ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

กอนตูม

kon tum

กอนตูม

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • จังหวัดกอนตูม ได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรกับจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี 2559
 • เป็นจังหวัดเดียวในประเทศเวียดนามที่มีชายแดนติดกับประเทศลาว และกัมพูชา โดยมีสามเหลี่ยมอินโดจีนเป็นจุดเชื่อมระหว่างสามประเทศ และมีด่านชายแดนระหว่างเวียดนามและลาว คือ ด่านชายแดนนานาชาติเบ่ออี (Bo Y International border gate)
 • อุตสาหกรรมหลักของจังหวัด ได้แก่ การทำเหมืองแร่ การปลูกอ้อย ยางพารา กาแฟ และการปลูกสมุนไพรในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติ
 • จังหวัดมีสินค้าเกษตร 2 รายการที่ได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ โสม Ngoc Linh และกาแฟคั่วบด Dak Ha
 • กิ่งอำเภอมังแดน (Mang Den Sub-district) มีอากาศเย็นตลอดปี เริ่มมีการทำการปลูกผัก ผลไม้ ดอกไม้เมืองหนาวเหมือนเมืองดาลัท จังหวัดเลิมด่ง (Da Lat City, Lam Dong Province) จึงได้รับการขนานนามว่า “เมืองดาลัท 2” 

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด

1.1 ข้อมูลที่ตั้งและเขตการปกครอง

กอนตูม เป็น 1 ใน 5 จังหวัดบริเวณที่ราบสูงภาคตะวันตกของเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมอินโดจีน ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างเวียดนาม กัมพูชา และลาว ทั้งนี้กอนตูนได้ร่วมลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรกับจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี 2559

จังหวัดกอนตูมตั้งอยู่ห่างจากนครดานัง 310 กิโลเมตร ห่างจากเมืองกวีเญิน จังหวัดบิ่ญดิ่ญ (Quy Nhon City, Binh Dinh Province) 220 กิโลเมตร และห่างจากนครโฮจิมินห์ 610 กิโลเมตร

กอนตูมมีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดจังหวัดกว๋างนาม (Quang Nam Province) ทิศตะวันออกติดจังหวัดกว๋างหงาย (Quang Ngai Province) ทิศใต้ติดจังหวัดซาลาย (Gia Lai Province) ส่วนทิศตะวันตกติดประเทศกัมพูชาและประเทศลาว

 

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดกอนตูม

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ภูมิประเทศจังหวัดกอนตูมมีพื้นที่เป็นที่ราบสูง สูงจากระดับน้ำทะเล 1,100 – 1,300 เมตรทำให้มีอากาศเย็นตลอดปี โดยมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 22 – 23 องศา ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 2,260 มิลลิเมตรต่อปี

จังหวัดกอนตูมมีพื้นที่ทั้งหมด 9,674 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 10 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองกอนตูม เป็นศูนย์ราชการส่วนท้องถิ่น และอีก 9 อำเภอ

ปี 2562 กอนตูมได้รับการจัดอันดับ 56 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นของเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดกอนตูม มีที่ดินทั้งหมด 967,400 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรร้อยละ 28 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 63 และพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบธุรกิจอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 4 ที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินภูเขาไฟที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกกาแฟ ชา โกโก้

กอนตูมมีพื้นที่ป่าไม้ดงดิบเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นที่ หรือประมาณ 621,450 เฮกตาร์ มีอุทยานแห่งชาติและมรดกอาเซียน Chu Mon Ray, บ้านชาวเขา Kon K’lor, อุทยานมรดกอาเซียน Ngoc Linh และเขตป่าพิเศษ Dak Uy จากการสำรวจคาดว่ากอนตูมมีปริมาณไม้สำรองทั้งหมด 54 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีต้นไผ่อีก 2 พันล้านต้น มีสมุนไพรป่า โสม และไม้หายากอีกหลายชนิด จังหวัดกอนตูมเป็นต้นน้ำของแม่น้ำสายสำคัญหลายสายที่ไหลผ่านจังหวัดกว๋างนาม จังหวัดกว๋างหงาย และนครดานัง โดยแม่น้ำสายหลักผ่านพื้นที่จังหวัด ได้แก่ แม่น้ำ San Se

ทรัพยากรแร่ธาตุของจังหวัดกอนตูมหลากหลาย มีทั้งหมด 17 ชนิด แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง ป้องกันเสียงรบกวน แร่ธาตุทนไฟ แร่โลหะ อัญมณี และถ่านหิน

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์

ปี 2562 จังหวัดกอนตูม มีประชากรทั้งหมด 0.54 ล้านคน โดยแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.32 ล้านคน กอนตูมมีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 1 แห่ง และวิทยาลัยอาชีวะอีก 2 แห่ง มีค่าแรงพื้นฐานอยู่ที่ 3.07 – 3.43 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 150 เหรียญสหรัฐฯ) ขึ้นอยู่กับพื้นที่ (Decree No.90/2019/NĐ-CP) กอนตูมเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูง โดยประชากรร้อยละ 53 เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กว่า 28 กลุ่ม โดยมีชาว Gia Lai, Ba Na, Gie – Trieng มากที่สุด

