ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

เดี่ยนเบียน

dien bien

เดี่ยนเบียน

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป

  • จังหวัดเดี่ยนเบียนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับสงครามอินโดจีนครั้งที่ 1 ระหว่างเวียดนามและฝรั่งเศส
  • จังหวัดเดี่ยนเบียนเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับประเทศจีนและประเทศลาว โดยประชากรกว่าร้อยละ 90 เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ชาวไท ม้ง เย้า เป็นต้น
  • จังหวัดเดี่ยนเบียนมีสินค้าเกษตรที่ได้รับความคุ้มครองด้านภูมิศาสตร์ 1 รายการ ได้แก่ ข้าวเดี่ยนเบียน

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเดี่ยนเบียน 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดเดี่ยนเบียน เป็น 1 ใน 6 จังหวัดบริเวณภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม เป็นจังหวัดเดียวของเวียดนามที่มีอาณาเขตติดกับประเทศลาวและประเทศจีน ตั้งอยู่ห่างจากกรุงฮานอย 500 กิโลเมตร ทางด้านทิศเหนือติดกับประเทศจีน และจังหวัดลายเจิว (Lai Chau Province) ด้านทิศตะวันออกติดกับจังหวัดเซินลา (Son La Province) ด้านทิศใต้และทิศตะวันออกติดประเทศลาว จึงทำให้มีด่านชายแดนหลายแห่ง

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดเดี่ยนเบียน 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเดี่ยนเบียนเป็นภูเขาสูงชันที่มีความสูงตั้งแต่ 200 – 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้เดินทางภายในจังหวัดค่อนข้างยากลำบาก นอกจากนี้ยังมีรอยเลื่อนของแผ่นโลกหลายแห่ง ทำให้จังหวัดเดี่ยนเบียนมีทรัพยากรแร่ธาตุหลายชนิด และมีโอกาสที่อาจจะเกิดแผ่นดินไหวได้  จังหวัดเดี่ยนเบียนมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 21 – 23 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,500 – 2,500 มิลลิเมตร ฝนตกมากช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน

จังหวัดเดี่ยนเบียนมีพื้นที่ทั้งหมด 9,541 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 10 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองเดี่ยนเบียนฝู (Dien Bien Phu City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นและอีก 9 อำเภอ

ปี 2564 จังหวัดเดี่ยนเบียน ได้รับการจัดอันดับ 53 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดเดี่ยนเบียน มีที่ดินทั้งหมด 954,100 เฮกตาร์เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 38 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 39 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 2 พื้นที่ของจังหวัดเดี่ยนเบียนมีแม่น้ำแดง แม่น้ำโขง และแม่น้ำ Ma ไหลผ่านพื้นที่ซึ่งระดับความแรงของน้ำสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้   จังหวัดเดี่ยนเบียนมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ และจากการสำรวจพบแร่ธาตุหลากหลายชนิด เช่น ถ่านหิน หินปูน สังกะสี ตะกั่ว พลวง เหล็ก ทองแดง และน้ำแร่

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2564 จังหวัดเดี่ยนเบียน มีประชากรทั้งหมด 0.62 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.36 ล้านคน จังหวัดเดี่ยนเบียนมีมหาวิทยาลัย 1 แห่ง และมีวิทยาลัยอาชีวะ 4 แห่ง ฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.25 – 3.64 ล้านด่งต่อเดือน (139 – 156 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.38/2022/NĐ-CP) จังหวัดเดี่ยนเบียนเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์คิดเป็นร้อยละ 90 ของประชากรทั้งหมด

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการขนส่งทางอากาศ จังหวัดเดี่ยนเบียนมีสนามบินภายในประเทศเดี่ยนเบียนฝู (Dien Bien Phu Airport:DIN) ซึ่งมีเที่ยวบินตรงของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์จากกรุงฮานอยและนครไฮฟองเท่านั้น

ด้านการขนส่งทางน้ำ จังหวัดเดี่ยนเบียนฝูมีการสัญจรด้วยเรือและแพภายในจังหวัดเท่านั้น ไม่มีท่าเรือสำหรับขนส่งสินค้า

ด้านการขนส่งทางบก เส้นทางคมนาคมทางบกหลัก ได้แก่ QL6, QL12, QL279 และถนนสายเอเชีย AH13  โดยมีด่านชายแดนนานาชาติเต็ยจาง (Tay Trang International border gate) เป็นทางผ่านสินค้าระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศลาว แม้ว่าจังหวัดเดี่ยนเบียนจะมีชายแดนติดกับประเทศจีน แต่มีเพียงด่านชายแดนระดับชาติที่อนุญาตให้ประชาชนชาวเวียดนามและจีนผ่านเข้าออกเท่านั้น

