ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

เลิมด่ง

lam dong

เลิมด่ง

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • เมืองดาลัด จังหวัดเลิมด่ง (Dalat City, Lam Dong Province) เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนาม ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองแห่งดอกไม้” หรือ “Little Paris” มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวชมกว่า 7 ล้านคนต่อปี เนื่องจากมีวิวทิวทัศน์สวยงามและมีอากาศเย็นสบาย ซึ่งการท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้หลักของจังหวัด
 • จังหวัดเลิมด่งมีสินค้าที่มีเสียงหลายชนิด เช่น กาแฟอราบิก้า ชา โกโก้ ผัก ผลไม้ และดอกไม้ ผลิตภัณฑ์จากนมวัว เป็นต้น   

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด

1.1 ข้อมูลที่ตั้งและเขตการปกครอง

เลิมด่ง เป็น 1 ใน 5 จังหวัดบริเวณที่ราบสูงภาคตะวันตกของเวียดนาม โดยอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 300 กิโลเมตร ห่างจากเมืองกามรัน จังหวัดคั้ญฮว่า (Cam Ranh City, Khanh Hoa Province) 130 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดบ่าเสี่ยะ – หวุงเต่า (Baria – Vung Tau Province) 230 กิโลเมตร

เลิมด่งมีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดจังหวัดดั๊กนง (Dak Nong Province) และดั๊กลั๊ก (Dak Lak Province) ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดคั้ญฮว่า (Khanh Hoa Province) และนิญถ่วน (Ninh Thuan Province) ด้านทิศใต้ติดกับบิ่ญถ่วน (Binh Thuan Province) และจังหวัดด่งนาย (Dong Nai Province) ส่วนทิศตะวันตกติดกับจังหวัดบิ่ญเฟื๊อก (Binh Phuoc Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดเลิมด่ง

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ภูมิประเทศจังหวัดเลิมด่งมีพื้นที่เป็นที่ราบสูง สูงจากระดับน้ำทะเล 300 – 1,500 เมตรทำให้มีอากาศเย็นตลอดปี โดยมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 18 – 25 องศา ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,750 – 3,150 มิลลิเมตรต่อปี

จังหวัดเลิมด่งมีพื้นที่ทั้งหมด 9,783 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 12 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองดาลัท เป็นศูนย์ราชการส่วนท้องถิ่น , เมืองบ๋าวล็อบ (Bao Loc City) และอีก 10 อำเภอ

ปี 2562 เลิมด่งได้รับการจัดอันดับ 22 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นของเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดเลิมด่ง มีที่ดินทั้งหมด 978,300 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรร้อยละ 36 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 55 และพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบธุรกิจอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 3 ที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินภูเขาไฟที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกกาแฟ ชา โกโก้ ผัก ผลไม้ และดอกไม้เมืองหนาว

เลิมด่งมีพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ มีพันธุ์ไม้หลากหลายกว่า 400 ชนิด โดยส่วนใหญ่คือเป็นป่าสน และป่าไผ่ จังหวัดมีแม่น้ำ 3 สายไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำ Da Dang, La Nga และ Da Nhim มีปริมาณน้ำมากและไหลแรง จึงทำให้มีการสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าหลายแห่ง มีกำลังการผลิตมากกว่า 1,500 MW นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำ Tuyen Lam ที่ถูกสร้างเพื่อกักเก็บน้ำมาตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสปกครอง

นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุ 25 ชนิด เช่น บอกไซต์ ดินเบา ดินขาว เบนโทไนต์ และถ่านหิน ทอง แซฟไฟร์ ดีบุก ดินกระเบื้อง หินแกรนิต และอื่น ๆ จึงทำให้อลูมิเนียมเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกสำคัญของจังหวัด

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์

ปี 2562 จังหวัดเลิมด่ง มีประชากรทั้งหมด 1.29 ล้านคน โดยแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.77 ล้านคน เลิมด่งมีมหาวิทยาลัย 2 แห่ง วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยอีก 2 แห่ง และวิทยาลัยอาชีวะอีก 6 แห่ง มีค่าแรงพื้นฐานอยู่ที่ 3.07 – 3.92 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 170 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน) ขึ้นอยู่กับพื้นที่ (Decree No.90/2019/NĐ-CP) เลิมด่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูง โดยประชากรร้อยละ 20 เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กว่า 40 กลุ่ม โดยมีชาว K’Ho มากที่สุด

 

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการคมนาคมทางอากาศ จังหวัดเลิมด่งมีสนามบินนานาชาติเลียนเคือง (Lien Khuong International Airport: DLI) มีเที่ยวบินจากนครและจังหวัดสำคัญของเวียดนาม ได้แก่ กรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ นครไฮฟอง นครดานัง นครเกิ่นเทอ เกาะฟู้ก๊วก เป็นต้น และเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศ ได้แก่ ไทย เกาหลี และมาเลเซีย ตามข้อมูปี 2562 มีผู้เดินทางผ่านสนามบินทั้งสิ้น 2.34 ล้านคน

