ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

หายเซือง

hai duong

หายเซือง

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • จังหวัดหายเซือง ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R5 นครไฮฟอง - กรุงฮานอย – นครคุนหมิง ทำให้เป็นจังหวัดที่นักลงทุนจากต่างชาตินิยมลงทุนก่อตั้งธุรกิจและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม มีอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ และเสื้อผ้า
 • จังหวัดหายเซืองเป็นศูนย์กลางในด้านการศึกษาที่สำคัญของจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยอาชีวะจำนวนมาก

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดหายเซือง 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดหายเซือง เป็น 1 ใน 10 จังหวัดและนครบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง (Red River Delta) จากใจกลางจังหวัดหายเซืองมีระยะห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 57 กิโลเมตร มีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดจังหวัดบั๊กนิญ (Bac Ninh Province) และจังหวัดบั๊กซาง (Bac Giang Province) ด้านทิศตะวันออกติดกับจังหวัดกว๋างนิญ (Quang Ninh Province) และนครไฮฟอง ด้านทิศใต้ติดกับจังหวัดท้ายบิ่ญ (Thai Binh Province) และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดฮึงเอียน (Hung Yen Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดหายเซือง 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดหายเซืองเป็นที่ราบลุ่มและมีภูเขาสูงปานกลางกระจายตัวในพื้นที่ จังหวัดมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 23 – 24 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,500 – 1,700 มิลลิเมตร ฝนตกมากช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน

จังหวัดหายเซืองมีพื้นที่ทั้งหมด 1,668 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 12 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองหายเซือง (Hai Duong City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่น เมืองจี๊ลิญ (Chi Linh City) และอีก 10 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดหายเซืองได้รับการจัดอันดับ 47 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดหายเซืองมีที่ดินทั้งหมด 166,800 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 51 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 6 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 29 จากการสำรวจพบว่าจังหวัดหายเซืองมีทรัพยากรแร่ธาตุหลายชนิด เช่น หินปูน ดินขาว หินทนไฟ และบอกไซต์

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2562 จังหวัดหายเซือง มีประชากรทั้งหมด 1.89 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 1.07 ล้านคน จังหวัดหายเซืองมีมหาวิทยาลัย 6 แห่ง และมีวิทยาลัยอาชีวะอีก 2 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.07 – 3.43 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 150 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.90/2019/ND-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการขนทางอากาศ จังหวัดหายเซืองไม่มีสนามบินแต่สามารถเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย (Noi Bai International Airport: HAN) ในกรุงฮานอยซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมงโดยรถยนต์

ด้านการขนส่งทางน้ำ สามารถขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือนานาชาติในนครไฮฟองซึ่งมีอาณาเขตติดกับจังหวัดหายเซือง

ด้านการขนส่งทางบก จังหวัดมีถนนหลวง ได้แก่ QL5, QL18, QL37, QL38B และทางหลวงสายเอเชีย AH14 ซึ่งเดินทางไปยังประเทศจีน และยังมีระบบการขนส่งด้วยรถไฟเหนือ – ใต้ผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด โดยจังหวัดหายเซืองเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R5 นครไฮฟอง – กรุงฮานอย – นครคุนหมิง ประเทศจีน จากจังหวัดหายเซืองจนถึงด่านชายแดนนานาชาติหล่าวกาย (Lao Cai International border gate) เป็นระยะทาง 370 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไปยังนครหนานหนิง ประเทศจีน ผ่านด่านชายแดนนานาชาติหืวหงิ (Huu Nghi International border gate) จังหวัดหล่างเซิน โดยตั้งอยู่ห่างกันประมาณ 170 กิโลเมตร

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดหายเซือง 

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดมีนิคมอุตสาหกรรม 11 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Nam Sach พื้นที่ 62.4 เฮกตาร์ มีการลงทุนอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก เช่น ตัดเย็บ รองเท้า ผลิตเครื่องกระเบื้อง สินค้าจากยางพารา และแปรรูปสินค้าเกษตรอื่น
 2. นิคมอุตสาหกรรม Dai An พื้นที่ 135.96 เฮกตาร์ มีการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ผลิตอะไหล่รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าหัตถกรรม
 3. นิคมอุตสาหกรรม Phuc Dien พื้นที่ 82.88 เฮกตาร์ ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมประกอบเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า หัตถกรรม พลาสติก สายไฟฟ้า และคลังสินค้า
 4. นิคมอุตสาหกรรม Tan Truong พื้นที่ 196.06 เฮกตาร์ มีการลงทุนในอุตสาหกรรมไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า กระดาษและบรรจุภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคบริโภค
 5. นิคมอุตสาหกรรม Dai An ส่วนขยาย มีพื้นที่ 416 เฮกตาร์ มีการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโทรคมนาคม ชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล งานหัตถกรรม อาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องสำอางและสารเคมี
 6. นิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Cao An Phat พื้นที่ 46.42 เฮกตาร์ ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า และแปรรูปอาหาร
 7. นิคมอุตสาหกรรม Lai Vu พื้นที่ 212.89 เฮกตาร์ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตัดเย็บ เครื่องจักรที่เกี่ยวกับการทอ เป็นต้น
 8. นิคมอุตสาหกรรม Lai Cach พื้นที่ 135.42 เฮกตาร์ ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรการเกษตร ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมเบาอื่น ๆ
 9. นิคมอุตสาหกรรม Cam Dien – Luong Dien พื้นที่ 183.96 เฮกตาร์ ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 10. นิคมอุตสาหกรรม Cong Hoa พื้นที่ 201.23 เฮกตาร์ ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเบาชนิดต่าง ๆ
 11. นิคมอุตสาหกรรม Phu Thai พื้นที่ 56.7 เฮกตาร์ ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมเบาอื่น ๆ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 139,251 พันล้านด่อง (6.05 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 8.6 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 8.8อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 59.7 ภาคบริการร้อยละ 31.5

