ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

คั้ญฮว่า

khanh hoa

คั้ญฮว่า

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • เป็นที่ตั้งของเมืองญาจาง ซึ่งเป็นเมืองที่มีการพัฒนามากที่สุดแห่งหนึ่งในบริเวณชายฝั่งภาคกลางตอนใต้ของเวียดนาม โดยเป็นทั้งเมืองท่า และเมืองท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง ได้แก่ การต่อเรือ การแปรรูปอาหารทะเล และการแปรรูปรังนก นอกจากนี้ จังหวัดคั้ญฮว่า ยังมีความสำคัญด้านความมั่นคงอีกด้วย 
 • จังหวัดคั้ญฮว่ามีเขตเศรษฐกิจเวินฟอง (Van Phong Economic Zone) ซึ่งมีแผนจะพัฒนาเป็นหนึ่งในสามเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนาม

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดคั้ญฮว่า

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

คั้ญฮว่าเป็น 1 ใน 8 จังหวัดและนครบริเวณชายฝั่งภาคกลางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 430 กิโลเมตร ห่างจากนครดานัง 540 กิโลเมตร และห่างจากเมืองกวีเญิน จังหวัดบิ่ญดิ่ญ (Quy Nhon City, Binh Dinh Province) 220 กิโลเมตร มีอาณาเขตทางทิศเหนือของจังหวัดคั้ญฮว่าติดจังหวัดฟู้เอียน (Phu Yen Province) ทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้  ทิศใต้ติดกับจังหวัดนิญถ่วน (Ninh Thuan Province) และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดเลิมด่ง (Lam Dong Province) และจังหวัดดั๊กลั๊ก (Dak Lak Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดคั้ญฮว่า

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีพื้นที่ราบลุ่มมีเพียง 400 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมดเท่านั้น จังหวัดคั้ญฮว่ามีภูเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลเกิน 1,000 เมตรหลายแห่ง เช่น ภูเขา Hon Giu, Hon Ngang Hon Giup และมีเขา Hon Giao เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดด้วยความสูง 2,062 เมตร ดังนั้น การเดินทางในจังหวัดจึงต้องผ่านเส้นทางภูเขาคดเคี้ยวหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม จังหวัดคั้ญฮว่ามีชายหาดที่สวยงามยาวกว่า 385 กิโลเมตร มีเกาะน้อยใหญ่จำนวนมาก และมีพื้นที่น้ำลึกบริเวณอ่าว Cam Ranh ที่เหมาะกับการสร้างท่าเรือน้ำลึกที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ จังหวัดคั้ญฮว่ายังมีความสำคัญต่อความมั่นคงของเวียดนาม จึงทำให้เป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือ และมีพื้นที่บางส่วนที่สงวนไว้เฉพาะคนเวียดนามเท่านั้น ได้แก่ พื้นที่เกาะ Binh Ba

จังหวัดคั้ญฮว่ามีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27 – 30 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,500 มิลลิเมตร ฤดูฝนค่อนข้างสั้น โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปี และมีปริมาณแสงแดดมากถึงปีละ 2,600 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย

จังหวัดคั้ญฮว่ามีพื้นที่ทั้งหมด 5,138 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 10 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองที่สำคัญ คือ เมืองญาจาง (Nha Trang City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่น เมืองกามซัน (Cam Ranh City) และอีก 8 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดคั้ญฮว่าได้รับการจัดอันดับที่ 29 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดคั้ญฮว่ามีที่ดินทั้งหมด 513,800 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 20 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 44 และพื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ ร้อยละ 8 ทั้งนี้ มีแม่น้ำ 2 สายไหลผ่านจังหวัดคั้ญฮว่า ได้แก่ แม่น้ำ Cai และแม่น้ำ Dinh  ในด้านทรัพยากร พบว่ามีแร่ธาตุหลายชนิด ได้แก่ ถ่านหิน ดินกระเบื้อง หินแกรนิต ทรายแก้ว และอิลเมไนต์ เป็นต้น และมีการพบแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติปริมาณมากซึ่งสามารถขุดเจาะระดับอุตสาหกรรมได้