 

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการคมนาคมขนส่งทางบกและการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค จังหวัดกอนตูมไม่มีสนามบิน และไม่มีท่าเรือ จึงพึ่งพาการคมนาคมทางบกเป็นหลัก มีถนนหลวง ได้แก่ QL14, QL24, QL40 และถนนสายเอเชีย AH 17 พาดผ่านเชื่อมการเดินทางระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ แม้ว่าจะมีชายแดนติดกับทั้งลาวและกัมพูชา แต่มีด่านนานาชาติระหว่างเวียดนามและประเทศลาวเท่านั้น ได้แก่ ด่านชายแดนนานาชาติเบ่ออี (Bo Y International Border Gate) ซึ่งเชื่อมกับด่านชายแดนพูเกือ จังหวัดอัตตะปือ (Phu Kuea Border gate, Attapue province) โดยเดินทางผ่านทางหลวง QL40 ของเวียดนาม เข้าสู่ถนนหมายเลข 11 ของประเทศลาว

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดกอนตูม

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดกอนตูมมีนิคมอุตสาหกรรม 1 แห่ง และเขตเศรษฐกิจชายแดน 1 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Hoa Binh พื้นที่ 130 เฮกตาร์
 2. เขตเศรษฐกิจชายแดน Bo Y พื้นที่ 70,438 เฮกตาร์

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 22,243 พันล้านด่อง (0.96 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 12 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 26 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 27 และภาคบริการร้อยละ 40

ด้านการเกษตร ประมงและป่าไม้ ปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 8  ปี 2562 จังหวัดกอนตูมมีพื้นที่เพาะปลูก 226,200 เฮกตาร์ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟ 21,470 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 44,600 ตัน มีกาแฟโรบัสต้าคั่วบดที่มีชื่อเสียง คือ กาแฟ Dak Ha ซึ่งได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปี 2563 นอกจากนี้มีการปลูกยางพารา 74,167 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 61,200 ตัน ส่วนผลไม้ของจังหวัดมีจำนวนไม่มาก มีพื้นที่ปลูกประมาณ 2,780 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่ปลูกกล้วย ส้ม อโวคาโด และทุเรียน

ด้านการปลูกพืชไร่ ปี 2562 มีการปลูกข้าว 23,724 เฮกตาร์, ปลูกข้าวโพด 5,260 เฮกตาร์, มันสำปะหลัง 38,502 เฮกตาร์ และปลูกอ้อย 1,120 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าว 92,230 ตัน ข้าวโพด 20,701 ตัน มันสำปะหลัง 582,500 ตัน และอ้อย 63,542 ตัน

นอกจากนี้จังหวัดยังได้มีโครงการปลูกพืชและเห็ดเพื่อทำเป็นยาสมุนไพรในพื้นที่ป่า (Decree No. đ/2018/NQ-HDND, Kon Tum) ปัจจุบันให้เช่าพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติประมาณ 1,265 เฮกตาร์เพื่อปลูกพืชสมุนไพร พื้นที่กว่า 600 เฮกตาร์ใช้ในการปลูกโสม Ngoc Linh  (โสมเวียดนาม) ซึ่งได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ร่วมกับจังหวัดกว๋างนาม ส่วนพื้นที่ที่เหลือปลูกสมุนไพรชนิดอื่น เช่น ขมิ้น, ตังเซียม (Dang Shen), เร่วหอม (Amomum), ลูกเดือย, เล็บครุฑไซ่ง่อน, ตังกุย (Dong quai) เป็นต้น ปัจจุบันมีธุรกิจสนใจลงทุนเพิ่มเติม คิดเป็นพื้นที่ 7,660 เฮกตาร์

ส่วนการปลูกผักยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น เริ่มมีธุรกิจขนาดใหญ่เข้ามาลงทุนพัฒนาเรือนกระจกปลูกผักเมืองหนาวแบบออกานิค และทำฟาร์มปศุสัตว์ที่อำเภอมังแดน (Mang Den District) มีภูมิอากาศเหมือนเมืองดาลัท จังหวัดเลิมด่ง คาดการณ์ว่าการปลูกผักและดอกไม้เมืองหนาวของจังหวัดจะพัฒนาอีกมาก

เนื่องจากอยู่บนที่ราบสูง จึงมีการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่มาก ปี 2562 ได้ผลผลิตทั้งสิ้น 5,325 ตัน ส่วนการปศุสัตว์ กอนตูมมีควาย 23,813 ตัว วัวเนื้อ 78,175 ตัว หมู 0.12 ล้านตัว และสัตว์ปีก 1.5 ล้านตัว

