ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

ด่งนาย

dong nai

ด่งนาย

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
  • จังหวัดด่งนายมีชื่อเสียงในด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ หมู (ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม) และไก่ รวมถึงมีการปลูกยางพารา และพืชอุตสาหกรรมอีกหลายชนิด โดยมีสินค้าเกษตรที่รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ส้มโอ Tan Trieu และเงาะ Long Khanh
  • เป็นจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มาเปิดดำเนินการเป็นจังหวัดแรกๆ เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับนครโฮจิมินห์ รวมถึงมีธุรกิจไทยลงทุนหลายราย เช่น สำนักงานใหญ่ของ บริษัท ซี.พี. เวียดนาม และนิคมอุคสาหกรรมอมตะ เป็นต้น
  • เป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติล็องถั่น (Long Thanh International Airport) ที่ถือเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามใต้ (กำลังอยู่ระหว่างเปิดประมูลเพื่อเริ่มพัฒนาโครงการ)
  • จังหวัดด่งนายได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรกับจังหวัดชลบุรีมาตั้งแต่ปี 2545 (เป็นลำดับคู่ที่ 3)

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด

1.1 ข้อมูลที่ตั้งและเขตการปกครอง

จังหวัดด่งนาย เป็น 1 ใน 6 จังหวัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม มีอาณาเขตติดกับ 6 จังหวัด/นคร ซึ่งมีนครโฮจิมินห์ ที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนามใต้ ทำให้นักลงทุนต่างชาติสนใจมาดำเนินธุรกิจเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ จังหวัดด่งนาย ได้ร่วมลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรกับจังหวัดชลบุรีมาตั้งแต่ปี 2545 นับเป็นเมืองคู่มิตรระหว่างไทยและเวียดนามคู่ที่ 3

จังหวัดด่งนายมีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดกับจังหวัดบิ่ญเฟื้อก (Binh Phuoc Province) และจังหวัดเลิมด่ง (Lam Dong Province) ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดบิ่ญถ่วน (Binh Thuan Province) ทิศใต้ติดกับจังหวัดบ่าเสี่ยะ – หวุงเต่า (Baria – Vung Tau Province) และนครโฮจิมินห์ และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดบิ่ญเซือง (Binh Duong Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดด่งนาย

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ภูมิประเทศจังหวัดด่งนายมีพื้นที่เป็นที่ราบที่มีเนินเขาเตี้ยกระจายอยู่ทั่วไป มีอุทยานแห่งชาติ Cat Tien ที่อุดมไปด้วยพืชและสัตว์นานาชนิด เป็นพื้นที่กว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่จังหวัด มีแม่น้ำ 5 สายไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำ Dong Nai, La Nga, La Buong, Ray และ Xoai – Thi Vai รวมถึงมีอ่างเก็บน้ำจืด Tri An เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่กว้างถึง 323 ตารางกิโลเมตร ซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำด้วยกำลังการผลิต 400 MW ให้กับจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง

จังหวัดมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 26 – 28 องศา ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,500 – 2,400 มิลลิเมตรต่อปี

จังหวัดด่งนายมีพื้นที่ทั้งหมด 5,905.7 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 11 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมือง Bien Hoa เป็นศูนย์กลางราชการส่วนท้องถิ่น เมือง Long Khanh และอีก 10 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดด่งนายได้รับการจัดอันดับ 23 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นของเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดด่งนายเป็นที่ราบลุ่มมีทรัพยากรดินและน้ำที่อุดมสมบูรณ์ มีที่ดินทั้งหมด 338,385 เฮกตาร์ โดยที่ดินกว่าร้อยละ 31 เป็นพื้นที่ป่าไม้เขตอุทยานแห่งชาติ Cat Tien, พื้นที่เพื่อปลูกไม้ยืนต้นร้อยละ 36 พื้นที่ปลูกข้าว ผัก และพืชไร่อื่นร้อยละ 11 มีพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพียงเล็กน้อย ส่วนที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบธุรกิจอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 11

นอกจากด่งนายจะเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และมีทรัพยากรน้ำจืดมากแล้ว ยังเป็นจังหวัดที่มีแร่ธาตุหลากหลายซึ่งมีการเปิดดำเนินการเหมืองแร่ 17 แห่ง โดยแร่ธาตุที่มี ได้แก่ ทอง ดินขาว ดินสี หินปูน หินก่อสร้าง หินแกรนิต ทรายก่อสร้าง และมีการพบอัญมณีบ้างแต่ไม่มาก

 

