ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

ดั๊กลั๊ก

dak lak

ดั๊กลั๊ก

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • ดั๊กลั๊ก เป็น 1 ใน 2 จังหวัดที่มีการพัฒนามากที่สุดบนที่ราบสูงตะวันตกของเวียดนาม โดยได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งกาแฟ” เนื่องจากปลูกและแปรรูปกาแฟโรบัสต้าเพื่อการส่งออกมากที่สุดในเวียดนาม นอกจากนี้ยังมีผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงหลายอย่าง ได้แก่ อโวคาโด ทุเรียน (สายพันธุ์หมอนทอง, Ri6) พริกไทย ยางพารา ลิ้นจี่ และโกโก้

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด

1.1 ข้อมูลที่ตั้งและเขตการปกครอง

ดั๊กลั๊ก เป็น 1 ใน 5 จังหวัดบริเวณที่ราบสูงภาคตะวันตกของเวียดนาม โดยอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 350 กิโลเมตร ห่างจากเมืองดาลัท จังหวัดเลิมด่ง (Da Lat City, Lam Dong Province) 210 กิโลเมตร ห่างจากเมืองเปลกู จังหวัดซาลาย (Pleiku City, Gai Lai Province) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจย่อยสายเหนือในโครงการระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Northern Sub Corridor, GMS Southern Corridor) 180 กิโลเมตร และห่างจากเมืองญาจาง จังหวัดคั้ญฮว่า ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 185 กิโลเมตร

ดั๊กลั๊กมีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดจังหวัดซาลาย (Gia Lai Province) ทิศตะวันออกติดจังหวัดฟู้เอียน (Phu Yen Province) และคั้ญฮว่า (Khanh Hoa Province) ทางทิศใต้จังหวัดเลิมด่ง (Lam Dong Province) และจังหวัดดั๊กนง (Dak Nong Province) ส่วนด้านทิศตะวันตกติดกับประเทศกัมพูชา มีด่านชายแดนระดับชาติ 1 แห่ง คือ ด่านชายแดน Dak Rue อนุญาตให้คนเวียดนามและกัมพูชาผ่านแดนเท่านั้น

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดดั๊กลั๊ก

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ภูมิประเทศจังหวัดดั๊กลั๊กมีพื้นที่เป็นที่ราบสูง สูงจากระดับน้ำทะเล 400 – 800 เมตร โดยบริเวณอำเภอ Ta Dung สูงที่สุดของจังหวัดมีระดับความสูงที่ 1,982 เมตร มีแม่น้ำ Serepok และแม่น้ำ Krong No  และเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำด่งนายอีกด้วย

จังหวัดมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 23 – 30 องศา ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,600 – 1,800 มิลลิเมตรต่อปี

จังหวัดดั๊กลั๊กมีพื้นที่ทั้งหมด 13,030.5 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 15 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองบวนเมถ่วด (Buon Me Thuot City) เป็นศูนย์กลางราชการส่วนท้องถิ่น และอีก 14 อำเภอ

ปี 2562 ดั๊กลั๊กได้รับการจัดอันดับ 38 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นของเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดดั๊กลั๊ก มีที่ดินทั้งหมด 1,303,050 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรร้อยละ 48 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 40 และพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบธุรกิจอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 5 ที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินภูเขาไฟที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกกาแฟ ทุเรียน โกโก้ และอโวคาโด

ดั๊กลั๊กมีพื้นที่ป่าไม้และมีน้ำจืดค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ โดยมีแม่น้ำ 3 สายไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำ Ba, Srepok และแม่น้ำด่งนาย รวมถึงมีอ่างเก็บน้ำอีกหลายแห่ง นอกจากนี้ดั๊กลั๊กมีแร่ธาตุหลายชนิด เช่น ดินกระเบื้อง ดินอิฐ ตะกั่ว ฟอสฟอรัส ถ่านหิน หินปูน หินแกรนิต ทรายก่อสร้าง ทอง อัญมณี เป็นต้น

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์

ปี 2562 จังหวัดดั๊กลั๊ก มีประชากรทั้งหมด 1.86 ล้านคน โดยแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 1.11 ล้านคน ดั๊กลั๊กมีมหาวิทยาลัย 4 แห่งและวิทยาลัยอาชีวะอีก 2 แห่ง มีค่าแรงพื้นฐานอยู่ที่ 3.07 ล้านด่องต่อเดือน (133 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน) ตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ (Decree No.90/2019/NĐ-CP) ดั๊กลั๊กเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูง โดยประชากรร้อยละ 30 เป็นกลุ่มชาติพันธุ์แตกต่างกันถึง 47 กลุ่ม เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ E De, M’Nong, Thai, Tay, Nung เป็นต้น

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการคมนาคมทางอากาศ จังหวัดดั๊กลั๊กมีสนามบิน Buon Ma Thuot (BMV) เป็นสนามบินภายในประเทศ โดยมีเที่ยวตรงจากกรุงฮานอย นครไฮฟอง นครดานัง นครโฮจิมินห์ จังหวัดทันฮว้า (Thanh Hoa Province) และจังหวัดเหงะอาน (Nghe An Province)

