฮกตาร์
 3. นิคมอุตสาหกรรม Dong Hoi พื้นที่ 600 เฮกตาร์
 4. นิคมอุตสาหกรรม Tho Loc พื้นที่ 1,159 เฮกตาร์
 5. นิคมอุตสาหกรรม Nam Cam พื้นที่ 1,914 เฮกตาร์
 6. นิคมอุตสาหกรรม ที่อยู่ และศูนย์การค้า VSIP Nghe An พื้นที่ 750 เฮกตาร์
 7. นิคมอุตสาหกรรม WHA Hemaraj 1 Nghe An พื้นที่ 3,200 เฮกตาร์โดยธุรกิจไทย เริ่มลงทุนตั้งแต่ปี 2560 แบ่งการลงทุนออกเป็น 7 ช่วงและจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2566 มูลค่าลงทุนประมาณ 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 126,121 พันล้านด่อง (5.48 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 8.6 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 22อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 30 ภาคบริการร้อยละ 44 (ภาษีร้อยละ 5)

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัดปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า จังหวัดเหงะอานมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่ประมาณ 229,428 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าวประมาณ 949,524 ตัน ข้าวโพด 212,674 ตัน มันเทศ 26,559 ตัน มันสำปะหลัง 331,853 ตัน อ้อย 1.38 ล้านตัน ถั่วลิสง 38,384 ตัน ผักชนิดต่าง ๆ 529,835 ตัน โดยรวมปีที่ผ่านมาผลผลิตรายปีมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชยืนต้นมากขึ้น

ด้านการปลูกพืชยืนต้น มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 49,481 เฮกตาร์ แบ่งออกเป็นพื้นที่ปลูกพืชอุตสาหกรรม 26,689 เฮกตาร์ และพื้นที่ปลูกผลไม้ 22,792 เฮกตาร์ ผลผลิตหลัก ได้แก่ สับปะรด 25,000 ตัน ขนุน 4,200 ตัน ส้ม 53,750 ตัน และส้มโอ 9,260 ตัน โดยส้มเมืองวิญเป็นสินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียงและได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ด้านการแปรรูปไม้ จังหวัดเหงะอานพื้นที่ปลูกไม้เพื่ออุตสาหกรรม 19,232 เฮกตาร์ เป็นจังหวัดที่มีการแปรรูปไม้จำนวนมาก ในปี 2562 ได้ไม้ทั้งหมด 1.11 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดเหงะอานมีขนาดใหญ่มาก ปี 2562 มีการเลี้ยงโคเนื้อ 412,000 ตัว โคนม 59,870 ตัว กระบือ 268,500 ตัว สุกร 0.763 ล้านตัว และสัตว์ปีก 25.7 ล้านตัว นอกจากนี้มีการเลี้ยงกวาง 14,892 ตัว ผึ้งและนกนางแอ่นอีกด้วย

ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 223,198 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการประมงชายฝั่ง 168,160 ตัน ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ผลผลิต 55,000 ตัน

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปีก่อนหน้า โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากนมโค น้ำตาลทราย อาหารสัตว์ ซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้าน

ด้านบริการและการค้า ปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 โดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ซึ่งเมืองวิญ มีการพัฒนาค่อนข้างมากมีห้างสรรพสินค้า โรงแรม 4 – 5 ดาว และกิจการบริการเปิดค่อนข้างหลากหลาย ส่วนด้านการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 6.53 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 145,000 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 8,800 พันล้านด่อง (382.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) สถานที่ท่องเที่ยว ของจังหวัด เหงะอานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประธานโฮจิมินห์

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดเหงะอาน มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้า คิดเป็น 754 และ 814 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 ทั้งหมด 95 โครงการคิดเป็น 2,581.23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มากเป็นอันดับ 9 ของเวียดนาม ในปี 2562  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 11 โครงการเป็นมูลค่า 312.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

จากข้อมูลจนถึงปี 2563 ธุรกิจไทยมีการลงทุนขนาดใหญ่ในจังหวัดเหงะอาน 13 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 216.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เช่น

ที่ ชื่อธุรกิจ สาขา/อุตสาหกรรม
1 บริษัท Royal Foods Nghe An

บริษัท Royal Can industries

บริษัท Royal Beverage

บริษัท Royal Capital Vietnam

ธุรกิจโรงงานปลากระป๋อง และคลังแช่แข็ง Frescol ที่นิคมอุตสาหกรรม Nan Cam  เป็นโรงงานปลากระป๋องสามแม่ครัวแห่งที่ 2 ในเวียดนาม มูลค่าการลงทุนประมาณ 27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีแรงงานไทย 14 คน
2 บริษัท WHA Hemaraj Nghe An จำกัด โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม พื้นที่รวม 3,200 เฮกตาร์ ได้ทำพิธีเปิดหน้าดินโครงการฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเวียดนามเข้าร่วมพิธีด้วย มูลค่าลงทุนของโครงการประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
3 บริษัท C.P. Vietnam จำกัด ผลิตอาหารสัตว์
4 MM Mega Market ศูนย์การค้าปลีกและค้าส่งขนาดใหญ่
5 บริษัท M.K.M Nghe An จำกัด แปรรูปไม้เพื่อการส่งออก

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง
 • อุตสาหกรรมการเกษตร
 • อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นิคมอุตสาหกรรม และโลจิสติกส์
 • อสังหาริมทรัพย์ และการท่องเที่ยว

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดเหงะอาน: www.nghean.gov.vn
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน:

http://nghean.gov.vn/wps/portal/englishnews/Home/trangchitiet?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/NATheme1_2018_ENG/nghean.english/Investment/Projectscallingforinvestmenttill2020/

 1. ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนและการค้าจังหวัดเหงะอาน : http://ipsc.nghean.gov.vn/
 2. ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเหงะอาน: http://dulichnghean.gov.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดเหงะอาน), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดเหงะอาน (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดเหงะอาน ประจำปี 2562

NAPC (2562), Nghệ An đón trên 6,5 triệu lượt khách du lịch, retrieved from http://dulichnghean.gov.vn/index.asp?options=items&code=14420

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

61696

เข้าชมทั้งหมด