ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

ห่าซาง

ha giang

ห่าซาง

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • อุตสาหกรรมหลักของจังหวัดห่าซาง ได้แก่ เหมืองแร่ เขื่อนไฟฟ้า การเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวิถีชีวิต
 • จังหวัดห่าซางมีทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างมาก มีอุทยานธรณีโลกด่งวัน (Dong Van Karst Plateau) ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 2553
 • จังหวัดห่าซางเป็นจังหวัดบนที่ราบสูงอยู่ติดกับประเทศจีน โดยมีด่านชายแดนนานาชาติทัญถวีเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างประเทศเวียดนามและจีนในการขนส่งสินค้าเกษตรและสินค้าจากการแปรรูป แร่ธาตุต่าง ๆ

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดห่าซาง 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดห่าซาง เป็น 1 ใน 9 จังหวัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากกรุงฮานอย 320 กิโลเมตร และห่างจากนครไฮฟอง 415 กิโลเมตร

จังหวัดห่าซางมีอาณาเขตด้านทิศเหนือติดกับประเทศจีน ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดกาวบั่ง (Cao Bang Province) ทิศใต้ติดกับจังหวัดเตวียนกวาง (Tuyen Quang Province) และจังหวัดเอียนบ๊าย (Yen Bai Province) และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดหล่าวกาย (Lao Cai Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดห่าซาง 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดห่าซางมีพื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีที่ราบลุ่มระหว่างภูเขาซึ่งถูกแบ่งด้วยแม่น้ำและลำธารหลายสายทำให้การเดินทางค่อนข้างลำบาก ความสูงของพื้นที่ตั้งแต่ 800 – 1,200 เมตร จังหวัดห่าซางมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 22 – 24 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 2,300 – 2,400 มิลลิเมตร

จังหวัดห่าซางมีพื้นที่ทั้งหมด 7,929 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 11 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองห่าซาง (Ha Giang City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นและอีก 10 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดห่าซางได้รับการจัดอันดับ 60 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดห่าซาง มีที่ดินทั้งหมด 792,900 เฮกตาร์เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 25 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 58 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 3 พื้นที่ของจังหวัดมีแม่น้ำ Lo และลำธารจำนวนมากไหลผ่านพื้นที่  จังหวัดห่าซางมีทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างมาก มีอุทยานธรณีโลกด่งวัน (Dong Van Karst Plateau) ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 2553 และจากการสำรวจยังพบแร่ธาตุหลายประเภท ได้แก่ สังกะสี ตะกั่ว เหล็ก ทองแดง แมงกานีส ดินขาว และอัญมณี

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2562 จังหวัดห่าซาง มีประชากรทั้งหมด 0.85 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.53 ล้านคน จังหวัดห่าซางมีวิทยาลัยอาชีวะ 2 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.07 – 3.43 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 150 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน) ขึ้นอยู่กับพื้นที่จ้างงาน (Decree No.90/2019/ND-CP) มีประชากรชาติพันธุ์อาศัยอยู่มากกว่า 19 กลุ่ม โดยคิดเป็นร้อยละ 88 จากประชากรทั้งหมดในจังหวัด

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

จังหวัดห่าซางไม่มีสนามบินและไม่มีท่าเรือขนาดใหญ่ การเดินทางสู่จังหวัดพึ่งพาการเดินทางขนส่งด้วยรถยนต์เป็นหลัก เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน โดยมีเส้นทางหลวง ได้แก่ QL2, QL4C, และ QL279 โดยจังหวัดห่าซางเป็นหนึ่งในเส้นทางการค้าระหว่างเวียดนามและประเทศจีนผ่านด่านชายแดนนานาชาติทัญถวี (Thanh Thuy International border gate)

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดห่าซาง 

ที่มา: Google Map (2563)

จังหวัดห่าซางมีเขตเศรษฐกิจชายแดน 1 แห่ง และนิคมอุตสาหกรรม 1 แห่ง ได้แก่

 1. เขตเศรษฐกิจชายแดนทัญถวี (Thanh Thuy border economic zone) มีพื้นที่ 170 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม Binh Vang มีพื้นที่ 250 เฮกตาร์

