ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

ฮึงเอียน

hung yen

ฮึงเอียน

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป

 • จังหวัดฮึงเอียนถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของเวียดนามเหนือเนื่องจากอยู่ติดกับกรุงฮานอย มีอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ อาหาร และเสื้อผ้า
 • จังหวัดฮึงเอียน ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R5 นครไฮฟอง – กรุงฮานอย - นครคุนหมิง และอยู่ใกล้กับเส้นทาง R12 ซึ่งเริ่มต้นที่ภาคอีสานของประเทศไทย และสิ้นสุดที่นครหนานหนิง ประเทศจีน
 • จังหวัดฮึงเอียนมีสินค้าเกษตรที่ได้รับความคุ้มครองด้านภูมิศาสตร์ 1 รายการ ได้แก่ ลำไยฮึงเอียน

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดฮึงเอียน 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดฮึงเอียน เป็น 1 ใน 10 จังหวัดและนครบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง (Red River Delta เป็นทางผ่านจากกรุงฮานอยไปยังนครไฮฟอง โดยมีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดจังหวัดบั๊กนิญ (Bac Ninh Province) ด้านทิศตะวันตกติดกับจังหวัดหายเซือง (Hai Duong Province) ด้านทิศใต้ติดจังหวัดท้ายบิ่ญ (Thai Binh Province) และจังหวัดห่านาม (Ha Nam Province) และด้านทิศตะวันตกติดกับกรุงฮานอย

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดฮึงเอียน 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดฮึงเอียนเป็นที่ราบลุ่มและมีภูเขาสูงปานกลางบางส่วนของพื้นที่ จังหวัดมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 23 – 24 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,500 – 1,600 มิลลิเมตร ฝนตกมากช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน

จังหวัดฮึงเอียนมีพื้นที่ทั้งหมด 930 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 10 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองฮึงเอียน (Hung Yen City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นและอีก 9 อำเภอ

ปี 2564 จังหวัดฮึงเอียนได้รับการจัดอันดับ 39 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดฮึงเอียนมีที่ดินทั้งหมด 93,000 เฮกตาร์ มีพื้นที่การเกษตรร้อยละ 58 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 30 ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นพื้นน้ำ โดยจังหวัดมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านตลอดพื้นที่มีแม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ ได้แก่ แม่น้ำแดง, แม่น้ำ Luoc และแม่น้ำ Cuu An  จากการสำรวจพบว่าจังหวัดฮึงเอียนมีหิน ทราย และดินเหนียวเพื่อการก่อสร้าง

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2564 จังหวัดฮึงเอียน มีประชากรทั้งหมด 1.28 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.73 ล้านคน จังหวัดฮึงเอียนมีมหาวิทยาลัย 17 แห่ง และมีวิทยาลัยอาชีวะอีก 12 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.64 – 4.16 ล้านด่งต่อเดือน (139 – 178 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.38/2022/NĐ-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

การขนส่งทางอากาศ จังหวัดฮึงเอียนไม่มีสนามบินแต่สามารถเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย (Noi Bai International Airport: HAN) กรุงฮานอยซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงโดยรถยนต์

การขนส่งทางน้ำ ใช้การขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือนานาชาตินครไฮฟองซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดฮึงเอียนประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง

การขนส่งทางบก จังหวัดฮึงเอียนมีถนนหลวงหลายสายผ่าน ได้แก่ QL5B, QL38, QL38B, QL39A และทางหลวงสายเอเชีย AH14 ซึ่งเดินทางไปยังประเทศจีน จังหวัดฮึงเอียนตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R5 นครไฮฟอง – กรุงฮานอย – นครคุนหมิง ประเทศจีน และอยู่ใกล้กับเส้นทาง R12 ซึ่งเริ่มต้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยและสิ้นสุดที่นครหนานหนิง นอกจากนี้ยังสามารถใช้การขนส่งทางด้วยระบบรถไฟไปยังด่านชายแดนนานาชาติหล่าวกาย (Lao Cai International Border Gate) 182 กิโลเมตร และด่านชายแดนนานาชาติหืวหงิ (Huu Nghi International border gate) มีระยะห่าง 331 กิโลเมตร

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดฮึงเอียน 

ที่มา: Google Map (2565)

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดฮึงเอียนมีนิคมอุตสาหกรรม 10 แห่ง โดยนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ กำลังดึงดูดการลงทุนในธุรกิจประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ประกอบเครื่องจักร ผลิตและแปรรูปวัสดุก่อสร้าง สิ่งทอและตัดเย็บ แปรรูปสินค้าการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค

 1. นิคมอุตสาหกรรม Pho Noi A พื้นที่ 596 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม Yen My พื้นที่ 280 เฮกตาร์
 3. นิคมอุตสาหกรรม Yen My II (Megastar) พื้นที่ 190 เฮกตาร์
 4. นิคมอุตสาหกรรม Minh Quang พื้นที่ 153.7 เฮกตาร์
 5. นิคมอุตสาหกรรม Tan Dan พื้นที่ 200 เฮกตาร์
 6. นิคมอุตสาหกรรม Thang Long II พื้นที่ 345.2 เฮกตาร์
 7. นิคมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งทอและตัดเย็บ Pho Noi พื้นที่ 121.82 เฮกตาร์
 8. นิคมอุตสาหกรรม Kim Dong พื้นที่ 100 เฮกตาร์
 9. นิคมอุตสาหกรรม Minh Duc พื้นที่ 198 เฮกตาร์
 10. นิคมอุตสาหกรรม Ly Thuong Kiet พื้นที่ 300 เฮกตาร์

