ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

หล่างเซิน

lang son

หล่างเซิน

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป

 • จังหวัดหล่างเซินเป็นจังหวัดที่มีการลงทุนจากรัฐบาลกลางค่อนข้างมากเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และในด้านการเกษตร
 • จังหวัดหล่างเซินเป็นจังหวัดบนที่ราบสูงอยู่ติดกับประเทศจีน โดยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ R12 ซึ่งเริ่มต้นที่จังหวัดนครพนม ผ่านประเทศลาว เข้าสู่ประเทศเวียดนาม และสิ้นสุดที่นครหนานหนิง ประเทศจีน ทั้งนี้จังหวัดหล่าวเซิน เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางดังกล่าวและมีด่านชายแดนนานาชาติหืวหงิ และสถานีรถไฟด่งดังเชื่อมต่อกับประเทศจีน
 • จังหวัดหล่างเซินมีสินค้าเกษตรที่ได้รับความคุ้มครองทางภูมิศาสตร์ 2 รายการ ได้แก่ ดอกโป๊ยกั๊ก และลูกพลับไร้เม็ด Bao Lam

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดหล่างเซิน 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดหล่างเซิน เป็น 1 ใน 9 จังหวัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากกรุงฮานอย 150 กิโลเมตร และห่างจากนครไฮฟอง 220 กิโลเมตร  จังหวัดหล่างเซินมีอาณาเขตด้านทิศเหนือติดกับจังหวัดกาวบั่ง (Cao Bang Province) ทิศตะวันออกติดกับประเทศจีนและจังหวัดกว๋างนิญ (Quang Ninh Province) ทิศใต้ติดกับจังหวัดบั๊กซาง (Bac Giang Province) และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดท้ายเงวียน(Thai Nguyen Province) และจังหวัดบั๊กกั่น (Bac Kan Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดหล่างเซิน 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดหล่างเซินมีพื้นที่ร้อยละ 80 เป็นภูเขาเตี้ยมีความสูงเฉลี่ย 200 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 22 – 24 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,400 – 1,500 มิลลิเมตร

จังหวัดหล่างเซินมีพื้นที่ทั้งหมด 8,310 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 11 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองหล่างเซิน (Lang Son City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นและอีก 10 อำเภอ

ปี 2564 จังหวัดหล่างเซิน ได้รับการจัดอันดับ 36 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม อย่างไรก็ตามจังหวัดหล่างเซินเป็นจังหวัดที่มีการลงทุนจากรัฐบาลกลางค่อนข้างมากเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และในด้านการเกษตร

 

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดหล่างเซินมีที่ดินทั้งหมด 831,000 เฮกตาร์เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 14 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 73 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 5 พื้นที่ของจังหวัดมีแม่น้ำ Ky Cung และแม่น้ำ Bac Giang ไหลผ่านพื้นที่ และจากการสำรวจพบว่าจังหวัดมีหินปูน และหินก่อสร้างปริมาณมาก

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2564 จังหวัดหล่างเซิน มีประชากรทั้งหมด 0.79 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.51 ล้านคน จังหวัดหล่างเซินมีวิทยาลัยอาชีวะ 3 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.25 – 3.64 ล้านด่งต่อเดือน (139 – 156 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.38/2022/NĐ-CP) มีประชากรชาติพันธุ์อาศัยอยู่มากกว่าร้อยละ 82 จากประชากรทั้งหมดในจังหวัด

 

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

การขนส่งทางอากาศ จังหวัดหล่างเซินไม่มีสนามบิน แต่สามารถเดินทางผ่านสนามบินโหน่ยบ่าย (Noi Bai International Airport:HAN) ของกรุงฮานอย, สนามบินนานาชาติก๊าตบี นครไฮฟอง (Cat Bi International Airport:HPH, Hai Phong City)  หรือสนามบินวันโด่ง จังหวัดกว๋างนิญ (Van Dong International Airport:VDO, Quang Ninh Province)

การขนส่งทางน้ำ สามารถขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือในนครไฮฟองหรือท่าเรือขนาดใหญ่อื่นในจังหวัดกว๋างนิญ

การขนส่งทางบก จังหวัดหล่างเซินเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R12 จังหวัดนครพนม – ห่าติ๋ญ – กรุงฮานอย – นครหนานหนิง ประเทศจีน โดยจังหวัดหล่างเซินมีด่านชายแดนนานาชาติหืวหงิ (Huu Nghi International Border gate) และสถานีรถไฟด่งดัง (Dong Dang Station) ซึ่งเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟสายทรานต์เอเชียเป็นทางผ่านที่สำคัญ ดังนั้น จังหวัดหล่างเซินจึงได้รับการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างดีทั้งระบบรถไฟและระบบถนนหลวง ได้แก่ QL1A, QL3, QL4A, QL4B, QL31, QL279 และถนนสายเอเชีย AH1 เป็นเส้นทางหลัก

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดหล่างเซิน 

ที่มา: Google Map (2565)