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2562 จังหวัดคั้ญฮว่ามีประชากรทั้งหมด 1.23 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 0.69 ล้านคน มีมหาวิทยาลัย 6 แห่ง วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 2 แห่ง และวิทยาลัยอาชีวะ 3 แห่ง ฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.07 – 3.92 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 172 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน) ขึ้นอยู่กับพื้นที่จ้างแรงงาน (Decree No.90/2019/ND-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการคมนาคมทางอากาศ จังหวัดคั้ญฮว่ามีสนามบินนานาชาติกามซัน (Cam Ranh International Airport:CXR) ซึ่งมีเที่ยวบินตรงจากจังหวัดและนครที่สำคัญทั้งหมดของเวียดนาม ได้แก่ เที่ยวบินจากกรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ นครดานัง นครเกิ่นเทอ นครไฮฟอง จังหวัดเหงะอาน และจังหวัดทัญฮว้า ส่วนเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศมีเที่ยวบินตรงจากรัสเซีย เกาหลี ฮ่องกง จีน มาเลเซีย และจากกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ด้านการคมนาคมทางน้ำ จังหวัดคั้ญฮว่ามีท่าเรือขนาดใหญ่หลายแห่ง โดยท่าเรือที่มีชื่อเสียง เช่น ท่าเรือนานาชาติกามซัน (Cam Ranh International Port) เป็นท่าเรือสำคัญของภาคกลางเวียดนาม สามารถรองรับเรือขนาดสูงสุด 70,000 ตัน ท่าเรือบาหง่อย (Ba Ngoi Port) สามารถรองรับเรือขนาดสูงสุดได้ถึง 50,000 ตัน และท่าเรือญาจาง (Nha Trang Port) สามารถรองรับเรือขนาดสูงสุด 40,000 ตัน เป็นต้น ทั้งนี้ จังหวัดคั้ญฮว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงจึงมีฐานทัพเรือที่สำคัญของเวียดนามตั้งอยู่

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดคั้ญฮว่า

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านการคมนาคมขนส่งทางบก มีถนนทางหลวง ได้แก่ QL1A, QL26, QL26B และ Q27C รวมถึงระบบการขนส่งด้วยรถไฟเชื่อมโยงการเดินทางทั้งภายในและระหว่างจังหวัด

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดคั้ญฮว่ามีแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจเวินฟอง (Van Phong Economic Zone) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ อย่างไรก็ตาม โครงการนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมด้านความมั่นคง ปัจจุบัน จังหวัดคั้ญฮว่ามีนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Suoi Dau พื้นที่ 137 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม Ninh Thuy พื้นที่ 208 เฮกตาร์
 3. นิคมอุตสาหกรรม Nam Cam Ranh พื้นที่ 350 เฮกตาร์
 4. นิคมอุตสาหกรรม Van Thang พื้นที่ 200 เฮกตาร์ (อยู่ในเขตเศรษฐกิจเวินฟอง)

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ในปี 2562 จังหวัดคั้ญฮว่ามีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) มูลค่า 86,184 พันล้านด่อง (3.74 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 7 แบ่งเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 10 ภาคอุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 28 และภาคบริการร้อยละ 51 (ภาษีจากสินค้าร้อยละ 10)

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัด ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 จากปีก่อนหน้า จังหวัดคั้ญฮว่ามีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่ 80,331 เฮกตาร์ และมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 23,581 เฮกตาร์ ทั้งนี้ปี 2562 จังหวัดเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการเพาะปลูก ได้แก่ ข้าวประมาณ 259,000 ตัน ข้าวโพด 13,000 ตัน มันสำปะหลัง 62,200 ตัน อ้อย 774,000 ตัน ผักและพืชประเภทถั่ว 57,130 ตัน