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 112,308 พันล้านด่ง (4.79 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 6.5 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 9อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 64 ภาคบริการร้อยละ 21 (ภาษีสินค้าร้อยละ 6)

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมง ปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.55 จากปีก่อนหน้า จังหวัดฮึงเอียนมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่ประมาณ 59,400 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตจากข้าว 354,400 ตัน ข้าวโพด 20,500 ตัน นอกจากนี้ยังมีการเพาะปลูกไม้ผลบนพื้นที่ประมาณ 13,000 เฮกตาร์ มีผลผลิตหลัก ได้แก่ กล้วย ลำไย ส้ม ส้มโอ ฝรั่ง และลิ่นจี่ อย่างไรก็ตามผลผลิตโดยรวมมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากการเปลี่ยนพื้นที่ไปใช้เพื่อการอุตสาหกรรมทั้งนี้ จังหวัดฮึงเอียนไม่มีพื้นที่ป่าไม้ จึงไม่มีผลผลิตจากไม้แปรรูป

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดฮึงเอียนมีขนาดปานกลาง ปี 2564 จังหวัดฮึงเอียนมีโคกระบือรวมกัน 35,280 ตัว สุกร 0.44 ล้านตัว และสัตว์ปีก 9.7 ล้านตัว ส่วนด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 50,903 ตัน โดยมาจากการประมง 626 ตัน ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ผลผลิต 50,277 ตัน ส่วนใหญ่จังหวัดฮึงเอียนพัฒนาการเพาะเลี้ยงลูกปลาน้ำจืด เช่น ปลาเฉา (Grass Carp) ปลาทิลาเพีย (Tilapia) ปลาไน (Common carp) เป็นต้น

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง เป็นส่วนที่มีมูลค่าสูงสุดของจังหวัด ในปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม อาหารสัตว์ เสื้อผ้า สินค้าพลาสติก วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์และรถจักยานยนต์ เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า มีมูลค่ามาจากการค้าปลีกเป็นหลัก โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7 ส่วนด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 40,000 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 12 พันล้านด่ง (0.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดฮึงเอียนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 จังหวัดฮึงเอียนมีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 4,862 และ 5,256 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2564 ทั้งหมด 515 โครงการคิดเป็น 5,955.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 28 โครงการเป็นมูลค่า 393.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ธุรกิจไทยมีการลงทุนในจังหวัดฮึงเอียน ได้แก่

ที่

ชื่อธุรกิจ

สาขา/อุตสาหกรรม

1

บริษัท Kaga Electronics (Vietnam) จำกัด

ธุรกิจประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

2

บริษัท Greenfeed (Vietnam) จำกัด

ธุรกิจอาหารสัตว์ ลูกพันธุ์ และอาหาร (Feed-Farm-Food)

3

บริษัท Keihin Vietnam จำกัด

ธุรกิจอะไหล่รถจักรยานยนต์

4

บริษัท S.P.B Engineering Vietnam จำกัด

ธุรกิจประกอบเครื่องจักรกล

5

บริษัท Asian Honda Motor และบริษัท Daisin จำกัด

ธุรกิจผลิตอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

6

บริษัท Chai Komol Autoparts และบริษัท S.K.R.Inter. New Chip Xeng จำกัด

ธุรกิจอะไหล่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และประกอบรถจักรยานยนต์

7

บริษัท Arrow Genetics Hung Yen จำกัด (เครือบริษัท Greenfeed จำกัด)

ธุรกิจลูกสุกร

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูป มุ่งเน้นอุตสาหกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศ และแปรรูปสินค้าเกษตร
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์การค้า และอสังหาริมทรัพย์

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดฮึงเอียน: https://hungyen.gov.vn
 2. เว็บไซต์ส่งเสริมการค้าและการลงทุนจังหวัดฮึงเอียน: http://www.hungyenbusiness.gov.vn/
 3. เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฮึงเอียน: http://hungyentourism.com.vn/
 4. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดฮึงเอียน:http://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Thong-tin-ve-cac-khu-cong-nghiep–.aspx

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดฮึงเอียน), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดฮึงเอียน (2565), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดฮึงเอียน ประจำปี 2564

Cục sở hữu trí tuệ (2565), Danh sách các chỉ đẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam (Cập nhật đến tháng 6 năm 2022), retrieved from https://ipvietnam.gov.vn/chi-dan-dia-ly

Chính phủ Việt Nam (2565), Nghị định 38/2022/NĐ-CP về việc Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Cổng thông tin Điện tử Tỉnh Hưng Yên (2564), Tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Hưng Yên tháng 12 và cả năm 2021, retrieved from https://hungyen.gov.vn/portal/Pages/2021-12-29/Tinh-hinh-kinh-te–xa-hoi-tinh-Hung-Yen-thang-12-vpo93kd.aspx

Cổng thông tin Điện tử Tỉnh Hưng Yên (2565), Sản xuất nông nghiệp Hưng Yên vượt khó, tăng trưởng khá, retrieved from https://hungyen.gov.vn/portal/Pages/2022-1-2/San-xuat-nong-nghiep-Hung-Yen-vuot-kho-tang-truonghpfjzo.aspx

Bộ Công thương Việt Nam (2565), Xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ hiện đại, Retrieved from https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-cong-nghiep/xay-dung-hung-yen-thanh-tinh-cong-nghiep-nong-nghiep-dich-vu-hien-dai.html

Công Thương (2565), Thực trạng và giải pháp phát triển các sản phẩm du lịch của tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới, retrieved from https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/thuc-trang-va-giai-phap-phat-trien-cac-san-pham-du-lich-cua-tinh-hung-yen-trong-thoi-gian-toi-88641.htm

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

270

กำลังเข้าชมขณะนี้

230863

เข้าชมทั้งหมด