ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

ห่าติ๋ญ

ha tinh

ห่าติ๋ญ

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • อุตสาหกรรมเหมืองเหล็กและแปรรูปเหล็กเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดของจังหวัด โดยบริษัท Fomosa ของไต้หวันเป็นผู้ลงทุนตั้งแต่ปี 2551
 • สินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัด ได้แก่ เขากวาง และส้มโอฟุ้กถัด (Phuc Thach Pomelo)
 • จังหวัดห่าติ๋ญเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจสาย R8 นครพนม – บอลิคำไซ - กรุงฮานอย และเป็นทางผ่านของเส้นทาง R12 นครพนม – คำม่วน – กรุงฮานอย – นครหนานหนิง ประเทศจีน

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดห่าติ๋ญ 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดห่าติ๋ญ เป็น 1 ใน 6 จังหวัดและนครบริเวณชายฝั่งภาคกลางตอนบนของประเทศอยู่ห่างจากกรุงฮานอย 350 กิโลเมตร นครดานัง 415กิโลเมตร และนครโฮจิมินห์ 1,370 กิโลเมตร

อาณาเขตด้านทิศเหนือติดจังหวัดเหงะอาน (Nghe An Province) ทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้ ทางด้านทิศใต้ติดจังหวัดกว๋างบิ่ญ (Quang Binh Province) และทิศตะวันตกติดกับประเทศลาว มีด่านชายแดนที่สำคัญ คือ ด่านชายแดนนานาชาติเกิ่วแจว (Cau Treo International Border Gate) ซึ่งเชื่อมกับด่านน้ำพาว แขวงบอลิคำไซของประเทศลาว

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดห่าติ๋ญ 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดห่าติ๋ญด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูงชัน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และมีที่ราบชายฝั่งทะเล มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 25 – 33 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 2,500 – 2,650 มิลลิเมตร ฤดูฝนริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม

จังหวัดห่าติ๋ญมีพื้นที่ทั้งหมด 6,055 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 13 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองห่าติ๋ญ (Ha Tinh City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่น และอีก 12 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดห่าติ๋ญได้รับการจัดอันดับ 27 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดห่าติ๋ญมีที่ดินทั้งหมด 605,550 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 25 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 54 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 9 พื้นที่จังหวัดมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน เช่น แม่น้ำ La, แม่น้ำ Lam เป็นต้น และมีบ่อน้ำธรรมชาติอีกหลายแห่ง  จังหวัดห่าติ๋ญมีการค้นพบแร่ธาตุหลายชนิด ได้แก่ ถ่านหิน เหล็ก ตะกั่ว ฟอสฟอรัส หินปูน ดินขาว ทรายแก้ว และหินอ่อน เป็นต้น โดยปริมาณเหล็กที่มีอยู่ในจังหวัดห่าติ๋ญมีปริมาณ 544 ตัน คิดเป็นร้อยละ 60 ของทั้งประเทศเวียดนาม ถือเป็นเหมืองเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2562 จังหวัดห่าติ๋ญ มีประชากรทั้งหมด 1.29 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.70 ล้านคน จังหวัดห่าติ๋ญมีมหาวิทยาลัย 1 แห่ง และมีวิทยาลัยอาชีวะอีก 5 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.07 – 3.43 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 150 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.90/2019/ND-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการขนส่งทางอากาศ จังหวัดห่าติ๋ญไม่มีสนามบิน แต่สามารถเดินทางโดยใช้สนามบินนานาชาติวิญ (Vinh International Airport: VII) อยู่ในจังหวัดเหงะอานซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไป 50 กิโลเมตร ซึ่งมีเที่ยวบินจากกรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ นครดานัง นครเกิ่นเทอ และจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศเวียดนาม หรือสามารถเดินทางด้วยสนามบินด่งเฮ้ย (Dong Hoi Airport:VDH) ซึ่งอยู่ห่างจากเขตเศรษฐกิจหวุงอ๊าง (Vung Ang Economic Zone) 60 กิโลเมตรและมีเที่ยวบินตรงจากกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ทุกวัน วันละ 3 เที่ยวบิน

ด้านการขนส่งทางน้ำ มีท่าเรือนานาชาติขนาดใหญ่ คือ ท่าเรือหวุงอ๊าง – เซินเยือง (Vung Ang – Son Duong International Port) สามารถรองรับเรือขนาดสูงสุดถึง 200,000 ตัน

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดห่าติ๋ญ 

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านการขนส่งทางบก มีถนนทางหลวง ได้แก่ QL1A, QL15, ถนนสายเอเชีย AH15 และยังมีระบบการขนส่งด้วยรถไฟเหนือ – ใต้

จังหวัดห่าติ๋ญเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสาย R8 นครพนม – บอลิคำไซ – กรุงฮานอย และเป็นทางผ่านของเส้นทาง R12 นครพนม – คำม่วน – กรุงฮานอย – นครหนานหนิง ประเทศจีน โดยมีด่านชายแดนที่สำคัญ คือ ด่านชายแดนนานาชาติเกิ่วแจว (Cau Treo International Border gate) ซึ่งจากสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ 3 จังหวัดนครพนมถึงด่านเกิ่วแจวมีระยะทางประมาณ 224 กิโลเมตร และหากสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ 5 จังหวัดบึงกาฬสร้างเสร็จก็จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการขนส่งสินค้าระหว่างภาคอีสานตอนบนกับประเทศลาวและเวียดนาม

