ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

หล่าวกาย

lao cai

หล่าวกาย

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • จังหวัดหล่าวกายเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับประเทศจีน โดยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R5 ซึ่งเริ่มต้นที่นครไฮฟอง ผ่านกรุงฮานอย ผ่านด่านชายแดนนานาชาติหล่าวกาย เข้าสู่ประเทศจีน และไปสิ้นสุดที่นครคุนหมิง-ประเทศจีน
 • จังหวัดหล่าวกายเป็นมีอุตสาหกรรมเหมืองแร่ การหลอมโลหะ สารเคมี และการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของประเทศเวียดนาม

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดหล่าวกาย 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดหล่าวกาย เป็น 1 ใน 6 จังหวัดบริเวณภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ห่างจากกรุงฮานอย 272 กิโลเมตร และห่างจากนครไฮฟอง 400 กิโลเมตร อาณาเขตด้านทิศเหนือติดกับประเทศจีน ด้านตะวันออกติดจังหวัดห่าซาง (Ha Giang Province) ด้านทิศใต้ติดจังหวัดเอียนบ๊าย (Yen Bai Province) และด้านทิศตะวันตกติดจังหวัดลายเจิว (Lai Chau Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดหล่าวกาย 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดหล่าวกายเป็นภูเขาสูงชันสลับกับภูเขาเตี้ยและมีภูเขาฟานซีปัง (Fansipan mountain) เป็นภูเขาที่สุดในบริเวณคาบสมุทรอินโดจีน มีระดับความสูง 3,147 เมตรจากระดับน้ำทะเล

จังหวัดหล่าวกายมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 23 – 29 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิ 15 – 20 องศาเซลเซียสบนพื้นที่ราบสูง ในช่วงฤดูหนาวอาจจะมีอุณภูมิต่ำที่สุดอาจจะถึง 0 องศาเซลเซียสและมีหิมะตก จังหวัดหล่าวกายมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,800 – 2,000 มิลลิเมตร ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม

จังหวัดหล่าวกายมีพื้นที่ทั้งหมด 6,364 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 9 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองหล่าวกาย (Lao Cai City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นและอีก 8 อำเภอ โดยมีเมืองซาปา (Sapa Town) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวของเวียดนาม

ปี 2562 จังหวัดหล่าวกาย ได้รับการจัดอันดับ 25 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดหล่าวกายมีที่ดินทั้งหมด 636,400 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 21 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 56 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 4 พื้นที่ของจังหวัดมีแม่น้ำแดง และแม่น้ำ Chay ไหลผ่านพื้นที่ นอกจากจะมีทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างมากแล้ว จากการสำรวจพบแร่ธาตุ 35 ชนิด โดยแร่ธาตุที่มีมากที่สุด คือ แร่อะพาไทต์มีปริมาณสำรอง 2,500 ล้านตัน แร่เหล็ก 120 ล้านตัน แร่ทองแดงมากกว่า 100 ล้านตัน แร่ธาตุอื่นๆ เช่น กราไฟต์ ดินขาว เฟลด์สปาร์ โมลิบดีนัม เป็นต้น จึงทำให้จังหวัดหล่าวกายมีอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และหลอมโลหะที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2562 จังหวัดหล่าวกาย มีประชากรทั้งหมด 0.73 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.44 ล้านคน จังหวัดหล่าวกายมีมหาวิทยาลัย 1 แห่ง และมีวิทยาลัยอาชีวะ 1 แห่ง ฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.07 – 3.92 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 170 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.90/2019/ND-CP) จังหวัดหล่าวกายเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์มากคิดเป็นร้อยละ 66 ของประชากรทั้งหมด

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการขนส่งทางอากาศ จังหวัดหล่าวกายมีแผนก่อสร้างนามบินภายในประเทศ อย่างไรก็ตามการเดินทางในปัจจุบันผ่านสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย (Noi Bai International Airport :HAN) เท่านั้น โดยใช้เวลาเดินทาง 3.5 – 4 ชั่วโมงผ่านทางด้วยสาย CT05

ด้านการขนส่งทางบก จังหวัดมีระบบคมนาคมขนส่งทางบกที่ค่อนข้างดี เนื่องจากเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับประเทศจีนในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R5 นครไฮฟอง – กรุงฮานอย – นครคุนหมิง โดยมีด่านชายแดนนานาชาติหล่าวกาย (Lao Cao International border gate) ซึ่งเชื่อมกับด่านชายแดนเห่อโขว (Hekou International Border) ของประเทศจีน ทั้งนี้จังหวัดหล่าวกายมีทั้งระบบรถไฟสายทรานส์เอเชีย และระบบถนนหลวง ได้แก่ QL4, QL4D, QL4E, QL279, ทางด่วนหมายเลข 5 และถนนสายเอเชีย AH14