จังหวัดคั้ญฮว่ามีการปลูกผลไม้หลายชนิด โดยผลไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัด คือ มะม่วง ได้ผลผลิต 38,844 ตัน กล้วย 29,520 ตัน มะพร้าว 7,037 ตัน เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 3,473 ตัน สับปะรด 1,060 ตัน และกาแฟ 729 ตัน นอกจากนี้ ยังมีการปลูกพืชยืนต้นชนิดอื่น ได้แก่ ส้ม พุทราเขียว ลำไย เงาะ และพริกไทย ส่วนด้านการป่าไม้มีการแปรรูปไม้จากป่าปลูก 103,667 ลูกบาศก์เมตร ถ่านไม้ 25,000 Ster ทั้งหมดเป็นการแปรรูปไม้จากป่าปลูกซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดคั้ญฮว่านับว่ามีขนาดเล็ก โดยในปี 2562 มีการเลี้ยงโคกระบือ 84,800 ตัว สุกร 226,114 ตัว และสัตว์ปีก 3.1 ล้านตัว ส่วนการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 109,000 ตัน มาจากการประมงชายฝั่ง 97,500 ตัน และในจำนวนดังกล่าวเป็นปลาทูน่า 5,000 ตัน จังหวัดคั้ญฮว่าเป็น 1 ใน 3 จังหวัด ที่สามารถจับปลาทูน่าเพื่อการส่งออกได้ โดยอีก 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบิ่ญดิ่ญและจังหวัดฟู้เอียน ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้ผลผลิต 11,500 ตัน ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปลา กุ้ง และลูกพันธุ์กุ้ง นอกจากนี้ จังหวัดคั้ญฮว่ายังมีชื่อเสียงด้านการเก็บรังนก ทั้งจากการเพาะเลี้ยงและจากธรรมชาติ ได้ผลผลิตปีละ 5,350 กิโลกรัม (อันดับ 3 ของเวียดนาม)

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 จากปี 2561 โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมหินก่อสร้าง อุตสาหกรรมการต่อเรือ อาหารทะเลแช่แข็ง น้ำปลา น้ำตาล เครื่องดื่ม น้ำแร่ กาแฟแปรรูป และเสื้อผ้า เป็นต้น

ด้านการบริการและการค้า เป็นภาคส่วนที่มีมูลค่ามากที่สุดของจังหวัด โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ซึ่งมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ในส่วนของการท่องเที่ยวในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 7 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 3.5 ล้านคน คิดเป็นรายได้จากการท่องเที่ยว 27,100 พันล้านด่อง (1.17 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ จังหวัดคั้ญฮว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนามเนื่องจากมีสถานที่ท่องที่ยวหลากหลาย ทั้งป่า ภูเขา ชายทะเล และเกาะ นอกจากนี้ยังมีความเป็นเมืองท่องเที่ยวสูง มีโรงแรมระดับ 4 – 5 ดาว เปิดดำเนินการหลายแห่ง โดยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ เกาะ Robinson, โบราณสถานจามปา Ponagar, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, เกาะ Binh Hung, วัด Tu Van, ธารน้ำ Ba Ho, ทะเลแหวก Diep Son, และเกาะ Vinpearl เป็นต้น

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ในปี 2562 จังหวัดคั้ญฮว่ามีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 1,082 และ 1,278 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 ทั้งหมด 113 โครงการ คิดเป็น 4,298.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 8 โครงการเป็นมูลค่า 109.71 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

จากข้อมูลถึงปี 2562 ธุรกิจไทยมีการลงทุนในจังหวัดคั้ญฮว่า 2 โครงการ มูลค่ารวม 5.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้แก่

 • บริษัท Sunsail Thailand ลงทุนในธุรกิจเรือสำเภาเพื่อการท่องเที่ยว
 • บริษัท Long Thao ลงทุนในธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล

2.3 อุตสาหกรรมที่ใด้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการเกษตรเทคโนโลยีขั้นสูง
 • อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและการประมง
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • โครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

แหล่งข้อมูลอื่นที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคั้ญฮว่า: https://khanhhoa.gov.vn/
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน: https://skhdt.khanhhoa.gov.vn/Resources/Docs/TTXT/2018/QD%204033%20Phe%20duyet%20DMDA%202018-2020.pdf
 3. ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนและการค้าจังหวัดคั้ญฮว่า: http://citpkhanhhoa.com.vn/
 4. ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดคั้ญฮว่า: https://nhatrang-travel.com/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดคั้ญฮว่า), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-trung/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติคั้ญฮว่า (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดคั้ญฮว่า ประจำปี 2562

Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa (2562), Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch năm 2019, retrieved from https://sdl.khanhhoa.gov.vn/?ArticleId=e15db890-3096-44ed-b2e2-2f80df5c2c8b

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (2562), Tổng quan ngành cá ngừ, retrieved from http://vasep.com.vn/Tin-Tuc/1019_56185/Tong-quan-nganh-ca-ngu.htm

Báo Tuổi Trẻ (2563), Thủ tướng đồng ý tạm dừng lập quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong, retrieved from https://tuoitre.vn/thu-tuong-dong-y-tam-dung-lap-quy-hoach-dac-khu-bac-van-phong-20200624192539031.htm

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

1

กำลังเข้าชมขณะนี้

66514

เข้าชมทั้งหมด