ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

ไฮฟอง

hai phong

ไฮฟอง

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป

  • นครไฮฟอง ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งท่าเรือ” เนื่องจากมีการสร้างท่าเรือขนาดใหญ่ มีอุตสาหกรรมต่อเรือที่มีชื่อเสียง รวมถึงตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ถึง 3 สาย ทำให้อุตสาหกรรม การลงทุน และการค้าพัฒนาอย่างมาก
  • มีธุรกิจไทยลงทุนในนครไฮฟองมากถึง 11 โครงการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 142.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด

1.1 ข้อมูลที่ตั้งและเขตการปกครอง

นครไฮฟอง เป็น 1 ใน 10 จังหวัดบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง (Red River Delta) ที่ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสปกครองประเทศเวียดนามเพื่อเป็นเมืองท่า ทางการทหาร ปัจจุบันนครไฮฟองเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญบริเวณภาคเหนือของเวียดนาม

ไฮฟองถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจระหว่างอนุภาคที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและประเทศจีน นอกจากนี้นครไฮฟองยังมีที่ตั้งห่างจากนครฮานอยเพียง 121 กิโลเมตร, ห่างจากเขตเศรษฐพิเศษเวินโด่น จังหวัดกว๋างนิญ (Van Don Special Economic Zone, Quang Ninh Province) ประมาณ 100 กิโลเมตร นครไฮฟองมีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดจังหวัดกว๋างนิญ (Quang Ninh Province) ทิศตะวันออกติดอ่าวตังเกี๋ย ทิศใต้ติดจังหวัดห๋ายเยือง (Hai Duong Province) และทิศตะวันตกติดจังหวัด้ท้ายบิ่ญ (Thai Binh Province)

รูปที่ 1 แผนที่นครไฮฟอง

 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ภูมิประเทศ นครไฮฟอง มีพื้นที่เป็นที่ราบสูงปานกลาง และที่ราบชายฝั่งสลับภูเขาเตี้ย มีชายฝั่งทะเล 125 กิโลเมตร และมีเกาะก๊าทบ่า (Cat Ba Islands) เป็นเขตชีวมณฑลโลกที่ได้รับรองจากองค์การยูเนสโก้ นครไฮฟองมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 26 – 32 องศาเซลเซียส แต่ละปีมี 4 ฤดู ได้แก่ ใบไม้ผลิ ร้อน ใบไม้ร่วง และหนาว มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1600 – 1800 มิลลิเมตรต่อปี

นครไฮฟองมีพื้นที่ทั้งหมด 1,527 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 15 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเขตห่อมบ่าง (Hong Bang District) เป็นศูนย์ราชการส่วนท้องถิ่น และอีก 14 เขต/อำเภอ

ปี 2564 นครไฮฟองได้รับการจัดอันดับ 2 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพดีเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นของเวียดนาม

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมถึงปี 2573 วิสัยทัศน์ปี 2588 นครไฮฟองเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางบกและท่าเรือเพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดการโลจิสติกส์ที่พัฒนาที่สุดของเวียดนาม ทั้งนี้มีแผนสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมกับประเทศจีน ถนนทางด่วน รวมถึงพัฒนาระบบรถไฟฟ้าใต้ดินในนครไฮฟองร่วมกับการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ และในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นครไฮฟองเน้นการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและวิทยาการจัดการทางทะเลของประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ยังได้ขออนุมัตินโยบายพิเศษเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของนครไฮฟอง โดยคาดว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเติบโตร้อยละ 15 – 16.3 ต่อปี

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

นครไฮฟองมีพื้นที่ทั้งหมด 152,700 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรร้อยละ 32 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 12 และพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบธุรกิจอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 32 ส่วนพื้นที่ที่เหลือเป็นพื้นน้ำและพื้นที่รอการจัดสรร นครไฮฟองมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน เช่น แม่น้ำ Da Bac, Cam, Lach Tray, Van Uc, Thai Binh และแม่น้ำ Re

นครไฮฟองมีเกาะก๊าตบ่า (Cat Ba islands) เป็นพื้นที่ป่าที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเขตชีวมณฑลมีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าหลากหลาย มีทรัพยากรแร่ธาตุที่สำคัญ คือ หินปูน นอกจากนี้ยังมีเขตน้ำลึกเหมาะแก่การพัฒนาท่าเรือขนาดใหญ่

