ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

ฮว่าบิ่ญ

hoa binh

ฮว่าบิ่ญ

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป

 • อุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของจังหวัดฮว่าบิ่ญ ได้แก่ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า และซีเมนต์
 • จังหวัดฮว่าบิ่ญ มีพื้นที่ติดกับกรุงฮานอย เป็นเสมือนจุดเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและนครบนที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ และจังหวัดต่าง ๆ บริเวณชายฝั่งตอนบนของประเทศเวียดนาม
 • จังหวัดฮว่าบิ่ญ มีสินค้าเกษตรที่ได้รับความคุ้มครองด้านภูมิศาสตร์ 1 รายการ ได้แก่ ส้ม Cao Phong

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดฮว่าบิ่ญ 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดฮว่าบิ่ญ เป็น 1 ใน 6 จังหวัดบริเวณภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม ซึ่งมีอาณาเขตติดกับกรุงฮานอย โดยเป็นจังหวัดเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดต่าง ๆ บนที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงกับจังหวัดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

ทางด้านทิศเหนือติดมีอาณาเขตติดจังหวัดฟู้เถาะ (Phu Tho Province) ด้านทิศตะวันออกติดกับกรุงฮานอย และจังหวัดห่านาม (Ha Nam Province) ด้านทิศใต้ติดจังหวัดนิญบิ่ญ (Ninh Binh Province) และจังหวัดทัญฮว้า (Thanh Hoa Province) และด้านทิศตะวันตกติดกับจังหวัดเซินลา (Son La Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดฮว่าบิ่ญ 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดฮว่าบิ่ญเกือบครึ่งเป็นภูเขาสูงเฉลี่ย 600 – 700 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทางด้านตะวันออกเป็นพื้นพื้นที่ภูเขาเตี้ย และค่อย ๆ ลดระดับมาทางที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 23 – 24 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,800 – 2,000 มิลลิเมตร ฝนตกมากช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน

จังหวัดฮว่าบิ่ญมีพื้นที่ทั้งหมด 4,591 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 10 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองฮว่าบิ่ญ (Hoa Binh City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นและอีก 9 อำเภอ

ปี 2564 จังหวัดฮว่าบิ่ญ ได้รับการจัดอันดับ 62 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

 

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดฮว่าบิ่ญมีที่ดินทั้งหมด 459,100 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 20 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 65 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 10 พื้นที่ของจังหวัดมีแม่น้ำ Da ไหลผ่านพื้นที่และมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ซึ่งใช้ผลิตไฟฟ้ากำลังการผลิต 1,920 เมกะวัตต์และเนื่องจากมีพื้นที่ภูเขาจึงทำให้จังหวัดฮว่าบิ่ญมีหินปูน หินก่อสร้าง ดินขาว เหล็ก ถ่านหิน และน้ำแร่ธรรมชาติ

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2564 จังหวัดฮว่าบิ่ญ มีประชากรทั้งหมด 0.87 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.53 ล้านคน จังหวัดฮว่าบิ่ญไม่มีมหาวิทยาลัย แต่มีวิทยาลัยอาชีวะ 5 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.25 – 4.16 ล้านด่งต่อเดือน (139 – 178 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.38/2022/NĐ-CP) จังหวัดฮว่าบิ่ญเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 75 ของประชากรทั้งหมด

 

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

การขนส่งทางอากาศ จังหวัดฮว่าบิ่ญไม่มีสนามบินแต่สามารถเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย (Noi Bai International Airport: HAN) ของกรุงฮานอย ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงโดยรถยนต์

การขนส่งทางน้ำ จังหวัดฮว่าบิ่ญไม่มีท่าเรือขนาดใหญ่ มีเพียงท่าเรือแม่น้ำที่สามารถรองรับเรือขนาดเล็กบริเวณแม่น้ำ Da ทั้งนี้จังหวัดฮว่าบิ่ญตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือของนครไฮฟอง ประมาณ 200 กิโลเมตร

การขนส่งทางบก จังหวัดฮว่าบิ่ญมีระบบถนน ได้แก่ QL12B, QL15, QL21 และมีทางหลวงสายเอเชีย AH13

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดฮว่าบิ่ญ 

ที่มา: Google Map (2565)

