ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

คั้ญฮว่า

khanh hoa

คั้ญฮว่า

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป

 • จังหวัดคั้ญฮว่าเป็นที่ตั้งของเมืองญาจาง ซึ่งเป็นเมืองที่มีการพัฒนามากที่สุดแห่งหนึ่งในบริเวณชายฝั่งภาคกลางตอนใต้ของเวียดนาม โดยเป็นทั้งเมืองท่า และเมืองท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง ได้แก่ การต่อเรือ การแปรรูปอาหารทะเล และการแปรรูปรังนก นอกจากนี้ จังหวัดคั้ญฮว่า ยังมีความสำคัญด้านความมั่นคงอีกด้วย
 • จังหวัดคั้ญฮว่ามีเป้าหมายระดับจากจังหวัดเป็นนครที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางภายในปี 2573 โดยตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางพัฒนาด้านเศรษฐกิจทางทะเล และเป็นศูนย์กลางด้านการบริการและการท่องเที่ยวระดับสากล
 • จังหวัดคั้ญฮว่ามีสินค้าที่ได้รับความคุ้มครองด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 1 รายการ ได้แก่ หอยหวานคั้ญฮว่า (Khanh Hoa Babylonia areolata)

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดคั้ญฮว่า

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

คั้ญฮว่าเป็น 1 ใน 8 จังหวัดและนครบริเวณชายฝั่งภาคกลางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 430 กิโลเมตร ห่างจากนครดานัง 540 กิโลเมตร และห่างจากเมืองกวีเญิน จังหวัดบิ่ญดิ่ญ (Quy Nhon City, Binh Dinh Province) 220 กิโลเมตร มีอาณาเขตทางทิศเหนือของจังหวัดคั้ญฮว่าติดจังหวัดฟู้เอียน (Phu Yen Province) ทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้  ทิศใต้ติดกับจังหวัดนิญถ่วน (Ninh Thuan Province) และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดเลิมด่ง (Lam Dong Province) และจังหวัดดั๊กลั๊ก (Dak Lak Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดคั้ญฮว่า

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดคั้ญฮว่าส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีพื้นที่ราบลุ่มมีเพียง 400 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมดเท่านั้น จังหวัดคั้ญฮว่ามีภูเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลเกิน 1,000 เมตรหลายแห่ง เช่น ภูเขา Hon Giu, Hon Ngang Hon Giup และมีเขา Hon Giao เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดด้วยความสูง 2,062 เมตร ดังนั้น การเดินทางในจังหวัดจึงต้องผ่านเส้นทางภูเขาคดเคี้ยวหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม จังหวัดคั้ญฮว่ามีชายหาดที่สวยงามยาวกว่า 385 กิโลเมตร มีเกาะน้อยใหญ่จำนวนมาก และมีพื้นที่น้ำลึกบริเวณอ่าว Cam Ranh ที่เหมาะกับการสร้างท่าเรือน้ำลึกที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ จังหวัดคั้ญฮว่ายังมีความสำคัญต่อความมั่นคงของเวียดนามจึงเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือ และมีพื้นที่บางส่วนที่สงวนไว้เฉพาะคนเวียดนามเท่านั้น ได้แก่ พื้นที่เกาะ Binh Ba

จังหวัดคั้ญฮว่ามีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27 – 30 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,500 มิลลิเมตร ฤดูฝนค่อนข้างสั้น โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปี และมีปริมาณแสงแดดมากถึงปีละ 2,600 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย

จังหวัดคั้ญฮว่ามีพื้นที่ทั้งหมด 5,218 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 10 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองที่สำคัญ คือ เมืองญาจาง (Nha Trang City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่น เมืองกามซัน (Cam Ranh City) และอีก 8 อำเภอ

ปี 2564 จังหวัดคั้ญฮว่าได้รับการจัดอันดับที่ 44 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดคั้ญฮว่ามีที่ดินทั้งหมด 521,800 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 19 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 53 และพื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ ร้อยละ 9 ทั้งนี้ มีแม่น้ำ 2 สายไหลผ่านจังหวัดคั้ญฮว่า ได้แก่ แม่น้ำ Cai และแม่น้ำ Dinh  ในด้านทรัพยากร พบว่ามีแร่ธาตุหลายชนิด ได้แก่ ถ่านหิน ดินกระเบื้อง หินแกรนิต ทรายแก้ว และอิลเมไนต์ เป็นต้น และมีการพบแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติปริมาณมากซึ่งสามารถขุดเจาะระดับอุตสาหกรรมได้