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมง  ปี 2562 จังหวัดมีมูลค่าลดลงร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้า จังหวัดหายเซืองมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่ประมาณ 155,600 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตรวมจากข้าวและพืชไร่ 705,500 ตัน และผลผลิตประเภทผัก 704,400 ตัน ส่วนพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นทั้งหมด 22,033 เฮกตาร์ เกือบทั้งหมดเป็นการปลูกผลไม้ เช่น ส้ม ลิ้นจี่ น้อยหน่า ขนุน เป็นต้น จังหวัดหายเซืองมีพื้นที่ป่าสำหรับการอุตสาหกรรมไม่มากจึงมีผลผลิตไม้แปรรูปในปี 2562 เพียง 3,200 ลูกบาศก์เมตรและถ่านไม้จำนวน 45,897 Ster เท่านั้น

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดหายเซืองมีขนาดปานกลาง ปี 2562 โคกระบือรวมกัน 22,628 ตัว สุกร 189,590 ตัว และสัตว์ปีก 12.4 ล้านตัว ส่วนด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 80,128 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการประมง 1,711 ตัน ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ผลผลิต 78,417 ตัน

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง เป็นส่วนที่มีมูลค่าสูงสุดของจังหวัด ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้า คอนกรีต ซีเมนต์ และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า มีมูลค่ามาจากการค้าปลีกเป็นหลัก โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 6.7 ส่วนด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 4.3 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1,980 พันล้านด่อง (86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดหายเซืองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดหายเซือง มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้า คิดเป็น 6,820 และ 7,491 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 ทั้งหมด 449 โครงการคิดเป็น 8,175.99 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 67 โครงการเป็นมูลค่า 463.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ธุรกิจไทยมีการลงทุนในจังหวัดหายเซืองทั้งหมด 7 โครงการ คิดเป็นมูลค่าลงทุน 96.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้แก่

ที่ ชื่อธุรกิจ สาขา/อุตสาหกรรม
1 บริษัท Innovation Capital จำกัด ธุรกิจแปรรูปสินค้าจากยางพารา
2 บริษัท Polynet Vietnam จำกัด ธุรกิจแปรรูปสินค้าจากยางพารา
3 บริษัท T&K Vietnam จำกัด ตัดเย็บเสื้อผ้า
4 บริษัท Thai Wonderful Wire Cable จำกัด ธุรกิจผลิตสายไฟฟ้า
5 บริษัท Siam Steel Vietnam จำกัด ธุรกิจผลิตและแปรรูปสินค้าจากเหล็กม้วน
6 บริษัท Alacamax (Vietnam) จำกัด ผลิตบรรจุภัณฑ์
7 บริษัท C.P. Vietnam จำกัด ธุรกิจอาหารสัตว์

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูป มุ่งเน้นอุตสาหกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์  เครื่องใช้ไฟฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศ และแปรรูปสินค้าเกษตร
 • อุตสาหกรรมการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นิคมอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดหายเซือง: https://haiduong.gov.vn/
 2. เว็บไซต์ส่งเสริมการค้าและการลงทุนจังหวัดหายเซือง: http://sct.haiduong.gov.vn/
 3. เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหายเซือง: http://dulichhaiduong.gov.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดหายเซือง), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดหายเซือง (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดหายเซือง ประจำปี 2562

Ban Quản lý Khu Công nghiệp Hải Dương (2563), Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, retrieved from https://banqlkcn.haiduong.gov.vn/ViewDetail/[email protected]/c%C3%A1c-khu-c%C3%B4ng-nghi%E1%BB%87p-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%8Ba-b%C3%A0n-t%E1%BB%89nh-h%E1%BA%A3i-d%C6%B0%C6%A1ng.html

Báo Tổ Quốc (2563), Hải Dương đón gần 4,3 triệu lượt khách du lịch, retrieved from http://toquoc.vn/hai-duong-don-gan-43-trieu-luot-khach-du-lich-20200102153010234.htm

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

70119

เข้าชมทั้งหมด