ด้านอุตสาหกรรมและก่อสร้าง ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 16 โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การทำเหมืองแร่ หินก่อสร้าง อิฐ น้ำตาล เอทานอล กาแฟ ยางพารา แป้งมันสำปะหลัง เฟอร์นิเจอร์ไม้ เป็นต้น ทั้งนี้ตามข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2563 จังหวัดกอนตูมกำลังรออนุมัติโครงการพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลม 9 โครงการ มีกำลังการผลิต 2,000 เมกะวัตต์

ด้านบริการและการค้า ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 โดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ในด้านการท่องเที่ยว ปี 2562 มีผู้เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดกอนตูม 0.46 ล้านคน ในจำนวนดังกล่าวเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 0.18 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 297.3 พันล้านด่อง (12.92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 โดยแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดเป็นการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิต เช่น กิ่งอำเภอมังแดน (Mang Den Sub-district) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น ดาลัท 2 เพราะมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี, อุทยานแห่งชาติและมรดกอาเซียน Chu Mon Ray, บ้านชาวเขา Kon K’lor, อุทยานมรดกอาเซียน Ngoc Linh เป็นต้น

2.2 การค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดกอนตูม มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 16 และ 404 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 รวมทั้งหมด 9 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 93.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีโครงการลงทุนใหม่ 1 โครงการ มูลค่า 0.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

จากข้อมูลถึงปี 2562 ธุรกิจไทยมีการลงทุนในจังหวัด 3 โครงการ มูลค่าลงทุน 14.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้แก่

 1. บริษัท Utility Water จำกัด ธุรกิจผลิตน้ำประปา
 2. บริษัท Tinh Bot San Kon Tum จำกัด ธุรกิจผลิตแป้งมันสำปะหลัง

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์จากโสม และสมุนไพร)
 • อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและนิคมอุตสาหกรรม

แหล่งข้อมูลอื่นที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดกอนตูม: https://kontum.gov.vn/
 2. รายชื่อโครงการรอการลงทุน https://kontum.gov.vn/pages/detail/32491/Cac-du-an-thu-hut-dau-tu-vao-tinh-Kon-Tum-giai-doan-2018-2020.html
 3. เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนจังหวัดกอนตูม:

https://kontum.gov.vn/dac-san/san-pham/2/San-pham.html

 1. เว็บไซต์การท่องเที่ยวกอนตูม: http://kontumtourism.com.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดกอนตูม), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-trung/thong-tin-dia-phuong

สภาประชาชนจังหวัดกอนตูม (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดกอนตูม ประจำปี 2562

สภาประชาชนจังหวัดกอนตูม (2563), ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดกอนตูม, สืบค้นจาก https://gialai.gov.vn/

กรมศุลกากรเวียดนาม (2563), รายงานการนำเข้าส่งออกจำแนกตามจังหวัด ปี 2019

Tổng cục Du lịch Việt Nam (2563), Lâm Đồng: Tổng giá trị doanh thu dịch vụ tại Đà Lạt đạt hơn 61 nghìn tỷ đồng, retrieved from http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/33528

Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum (2562), Các dân tộc tỉnh Kon Tum, retrieved from http://www.bandantoc.kontum.gov.vn/gioi-thieu/Cac-dan-toc-tinh-Kon-Tum-294

Nhà Đầu tư (2563), Kon Tum đề xuất bổ sung 9 dự án điện gió cho 3 nhà đầu tư, retrieved from https://nhadautu.vn/kon-tum-de-xuat-bo-sung-9-du-an-dien-gio-cho-3-nha-dau-tu-d37787.html

Sở NN&PTNT thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum (2563), Hội thảo Định hướng quy hoạch phát triển một số loại cây ăn quả tỉnh Kon Tum, retrieved from http://snnptnt.kontum.gov.vn/Th%C3%B4ng-tin-kh%C3%A1c/ItemID/1149/View/Details.aspx

Báo Nông nghiệp Việt Nam (2561), Thêm một ‘Đà Lạt’ ở Kon Tum, retrieved from https://nongnghiep.vn/them-mot-da-lat-o-kon-tum-d225388.html

Zing News (2561), Nhà giàu đổ xô lên Măng Đen trồng rau sạch, thuốc quý, retrieved from https://zingnews.vn/nha-giau-do-xo-len-mang-den-trong-rau-sach-thuoc-quy-post833380.html

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum (2562), Phát triển nguồn dược liệu quý ở tỉnh ta, retrieved from http://www.tuyengiaokontum.org.vn/Khoa-giao/phat-trien-nguon-duoc-lieu-quy-o-tinh-ta-1862.html

HĐND tỉnh Kon Tum (2561), Decree No. 09/2018/NQ-HĐND về Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

66453

เข้าชมทั้งหมด