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดมีนิคมอุตสาหกรรม 8 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Luong Son พื้นที่ 83 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม Bo Trai Song Da พื้นที่ 68 เฮกตาร์
 3. นิคมอุตสาหกรรม Mong Hoa พื้นที่ 236 เฮกตาร์
 4. นิคมอุตสาหกรรม Yen Quang พื้นที่ 200 เฮกตาร์
 5. นิคมอุตสาหกรรม Lac Thinh พื้นที่ 220 เฮกตาร์
 6. นิคมอุตสาหกรรม Nam Luong Son พื้นที่ 200 เฮกตาร์
 7. นิคมอุตสาหกรรม Nhuan Trach พื้นที่ 213 เฮกตาร์ (รอลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน)
 8. นิคมอุตสาหกรรม Thanh Ha พื้นที่ 282 เฮกตาร์ (รอลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน)

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดฮว่าบิ่ญ (GDP) คิดเป็นมูลค่า 53,099 พันล้านด่ง (2.27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.6 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 23 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 40  ภาคบริการร้อยละ 31

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมง ปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 จากปีก่อนหน้า จังหวัดฮว่าบิ่ญมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่ประมาณ 70,824 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตรวมจากข้าว 215,427 ตัน ข้าวโพด 146,674 ตัน มันเทศ 23,267 ตัน อ้อย 226,219 ตัน และผัก 203,901 ตัน ส่วนไม้ยืนต้นมีพื้นที่ปลูกประมาณ 21,000 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่ปลูกส้มสายพันธุ์ต่าง ๆ ได้ผลผลิตประมาณ 104,000 ตัน ส้มโอ 67,100 ตัน กล้วย 17,350 ตัน ลำไย 5,900 ตัน ลิ้นจี่ 1,720 ตัน และชาอีกประมาณ 6,850 ตัน ทั้งนี้จังหวัดฮว่าบิ่ญมีพื้นที่ป่าไม้ค่อนข้างมาก ได้ผลผลิตไม้แปรรูปประมาณ 559,560 ลูกบาศก์เมตร

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดฮว่าบิ่ญมีขนาดปานกลาง ปี 2562 โคกระบือรวมกัน 202,918 ตัว สุกร 0.41 ล้านตัว และสัตว์ปีก 8.3 ล้านตัว ส่วนด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 8,224 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการประมง 1,864 ตัน ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ผลผลิต 6,360 ตัน

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ในปี 2564 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 0.1 โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เขื่อนไฟฟ้า ซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง เสื้อผ้า แป้งมันสำปะหลัง ไม้แปรรูป เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า ปี 2564 มีมูลค่ามาจากการค้าปลีกเป็นหลัก มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 ส่วนด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 1.55ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1,300 พันล้านด่ง (55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) การท่องเที่ยวของจังหวัดฮว่าบิ่ญเน้นที่การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีชีวิต

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 จังหวัดฮว่าบิ่ญมีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 514 และ 418 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2564 ทั้งหมด 51 โครงการคิดเป็น 720.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการเกษตร
 • การท่องเที่ยววิถีชีวิตและวัฒนธรรม
 • อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นิคมอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดฮว่าบิ่ญ: https://hoabinh.gov.vn/
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน: http://ipa.hoabinh.gov.vn/category/du-an-keu-goi-dau-tu
 1. เว็บไซต์ส่งเสริมการค้าและการลงทุนจังหวัดฮว่าบิ่ญ: http://ips.hoabinh.gov.vn/tin-t-c-s-ki-n/tin-c-a-ban-qu-n-ly
 2. เว็บไซต์ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวจังหวัดฮว่าบิ่ญ: http://ipa.hoabinh.gov.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดฮว่าบิ่ญ), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดฮว่าบิ่ญ (2565), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดฮว่าบิ่ญ ประจำปี 2564

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Hòa Bình (2563), Danh mục 10 dự án, lĩnh vực khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020 – 2024, retrieved from http://www.hoabinh.gov.vn/web/guest/doanh-nghiep-chi-tiet?p_p_id=vn_gov_hoabinh_portlet_cmsview_CmsViewPortlet_INSTANCE_V9rCPKNULE0u&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_vn_gov_hoabinh_portlet_cmsview_CmsViewPortlet_INSTANCE_V9rCPKNULE0u_articleId=251008

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2564), Năm 2021, tỉnh Hòa Bình đón 1,55 triệu lượt khách du lịch, retrieved from https://bvhttdl.gov.vn/nam-2021-tinh-hoa-binh-don-155-trieu-luot-khach-du-lich-20211207110901067.htm

Báo Chính phủ Việt Nam (2565), Hòa Bình thực hiện hiệu quả 4 đột phá chiến lược, retrieved from https://baochinhphu.vn/hoa-binh-thuc-hien-hieu-qua-4-dot-pha-chien-luoc-102220831212812583.htm

 

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

270

กำลังเข้าชมขณะนี้

230876

เข้าชมทั้งหมด