ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

นามดิ่ญ

nam dinh

นามดิ่ญ

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป

 • จังหวัดนามดิ่ญส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจสาย R8 นครพนม – บอลิคำไซ – กรุงฮานอย และ R12 นครพนม – คำม่วน – กรุงฮานอย – นครหนานหนิง ประเทศจีน
 • อุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของจังหวัด ได้แก่ สิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้า
 • จังหวัดนามดิ่ญมีสินค้าเกษตรที่ได้รับความคุ้มครองทางภูมิศาสตร์ 1 รายการ ได้แก่ ข้าว Tam Xoan

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนามดิ่ญ 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดนามดิ่ญ เป็น 1 ใน 10 จังหวัดและนครบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง (Red River Delta) เป็นเส้นทางออกสู่ทะเลเส้นทางหนึ่งของกรุงฮานอยโดยมีระยะห่างจากกรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนามเพียง 120 กิโลเมตร และห่างจากนครไฮฟอง 130 กิโลเมตร

อาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดจังหวัดห่านาม (Ha Nam Province) ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดท้ายบิ่ญ (Thai Binh Province) ทิศใต้ติดทะเลจีนใต้ และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดนิญบิ่ญ (Ninh Binh Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดนามดิ่ญ 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนามดิ่ญเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำและที่ราบลุ่มติดทะเลโดยมีระยะทางติดทะเลประมาณ 72 กิโลเมตร มีปากอ่าวหลายแห่ง มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 23 – 24 องศาเซลเซียสและมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,800 มิลลิเมตรช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมเป็นช่วงที่มีฝนตกมาก

จังหวัดนามดิ่ญมีพื้นที่ทั้งหมด 1,668 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 10 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองนามดิ่ญ (Nam Dinh City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่น และอีก 9 อำเภอ

ปี 2564 จังหวัดนามดิ่ญได้รับการจัดอันดับ 24 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

 

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดนามดิ่ญมีที่ดินทั้งหมด 166,800 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 54 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 2 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 25 จังหวัดนามดิ่ญมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นเขตชีวมณฑลโลก ลุ่มแม่น้ำแดงที่ได้การรับรองโดยองค์การยูเนสโก้ร่วมกับจังหวัดนิญบิ่ญและจังหวัดท้ายบิ่ญ ด้านทรัพยากรแร่ธาตุ จากการสำรวจพบว่าจังหวัดนามดิ่ญมีแร่ธาตุเชื้อเพลิง น้ำมันดิบ แร่อิลเมไนต์ ซิลิคอล โมนาไซต์ ทรายและหินก่อสร้าง

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2564 จังหวัดนามดิ่ญ มีประชากรทั้งหมด 1.83 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.95 ล้านคน จังหวัดนามดิ่ญมีมหาวิทยาลัย 5 แห่ง และมีวิทยาลัยอาชีวะอีก 12 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.64 – 4.16 ล้านด่งต่อเดือน (156 – 178 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.38/2022/NĐ-CP)

 

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการขนส่งทางอากาศ จังหวัดนามดิ่ญไม่มีสนามบินแต่สามารถเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย (Noi Bai International Airport:HAN) ในกรุงฮานอยโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ด้านการขนส่งทางน้ำ จังหวัดนามดิ่ญมีท่าเรือมี 2 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือแม่น้ำ Nam Dinh สามารถรองรับเรือขนาด 3,000 ตัน และท่าเรือ Hai Thinh ที่สามารถรองรับเรือขนาดไม่เกิน 2,000 ตัน นอกจากนี้การขนส่งสินค้ามาที่จังหวัดนามดิ่ญสามารถขนส่งผ่านท่าเรือขนาดใหญ่ของนครไฮฟองได้อีกด้วย

ด้านการขนส่งทางบก จังหวัดนามดิ่ญมีระบบการคมนาคมขนส่งทางบกที่ดี ผ่านระบบรถไฟเหนือ-ใต้ และระบบถนนทางหลวง ได้แก่ QL21A, QL21B, QL37B และ QL38B จังหวัดนามดิ่ญตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R8 นครพนม – บอลิคำไซ – กรุงฮานอย และ R12 นครพนม – คำม่วน – กรุงฮานอย – นครหนานหนิง ประเทศจีน

