ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

ล็องอาน

long an

ล็องอาน

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป

  • จังหวัดล็องอานมีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมมากที่โดดเด่นเนื่องจากเป็นประตูสู่ภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (Mekong Delta) มีตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่ดี เนื่องจากอยู่ติดกับนครโฮจิมินห์ และด่านชายแดนนานาชาติเวียดนาม – กัมพูชา “ด่านบิ่ญเหียบ” (Binh Hiep International Border gate) ซึ่งห่างจากนครพนมเปญเพียงแค่ 35 กิโลเมตร ทำให้สามารถเชื่อมโยงกับระเบียงเศรษฐกิจการค้าสายใต้ของอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่เริ่มต้นที่กรุงเทพ และมาสิ้นสุดที่จังหวัดบะเหรี่ยะ – หวุงเต่าได้เป็นอย่างดี
  • สินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว แก้วมังกร ผัก และการเลี้ยงวัว โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย (VietGAP)
  • จังหวัดล็องอานได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรกับจังหวัดตราดของประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดล็องอาน

1.1 ข้อมูลที่ตั้งและเขตการปกครอง

จังหวัดล็องอานเป็น 1 ใน 13 จังหวัดบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง หรือภาคตะวันตกของประเทศที่อยู่ติดกับนครโฮจิมินห์และห่างจากนครเกิ่นเทอ 128 กิโลเมตร จึงเป็นจังหวัดที่มีทำเลที่ตั้งเหมาะแก่การลงทุน เนื่องจากสามารถเดินทางไปกลับนครโฮจิมินห์ได้โดยง่าย และยังมีอาณาเขตติดกับประเทศกัมพูชาอีกด้วย ทั้งนี้จังหวัดล็องอานได้ร่วมลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรกับจังหวัดตราดของประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2559

อาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดกับนครโฮจิมินห์และจังหวัดเต็ยนิญ (Tay Ninh Province) ทิศใต้ ติดกับจังหวัดเตี่ยนซาง (Tien Giang Province) และจังหวัดด่งท้าบ (Dong Thap Province) และทิศตะวันตก ติดกับประเทศกัมพูชา โดยมีด่านชายแดนนานาชาติบิ่ญเหียบ (Binh Hiep International Border Gate) เป็นประตูชายแดนเชื่อมกับด่าน Prey Voa จังหวัด Svay Rieng ของกัมพูชา

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดล็องอาน

 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ภูมิประเทศของจังหวัดล็องอานเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำ 2 สายใหญ่ไหลผ่าน ทำให้พื้นที่ถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วน แต่ก็ช่วยให้จังหวัดล็องอานเป็นพื้นที่เหมาะแก่การเกษตรกรรม โดยมีแม่น้ำ Soai Rap เป็นทางผ่านเรือเข้าสู่นครโฮจิมินห์ และเป็นประตูออกสู่ทะเลจีนใต้ และแม่น้ำ Vam Co อย่างไรก็ตาม พื้นที่ทางด้านตะวันออก ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มแทรกซึม และถูกน้ำท่วมขังเป็นบางพื้นที่

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 26 – 27 องศา ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,800 มิลลิเมตรต่อปี และมีปริมาณแสงแดด 2,500 – 2,800 ชั่วโมงต่อปี

จังหวัดล็องอานมีพื้นที่ทั้งหมด 4,495 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 15 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองเตินอาน (Tan An City) เป็นศูนย์กลางราชการส่วนท้องถิ่น และอีก 14 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดล็องอาน ได้รับการจัดอันดับ 3 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นของเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดล็องอานเป็นที่ราบลุ่มมีทรัพยากรดินและน้ำที่อุดมสมบูรณ์ มีที่ดินทั้งหมด 449,494 เฮกตาร์ พื้นที่เพื่อการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 71 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 6 พื้นที่เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้อยละ 3 และที่ดินเพื่ออาศัย ประกอบธุรกิจและวัตถุประสงค์อื่น ๆ ร้อยละ 20