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 24,096 พันล้านด่อง (1.04 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 6 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 31อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 25 ภาคบริการร้อยละ 44

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัด ปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากปีก่อนหน้า จังหวัดห่าซางมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่รวม 157,644 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าว 213,500 ตัน ข้าวโพด 192,000 ตัน มันเทศ 8,432 ตัน มันสำปะหลัง 45,562 ตัน อ้อย 25,600 ตัน และผักชนิดต่าง ๆ 113,400 ตัน

จังหวัดห่าซางมีพื้นที่เพาะปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 36,832 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่ปลูกชา และผลไม้ชนิดต่าง ๆ ได้ผลผลิตหลัก คือ ชา 70,000 ตัน ส้มชนิดต่าง ๆ 78,300 ตัน สาลี่ 4,966 ตัน ลูกพรุน 4,561 ตัน และลิ้นจี่ 1,066 ตัน ส่วนด้านการป่าไม้มีพื้นที่สำหรับไม้แปรรูป 224,272 เฮกตาร์ ได้ไม้ทั้งหมด 207,571 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังมีการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์จากป่าอื่นๆ เช่น หวาย ไผ่ อบเชย กระวาน หน่อไม้ เห็ด และสมุนไพรด้วย

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดห่าซางมีขนาดปานกลางปี 2562 มีโคกระบือรวมกัน 286,152 ตัว สุกร 492,949 ตัว สัตว์ปีก 4.8 ล้านตัว และมีการเลี้ยงม้า แพะและกระต่ายเพื่อการบริโภคด้วย

ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 2,197 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อนหน้าโดยเกือบทั้งหมดมาจากการเพาะเลี้ยง

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 อุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดห่าซางส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ เขื่อนไฟฟ้า เหมืองแร่ วัสดุก่อสร้าง กระดาษ ชาสำเร็จรูป เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า ปี 2562 มีมูลค่ามาจากการค้าปลีกเป็นหลัก มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 ส่วนด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 1.4 ล้านคน ในจำนวนดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 0.24 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 2,000 พันล้านด่อง (87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 การท่องเที่ยวของจังหวัดห่าซางเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เกษตรกรรม และวัฒนธรรม

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดห่าซาง มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 17 และ 156 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 ทั้งหมด 6 โครงการคิดเป็น 4.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการเกษตร และแปรรูปสินค้าเกษตร
 • การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดห่าซาง: https://hagiang.gov.vn/
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน:

http://sxd.hagiang.gov.vn/uploads/thu%20hut%20dt%2017-20.pdf

 1. เว็บไซต์ส่งเสริมการลงทุนและการค้าจังหวัดห่าซาง: http://skhdt.hagiang.gov.vn/
 2. เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดห่าซาง: https://discoverhagiang.com/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดห่าซาง), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดห่าซาง (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดห่าซาง ประจำปี 2562

Báo Hà Giang (2559), Nhìn lại một năm hoạt động của Khu Công nghiệp Bình Vàng, retrieved from http://baohagiang.vn/kinh-te/201602/nhin-lai-mot-nam-hoat-dong-cua-khu-cong-nghiep-binh-vang-659220/

Báo Chính Phủ Việt Nam (2559), Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Thanh Thủy, retrieved from http://baochinhphu.vn/kinh-te/dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-chung-xay-dung-kkt-cua-khau-thanh-thuy/334232.vgp

Báo Chính Phủ Việt Nam (2559), Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Thanh Thủy, retrieved from http://baochinhphu.vn/kinh-te/dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-chung-xay-dung-kkt-cua-khau-thanh-thuy/334232.vgp

Bộ Ngoại Giao Việt Nam (2562), Thông tin về tỉnh Hà Giang, retrieved from https://ngkt.mofa.gov.vn/forums/dia-phuong/thong-tin-ve-tinh-ha-giang/

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

70120

เข้าชมทั้งหมด