ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

หายเซือง

hai duong

หายเซือง

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • จังหวัดหายเซือง ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R5 นครไฮฟอง - กรุงฮานอย – นครคุนหมิง ทำให้เป็นจังหวัดที่นักลงทุนจากต่างชาตินิยมลงทุนก่อตั้งธุรกิจและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม มีอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ และเสื้อผ้า
 • จังหวัดหายเซืองเป็นศูนย์กลางในด้านการศึกษาที่สำคัญของจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยอาชีวะจำนวนมาก

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดหายเซือง 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดหายเซือง เป็น 1 ใน 10 จังหวัดและนครบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง (Red River Delta) จากใจกลางจังหวัดหายเซืองมีระยะห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 57 กิโลเมตร มีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดจังหวัดบั๊กนิญ (Bac Ninh Province) และจังหวัดบั๊กซาง (Bac Giang Province) ด้านทิศตะวันออกติดกับจังหวัดกว๋างนิญ (Quang Ninh Province) และนครไฮฟอง ด้านทิศใต้ติดกับจังหวัดท้ายบิ่ญ (Thai Binh Province) และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดฮึงเอียน (Hung Yen Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดหายเซือง 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดหายเซืองเป็นที่ราบลุ่มและมีภูเขาสูงปานกลางกระจายตัวในพื้นที่ มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 23 – 24 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,500 – 1,700 มิลลิเมตร ฝนตกมากช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน

จังหวัดหายเซืองมีพื้นที่ทั้งหมด 1,668 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 12 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองหายเซือง (Hai Duong City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่น เมืองจี๊ลิญ (Chi Linh City) และอีก 10 อำเภอ

ปี 2564 จังหวัดหายเซืองได้รับการจัดอันดับ 13 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพดีของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดหายเซืองมีที่ดินทั้งหมด 166,800 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 51 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 6 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 29 จากการสำรวจพบว่าจังหวัดหายเซืองมีทรัพยากรแร่ธาตุหลายชนิด เช่น หินปูน ดินขาว หินทนไฟ และบอกไซต์

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2562 จังหวัดหายเซือง มีประชากรทั้งหมด 1.93 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 1.07 ล้านคน จังหวัดหายเซืองมีมหาวิทยาลัย 6 แห่ง และมีวิทยาลัยอาชีวะอีก 2 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.25 – 4.16 ล้านด่งต่อเดือน (139 – 178 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.38/2022/NĐ-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการขนทางอากาศ จังหวัดหายเซืองไม่มีสนามบินแต่สามารถเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย (Noi Bai International Airport: HAN) ในกรุงฮานอยซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมงโดยรถยนต์

ด้านการขนส่งทางน้ำ สามารถขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือนานาชาติในนครไฮฟองซึ่งมีอาณาเขตติดกับจังหวัดหายเซือง

ด้านการขนส่งทางบก จังหวัดหายเซืองมีถนนหลวง ได้แก่ QL5, QL18, QL37, QL38B และทางหลวงสายเอเชีย AH14 ซึ่งเดินทางไปยังประเทศจีน และยังมีระบบการขนส่งด้วยรถไฟเหนือ – ใต้ผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด โดยจังหวัดหายเซืองเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R5 นครไฮฟอง – กรุงฮานอย – นครคุนหมิง ประเทศจีน จากจังหวัดหายเซืองจนถึงด่านชายแดนนานาชาติหล่าวกาย (Lao Cai International border gate) เป็นระยะทาง 370 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไปยังนครหนานหนิง ประเทศจีน ผ่านด่านชายแดนนานาชาติหืวหงิ (Huu Nghi International border gate) จังหวัดหล่างเซิน โดยตั้งอยู่ห่างกันประมาณ 170 กิโลเมตร

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดหายเซือง 

ที่มา: Google Map (2565)

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดหายเซืองมีนิคมอุตสาหกรรม 11 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Nam Sach พื้นที่ 62.4 เฮกตาร์ มีการลงทุนอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก เช่น ตัดเย็บ รองเท้า ผลิตเครื่องกระเบื้อง สินค้าจากยางพารา และแปรรูปสินค้าเกษตรอื่น
 2. นิคมอุตสาหกรรม Dai An พื้นที่ 135.96 เฮกตาร์ มีการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ผลิตอะไหล่รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าหัตถกรรม
 3. นิคมอุตสาหกรรม Phuc Dien พื้นที่ 82.88 เฮกตาร์ ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมประกอบเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า หัตถกรรม พลาสติก สายไฟฟ้า และคลังสินค้า
 4. นิคมอุตสาหกรรม Tan Truong พื้นที่ 196.06 เฮกตาร์ มีการลงทุนในอุตสาหกรรมไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า กระดาษและบรรจุภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคบริโภค
 5. นิคมอุตสาหกรรม Dai An ส่วนขยาย มีพื้นที่ 416 เฮกตาร์ มีการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโทรคมนาคม ชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล งานหัตถกรรม อาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องสำอางและสารเคมี
 6. นิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Cao An Phat พื้นที่ 46.42 เฮกตาร์ ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า และแปรรูปอาหาร
 7. นิคมอุตสาหกรรม Lai Vu พื้นที่ 212.89 เฮกตาร์ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตัดเย็บ เครื่องจักรที่เกี่ยวกับการทอ เป็นต้น
 8. นิคมอุตสาหกรรม Lai Cach พื้นที่ 135.42 เฮกตาร์ ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรการเกษตร ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมเบาอื่น ๆ
 9. นิคมอุตสาหกรรม Cam Dien – Luong Dien พื้นที่ 183.96 เฮกตาร์ ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 10. นิคมอุตสาหกรรม Cong Hoa พื้นที่ 201.23 เฮกตาร์ ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเบาชนิดต่าง ๆ
 11. นิคมอุตสาหกรรม Phu Thai พื้นที่ 56.7 เฮกตาร์ ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมเบาอื่น ๆ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 149,090 พันล้านด่ง (6.37 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 8.6 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 9 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 55 ภาคบริการร้อยละ 40