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์

ปี 2562 จังหวัดล็องอานมีประชากรทั้งหมด 1.69 ล้านคน เป็นจังหวัดที่มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.9 ล้านคน มีมหาวิทยาลัย 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมล็องอาน (Long An University of Economics and Industry) และมหาวิทยาลัย Tan Tao (Tan Tao University) และยังมีวิทยาลัยอาชีวะอีก 3 แห่งฝึกอบรมแรงงานในจังหวัด ค่าแรงพื้นฐานอยู่ที่ 3.07 – 3.92 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 170 เหรียญสหรัฐต่อเดือน) ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่จ้างงาน (Decree No.90/2019/NĐ-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการคมนาคมทางอากาศ จังหวัดล็องอานยังไม่มีสนามบินแต่อยู่ติดกับนครโฮจิมินห์ ซึ่งมีสนามบินนานาชาติเติน เซิน เญิ๊ต (Tan Son Nhat International Airport:SGN) ที่เป็นสนามบินที่มีเที่ยวบินตลอดทั้งวันทั้งจากในและต่างประเทศ และอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติลองถั่น (Long Thanh International Airport) ที่เป็นสนามบินแห่งใหม่ของเวียดนามประมาณ 100 กิโลเมตร

ด้านการคมนาคมทางน้ำ จังหวัดล็องอานมีท่าเรือนานาชาติขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับเรือขนาด 30,000 ตัน ซึ่งมีแผนจะขยายกำลังการรองรับให้ถึง 50,000 ตัน มีท่าเทียบเรือเกิน 200 แห่ง แบ่งเป็นท่าเทียบเรือที่รัฐบาลกลางบริหารจัดการ 189 ท่า รัฐบาลท้องถิ่นบริหาร 97 ท่า และท่าเรือข้ามฟาก 126 ท่า มีท่าเรือสำหรับขนส่งสินค้าภายในประเทศอีก 14 ท่า นอกจากนี้ล็องอานยังอยู่ใกล้กับท่าเรือขนส่งสินค้าที่สำคัญอีกหลายแห่ง เช่น ท่าเรือ Cat Lai, ท่าเรือ Sai Gon และท่าเรือ Hiep Phuoc ที่อยู่ในนครโฮจิมินห์อีกด้วย

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดล็องอาน

 

 

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านการคมนาคมทางบก มีถนนทางหลวง ได้แก่ QL1 และ QL62 ภายในและระหว่างจังหวัด แม้ว่าไม่ได้เป็นจังหวัดที่อยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง แต่อยู่ติดกับนครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายย่อยส่วนกลาง (Central Sub-Corridor) หรือเส้นทาง R1

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดล็องอานมีนิคมอุตสาหกรรม 16 แห่ง เขตอุตสาหกรรมย่อย 21 แห่ง และเขตการค้าชายแดนอีก 1 แห่ง มีการลงทุนทั้งจากในและนอกประเทศเวียดนามเป็นมูลค่าสูงมาก โดยอัตราการเช่าพื้นที่กว่าร้อย 85 สามารถติดตามข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมย่อย (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่: ttp://ipinvietnam.vn/list-of-industrial-parks.html

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 138,198 พันล้านด่ง  (5.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 1 แบ่งออกเป็นอุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 51 ภาคการเกษตรร้อยละ 16 และภาคบริการร้อยละ 26 (ภาษีร้อยละ 7)

ด้านการเกษตร ประมงและป่าไม้ ปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.9 ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการดำเนินนโยบายด้านการเกษตรที่เน้นปลูกพืชหลากหลาย มีการวิจัยและพัฒนา ควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย (Global GAP, VietGAP) ตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ จังหวัดเน้นการปลูกพืช 3 สัตว์ 1 ประกอบไปด้วยข้าว ผัก แก้วมังกร และวัว มาตั้งแต่ปี 2559