ด้านการคมนาคมทางบก จังหวัดเลิมด่ง ไม่มีท่าเรือเนื่องจากอยู่บริเวณที่ราบสูง จึงอาศัยการคมนาคมขนส่งทางบกเป็นตัวเชื่อมโยงไปสู่จังหวัดอื่นที่มีท่าเรือ เช่น เมืองญาจาง จังหวัดคั้นฮว่า, นครโฮจิมินห์, จังหวัดบะเสี่ยะ – หวุงเต่า (Baria – Vung Tau Province) หรือจังหวัดด่งนาย ซึ่งมีถนนหลวง ได้แก่ QL20, QL27, QL28, QL28B และทางด่วน CT14 ทำให้การเดินทางภายในและระหว่างจังหวัดค่อนข้างสะดวก

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดเลิมด่ง

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดเลิมด่งมีนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Loc Son พื้นที่ 185 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม Phu Hoi พื้นที่ 174 เฮกตาร์
 3. นิคมอุตสาหกรรมการเกษตร Tan Phu พื้นที่ 415.49 เฮกตาร์

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 86,504 พันล้านด่อง (3.76 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 8.5 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 44 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 18 และภาคบริการร้อยละ 38

ด้านการเกษตร ประมงและป่าไม้ ปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 5.3  ปี 2562 จังหวัดเลิมด่งมีพื้นที่เพาะปลูก 384,033.4 เฮกตาร์ แบ่งเป็นพืชไร่ 128,366 เฮกตาร์ และพืชยืนต้น 255,667 เฮกตาร์ ทั้งนี้เลิมด่งเป็นจังหวัดแรก ๆ ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว และแปรรูป ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตร้อยละ 25 – 30 ขณะเดียวกันก็เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญที่สุดของจังหวัด และช่วยเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ด้านผลผลิตจากไม้ยืนต้น เลิมด่งเป็นจังหวัดเดียวในเวียดนามใต้ที่สามารถปลูกกาแฟอราบิก้าได้ ปี 2562 มีพื้นที่ปลูก 175,662 เฮกตาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.51 ได้ผลผลิต 499,553 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เช่น Bourbon, Makka, Pacamara, Typica, Catimore เป็นต้น ทั้งนี้ผลผลิตกาแฟส่วนใหญ่เป็นการปลูกตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Farming) และเริ่มผลิตกาแฟเป็นกาแฟชนิดพิเศษ (Specialty Coffee) มากขึ้นซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าและชื่อเสียงได้เป็นอย่างดี  ด้านการปลูกชา มีพื้นที่ทั้งหมด 11,113 เฮกตาร์ โดยมีชาอู่หลงคุณภาพสูง 1,863 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตชารวมทั้งหมด 134,584 ตัน นอกจากนี้ยังมีการปลูกโกโก้ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ พริกไทย หม่อน (Mulberry) แมคาเดเมีย ทุเรียน เสาวรส ขนุน อโวคาโด ด้วย

ด้านการปลูกพืชไร่ ปี 2562 มีการปลูกข้าว 28,164 เฮกตาร์, ปลูกข้าวโพด 8,955 เฮกตาร์ และปลูกพืชหัวชนิดต่างๆ 4,885 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าว 149,579 ตัน ข้าวโพด 48,848 ตัน และพืชหัว 38,797 ตัน พื้นที่ปลูกและผลผลิตโดยรวมมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากหันไปปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงกว่า ได้แก่ ผัก ไม้ยืนต้น และผลไม้ชนิดต่างๆ แทน

ด้านการปลูกผักมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 64,559 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 2.18 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 และปลูกดอกไม้ พื้นที่ 8,634 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 2.8 ล้านดอก/ช่อ โดยจะเร่งปลูกและเก็บเกี่ยวมากในช่วงก่อนเทศกาลเต๊ด และเทศกาลดอกไม้ประจำปีของเมืองดาลัท ดอกไม้ที่มีการปลูกมาก ได้แก่ กล้วยไม้ กุหลาบ ไฮเดรนเยีย ลิลลี่ คาร์เนชั่น ทิวลิป เบญจมาศ ลิเซียนเทียส เป็นต้น

ด้านการแปรรูปไม้ ได้ผลผลิต 60,680 ลูกบาศก์เมตร และถ่านไม้ 76,282 Ster มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการตัดและแปรรูปไม้ เป็นธุรกิจควบคุมที่ดำเนินการโดยรัฐจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก

เลิมด่งบนที่ราบสูง มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีจึงมีการเลี้ยงปลาน้ำเย็น เช่น ปลาสเตอร์เจียน บนพื้นที่ 380 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตประมาณ 1,300 ตัน รวมผลผลิตจากการประมงและเพาะเลี้ยงปี 2562 เท่ากับ 10,508 ตัน

ในด้านการปศุสัตว์ เลิมด่งมีชื่อเสียงในการเลี้ยงวัวนมคุณภาพสูง โดยมีการเลี้ยงโคนมจำนวน 21,713 ตัว ได้น้ำนมวัวดิบ 86,270 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ส่วนโคเนื้อมีจำนวน 83,969 ตัวนอกจากนั้นยังมีการเลี้ยงสุกร 0.46 ล้านตัว สัตว์ปีก 8.77 ล้านตัว ผึ้ง 81,158 รัง ได้น้ำผึ้ง 1,792 ตันต่อปี