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์

ปี 2562 จังหวัดด่งนายมีประชากรทั้งหมด 3.1 ล้านคน โดยแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 1.69 ล้านคน มีมหาวิทยาลัย 7 แห่ง และมีวิทยาลัยอาชีวะอีก 10 แห่งฝึกอบรมแรงงานในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ค่าแรงพื้นฐานอยู่ที่ 3.43 – 4.42 ล้านด่องต่อเดือน (150 – 192 เหรียญสหรัฐฯ) ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่จ้างงาน (Decree No.90/2019/NĐ-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านคมนาคมทางอากาศ จังหวัดด่งนายยังไม่มีสนามบินที่เปิดใช้งาน แต่มีโครงการสร้างสนามบินนานาชาติ Long Thanh (Long Thanh International Airport:LON) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม สามารถรองรับผู้เดินทางได้ถึง 100 ล้านคนต่อปี มีแผนจะเริ่มเปิดใช้งานปี 2568 ดังนั้นการเดินทางในปัจจุบันจะใช้สนามบินนานาชาติเติน เซิน เญิ้ต (Tan Son Nhat International Airport) ในนครโฮจิมินห์ที่ห่างออกไปประมาณ 30 กิโลเมตร

ด้านคมนาคมทางน้ำ จังหวัดด่งนายมีท่าเรือ Go Dau มีท่าเทียบเรือหลายท่า โดยสามารถรองรับเรือขนาด 6,500 – 30,000 ตัน นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับท่าเรือของนครโฮจิมินห์และจังหวัดบะเสี่ยะ – หวุงเต่า

ด้านคมนาคมทางบกและการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค สามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายใต้ (Southern Economic Corridor) หรือเส้นทาง R1 ผ่านนครโฮจิมินห์ได้โดยสะดวก มีถนนทางหลวง ได้แก่ QL1, QL15, Q20, QL51 QL56 และทางด่วน CT1 ทำให้การคมนาคมขนส่งสินค้าทางบกค่อนข้างสะดวก

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดด่งนาย

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดด่งนายมีนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมกว่า 30 แห่ง ในจำนวนดังกล่าว มีนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง Long Thanh, นิคมฯ อมตะ ที่ธุรกิจไทยร่วมลงทุน ดูรายละเอียดได้ที่: http://diza.dongnai.gov.vn/en/Pages/kcn.aspx

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 330,582 พันล้านด่อง (14.37 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 9 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 9 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 61 และภาคบริการร้อยละ 22

ด้านการเกษตร ประมงและป่าไม้ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 2 จังหวัดด่งนายมีพื้นที่เกษตรทั้งหมด 170,502 เฮกตาร์ แบ่งเป็นพืชอุตสาหกรรม 106,770 เฮกตาร์ เช่น กาแฟ พริกไทย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และยางพารา เป็นต้น และผลไม้ 63,700 เฮกตาร์ โดยได้ผลผลิตเงาะ 155,870 ตัน, กล้วย 120,000 ตัน, มะม่วง 92,400 ตัน, ส้มโอ 59,700 ตัน และทุเรียน 39,000 ตัน รวมแล้วด่งนายสามารถผลิตผลไม้ได้กว่า 1 ล้านตันต่อปี

ส่วนการปลูกข้าว ผัก และพืชไร่ ปี 2562 ด่งนายมีพื้นที่เพาะปลูกรวม 155,450 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตดังนี้ ข้าว 330,000 ตัน ข้าวโพด 298,000 ตัน และผัก 255,190 ตัน ส่วนการป่าไม้ ปี 2562 มีการแปรรูปไม้ประมาณ 246,619 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 โดยส่งให้กับโรงงานแปรรูปไม้และเฟอร์นิเจอร์ที่ตั้งอยู๋ในพื้นที่จังหวัดเป็นส่วนใหญ่

ด้านการปศุสัตว์ ด่งนายเคยเป็นจังหวัดที่เลี้ยงโคเนื้อและโคนมมากที่สุดแห่งหนึ่ง แต่จากข้อมูลเมื่อต้นปี 2563 เหลือการเลี้ยงโคอยู่เพียง 86,000 ตัว ถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น อย่างไรก็ดี เป็นจังหวัดมีอุตสาหกรรมการเลี้ยงหมู ไก่ และนกกระทาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม โดยมีจำนวนหมู 1.6 ล้านตัว ไก่ 21 ล้านตัว เป็นไก่เลี้ยงแบบอุตสาหกรรม 11.6 ล้านตัว เป็ด 2 ล้านตัว นกกระทา 7.8 ล้านตัว

การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดทั้งหมดเป็นการเพาะเลี้ยงปลาและกุ้งน้ำจืด ปี 2562 มีพื้นที่เลี้ยง 8,585 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 64,180 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

ด้านอุตสาหกรรมและก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 12 โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รถยนต์ เครื่องดื่ม กาแฟ ยาสูบ กระดาษ  เส้นใย เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า ในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 โดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ในด้านการท่องเที่ยว ปี 2562 มีผู้เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดด่งนาย 4.4 ล้านคน ในจำนวนดังกล่าวเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 13,200 คน คาดการณ์ว่ามีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 1,607 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 แหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดเป็นการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ และผจญภัย เช่น อุทยานแห่งชาติ Nam Cat Tien, น้ำตก Giang Dien, เขา Chua Chan, เขตท่องเที่ยว Buu Long, Tre Viet, Vuon Xoai, Suoi Mo, สวนผลไม้ Long Khanh เป็นต้น

2.2 การค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดด่งนาย มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 15,818 และ 19,445 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 สูงที่สุดเป็นอันดับ 4 จาก 63 จังหวัด/นครของเวียดนามรวมทั้งหมด 1,659 โครงการคิดเป็นมูลค่า 31,226.42 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 121 โครงการเป็นมูลค่า 1,296.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ธุรกิจไทยเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับที่ 2 ในจังหวัดด่งนาย โดยมีจำนวนโครงการลงทุนถึงปี 2562 ทั้งสิ้น 51 โครงการ มูลค่าลงทุนประมาณ 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีโครงการที่สำคัญ เช่น

ลำดับ ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ
1 เมืองอมตะ ล็องถั่น (Amata Long Thanh City) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองและนิคมอุตสาหกรรม
2 บริษัท Top Solvent Vietnam จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายสารเคมี และปิโตรเคมี
3 บริษัท C.P. Vietnam จำกัด ธุรกิจปศุสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ และอาหารสัตว์
4 บริษัท Betagro – Thai Luc Vina Feed Mill จำกัด ผลิตอาหารสัตว์
5 บริษัท ปิโตรเคมี SCT Gas Vietnam จำกัด ผลิตแก๊สเชื้อเพลิง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับแก๊ส
6 บริษัท Pranda (Vietnam) จำกัด ผลิตเครื่องประดับจากเพชรและอัญมณี
7 บริษัท Advanced Pharma Vietnam จำกัด ฟาร์มสัตว์ปีก
8 บริษัท Starprint Vietnam จำกัด ผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูก
9 ศูนย์การค้า MM Mega Market ศูนย์การค้าปลีกและค้าส่งครบวงจร
10 บริษัท Dong Long จำกัด ผลิตยาสูบ

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

  • อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูป
  • อุตสาหกรรมการเกษตร
  • โครงสร้างพื้นฐาน

แหล่งข้อมูลอื่นที่น่าสนใจ

  1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดด่งนาย https://www.dongnai.gov.vn/
  2. รายชื่อโครงการรอการลงทุน http://ipc.mpi.gov.vn/upload/7731/fck/files/%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai%20Danh%20m%E1%BB%A5c%20DA%20DT.pdf

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดด่งนาย), สืบค้น จาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-nam/thong-tin-dia-phuong

สภาประชาชนจังหวัดด่งนาย (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดด่งนาย ประจำปี 2562

กรมศุลกากรเวียดนาม (2563), รายงานการนำเข้าส่งออกจำแนกตามจังหวัด ปี 2019

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเวียดนาม (2563), ข้อมูลสินค้าที่รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, สืบค้น จาก http://www.noip.gov.vn/chi-dan-dia-ly

Tổng cục Du lịch Việt Nam (2563), Du lịch Đồng Nai sẽ bứt phá, retrieved from http://www.vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/31290

Báo Đồng Nai (2563), Đồng Nai có gần 64 ngàn hécta cây ăn trái, retrieved from http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202002/dong-nai-co-gan-64-ngan-hecta-cay-an-trai-2986273/index.htm

Báo Đảng Cộng sản (2562), Đồng Nai phát huy thế mạnh trồng cây ăn trái, retrieved from http://dangcongsan.vn/kinh-te/dong-nai-phat-huy-the-manh-trong-cay-an-trai-542674.html

Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai (2563), Khai thác thế mạnh cây trồng, retrieved from http://sonongnghiep.dongnai.gov.vn/Pages/newsdetail.aspx?NewsId=2596&CatId=57

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

66518

เข้าชมทั้งหมด