ปี 2564 จังหวัดล็องอานมีการปลูกข้าว คิดเป็นพื้นที่ 511,344 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าวคุณภาพสูง 2.92 ล้านตัน ซึ่งมีการใช้นโยบายขยายพื้นที่ปลูกเพื่อให้ผลิตภาพที่สูงขึ้น และจากการที่เกษตรกรหันมาปลูกข้าวแทนการปลูกอ้อย ทำให้ผลผลิตอ้อยเหลือเพียง 3,668 ตัน ส่วนแก้วมังกรที่เป็นอีกหนึ่งสินค้าหลักมีพื้นที่ปลูก 11,657 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 320,554 ตัน จังหวัด             ล็องอานมีพื้นที่ปลูกมะนาว 11,419 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 153,567 ตัน ผักคิดเป็น 10,959 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 208,345 ตัน นอกจากนี้ ยังมีการปลูก แตงโม ถั่วชนิดต่าง ๆ และเผือก

ด้านการปศุสัตว์ จังหวัดล็องอานมีขนาดกลางเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น โดยมี 2564 มีจำนวนกระบือ 6,030 ตัว โคเนื้อและโคนมรวม 112,980 ตัว สุกร 105,183 ตัว และสัตว์ปีก 8.8 ล้านตัว

ด้านการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและน้ำกร่อยของจังหวัด ได้ผลผลิตรวมทั้งหมด 71,041 ตัน ส่วนใหญ่มาจากการเพาะเลี้ยง โดยมีการเลี้ยงกุ้งประมาณ 6,472 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 15,925 ตัน เลี้ยงปลาในวงศ์ปลาสวายแบบอุตสาหกรรมบนพื้นที่ 262.8 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 30,630 ตัน

ด้านอุตสาหกรรมและก่อสร้าง เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจท้องถิ่น ในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 1.16 โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อิฐ สีทาบ้าน ไม้แปรรูป พลาสติก ยา เหล็กสำเร็จรูป เส้นใยชนิดต่างๆ ไฟฟ้า น้ำแร่ เสื้อผ้า อาหารและเครื่องดื่ม ข้าวขัดสี อาหารสัตว์ เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า ในปี 2564 ลดลงร้อยละ 0.5 โดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก จังหวัดล็องอานเป็นจังหวัดที่มีค้าปลีกพัฒนามาก มีร้านค้าปลีกหลากหลายและครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ส่วนในด้านการท่องเที่ยว ปี 2564 มีผู้เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดล็องอาน 0.35 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 38% จากเป้าหมายตลอดปี มีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 180 พันล้านด่ง (7.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งนี้ลล็องอานตั้งเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดปี 2565 จำนวน 420,000 คน และคาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยว 225 พันล้านด่ง จังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ สวนผลไม้ต่างๆ หมู่บ้านลอยน้ำ Tan Lap, บ้านโบราณร้อยเสา หมู่บ้านโบราณ Phuong Loc Tho เป็นต้น

2.2 การค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

การค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 จังหวัดล็องอานมีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 5,021 และ 6,146 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2564 ทั้งหมด 1,271 โครงการ คิดเป็น 12,306.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564 มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 54 โครงการเป็นมูลค่า 3,518.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ธุรกิจไทย มีการลงทุนในพื้นที่จังหวัดล็องอาน 26 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 290 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นผู้ลงทุนใหญ่เป็นอันดับ 5 ของจังหวัดล็องอาน โดยลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น

ที่ ชื่อธุรกิจ สาขา/อุตสาหกรรม
1 บริษัท Green Food จำกัด เนื้อสุกร พันธุ์สุกร โรงเชือด และแปรรูปอาหารทะเล
2 บริษัท Bao Bi Tin Thanh จำกัด ผลิตบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก
3 บริษัท Hong Seng Thai – Vina จำกัด ตัดเย็บเสื้อผ้า
4 บริษัท Dau Tu Thong Minh จำกัด ผลิตอุปกรณ์ประมง
5 บริษัท Viet Cuong จำกัด แปรรูปอาหารทะเล และสินค้าเกษตร
6 บริษัท Food Tech จำกัด เพาะเลี้ยง และแปรรูปอาหารทะเล

