ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

ห่าซาง

ha giang

ห่าซาง

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป

 • อุตสาหกรรมหลักของจังหวัดห่าซาง ได้แก่ เหมืองแร่ เขื่อนไฟฟ้า การเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวิถีชีวิต
 • จังหวัดห่าซางมีทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างมาก มีอุทยานธรณีโลกด่งวัน (Dong Van Karst Plateau) ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 2553
 • จังหวัดห่าซางเป็นจังหวัดบนที่ราบสูงอยู่ติดกับประเทศจีน โดยมีด่านชายแดนนานาชาติทัญถวีเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างประเทศเวียดนามและจีนในการขนส่งสินค้าเกษตรและสินค้าจากการแปรรูป แร่ธาตุต่าง ๆ
 • จังหวัดห่าซางมีสินค้าเกษตรที่ได้รับการคุ้มครองด้านภูมิศาสตร์ 7 รายการ ได้แก่ น้ำผึ้งมินต์ป่า, ส้มห่าซาง, ข้าว Gai Dui, ชาห่าซาง, เนื้อวัวห่าซาง, ปลา Bong และกระวานดำ

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดห่าซาง 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดห่าซาง เป็น 1 ใน 9 จังหวัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากกรุงฮานอย 320 กิโลเมตร และห่างจากนครไฮฟอง 415 กิโลเมตร

จังหวัดห่าซางมีอาณาเขตด้านทิศเหนือติดกับประเทศจีน ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดกาวบั่ง (Cao Bang Province) ทิศใต้ติดกับจังหวัดเตวียนกวาง (Tuyen Quang Province) และจังหวัดเอียนบ๊าย (Yen Bai Province) และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดหล่าวกาย (Lao Cai Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดห่าซาง 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดห่าซางมีพื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีที่ราบลุ่มระหว่างภูเขาซึ่งถูกแบ่งด้วยแม่น้ำและลำธารหลายสายทำให้การเดินทางค่อนข้างลำบาก ความสูงของพื้นที่ตั้งแต่ 800 – 1,200 เมตร จังหวัดห่าซางมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 22 – 24 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 2,300 – 2,400 มิลลิเมตร

จังหวัดห่าซางมีพื้นที่ทั้งหมด 7,929 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 11 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองห่าซาง (Ha Giang City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นและอีก 10 อำเภอ

ปี 2564 จังหวัดห่าซางได้รับการจัดอันดับ 59 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

 

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดห่าซาง มีที่ดินทั้งหมด 792,900 เฮกตาร์เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 25 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 58 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 3 พื้นที่ของจังหวัดมีแม่น้ำ Lo และลำธารจำนวนมากไหลผ่านพื้นที่  จังหวัดห่าซางมีทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างมาก มีอุทยานธรณีโลกด่งวัน (Dong Van Karst Plateau) ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 2553 และจากการสำรวจยังพบแร่ธาตุหลายประเภท ได้แก่ สังกะสี ตะกั่ว เหล็ก ทองแดง แมงกานีส ดินขาว และอัญมณี

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2564 จังหวัดห่าซาง มีประชากรทั้งหมด 0.88 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.55 ล้านคน จังหวัดห่าซางมีวิทยาลัยอาชีวะ 2 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.25 – 3.64 ล้านด่งต่อเดือน (139 – 156 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) ขึ้นอยู่กับพื้นที่จ้างงาน (Decree No.38/2022/NĐ-CP) มีประชากรชาติพันธุ์อาศัยอยู่มากกว่า 19 กลุ่ม โดยคิดเป็นร้อยละ 88 จากประชากรทั้งหมดในจังหวัดห่าซาง

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

จังหวัดห่าซางไม่มีสนามบินและไม่มีท่าเรือขนาดใหญ่ การเดินทางสู่จังหวัดพึ่งพาการเดินทางขนส่งด้วยรถยนต์เป็นหลัก เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน โดยมีเส้นทางหลวง ได้แก่ QL2, QL4C, และ QL279 โดยจังหวัดห่าซางเป็นหนึ่งในเส้นทางการค้าระหว่างเวียดนามและประเทศจีนผ่านด่านชายแดนนานาชาติทัญถวี (Thanh Thuy International border gate)

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดห่าซาง 

ที่มา: Google Map (2565)

จังหวัดห่าซางมีเขตเศรษฐกิจชายแดน 1 แห่ง และนิคมอุตสาหกรรม 1 แห่ง ได้แก่

 1. เขตเศรษฐกิจชายแดนทัญถวี (Thanh Thuy border economic zone) มีพื้นที่ 170 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม Binh Vang มีพื้นที่ 250 เฮกตาร์

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดห่าซาง (GDP) คิดเป็นมูลค่า 27,127 พันล้านด่ง (1.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 5 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 31 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 24 ภาคบริการร้อยละ 40

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัดห่าซาง ปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 จากปีก่อนหน้า จังหวัดห่าซางมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่รวม 177,078 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าว 218,939 ตัน ข้าวโพด 202,261 ตัน ถั่วเหลือง 20,981 ตัน ถั่วลิสง 24,802 ตัน และผัก 123,601 ตัน