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์

ปี 2564 นครไฮฟอง มีประชากรทั้งหมด 2.07 ล้านคน โดยแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 1.03 ล้านคน นครไฮฟองมีมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยไฮฟอง (Hai Phong University), มหาวิทยาลัยพาณิชย์นาวี (Vietnam Maritime University), มหาวิทยาลัยเอกชนไฮฟอง (Hai Phong Private University) และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ไฮฟอง (Hai Phong University of Medicine and Pharmacy) และวิทยาลัยอาชีวะอีก 16 แห่ง มีค่าแรงพื้นฐานอยู่ที่ 4.16 – 4.68 ล้านด่งต่อเดือน (178 – 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตามกฎหมายแรงงานฉบับล่าสุด (Decree No.38/2022/NĐ-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการขนส่งทางอากาศ นครไฮฟองเป็นนครที่มีโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและอุตสาหกรรมครบถ้วน มีสนามบินนานาชาติก๊าตบี (Cat Bi International Airport :HPH) มีเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศจากไทย (Vietjet Air) เกาหลี และจีน และมีเที่ยวบินภายในประเทศจากนครและจังหวัดสำคัญในภาคกลางและภาคใต้ ได้แก่ นครโฮจิมินห์ นครเกิ่นเทอ นครดานัง เกาะฟู้ก๊วก (Phu Quoc Islands) จังหวัดเลิมด่ง จังหวัดดั๊กลั๊ก จังหวัดซาลาย จังหวัดคั้นฮว่า จังหวัดบิ่ญดิ๋ญ

ด้านการขนส่งทางน้ำ ท่าเรือขนส่งน้ำลึกของนครไฮฟองเป็นท่าเรือนานาชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีระบบจัดการโลจิสติกส์ที่ทันสมัย มีสะพานเทียบเรือหลายท่า แต่ละท่ารองรับน้ำหนักเรือตั้งแต่ 10,000 – 40,000 ตัน

สามารถศึกษาข้อมูลท่าเรือเพิ่มเติม: https://www.haiphongport.com.vn/en/home.h.html

ด้านการขนส่งทางบกและการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค นครไฮฟองมีระบบคมนาคมขนส่งทางบกค่อนข้างดี มีถนนหลวงตัดผ่าน 4 สาย ได้แก่ QL5B, QL10, QL37 และถนนสายเอเชีย AH14  นครไฮฟองสามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจได้ถึง 3 เส้นทาง ได้แก่

  • เส้นทาง R12: นครพนม – กว่างซี ประเทศจีน โดยออกจากประเทศไทยที่จังหวัดนครพนม (สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3) เข้าสู่แขวงคำม่วน ประเทศลาว ผ่านด่านชายแดน Na Prao และด่านจาลอ ประเทศเวียดนาม เข้าสู่เมืองด่งเห้ย จังหวัดกว๋างบิ่ญ ผ่านเมืองวิญ จังหวัดเหงะอาน กรุงฮานอย นครไฮฟอง และเข้าสู่ประเทศจีน
  • เส้นทาง R8: บึงกาฬ – กว่างซี ประเทศจีน โดยออกจากประเทศไทยที่จังหวัดบึงกาฬ (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5) เข้าสู่จังหวัดเมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ ประเทศลาว ผ่านด่านชายแดนลาว Nam Phao เข้าด่านชายแดนนานาชาติ Cau Treo ประเทศเวียดนาม ที่เมืองวิญ ผ่านกรุงฮานอย นครไฮฟอง และไปสิ้นสุดที่กว่างซี ประเทศจีน
  • เส้นทาง R5: เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน – นครไฮฟอง ประเทศเวียดนาม

ทั้งนี้ จากนครไฮฟอง สามารถเดินทางไปยังประเทศจีนได้ 3 เส้นทางหลัก คือ ผ่านด่านชายแดนนานาชาติม้องก๊าย จังหวัดกว๋างนิญ (Mong Cai International Border Gate, Quang Ninh Province), ด่านชายแดนนานาชาติด่งดัง (รถไฟ) หรือชายแดนนานาชาติหืวหงิ จังหวัดหล่างเซิน (Dong Dang/Huu Nghi international Border gate, Lang Son Province) และด่านชายแดนนานาชาตหล่าวกาย จังหวัดหล่าวกาย (Lao Cai International border gate, Lao Cai Province)

รูปที่ 2 ถนนหลวงในนครไฮฟอง

 

ที่มา: Google Map (2565)

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดนครไฮฟอง เขตเศรษฐกิจ 1 แห่ง และนิคมอุตสาหกรรมอีกหลายแห่ง เช่น

1. เขตเศรษฐกิจดิ่ญหวู – กั๊ตหาย (Dinh Vu – Cat Hai Economic zone)

2. นิคมอุตสาหกรรม Nam Dinh Vu พื้นที่ 1,329 เฮกตาร์

3. นิคมอุตสาหกรรม VSIP Hai Phong พื้นที่ 1,600 เฮกตาร์

4. นิคมอุตสาหกรรม Dinh Vu พื้นที่ 1,463 เฮกตาร์

5. นิคมอุตสาหกรรม Trang Cat พื้นที่ 900 เฮกตาร์

6. นิคมอุตสาหกรรม Trang Due พื้นที่ 600 เฮกตาร์

7. นิคมอุตสาหกรรม Nam Cau Kien พื้นที่ 263.32 เฮกตาร์

8. นิคมอุตสาหกรรม Nomura พื้นที่ 153 เฮกตาร์

9. นิคมอุตสาหกรรม An Duong พื้นที่ 196 เฮกตาร์

10. นิคมอุตสาหกรรม Do Son พื้นที่ 150 เฮกตาร์

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 315,709.7 พันล้านด่ง (13.49 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 12.38 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 4 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 53 และภาคบริการร้อยละ 37 (ภาษีสินค้าร้อยละ 6)