ธุรกิจคลังสินค้า

7 บริษัท Accredo Asia จำกัด ผลิตเส้นใยพลาสติก และบรรจุภัณฑ์พลาสติก
8 บริษัท Thai Royal จำกัด แปรรูปอาหารทะเล และสินค้าเกษตร
9 บริษัท Q&Q Vietnam จำกัด ผลิตสินค้าจากพลาสติก
10 บริษัท Hicrete Vietnam จำกัด ผลิตปูนซีเมนต์
11 บริษัท 4 Oranges สีทาอาคาร
12 บริษัท Star Logictics คลังเย็นสำหรับจัดเก็บสินค้า

 

2.3 อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

  • อุตสาหกรรมที่ใช้ก่อให้เกิดวัสดุใหม่ หรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
  • อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร และเพาะพันธุ์สัตว์
  • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย การพาณิชย์ และนิคมอุตสาหกรรม

แหล่งข้อมูลอื่นที่น่าสนใจ

1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดล็องอาน https://www.longan.gov.vn/

2. รายชื่อโครงการรอการลงทุน (ภาษาเวียดนาม) https://ipcs.mpi.gov.vn/wp-content/uploads/2021/04/21.-V%C4%A8nh-Long-danh-muc-du-an-2020-2025.pdf

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดล็องอาน), สืบค้น จาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-nam/thong-tin-dia-phuong

สภาประชาชนจังหวัดล็องอาน (2565), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดล็องอาน ประจำปี 2564

กรมศุลกากรเวียดนาม (2565), รายงานการนำเข้าส่งออกจำแนกตามจังหวัด ปี 2021

Cục sở hữu trí tuệ (2565), Danh sách các chỉ đẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam (Cập nhật đến tháng 6 năm 2022), retrieved from https://ipvietnam.gov.vn/chi-dan-dia-ly

Chính phủ Việt Nam (2565), Nghị định 38/2022/NĐ-CP về việc Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Báo Nông nghiệp Việt Nam (2561), Đột phá bằng 3 cây, 1 con, retrieved from: https://nongnghiep.vn/dot-pha-bang-3-cay-1-con-d190300.html

Báo Long An (2563), Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến nông sản, retrieved from: http://baolongan.vn/san-xuat-nong-nghiep-ung-dung-cong-nghe-cao-gan-voi-che-bien-nong-san-a99877.html

Báo Long An (2563), Đột phá xây dựng vùng lúa chất lượng cao, retrieved from: http://baolongan.vn/dot-pha-xay-dung-vung-lua-chat-luong-cao-a99516.html

Báo Long An (2563), Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản, retrieved from: http://baolongan.vn/day-manh-phat-trien-cong-nghiep-che-bien-nong-san-a90819.html

Vn Express (2565), Long An sắp có thêm 4 khu công nghiệp, retrieved from https://vnexpress.net/long-an-sap-co-them-4-khu-cong-nghiep-4489909.html

Điễn dàn Doanh nghiệp (2564), Long An: Tạo sức bật cho ngành nông nghiệp, retrieved from https://diendandoanhnghiep.vn/long-an-tao-suc-bat-cho-nganh-nong-nghiep-210557.html

Việt Nam Plus (2565), Long An chú trọng phát triển du lịch xanh trong tình hình mới, retrieved from https://www.vietnamplus.vn/long-an-chu-trong-phat-trien-du-lich-xanh-trong-tinh-hinh-moi/771825.vnp

Đài phát thanh và truyền hình Long An (2565), Long An có 26 doanh nghiệp Thái Lan đang hoạt động, Retrieved from https://la34.com.vn/long-an-co-26-doanh-nghiep-thai-lan-dang-hoat-dong-95868.html

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

265

กำลังเข้าชมขณะนี้

230826

เข้าชมทั้งหมด