จังหวัดห่าซางมีพื้นที่เพาะปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 37,344 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่ปลูกชา และผลไม้ชนิดต่าง ๆ ได้ผลผลิตหลัก คือ ชาประมาณ  90,195 ตัน ส้มชนิดต่าง ๆ 80,290 ตัน นอกจากนี้ยังมีผลไม้ชนิดอื่นๆ ได้แก่ สาลี่ พรุน พลับ และลิ้นจี่ ส่วนด้านการป่าไม้มีไม้แปรรูปทั้งหมด 197,300 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังมีการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์จากป่าอื่นๆ เช่น หวาย ไผ่ อบเชย กระวาน หน่อไม้ เห็ด และสมุนไพรด้วย

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดห่าซางมีขนาดปานกลางปี 2564 มีโคกระบือรวมกัน 277,770 ตัว สุกร 531,086 ตัว สัตว์ปีก 5.3 ล้านตัว และมีการเลี้ยงม้า แพะและกระต่ายเพื่อการบริโภคด้วย

ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 2,440 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 จากปีก่อนหน้าโดยเกือบทั้งหมดมาจากการเพาะเลี้ยง

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ในปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 อุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดห่าซางส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ เขื่อนไฟฟ้า เหมืองแร่ วัสดุก่อสร้าง กระดาษ ชาสำเร็จรูป เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า ปี 2564 มีมูลค่ามาจากการค้าปลีกเป็นหลัก มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ส่วนด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 0.9 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1,620 พันล้านด่ง (69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) การท่องเที่ยวของจังหวัดห่าซางเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เกษตรกรรม และวัฒนธรรม

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 จังหวัดห่าซาง มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 13 และ 151 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2564 ทั้งหมด 6 โครงการคิดเป็น 4.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการเกษตร และแปรรูปสินค้าเกษตร
 • การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดห่าซาง: https://hagiang.gov.vn/
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน: http://skhdt.hagiang.gov.vn/tin-tuc/chi-tiet/387
 3. เว็บไซต์ส่งเสริมการลงทุนและการค้าจังหวัดห่าซาง: http://skhdt.hagiang.gov.vn/
 4. เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดห่าซาง: https://discoverhagiang.com/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดห่าซาง), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดห่าซาง (2565), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดห่าซาง ประจำปี 2564

Cục sở hữu trí tuệ (2565), Danh sách các chỉ đẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam (Cập nhật đến tháng 6 năm 2022), retrieved from https://ipvietnam.gov.vn/chi-dan-dia-ly

Chính phủ Việt Nam (2565), Nghị định 38/2022/NĐ-CP về việc Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Báo Hà Giang (2559), Nhìn lại một năm hoạt động của Khu Công nghiệp Bình Vàng, retrieved from http://baohagiang.vn/kinh-te/201602/nhin-lai-mot-nam-hoat-dong-cua-khu-cong-nghiep-binh-vang-659220/

Báo Chính Phủ Việt Nam (2559), Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Thanh Thủy, retrieved from http://baochinhphu.vn/kinh-te/dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-chung-xay-dung-kkt-cua-khau-thanh-thuy/334232.vgp

Bộ Ngoại Giao Việt Nam (2562), Thông tin về tỉnh Hà Giang, retrieved from https://ngkt.mofa.gov.vn/forums/dia-phuong/thong-tin-ve-tinh-ha-giang/

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (2564), Hà Giang công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội năm 2021, retrieved from https://dangcongsan.vn/ha-giang-doi-moi-phat-trien/tin-tuc/ha-giang-cong-bo-so-lieu-thong-ke-kinh-te-xa-hoi-nam-2021-600860.html

Báo Hà Giang (2565), Phát triển nông nghiệp bền vững, Retrieved from http://baohagiang.vn/kinh-te/202204/phat-trien-nong-nghiep-ben-vung-1016c42/

Báo Hà Giang (2565), Du lịch Hà Giang phục hồi mạnh mẽ, vượt lên đại dịch Covid-19, Retrieved from http://www.baohagiang.vn/van-hoa/202205/du-lich-ha-giang-phuc-hoi-manh-me-vuot-len-dai-dich-covid-19-5753f82/

Cổng thông tin Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2564), Hà Giang: Cam sành niên vụ 2020 – 2021 bị rụng trên 1.900 tấn quả, Retrieved from https://www.mard.gov.vn/Pages/ha-giang-cam-sanh-nien-vu-2020-%E2%80%93-2021-bi-rung-tren-1-900-tan-qua.aspx

B News (2565), Hà Giang: Phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng gắn với du lịch, Retrieved from https://bnews.vn/ha-giang-phat-trien-cac-san-pham-nong-nghiep-dac-trung-gan-voi-du-lich/238811.html

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

531

กำลังเข้าชมขณะนี้

249719

เข้าชมทั้งหมด