ด้านอุตสาหกรรมและก่อสร้าง ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 12 โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ เหมืองแร่บอกไซต์ กรวด ดินกระเบื้อง หินก่อสร้าง เครื่องดื่ม สารเคมี สารสกัดจากสมุนไพร ผลไม้แช่แข็ง ไวน์ ชา กาแฟ  ใยไหม เป็นต้น โดยรวมปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเหมืองแร่และแปรรูปและผลิตสินค้าเติบโตมากที่สุด

ด้านบริการและการค้า ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ในด้านการท่องเที่ยว ปี 2562 มีผู้เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดเลิมด่ง 7.8 ล้านคน ในจำนวนดังกล่าวเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 0.58 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 13,800 พันล้านด่อง (600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 โดยแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดเป็นการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ เที่ยวเชิงเกษตร เช่น สวนดอกไม้, สวนกาแฟ, น้ำตก, อุทยานแห่งชาติ B’Doup, อุทยานแห่งชาติ Cat Tien, อ่างเก็บน้ำ Tuyen Lam, พระราชวัง Bao Dai เป็นต้น เมืองดาลัท เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่พัฒนามากที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม มีโรงแรมและรีสอร์ท 4 – 5 ดาวหลายแห่ง รวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน

2.2 การค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดเลิมด่ง มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 158 และ 425 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 รวมทั้งหมด 103 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 520.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีโครงการลงทุนใหม่ 3 โครงการ มูลค่า 9.06 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

จากข้อมูลถึงปี 2562 ธุรกิจไทยมีการลงทุนในจังหวัดเลิงด่ง 2 โครงการ มูลค่า 11.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้แก่

ลำดับ ชื่อธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
1 ศูนย์การค้า Big C ค้าปลีกและบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์การค้า
2 บริษัท Vietnam Thanh Cong จำกัด ห้องแสดงกล้วยไม้, ดอกไม้ และผัก

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมขนส่ง
 • อุตสาหกรรมการเกษตรเทคโนโลยีขั้นสูง
 • อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • อุตสาหกรรมแปรรูปวัสดุก่อสร้าง
 • อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนจากลม
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

แหล่งข้อมูลอื่นที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดเลิมด่ง: https://lamdong.gov.vn/
 2. รายชื่อโครงการรอการลงทุน http://www.dalat-info.vn/en/project-list/list-of-projects-calling-for-investment-in-lam-dong-province-in-2020-41110.phtml
 3. เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนจังหวัดเลิมด่ง: http://www.dalat-info.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดเลิมด่ง), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-trung/thong-tin-dia-phuong

สภาประชาชนจังหวัดเลิมด่ง (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดเลิมด่ง ประจำปี 2562

สภาประชาชนจังหวัดเลิมด่ง (2563), ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเลิมด่ง, สืบค้นจาก https://gialai.gov.vn/

กรมศุลกากรเวียดนาม (2563), รายงานการนำเข้าส่งออกจำแนกตามจังหวัด ปี 2019

Tổng cục Du lịch Việt Nam (2563), Lâm Đồng: Tổng giá trị doanh thu dịch vụ tại Đà Lạt đạt hơn 61 nghìn tỷ đồng, retrieved from http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/33528

Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh (2561), Người sở hữu giống cà phê số một châu Á, retrieved from https://plo.vn/van-hoa/ho-so-phong-su/nguoi-so-huu-giong-ca-phe-so-mot-chau-a-731049.html

Báo Điện tử Pháp luật & Xã hội (2562), Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam: Sản lượng cà phê niên vụ 2019 – 2020 có thể giảm 15%, retrieved from https://kinhtetieudung.phapluatxahoi.vn/chu-tich-hiep-hoi-ca-phe-cacao-viet-nam-san-luong-ca-phe-nien-vu-2019-2020-co-the-giam-15-20191015174826485.htm

Báo Nông nghiệp Việt Nam (2562), Nuôi cá nước lạnh mang lại sự giàu có, retrieved from https://nongnghiep.vn/nuoi-ca-nuoc-lanh-mang-lai-su-giau-co-d253804.html

Dalat Hasfarm (2563), Hoa cắt cánh, retrieved from https://www.dalathasfarm.com/san-pham/hoa-cat-canh

TIPC Lâm Đồng (2562), Ấn tượng những làng hoa ở Đà Lạt, retrieved from http://www.dalat-info.vn/vn/du-lich/an-tuong-nhung-lang-hoa-o-da-lat-40732.phtml

VN Express (2561), Da Lat beckons: Now is best time to visit Vietnam’s ‘Little Paris’, retrieved from https://e.vnexpress.net/projects/da-lat-beckons-now-is-best-time-to-visit-vietnam-s-little-paris-3826669/index.html

Nông Thôn Việt (2561), Trên vùng cà phê Abrabica Đà Lạt, retrieved from  http://nongthonviet.com.vn/nong-san-viet/201803/tren-vung-ca-phe-abrabica-da-lat-721455/

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

61699

เข้าชมทั้งหมด