ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

ฮว่าบิ่ญ

hoa binh

ฮว่าบิ่ญ

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • อุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของจังหวัด ได้แก่ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า และซีเมนต์  
 • จังหวัดฮว่าบิ่ญ มีพื้นที่ติดกับกรุงฮานอย เป็นเสมือนจุดเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและนครบนที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ และจังหวัดต่าง ๆ บริเวณชายฝั่งตอนบนของประเทศเวียดนาม  
 • จังหวัดฮว่าบิ่ญ มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่มากที่สุดจังหวัดหนึ่งของเวียดนาม

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดฮว่าบิ่ญ 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดฮว่าบิ่ญ เป็น 1 ใน 6 จังหวัดบริเวณภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม ซึ่งมีอาณาเขตติดกับกรุงฮานอย โดยเป็นจังหวัดเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดต่าง ๆ บนที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงกับจังหวัดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

ทางด้านทิศเหนือติดมีอาณาเขตติดจังหวัดฟู้เถาะ (Phu Tho Province) ด้านทิศตะวันออกติดกับกรุงฮานอย และจังหวัดห่านาม (Ha Nam Province) ด้านทิศใต้ติดจังหวัดนิญบิ่ญ (Ninh Binh Province) และจังหวัดทัญฮว้า (Thanh Hoa Province) และด้านทิศตะวันตกติดกับจังหวัดเซินลา (Son La Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดฮว่าบิ่ญ 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดฮว่าบิ่ญเกือบครึ่งเป็นภูเขาสูงเฉลี่ย 600 – 700 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทางด้านตะวันออกเป็นพื้นพื้นที่ภูเขาเตี้ย และค่อย ๆ ลดระดับมาทางที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 23 – 24 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,800 – 2,000 มิลลิเมตร ฝนตกมากช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน

จังหวัดฮว่าบิ่ญมีพื้นที่ทั้งหมด 4,591 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 10 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองฮว่าบิ่ญ (Hoa Binh City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นและอีก 9 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดฮว่าบิ่ญ ได้รับการจัดอันดับ 48 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดฮว่าบิ่ญมีที่ดินทั้งหมด 459,100 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 19 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 65 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 10 พื้นที่ของจังหวัดมีแม่น้ำ Da ไหลผ่านพื้นที่และมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ซึ่งใช้ผลิตไฟฟ้า มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 1,920 เมกะวัตต์และเนื่องจากมีพื้นที่ภูเขาจึงทำให้จังหวัดฮว่าบิ่ญมีหินปูน หินก่อสร้าง ดินขาว เหล็ก ถ่านหิน และน้ำแร่ธรรมชาติ

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2562 จังหวัดฮว่าบิ่ญ มีประชากรทั้งหมด 0.85 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.56 ล้านคน จังหวัดฮว่าบิ่ญไม่มีมหาวิทยาลัย แต่มีวิทยาลัยอาชีวะ 5 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.07 – 3.43 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 150 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.90/2019/ND-CP) จังหวัดฮว่าบิ่ญเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 75 ของประชากรทั้งหมด

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

การขนส่งทางอากาศ จังหวัดฮว่าบิ่ญไม่มีสนามบินแต่สามารถเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย (Noi Bai International Airport: HAN) ของกรุงฮานอย ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงโดยรถยนต์

การขนส่งทางน้ำ จังหวัดฮว่าบิ่ญไม่มีท่าเรือขนาดใหญ่ มีเพียงท่าเรือแม่น้ำที่สามารถรองรับเรือขนาดเล็กบริเวณแม่น้ำ Da ทั้งนี้จังหวัดฮว่าบิ่ญตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือของนครไฮฟอง ประมาณ 200 กิโลเมตร

การขนส่งทางบก จังหวัดมีระบบถนน ได้แก่ QL12B, QL15, QL21 และมีทางหลวงสายเอเชีย AH13

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดฮว่าบิ่ญ 

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดมีนิคมอุตสาหกรรม 8 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Luong Son พื้นที่ 83 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม Bo Trai Song Da พื้นที่ 68 เฮกตาร์
 3. นิคมอุตสาหกรรม Mong Hoa พื้นที่ 236 เฮกตาร์
 4. นิคมอุตสาหกรรม Yen Quang พื้นที่ 200 เฮกตาร์
 5. นิคมอุตสาหกรรม Lac Thinh พื้นที่ 220 เฮกตาร์
 6. นิคมอุตสาหกรรม Nam Luong Son พื้นที่ 200 เฮกตาร์
 7. นิคมอุตสาหกรรม Nhuan Trach พื้นที่ 213 เฮกตาร์ (รอลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน)
 8. นิคมอุตสาหกรรม Thanh Ha พื้นที่ 282 เฮกตาร์ (รอลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน)