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดหล่าวกาย 

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านนิคมอุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกรรม Tang Loong ที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างครบถ้วนและเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมด้านการหลอมโลหะ และผลิตสารเคมี นอกจากนี้ยังมีเขตเศรษฐกิจชายแดนหล่าวกาย ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม Dong Pho Moi, นิคมอุตสาหกรรมและศูนย์การค้า Kim Thanh และเขตอุตสาหกรรมย่อย Bac Duyen Hai

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 51,383 พันล้านด่อง (0.77 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 10.61 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 12.7 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 40.3 ภาคบริการร้อยละ 37 (ภาษีสินค้าร้อยละ 10)

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัด ปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากปีก่อนหน้า จังหวัดหล่าวกายมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่รวม 71,448 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าว 177,112 ตัน ข้าวโพด 155,835 ตัน มันเทศ 7,537 ตัน มันสำปะหลัง 78,770 ตัน อ้อย 11,014 ตัน ผักต่าง ๆ 173,302 ตัน และดอกไม้อีก 42,192 ตัน

จังหวัดหล่าวกายมีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดประมาณ 19,747 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตหลัก คือ ชา 30,061 ตัน กล้วย 51,314 ตัน สับปะรด 27,086 ตัน ส้ม 3,927 ตัน นอกจากนี้ยังมีการปลูกลิ้นจี่ ลำไย มะม่วงด้วย ส่วนด้านการป่าไม้ มีพื้นที่สำหรับไม้แปรรูป 5,809 เฮกตาร์ ได้ไม้ทั้งหมด 146,447 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากป่า เช่น อบเชย กระวาน เห็ด หน่อไม้ และสมุนไพรอื่นอีกด้วย

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดหล่าวกายมีขนาดปานกลางปี 2562 มีโคกระบือรวมกัน 143,387 ตัว สุกร 287,766 ตัว สัตว์ปีก 4.5 ล้านตัว และม้า 8,072 ตัวซึ่งมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศเวียดนาม ส่วนด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 9,474 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกือบทั้งหมด โดยจังหวัดหล่าวกายมีการเลี้ยงปลาน้ำเย็น เช่น ปลาแซลมอล และปลาสเตอร์เจียน

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5 อุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดหล่าวกาย คือ อุตสาหกรรมหลอมโลหะและสารเคมีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม โดยมีการผลิตทองแดง กรดซัลฟูริก ฟอสเฟส กรดฟอสฟอริก ฟอสฟอรัสเหลือง ปุ๋ย DAP สารเคมีอื่น ๆ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโลหะ

ด้านบริการและการค้า ปี 2562 มีมูลค่ามาจากการค้าปลีกเป็นหลัก มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 ส่วนด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 5 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 0.8 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 19,203 พันล้านด่อง (835 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 การท่องเที่ยวของจังหวัดหล่าวกายเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีชีวิต โดยสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ เมืองซาปา ซึ่งเป็นเมืองที่มีอากาศหนาวตลอดปี มีหมู่บ้านชาวเขา และทัศนียภาพที่สวยงาม โดยในตัวเมืองซาปามีโรงแรมระดับ 4 – 5 ดาวมาเปิดให้บริการจำนวนมาก

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดหล่าวกายมีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 298 และ 1,026 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 ทั้งหมด 30 โครงการคิดเป็น 576.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 มีโครงการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 1 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 0.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการการท่องเที่ยว
 • อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโลหะหนัก
 • อุตสาหกรรมการเกษตร
 • โครงการโรงงานไฟฟ้า
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์และโลจิสติกส์

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดหล่าวกาย: https://laocai.gov.vn/
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน:

https://www.laocai.gov.vn/1365/95214/69872/421925/cac-du-an-moi-goi-dau-tu/danh-muc-cac-du-an-keu-goi-dau-tu-tinh-lao-cai

 1. เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหล่าวกาย: http://dulichlaocai.vn/
 2. เว็บไซต์สินค้าเกษตรจังหวัดหล่าวกาย: http://truyxuatnongsan.laocai.gov.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดหล่าวกาย), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดหล่าวกาย (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดหล่าวกาย ประจำปี 2562

Cổng thông tin Điện tử tỉnh Lào Cai (2563), Cơ sở hạ tầng, retrieved from https://laocai.gov.vn/1365/95214/69797/422328/co-so-ha-tang/co-so-ha-tang

Đài phát thanh – Truyền hình Lào Cai (2562), Năm 2019 khách du lịch đến Lào Cai tăng 18%, retrieved from http://laocaitv.vn/van-hoa-du-lich/nam-2019-khach-du-lich-den-lao-cai-tang-18

Cổng thông tin điện tử Ủy Ban Dân tộc (2562), Vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai trước cơ hội phát triển mới, retrieved from http://www.cema.gov.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/kinh-te-xa-hoi/vung-dan-toc-thieu-so-tinh-lao-cai-truoc-co-hoi-phat-trien-moi.htm

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

61675

เข้าชมทั้งหมด