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมง  ปี 2564 จังหวัดหายเซืองมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 จากปีก่อนหน้า จังหวัดหายเซืองมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่ประมาณ 152,635 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตรวมจากข้าวและพืชไร่ 719,955 ตัน และผลผลิตประเภทผัก 803,963 ตัน ส่วนพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นทั้งหมด 22,392 เฮกตาร์ โดยมีผลผลิตหลัก ได้แก่ ฝรั่ง 73,445 ตัน กล้วย 67,711 ตัน ลิ้นจี่ 55,083 ตัน ลำไย 12,559 ตัน และส้ม 9,366 ตัน จังหวัดหายเซืองมีพื้นที่ป่าสำหรับการอุตสาหกรรมไม่มากจึงมีผลผลิตไม้แปรรูปในปี 2564 เพียง 4,010 ลูกบาศก์เมตรและถ่านไม้จำนวน 47,539 Ster เท่านั้น

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดหายเซืองมีขนาดปานกลาง ปี 2564 โคกระบือรวมกัน 21,100 ตัว สุกร 0.29 ล้านตัว และสัตว์ปีก 13.7 ล้านตัว ส่วนด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 91,451 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการประมง 1,710 ตัน ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ผลผลิต 89,741 ตัน

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง เป็นส่วนที่มีมูลค่าสูงสุดของจังหวัดหายเซือง ในปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้า คอนกรีต ซีเมนต์ และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า มีมูลค่ามาจากการค้าปลีกเป็นหลัก โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.8 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดหยุดชะงักเกือบตลอดทั้งปี ทำให้ตลอดปีมีนักท่องเที่ยวทั้งหมดเพียง 13,690 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 12 พันล้านด่ง (0.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดหายเซืองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 จังหวัดหายเซือง มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้า คิดเป็น 7,697 และ 9,977 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2564 ทั้งหมด 493 โครงการคิดเป็น 8,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 17 โครงการเป็นมูลค่า 110.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ธุรกิจไทยมีการลงทุนในจังหวัดหายเซือง ได้แก่

ที่

ชื่อธุรกิจ สาขา/อุตสาหกรรม

1

บริษัท Innovation Capital จำกัด

ธุรกิจแปรรูปสินค้าจากยางพารา

2

บริษัท Polynet Vietnam จำกัด

ธุรกิจแปรรูปสินค้าจากยางพารา

3

บริษัท T&K Vietnam จำกัด

ตัดเย็บเสื้อผ้า

4

บริษัท Thai Wonderful Wire Cable จำกัด

ธุรกิจผลิตสายไฟฟ้า

5

บริษัท Siam Steel Vietnam จำกัด

ธุรกิจผลิตและแปรรูปสินค้าจากเหล็กม้วน

6

บริษัท Alacamax (Vietnam) จำกัด

ผลิตบรรจุภัณฑ์

7

บริษัท C.P. Vietnam จำกัด

ธุรกิจอาหารสัตว์

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูป มุ่งเน้นอุตสาหกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศ และแปรรูปสินค้าเกษตร
 • อุตสาหกรรมการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นิคมอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดหายเซือง: https://haiduong.gov.vn/
 2. โครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้ลงทุน: http://haiduong.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=9888&title=danh-muc-du-an-thu-hut-dau-tu-va-tam-dung-thu-hut-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-hai-duong-giai-doan-20212025.html
 3. เว็บไซต์ส่งเสริมการค้าและการลงทุนจังหวัดหายเซือง: http://sct.haiduong.gov.vn/
 4. เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหายเซือง: http://dulichhaiduong.gov.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดหายเซือง), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดหายเซือง (2565), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดหายเซือง ประจำปี 2564

Ban Quản lý Khu Công nghiệp Hải Dương (2565), Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, retrieved from https://banqlkcn.haiduong.gov.vn/ViewDetail/rmga1t4KziE@/c%C3%A1c-khu-c%C3%B4ng-nghi%E1%BB%87p-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%8Ba-b%C3%A0n-t%E1%BB%89nh-h%E1%BA%A3i-d%C6%B0%C6%A1ng.html

Cục sở hữu trí tuệ (2565), Danh sách các chỉ đẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam (Cập nhật đến tháng 6 năm 2022), retrieved from https://ipvietnam.gov.vn/chi-dan-dia-ly

Chính phủ Việt Nam (2565), Nghị định 38/2022/NĐ-CP về việc Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

 

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

531

กำลังเข้าชมขณะนี้

249719

เข้าชมทั้งหมด