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 50,306 พันล้านด่อง (2.18 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 9 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 20อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 50  ภาคบริการร้อยละ 30

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัด ปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 จากปีก่อนหน้า จังหวัดฮว่าบิ่ญมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่ประมาณ 64,200 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตรวมจากข้าว 206,500 ตัน ข้าวโพด 145,400 ตัน มันเทศ 25,000 ตัน มันสำปะหลัง 119,600 ตัน และผัก 169,000 ตัน ส่วนไม้ยืนต้นมีพื้นที่ปลูกประมาณ 24,300 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่ปลูกส้มสายพันธุ์ต่าง ๆ ได้ผลผลิตประมาณ 60,000 ตัน และชาอีกประมาณ 4,000 ตัน ทั้งนี้จังหวัดฮว่าบิ่ญมีพื้นที่ป่าไม้ 120,200 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตไม้แปรรูปประมาณ 532,400 ลูกบาศก์เมตร

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดฮว่าบิ่ญมีขนาดปานกลาง ปี 2562 โคกระบือรวมกัน 195,970 ตัว สุกร 397,220 ตัว และสัตว์ปีก 7.5 ล้านตัว ส่วนด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 7,506 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการประมง 1,716 ตัน ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ผลผลิต 5,790 ตัน

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เขื่อนไฟฟ้า ซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง เสื้อผ้า เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า ปี 2562 มีมูลค่ามาจากการค้าปลีกเป็นหลัก มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 ส่วนด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 3.1 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 0.4 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 2,000 พันล้านด่อง (87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) การท่องเที่ยวของจังหวัดฮว่าบิ่ญเน้นที่การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีชีวิต

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดฮว่าบิ่ญมีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 503 และ 458 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 ทั้งหมด 50 โครงการคิดเป็น 710.70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 3 โครงการเป็นมูลค่า 17.66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการเกษตร
 • การท่องเที่ยววิถีชีวิตและวัฒนธรรม
 • อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นิคมอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดฮว่าบิ่ญ: https://hoabinh.gov.vn/
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน:

http://ipa.hoabinh.gov.vn/category/du-an-keu-goi-dau-tu

 1. เว็บไซต์ส่งเสริมการค้าและการลงทุนจังหวัดฮว่าบิ่ญ: http://ips.hoabinh.gov.vn/tin-t-c-s-ki-n/tin-c-a-ban-qu-n-ly
 2. เว็บไซต์ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวจังหวัดฮว่าบิ่ญ: http://ipa.hoabinh.gov.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดฮว่าบิ่ญ), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดฮว่าบิ่ญ (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดฮว่าบิ่ญ ประจำปี 2562

UBND Tỉnh Hòa Bình (2563), Nghị Quyết số 206/2019/NQ-HDND về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 tỉnh Hòa Bình

Báo điện tử Chính phủ (2563), Hà Nam phấn đấu là một trong những địa phương đi đầu tăng trưởng kinh tế cao, retrived from: http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Ha-Nam-phan-dau-la-mot-trong-nhung-dia-phuong-di-dau-tang-truong-kinh-te-cao/386259.vgp

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình (2563), Danh mục 10 dự án, lĩnh vực khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020 – 2024, retrieved from http://www.hoabinh.gov.vn/web/guest/doanh-nghiep-chi-tiet?p_p_id=vn_gov_hoabinh_portlet_cmsview_CmsViewPortlet_INSTANCE_V9rCPKNULE0u&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_vn_gov_hoabinh_portlet_cmsview_CmsViewPortlet_INSTANCE_V9rCPKNULE0u_articleId=251008

“Báo điện tử Chính phủ (2563), Phó Thủ tướng Thường trực nêu 7 trọng tâm để Hòa Bình đột phá phát triển, retrieved from http://baochinhphu.vn/Thoi-su/Pho-Thu-tuong-Thuong-truc-neu-7-trong-tam-de-Hoa-Binh-dot-pha-phat-trien/377441.vgp

Thông tấn xã Việt Nam (2562), Hòa Bình mở rộng diện tích cây ăn quả có múi và rau an toàn, retrieved from https://bnews.vn/hoa-binh-mo-rong-dien-tich-cay-an-qua-co-mui-va-rau-an-toan/127184.html

Thông tin điện tử Tỉnh ủy Hòa Bình (2562), Tập trung phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn tỉnh, retrieved from http://tinhuyhoabinh.vn/chuyenmuc/chitietchuyenmuc/tabid/236/title/18832/ctitle/231/TopMenuId/6/cMenu0/6/cMenu1/219/cMenu2/231/Default.aspx

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

1

กำลังเข้าชมขณะนี้

66480

เข้าชมทั้งหมด