ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

ฮึงเอียน

hung yen

ฮึงเอียน

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • จังหวัดฮึงเอียนถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของเวียดนามเหนือเนื่องจากอยู่ติดกับกรุงฮานอย มีอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ อาหาร และเสื้อผ้า
 • จังหวัดฮึงเอียน ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R5 นครไฮฟอง – กรุงฮานอย - นครคุนหมิง และอยู่ใกล้กับเส้นทาง R12 ซึ่งเริ่มต้นที่ภาคอีสานของประเทศไทย และสิ้นสุดที่นครหนานหนิง ประเทศจีน

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดฮึงเอียน 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดฮึงเอียน เป็น 1 ใน 10 จังหวัดและนครบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง (Red River Delta เป็นทางผ่านจากกรุงฮานอยไปยังนครไฮฟอง โดยมีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดจังหวัดบั๊กนิญ (Bac Ninh Province) ด้านทิศตะวันตกติดกับจังหวัดหายเซือง (Hai Duong Province) ด้านทิศใต้ติดจังหวัดท้ายบิ่ญ (Thai Binh Province) และจังหวัดห่านาม (Ha Nam Province) และด้านทิศตะวันตกติดกับกรุงฮานอย

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดฮึงเอียน 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดฮึงเอียนเป็นที่ราบลุ่มและมีภูเขาสูงปานกลางบางส่วนของพื้นที่ จังหวัดมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 23 – 24 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,500 – 1,600 มิลลิเมตร ฝนตกมากช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน

จังหวัดฮึงเอียนมีพื้นที่ทั้งหมด 930 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 10 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองฮึงเอียน (Hung Yen City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นและอีก 9 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดฮึงเอียนได้รับการจัดอันดับ 55 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดฮึงเอียนมีที่ดินทั้งหมด 93,000 เฮกตาร์ มีพื้นที่การเกษตรร้อยละ 58 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 30 ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นพื้นน้ำ โดยจังหวัดมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านตลอดพื้นที่มีแม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ ได้แก่ แม่น้ำแดง, แม่น้ำ Luoc และแม่น้ำ Cuu An  จากการสำรวจพบว่าจังหวัดฮึงเอียนมีหิน ทราย และดินเหนียวเพื่อการก่อสร้าง

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2562 จังหวัดฮึงเอียน มีประชากรทั้งหมด 1.25 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.73 ล้านคน จังหวัดฮึงเอียนมีมหาวิทยาลัย 17 แห่ง และมีวิทยาลัยอาชีวะอีก 12 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.43 – 3.92 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 170 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.90/2019/ND-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

การขนส่งทางอากาศ จังหวัดฮึงเอียนไม่มีสนามบินแต่สามารถเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย (Noi Bai International Airport: HAN) กรุงฮานอยซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงโดยรถยนต์

การขนส่งทางน้ำ ใช้การขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือนานาชาตินครไฮฟองซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดฮึงเอียนประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง

การขนส่งทางบก จังหวัดมีถนนหลวงหลายสายผ่าน ได้แก่ QL5B, QL38, QL38B, QL39A และทางหลวงสายเอเชีย AH14 ซึ่งเดินทางไปยังประเทศจีน จังหวัดฮึงเอียนตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R5 นครไฮฟอง – กรุงฮานอย – นครคุนหมิง ประเทศจีน และอยู่ใกล้กับเส้นทาง R12 ซึ่งเริ่มต้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยและสิ้นสุดที่นครหนานหนิง นอกจากนี้ยังสามารถใช้การขนส่งทางด้วยระบบรถไฟไปยังด่านชายแดนนานาชาติหล่าวกาย (Lao Cai International Border Gate) 182 กิโลเมตร และด่านชายแดนนานาชาติหืวหงิ (Huu Nghi International border gate) มีระยะห่าง 331 กิโลเมตร

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดฮึงเอียน 

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดมีนิคมอุตสาหกรรม 10 แห่ง โดยนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ กำลังดึงดูดการลงทุนในธุรกิจประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ประกอบเครื่องจักร ผลิตและแปรรูปวัสดุก่อสร้าง สิ่งทอและตัดเย็บ แปรรูปสินค้าการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค

 1. นิคมอุตสาหกรรม Pho Noi A พื้นที่ 596 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม Yen My พื้นที่ 280 เฮกตาร์
 3. นิคมอุตสาหกรรม Yen My II (Megastar) พื้นที่ 190 เฮกตาร์
 4. นิคมอุตสาหกรรม Minh Quang พื้นที่ 153.7 เฮกตาร์
 5. นิคมอุตสาหกรรม Tan Dan พื้นที่ 200 เฮกตาร์
 6. นิคมอุตสาหกรรม Thang Long II พื้นที่ 345.2 เฮกตาร์
 7. นิคมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งทอและตัดเย็บ Pho Noi พื้นที่ 121.82 เฮกตาร์
 8. นิคมอุตสาหกรรม Kim Dong พื้นที่ 100 เฮกตาร์
 9. นิคมอุตสาหกรรม Minh Duc พื้นที่ 198 เฮกตาร์
 10. นิคมอุตสาหกรรม Ly Thuong Kiet พื้นที่ 300 เฮกตาร์