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดหล่างเซินมีเขตเศรษฐกิจชายแดน 1 แห่ง และนิคมอุตสาหกรรม 1 แห่ง ได้แก่

 1. เขตเศรษฐกิจชายแดนนานาชาติด่งดัง-หล่างเซิน (Dong Dang – Lang Son border economic zone) มีพื้นที่ 39,400 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม Dong Banh มีพื้นที่ 321.76 เฮกตาร์

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดหล่างเซิน (GDP) คิดเป็นมูลค่า 37,293 พันล้านด่ง (1.59 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 6.6 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 21อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 23 ภาคบริการร้อยละ 50 (ภาษีร้อยละ 5)

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัดหล่างเซิน ปี 2564 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 5.8 จากปีก่อนหน้า จังหวัดหล่างเซินมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่รวม 92,265 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าว 203,608 ตัน ข้าวโพด 93,493 ตัน มันเทศ 9,131 ตัน พริก 16,041 ตัน เฉาก๊วย 14,250 ตัน และผักอีกประมาณ 112,208 ตัน

จังหวัดหล่างเซินมีพื้นที่เพาะปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 49,873 เฮกตาร์ โดยได้ผลผลิตจากน้อยโหน่ง 35,606 ตัน ลูกพลับ 7,817 ตัน ส้มชนิดต่าง ๆ 8,000 ตัน และชา 1,950 ตัน พื้นที่ป่าของจังหวัดหล่างเซินเกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่เพื่อความมั่นคง จึงมีพื้นที่สำหรับการแปรรูปไม้เพียง 10,985 เฮกตาร์ ได้ไม้ทั้งหมด 168,550 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังมีการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์จากป่าอื่น ๆ เช่น หวาย ไผ่ อบเชย กระวาน และยางต้นสน

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดหล่างเซินมีขนาดปานกลางปี 2564 มีโคกระบือรวมกัน 104,581 ตัว สุกร 99,351 ตัว และสัตว์ปีก 5.07 ล้านตัว ในด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 1,776 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้าโดยเกือบทั้งหมดมาจากการเพาะเลี้ยง

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้างในปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 อุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดหล่างเซินส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ โรงงานไฟฟ้าถ่านหิน เหมืองแร่ ซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

ด้านบริการและการค้ามีมูลค่ามาจากการค้าปลีกเป็นหลัก มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 ส่วนด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 1.6 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 773 พันล้าน ด่ง (33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) การท่องเที่ยวของจังหวัดหล่างเซินเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เกษตรกรรม และวัฒนธรรม ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวระดับชาติภูเขา Mau Son เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดหล่างเซิน และบางปีมีหิมะตก

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 จังหวัดหล่างเซิน มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 713 และ 1,054 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2564 ทั้งหมด 42 โครงการคิดเป็น 240.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการเกษตร และแปรรูปสินค้าเกษตร
 • การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 • โครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดหล่างเซิน: https://langson.gov.vn/
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน: https://sokhdt.langson.gov.vn/en/node/28706
 3. เว็บไซต์ส่งเสริมการลงทุนและการค้าจังหวัดหล่างเซิน: http://xuctiendautu.langson.gov.vn/
 4. เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหล่างเซิน: http://dulichlangson.com.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดหล่างเซิน), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดหล่างเซิน (2565), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดหล่างเซิน ประจำปี 2564

Cục sở hữu trí tuệ (2565), Danh sách các chỉ đẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam (Cập nhật đến tháng 6 năm 2022), retrieved from https://ipvietnam.gov.vn/chi-dan-dia-ly

Chính phủ Việt Nam (2565), Nghị định 38/2022/NĐ-CP về việc Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Cổng thông tin Điện tử Ủy Ban Dân tộc (2562), Các dân tộc tỉnh Lạng Sơn phát huy nội lực, hội nhập và phát triển, retrieved from http://www.cema.gov.vn/dai-hoi-dai-bieu-dan-toc-thieu-so/tin-tuc/cac-dan-toc-tinh-lang-son-phat-huy-noi-luc-hoi-nhap-va-phat-trien.htm

Báo Công Thương (2562), Lạng Sơn: Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, retrieved from https://congthuong.vn/lang-son-xac-dinh-du-lich-la-nganh-kinh-te-mui-nhon-126628.html

Báo Chính Phủ Việt Nam (2562), Lạng Sơn tập trung phát triển 3 trụ cột, retrieved from http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-dia-phuong/Lang-Son-tap-trung-phat-trien-3-tru-cot/380008.vgp

Báo Lạng Sơn (2562), Khơi dậy tiềm năng, phát triển kinh tế, retrieved from http://baolangson.vn/tieu-diem/240993-khoi-day-tiem-nang-phat-trien-kinh-te.html

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn (2565), Du lịch Lạng Sơn: Thích ứng an toàn trong tình hình mới, Retrieved from http://tuyengiaolangson.vn/vi/tinh-news/du-lich-lang-son-thich-ung-toan-trong-tinh-hinh-moi

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

270

กำลังเข้าชมขณะนี้

230879

เข้าชมทั้งหมด