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดนามดิ่ญ 

ที่มา: Google Map (2565)

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดมีนิคมอุตสาหกรรม 5 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Hoa Xa พื้นที่ 285 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม Bao Minh พื้นที่ 148.5 เฮกตาร์
 3. นิคมอุตสาหกรรม My Trung พื้นที่ 148.1 เฮกตาร์
 4. นิคมอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บ Rang Dong พื้นที่ 2,000 เฮกตาร์
 5. นิคมอุตสาหกรรม My Thuan พื้นที่ 113.7 เฮกตาร์

 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนามดิ่ญ (GDP) คิดเป็นมูลค่า 84,101 พันล้านด่ง (3.59 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7.7 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 19อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 45 ภาคบริการร้อยละ 37

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมง ปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากปีก่อนหน้า จังหวัดนามดิ่ญจัดสรรพื้นที่การเกษตรเกือบทั้งหมดเพื่อการปลูกข้าวและพืชไร่ โดยมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 174,837 เฮกตาร์ โดยสามารถปลูกข้าวได้ 2 ฤดูการต่อปีได้ผลผลิตข้าวประมาณ 0.88 ล้านตัน เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้เป็นเขตอนุรักษ์จึงมีการตัดไม้เพื่ออุตสาหกรรมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดนามดิ่ญมีขนาดเล็ก ปี 2564 โคกระบือรวมกัน 35,700 ตัว สุกร 649,700 ตัว และสัตว์ปีก 9.37 ล้านตัว

ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปี 2564 มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 177,280 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการประมงชายฝั่ง 57,700 ตัน ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ผลผลิต 119,580 ตัน

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้างเป็นส่วนที่มีมูลค่าสูงสุดของจังหวัด ในปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ เสื้อผ้า เหล็ก เฟอร์นิเจอร์แต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า ปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 มาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ส่วนด้านการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวทั้งหมดประมาณ 0.5 ล้านคน โดยสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนามดิ่ญเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 จังหวัดนามดิ่ญ มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้า คิดเป็น 1,479 และ 2,612 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2564 ทั้งหมด 124 โครงการคิดเป็น 3,637.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 3 โครงการเป็นมูลค่า 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • การท่องเที่ยว
 • อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าและรองเท้า
 • อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นิคมอุตสาหกรรม และศูนย์จัดการโลจิสติกส์

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดนามดิ่ญ: https://www.namdinh.gov.vn/

2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน:

https://xuctienvathuhutdautu.namdinh.gov.vn/du-an-thu-hut-dau-tu-list.aspx

3. ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนและการค้าจังหวัดนามดิ่ญ : http://xuctienvathuhutdautu.namdinh.gov.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดนามดิ่ญ), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดนามดิ่ญ (2565), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดนามดิ่ญ ประจำปี 2564

Cục sở hữu trí tuệ (2565), Danh sách các chỉ đẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam (Cập nhật đến tháng 6 năm 2022), retrieved from https://ipvietnam.gov.vn/chi-dan-dia-ly

Chính phủ Việt Nam (2565), Nghị định 38/2022/NĐ-CP về việc Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Nam Định (2564), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2021 ước tăng 7,7%, retrieved from https://namdinh.gov.vn/portal/Pages/2021-12-2/Tong-san-pham-tren-dia-ban-tinh-nam-2021-uoc-tang-y48kx1.aspx

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Nam Định (2564), Tháo gỡ khó khăn để phục hồi kinh tế du lịch trong tình hình mới, retrieved from https://namdinh.gov.vn/portal/Pages/2021-12-1/Thao-go-kho-khan-de-phuc-hoi-kinh-te-du-lich-trongi5g5v4.aspx

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

322

กำลังเข้าชมขณะนี้

214713

เข้าชมทั้งหมด