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 96,633 พันล้านด่อง (4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 9.7 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 8อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 62 ภาคบริการร้อยละ 23 (ภาษีสินค้าร้อยละ 7)

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัด ปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 จากปีก่อนหน้า จังหวัดฮึงเอียนมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่ประมาณ 85,365 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตจากข้าว 403,450 ตัน ข้าวโพด 31,540 ตัน มันเทศ 6,625 ตัน ถั่วลิสง 2,605 ตัน และผักชนิดต่าง ๆ 279,670 ตัน โดยรวมมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการปลูกพืช และมีการเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนไปใช้ในการอุตสาหกรรม

จังหวัดมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นทั้งหมดประมาณ 14,050 เฮกตาร์ เกือบทั้งหมดเป็นการปลูกผลไม้ โดยปีที่ผ่านมาได้ผลผลิตกล้วย 65,250 ตัน ลำไย 31,500 ตัน ส้ม 32,150 ตัน ส้มโอ 22,800 ตัน ฝรั่ง 13,280 ตัน และลิ้นจี่ 7,600 ตัน ทั้งนี้ลำไยฮึงเอียน เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดและได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เมื่อปี 2560 ทั้งนี้จังหวัดฮึงเอียนไม่มีพื้นที่ป่าไม้ จึงไม่มีผลผลิตจากไม้แปรรูป

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดฮึงเอียนมีขนาดปานกลาง ปี 2562 จังหวัดฮึงเอียนมีโคกระบือรวมกัน 38,484 ตัว สุกร 400,000 ตัว และสัตว์ปีก 9.4 ล้านตัว ส่วนด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 45,958 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการประมง 680 ตัน ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ผลผลิต 45,279 ตัน ส่วนใหญ่จังหวัดพัฒนาการเพาะเลี้ยงลูกปลาน้ำจืด เช่น ปลาเฉา (Grass Carp) ปลาทิลาเพีย (Tilapia) ปลาไน (Common carp) เป็นต้น

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง เป็นส่วนที่มีมูลค่าสูงสุดของจังหวัด ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม อาหารสัตว์ เสื้อผ้า สินค้าพลาสติก วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์และรถจักยานยนต์ เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า มีมูลค่ามาจากการค้าปลีกเป็นหลัก โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 6.5 ส่วนด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 1  ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 20,500 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 220 พันล้านด่อง (9.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดฮึงเอียนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดฮึงเอียนมีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 3,845 และ 3,440 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 ทั้งหมด 468 โครงการคิดเป็น 4,878.13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 44 โครงการเป็นมูลค่า 468.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ธุรกิจไทยมีการลงทุนในจังหวัดฮึงเอียนทั้งหมด 7 โครงการ คิดเป็นมูลค่าลงทุน 194.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้แก่

ที่ ชื่อธุรกิจ สาขา/อุตสาหกรรม
1 บริษัท Kaga Electronics (Vietnam) จำกัด ธุรกิจประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า
2 บริษัท Greenfeed (Vietnam) จำกัด ธุรกิจอาหารสัตว์ ลูกพันธุ์ และอาหาร (Feed-Farm-Food)
3 บริษัท Keihin Vietnam จำกัด ธุรกิจอะไหล่รถจักรยานยนต์
4 บริษัท S.P.B Engineering Vietnam จำกัด ธุรกิจประกอบเครื่องจักรกล
5 บริษัท Asian Honda Motor และบริษัท Daisin จำกัด ธุรกิจผลิตอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
6 บริษัท Chai Komol Autoparts และบริษัท S.K.R.Inter. New Chip Xeng จำกัด ธุรกิจอะไหล่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และประกอบรถจักรยานยนต์
7 บริษัท Arrow Genetics Hung Yen จำกัด (เครือบริษัท Greenfeed จำกัด) ธุรกิจลูกสุกร

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูป มุ่งเน้นอุตสาหกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์  เครื่องใช้ไฟฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศ และแปรรูปสินค้าเกษตร
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์การค้า และอสังหาริมทรัพย์

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดฮึงเอียน: https://hungyen.gov.vn
 2. เว็บไซต์ส่งเสริมการค้าและการลงทุนจังหวัดฮึงเอียน: http://www.hungyenbusiness.gov.vn/
 3. เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฮึงเอียน: http://hungyentourism.com.vn/
 4. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดฮึงเอียน: http://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Thong-tin-ve-cac-khu-cong-nghiep–.aspx

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดฮึงเอียน), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดฮึงเอียน (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดฮึงเอียน ประจำปี 2562

Báo điện tử Chính phủ (2562), Những kết quả nổi bật của Du lịch Hưng Yên năm 2019, retrived from: http://sovhttdl.hungyen.gov.vn/portal/Pages/2019-12-30/Nhung-ket-qua-noi-bat-cua-Du-lich-Hung-Yen-nam-201rqk0xa.aspx

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

61699

เข้าชมทั้งหมด