ด้านการเกษตร ประมงและป่าไม้ ปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 1.5 จังหวัดนครไฮฟองมีพื้นที่เพาะปลูก 78,056 เฮกตาร์ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 57,704 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 370,700 ตัน มีการปลูกข้าวโพดและมันเทศบ้างแต่ปริมาณน้อยมาก ด้านไม้ยืนต้นมีพื้นที่ปลูก 6,670 เฮกตาร์ ผลผลิตหลักได้แก่ ผลไม้ ยาสูบ เครื่องเทศ เป็นต้น

ด้านการปศุสัตว์มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ปี 2564 มีการเลี้ยงโคและกระบือรวมกัน 13,143 ตัว สุกร 0.14 ล้านตัว และสัตว์ปีก 8.5 ล้านตัว ส่วนด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปี 2564 จังหวัดมีปริมาณผลผลิตทั้งหมด 190,680 ตัน เป็นผลผลิตจากการประมงชายฝั่ง 75,424 ตัน และที่เหลือจากการเพาะเลี้ยง

ด้านอุตสาหกรรมและก่อสร้าง ในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 19 โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ สิ่งทอและตัดเย็บ เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ ซีเมนต์ ต่อเรือ น้ำปลา เบียร์ ท่อ PVC เคมีภัณฑ์ เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า ในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 โดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ในด้านการท่องเที่ยว ปี 2564 มีผู้เดินทางมาเที่ยวที่ นครไฮฟอง 3.7 ล้านคน โดยแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดเป็นการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิต เช่น อุทยานแห่งชาติ Cat Ba, เที่ยวชมเมืองไฮฟอง, อ่าว Lan Ha เป็นต้น

 

2.2 การค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 จังหวัดนครไฮฟอง มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 20,533 และ 23,790 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2564 รวมทั้งหมด 897 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 23,313 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีโครงการลงทุนใหม่ 48 โครงการ มูลค่า 317.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โครงการลงทุนของธุรกิจไทยในนครไฮฟองที่สำคัญ ได้แก่

ลำดับ

ชื่อธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

1

บริษัท Pruksa Vietnam จำกัด

พัฒนาที่อยู่อาศัย

2

บริษัท AAPICO Hitech จำกัด (มหาชน)

ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ให้บริษัท Vinfast

3

บริษัท Top Solvent Viet Nam จำกัด

เคมีภัณฑ์

4

บริษัท Greenfeed Delta จำกัด

ผลิตอาหารสัตว์

5

บริษัท Dam Go Viet – Thai จำกัด

แปรรูปเศษไม้เพื่อการส่งออก

 

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

  • อุตสาหกรรมเครื่องจักรและแปรรูป (รถยนต์ เครื่องจักรการเกษตร การต่อเรือ)
  • อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์
  • การผลิตไฟฟ้าพลังความร้อน และการกระจายน้ำประปา ล

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดนครไฮฟอง: https://haiphong.gov.vn/

2. รายชื่อโครงการรอการลงทุน http://haiphongdpi.gov.vn/eng/category/list-of-projects-calling-for-investment/

3. เว็บไซต์ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการท่องเที่ยวนครไฮฟอง: http://hppc.gov.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (นครไฮฟอง), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-trung/thong-tin-dia-phuong

สภาประชาชนจังหวัดนครไฮฟอง (2565), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนครไฮฟอง ประจำปี 2564

สภาประชาชนจังหวัดนครไฮฟอง (2565), ข้อมูลพื้นฐานของนครไฮฟอง, สืบค้นจาก https:// haiphong.gov.vn

กรมศุลกากรเวียดนาม (2565), รายงานการนำเข้าส่งออกจำแนกตามจังหวัด ปี 2021

ฐานเศรษฐกิจ (2559), รู้จักเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียน GMS Economic Corridors (ตอนที่ 1), สืบค้นจาก https://www.thansettakij.com/content/108820

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng (2562), Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, retreived from https://haiphong.gov.vn/Chuyen-de/Nghi-quyet-so-45-NQTW-ngay-2412019-cua-Bo-Chinh-tri-ve-xay-dung-va-phat-trien-thanh-pho-Hai-Phong-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045/Chuong-trinh-hanh-dong-cua-Ban-Thuong-vu-Thanh-uy-Thuc-hien-Nghi-quyet-so-45-NQTW-cua-Bo-Chinh-tri-ve-xay-dung-va-phat-trien-thanh-pho-Hai-Phong-den-n-39457.html

Thành phố Hải Phòng (2563), Du lịch Hải Phòng năm 2019 đón hơn 9 triệu lượt khách, retreived from https://thanhphohaiphong.gov.vn/du-lich-hai-phong-nam-2019-don-hon-9-trieu-luot-khach.html

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

319

กำลังเข้าชมขณะนี้

214687

เข้าชมทั้งหมด