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2564 จังหวัดคั้ญฮว่ามีประชากรทั้งหมด 1.25 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 0.63 ล้านคน มีมหาวิทยาลัย 6 แห่ง วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 2 แห่ง และวิทยาลัยอาชีวะ 3 แห่ง ฝึกอบรมแรงงาน โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.25 – 3.92 ล้านด่งต่อเดือน (139 – 178 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) ขึ้นอยู่กับพื้นที่จ้างแรงงาน (Decree No.38/2022/NĐ-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการคมนาคมทางอากาศ จังหวัดคั้ญฮว่ามีสนามบินนานาชาติกามซัน (Cam Ranh International Airport:CXR) ซึ่งมีเที่ยวบินตรงจากจังหวัดและนครที่สำคัญทั้งหมดของเวียดนาม ได้แก่ เที่ยวบินจากกรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ นครดานัง นครเกิ่นเทอ นครไฮฟอง จังหวัดเหงะอาน และจังหวัดทัญฮว้า ส่วนเที่ยวบินระหว่างประเทศมีเที่ยวบินตรงจากรัสเซีย เกาหลี จีน มาเลเซีย และจากกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ด้านการคมนาคมทางน้ำ จังหวัดคั้ญฮว่ามีท่าเรือขนาดใหญ่หลายแห่ง โดยท่าเรือที่มีชื่อเสียง เช่น ท่าเรือนานาชาติกามซัน (Cam Ranh International Port) เป็นท่าเรือสำคัญในพื้นที่ภาคกลางของเวียดนาม สามารถรองรับเรือขนาดสูงสุด 70,000 ตัน ท่าเรือบาหง่อย (Ba Ngoi Port) สามารถรองรับเรือขนาดสูงสุดได้ถึง 50,000 ตัน และท่าเรือญาจาง (Nha Trang Port) สามารถรองรับเรือขนาดสูงสุด 40,000 ตัน เป็นต้น ทั้งนี้ จังหวัดคั้ญฮว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงจึงมีฐานทัพเรือที่สำคัญของเวียดนามตั้งอยู่

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดคั้ญฮว่า

ที่มา: Google Map (2565)

ด้านการคมนาคมขนส่งทางบก มีถนนทางหลวง ได้แก่ QL1A, QL26, QL26B และ Q27C รวมถึงระบบการขนส่งด้วยรถไฟเชื่อมโยงการเดินทางทั้งภายในและระหว่างจังหวัด

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดคั้ญฮว่ามีเขตเศรษฐกิจเวินฟอง (Van Phong Economic Zone) ซึ่งมีพื้นที่ 150,000 เฮกตาร์ ให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจทางทะเล โดยมีการส่งเสริมการลงทุนในด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์  ปัจจุบันจังหวัดคั้ญฮว่ามีนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Suoi Dau พื้นที่ 137 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม Ninh Thuy พื้นที่ 208 เฮกตาร์
 3. นิคมอุตสาหกรรม Nam Cam Ranh พื้นที่ 350 เฮกตาร์
 4. นิคมอุตสาหกรรม Van Thang พื้นที่ 200 เฮกตาร์ (อยู่ในเขตเศรษฐกิจเวินฟอง)

 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ในปี 2564 จังหวัดคั้ญฮว่ามีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) มูลค่า 78,522 พันล้านด่ง (3.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 5.58 แบ่งเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 13ภาคอุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 31 และภาคบริการร้อยละ 45 (ภาษีจากสินค้าร้อยละ 11)

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัดคั้ญฮว่า ในปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 จากปีก่อนหน้า จังหวัดคั้ญฮว่ามีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่ 71,458 เฮกตาร์ ทั้งนี้ปี 2564 จังหวัดเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้ประมาณ 283,000 ตัน และข้าวโพด 11,155 ตัน นอกจากนี้จังหวัดคั้ญฮว่ามีการปลูกผลไม้หลายชนิดบนพื้นที่รวมประมาณ 23,118 เฮกตาร์ โดยผลไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดคั้ญฮว่า คือ มะม่วง ได้ผลผลิต 40,651 ตัน กล้วย 26,667 ตัน มะพร้าว 5,983 ตัน เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 2,982 ตัน นอกจากนี้ ยังมีการปลูกพืชยืนต้นชนิดอื่น ได้แก่ ส้ม พุทราเขียว ลำไย เงาะ สับปะรด ส้มโอ กาแฟและพริกไทย ส่วนด้านการป่าไม้มีการแปรรูปไม้จากป่าปลูก 78,296 ลูกบาศก์เมตร ทั้งหมดเป็นการแปรรูปไม้จากป่าปลูกซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดคั้ญฮว่านับว่ามีขนาดเล็ก โดยในปี 2564 มีการเลี้ยงโคกระบือ 78,915 ตัว สุกร 0.23 ล้านตัว และสัตว์ปีก 3.05 ล้านตัว ส่วนการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 111,400 ตัน มาจากการประมงชายฝั่ง 95,994 ตัน และในจำนวนดังกล่าวเป็นกุ้งมังกร 1,397 ตัน และกุ้งประเภทอื่นอีก 4,104 ตัน ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้ผลผลิต 15,406 ตัน ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปลา กุ้ง และลูกพันธุ์กุ้ง นอกจากนี้ จังหวัดคั้ญฮว่ายังมีชื่อเสียงด้านการเก็บรังนกทั้งจากการเพาะเลี้ยงและจากธรรมชาติอีกด้วย