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดมีเขตเศรษฐกิจ 2 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจหวุงอ๊าง มีพื้นที่ 10,151 เฮกตาร์ โดยมีบริษัทเหล็กสัญชาติไต้หวัน Fomosa เป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในเขตอุตสาหกรรม โดยมีการเช่าพื้นที่กว่า 3,300 เฮกตาร์ทั้งบนบกและในน้ำ และเขตเศรษฐกิจชายแดนนานาชาติเกิ่วแจว (Cau Treo border Economic Zone) นอกจากนี้ จังหวัดห่าติ๋ญมีนิคมอุตสาหกรรมอีก 4 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Ha Vang พื้นที่ 250 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม Gia Lach พื้นที่ 350 เฮกตาร์
 3. นิคมอุตสาหกรรม Phu Vinh พื้นที่ 200 เฮกตาร์
 4. นิคมอุตสาหกรรม Hoanh Son พื้นที่ 41.76 เฮกตาร์

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 78,803.5 พันล้านด่อง (3.43 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 11 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 13.6อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 43 ภาคบริการร้อยละ 34

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัดปี 2562 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 1.5 จากปีก่อนหน้า จังหวัดห่าติ๋ญมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่ประมาณ 156,842 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าวประมาณ 506,677 ตัน ข้าวโพด 44,357 ตัน ถั่วลิสง 31,619 ตัน ผักชนิดต่าง ๆ 81,581 ตัน โดยรวมปีที่ผ่านมาผลผลิตรายปีมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชยืนต้นมากขึ้น

ด้านการปลูกพืชยืนต้น มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 31,448 เฮกตาร์ แบ่งออกเป็นพื้นที่ปลูกพืชอุตสาหกรรม 12,995 เฮกตาร์ และพื้นที่ปลูกผลไม้ 18,453 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต ชา 25,951 ตัน ส้ม 40,997 ตัน และส้มโอ 20,756 ตัน ทั้งนี้ส้มโอ Phuc Thach เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดและได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ด้านการแปรรูปไม้ จังหวัดห่าติ๋ญพื้นที่ปลูกไม้เพื่ออุตสาหกรรม 8,488 เฮกตาร์ ได้ไม้แปรรูปในปี 2562 ทั้งหมด 379,400 ลูกบาศก์เมตร ลดลงร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดห่าติ๋ญมีขนาดปานกลาง ปี 2562 มีการเลี้ยงโคกระบือ 232,530 ตัว สุกร 312,632 ตัว และสัตว์ปีก 8.7 ล้านตัว นอกจากนี้มีการเลี้ยงกวาง 36,100 ตัวเพื่อการบริโภค โดยเขากวางเป็นอีกหนึ่งสินค้าเกษตรที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ของจังหวัด

ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 51,820 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการประมงชายฝั่ง 36,669 ตัน ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้ผลผลิต 15,151 ตัน

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากปี 2561 โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุด ได้แก่ เหมืองเหล็กและเหล็กแปรรูปเหล็กของบริษัท Fomasa ซึ่งถ้าหากไม่คิดรวมอุตสาหกรรมดังกล่าว อัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและก่อสร้างของจังหวัดร้อยละ 4.4 เท่านั้น แม้ว่าจะจังหวัดจะมีอุตสาหกรรมอื่น เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน สิ่งทอและตัดเย็บ อาหารและเครื่องดื่ม ไม้แปรรูปและสินค้าประเภทไม้ เป็นต้น แต่ยังถือว่ามีสัดส่วนน้อย ด้านบริการและการค้า มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 โดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ส่วนด้านการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 3.85 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 30,000 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 5,600 พันล้านด่อง (243.47 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดห่าติ๋ญเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดห่าติ๋ญ มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้า คิดเป็น 2,477 และ 803 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 ทั้งหมด 77 โครงการคิดเป็น 11,728.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มากเป็นอันดับ 9 ของเวียดนาม ในปี 2562  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 7 โครงการเป็นมูลค่า 14.31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

จากข้อมูลถึงปี 2562 ธุรกิจไทยมีการลงทุนในจังหวัดห่าติ๋ญ 1 โครงการ มูลค่า 32.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในโครงการศูนย์การท่องเที่ยว Thach Ha

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูป
 • อุตสาหกรรมการเกษตร
 • อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นิคมอุตสาหกรรม และโลจิสติกส์

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดห่าติ๋ญ: https://www.hatinh.gov.vn/
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน: https://hatinh.gov.vn/vi/dau-tu/tin-bai/3439/danh-muc-cac-du-an-keu-goi-dau-tu-giai-doan-2016-2020
 3. ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนและการค้าจังหวัดห่าติ๋ญ : http://socongthuong.hatinh.gov.vn/index.php/
 4. ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดห่าติ๋ญ: http://dulichhatinh.com.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดห่าติ๋ญ), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดห่าติ๋ญ (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดห่าติ๋ญ ประจำปี 2562

Vivu 247 (2563), Hơn 3,8 triệu lượt khách đến Hà Tĩnh trong năm 2019, retrieved from https://dulich.laodong.vn/tin-tuc/hon-38-trieu-luot-khach-den-ha-tinh-trong-nam-2019-778090.html

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

61694

เข้าชมทั้งหมด