ด้านนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดเดี่ยนเบียนไม่มีนิคมอุตสาหกรรม มีเพียงเขตอุตสาหกรรมย่อย 2 แห่งเท่านั้น

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดเดี่ยนเบียน 

ที่มา: Google Map (2565)

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเดี่ยนเบียน (GDP) คิดเป็นมูลค่า 21,851 พันล้านด่ง (0.93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 6 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 18 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 20 ภาคบริการร้อยละ 58 (ภาษีสินค้าร้อยละ 4)

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมง ปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 จากปีก่อนหน้า จังหวัดเดี่ยนเบียนมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่รวม 81,000 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าว 199,508 ตัน ข้าวโพด 76,884 ตัน มันเทศ 4,359 ตัน มันสำปะหลัง 91,611 ตัน พุทธรักษากินหัว (สาคูจีน) 8,777 ตัน และผักชนิดต่าง ๆ 82,174 ตัน

ด้านการเพาะปลูกไม้ยืนต้น จังหวัดเดี่ยนเบียนมีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดประมาณ 15,556 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตหลัก คือ ยางพารา 4,251 ตัน กาแฟอราบิก้า 4,320 ตัน ชา 110 ตัน แมคคาเดเมีย 128 ตัน นอกจากนี้ยังมีการปลูกผลไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น ส้ม มะม่วง กล้วย สับปะรด ส้มโอ ลำไย เสาวรส เป็นต้น

ด้านการป่าไม้ พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเดี่ยนเบียนเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ จึงมีการแปรรูปไม้ไม่มาก ในปี 2564 จังหวัดเดี่ยนเบียนมีการแปรรูปไม้รวม 12,805 ลูกบาศก์เมตร

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดเดี่ยนเบียนมีขนาดปานกลางปี 2564 มีโคกระบือรวมกัน 0.42 ล้านตัว ซึ่งมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศเวียดนาม มีการเลี้ยงสุกร 0.3 ล้านตัว สัตว์ปีก 4.6 ล้านตัว และม้า 2,084 ตัว ส่วนด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 4,215 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการประมง 272 ตัน และจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3,942 ตัน

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ในปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ หินก่อสร้าง ซีเมนต์ อิฐ ไฟฟ้าพลังงานน้ำ เป็นต้น อุตสาหกรรมของจังหวัดเดี่ยนเบียนมีการใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปไม่สูงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก

ด้านบริการและการค้า มีมูลค่ามาจากการค้าปลีกเป็นหลัก มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ส่วนด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 0.345 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 562.1 พันล้านด่ง (24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) การท่องเที่ยวของจังหวัดเดี่ยนเบียนเน้นที่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับยุทธการที่เดี่ยนเบียนฝู ซึ่งเป็นการรบที่ใหญ่ที่สุดในช่วงสงครามอินโดจีนครั้งที่ 1 นอกจากนี้การท่องเที่ยวของจังหวัดเดี่ยนเบียนยังเน้นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีชีวิตด้วย

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 จังหวัดเดี่ยนเบียนมีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 3 และ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2564 ทั้งหมด 1 โครงการคิดเป็น 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

  • อุตสาหกรรมการเกษตร
  • โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำ
  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

  1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดเดี่ยนเบียน: https://dienbien.gov.vn/
  2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน:
  3. http://dienbien.gov.vn/portal/pages/Thong-tin-du-an-dau-tu-Keu-goi-dau-tu.aspx
  4. เว็บไซต์ส่งเสริมการค้าและการลงทุนจังหวัดเดี่ยนเบียน: http://socongthuongdienbien.gov.vn/vi/news/xuc-tien-thuong-mai/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดเดี่ยนเบียน), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดเดี่ยนเบียน (2565), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดเดี่ยนเบียน ประจำปี 2564

Cục sở hữu trí tuệ (2565), Danh sách các chỉ đẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam (Cập nhật đến tháng 6 năm 2022), retrieved from https://ipvietnam.gov.vn/chi-dan-dia-ly

Chính phủ Việt Nam (2565), Nghị định 38/2022/NĐ-CP về việc Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Thời báo Tài Chính Việt Nam (2557), Điều chỉnh các khu công nghiệp của tỉnh Điện Biên, retrieved from http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2014-04-10/dieu-chinh-cac-khu-cong-nghiep-cua-tinh-dien-bien-9005.aspx

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

292

กำลังเข้าชมขณะนี้

214522

เข้าชมทั้งหมด