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ปี 2564 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 2.5 จากปีก่อนหน้า โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมหินก่อสร้าง อุตสาหกรรมการต่อเรือ อาหารทะเลแช่แข็ง น้ำปลา น้ำตาล เครื่องดื่ม น้ำแร่ กาแฟแปรรูป และเสื้อผ้า เป็นต้น

ด้านการบริการและการค้า เป็นภาคส่วนที่มีมูลค่ามากที่สุดของจังหวัดคั้ญฮว่า และมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ปี 2564 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 10.8 จากปีก่อนหน้า การท่องเที่ยวในปี 2564 มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 0.6 ล้านคน คิดเป็นรายได้จากการท่องเที่ยว 2,402 พันล้านด่ง (102.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งนี้ จังหวัดคั้ญฮว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนามเนื่องจากมีสถานที่ท่องที่ยวหลากหลาย ทั้งป่า ภูเขา ชายทะเล และเกาะ นอกจากนี้ยังมีความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มีโรงแรมระดับ 4 – 5 ดาว เปิดดำเนินการหลายแห่ง โดยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ เกาะ Robinson, โบราณสถานจามปา Ponagar, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, เกาะ Binh Hung, วัด Tu Van, ธารน้ำ Ba Ho, ทะเลแหวก Diep Son, และเกาะ Vinpearl เป็นต้น

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ในปี 2562 จังหวัดคั้ญฮว่ามีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 1,141 และ 1,432 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2564 ทั้งหมด 118 โครงการ คิดเป็น 4,394.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 1 โครงการเป็นมูลค่า 6.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ธุรกิจไทยมีการลงทุนในจังหวัดคั้ญฮว่า ได้แก่

 • บริษัท CP Vietnam ลงทุนธุรกิจฟาร์มสัตว์ปีก
 • บริษัท Sunsail Thailand ลงทุนในธุรกิจเรือสำเภาเพื่อการท่องเที่ยว
 • บริษัท Long Thao ลงทุนในธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล

2.3 อุตสาหกรรมที่ใด้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการเกษตรเทคโนโลยีขั้นสูง
 • อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและการประมง
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • โครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

แหล่งข้อมูลอื่นที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคั้ญฮว่า: https://khanhhoa.gov.vn/
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน: https://investvietnam.gov.vn/en/du-an.dad/list-of-investment-projects-in-khanh-hoa-province.html
 3. ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนและการค้าจังหวัดคั้ญฮว่า: http://citpkhanhhoa.com.vn/
 4. ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดคั้ญฮว่า: https://nhatrang-travel.com/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดคั้ญฮว่า), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-trung/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติคั้ญฮว่า (2565), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดคั้ญฮว่า ประจำปี 2564

Báo Thanh Niên (2565), Khánh Hòa: Khu kinh tế Vân Phong, đô thị mới Cam Lâm được quy hoạch như thế nào?, Retrieved from https://thanhnien.vn/khanh-hoa-khu-kinh-te-van-phong-do-thi-moi-cam-lam-duoc-quy-hoach-nhu-the-nao-post1465986.html

Kinh tế & Đô Thị (2565), Khánh Hòa bổ sung nhiều khu công nghiệp quy mô lớn vào quy hoạch, Retrieved from https://kinhtedothi.vn/khanh-hoa-bo-sung-nhieu-khu-cong-nghiep-quy-mo-lon-vao-quy-hoach.html

Pháp Luật (2565), Khu kinh tế Vân Phong sẽ được điều chỉnh quy hoạch như thế nào?, Retrieved from https://plo.vn/khu-kinh-te-van-phong-se-duoc-dieu-chinh-quy-hoach-nhu-the-nao-post689454.html

Vn Economy (2565), Khánh Hòa sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Retrieved from https://vneconomy.vn/khanh-hoa-se-tro-thanh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong.htm

 

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

270

กำลังเข้าชมขณะนี้

230874

เข้าชมทั้งหมด