ด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำ จังหวัดไม่มีท่าเรือ แต่อยู่ใกล้กับจังหวัดที่มีท่าเรือขนาดใหญ่ คือ จังหวัดคั้นฮว่า

ด้านการคมนาคมขนส่งทางบก จังหวัดดั๊กลั๊กมีถนนทางหลวง ได้แก่ QL26, QL27, QL29, QL14, QL14C และทางหลวงสายเอเชีย AH17 เชื่อมไปยังจังหวัดอื่น

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดดั๊กลั๊ก

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดดั๊กลั๊ก มีนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่ง และเขตอุตสาหกรรมย่อยอีก 7 แห่ง โดยนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Hoa Phu พื้นที่ 331.73 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม Phu Xuan พื้นที่ 325.6 เฮกตาร์

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 85,950 พันล้านด่อง (3.73 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 7.8 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 42 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 16 และภาคบริการร้อยละ 35 (ภาษีสินค้ารร้อยละ 6)

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง ปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4.6  ปี 2562 จังหวัดดั๊กลั๊กมีการปลูกไม้ยืนต้นเป็นส่วนใหญ่ของพื้นที่คิดเป็น 356,800 เฮกตาร์ โดยส่วนใหญ่ปลูกกาแฟโรบัสต้า 203,063 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 465,000 ตัน พริกไทยได้ผลผลิต 65,000 ตัน ยางพารา 30,000 ตัน เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 25,000 ตัน มันสำปะหลัง 720,000 ตัน และโกโก้ประมาณ 2,000 ตันต่อปี

ด้านการปลูกกาแฟ จังหวัดดั๊กลั๊กปลูกกาแฟมากที่สุดในประเทศเวียดนาม โดยเริ่มปลูกตั้งแต่สมัยเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส แต่เริ่มเป็นที่แพร่หลายปี 2473 ทั้งนี้ดั๊กลั๊กเคยเป็นที่ปลูกทั้งกาแฟโรบัสต้าและอาราบิก้า แต่เกิดโรคระบาดทำให้เหลือแต่ไว้เพียงสายพันธุ์โรบัสต้าที่ได้รับการพัฒนาต่อมาจนเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม มีการส่งออกไปมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก เฉพาะที่จังหวัดดั๊กลั๊กมีมูลค่าการส่งออกกาแฟประมาณ 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม “กาแฟบวนมาถ่วด” ที่ปลูกมาตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสและได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีการปลูกเหลือเพียง 16,000 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 47,000 ตันต่อปี

นอกเหนือจากแปรรูปกาแฟเบื้องต้น กาแฟคั่วบด และกาแฟสำเร็จรูปแล้ว ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งยังได้พัฒนากาแฟโรบัสต้าชนิดพิเศษ (Fine Robusta) เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า แม้จะมีผลผลิตเพียง 1,000 ตันต่อปี แต่มูลค่าสูงกว่าอย่างน้อยร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับกาแฟอื่นของจังหวัด

เมืองบวนมาถ่วด ได้รับการขนาดนามว่า เมืองแห่งกาแฟ จะจัดงานเทศกาลกาแฟร่วมทุก 2 ปี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบธุรกิจกาแฟทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก รวมถึงยังมีการแสดจากชนเผ่าต่างๆ ที่อาศัยอยู่บนที่ราบสูง และเป็นการแนะนำการท่องเที่ยวของภูมิภาคอีกด้วย

นอกจากนี้จังหวัดยังมีการปลูกผลไม้ชนิดอื่นๆ ด้วย ได้แก่ ทุเรียน ได้ผลผลิต 50,000 ตัน โดยสายพันธุ์ที่เริ่มมีการปลูกมาก คือ พันธุ์หมอนทอง (โดนา) และอโวคาดา มีหลายสายพันธุ์ เช่น Booth, 034, Sap ล้วนแต่เป็นสินค้าส่งออก โดยมีผลผลิตปีละประมาณ 35,000 ตัน นอกจากนั้นมีผลไม้อื่น เช่น ลิ้นจี่ มะม่วง ขนุน เป็นต้น

ส่วนการปลูกข้าวและพืชไร่ ได้ผลผลิตข้าว 692,200 ตัน ข้าวโพด 578,000 ตัน มันสำปะหลัง 789,600 ตัน และอ้อย 1.3 ล้านตัน ส่วนการป่าไม้ ปี 2562 มีการแปรรูปไม้ประมาณ 8,600 ลูกบาศก์เมตร

เนื่องจากอยู่บนที่ราบสูง ไม่เหมาะแก่การประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จึงมีผลผลิตจากการประมงและเพาะเลี้ยง 19,839 ตัน ส่วนด้านการปศุสัตว์ ดั๊กลั๊กมีการเลี้ยงสุกร 0.68 ล้านตัว (มากเป็นอันดับ 5), โคและกระบือรวมกันประมาณ 0.28 ล้านตัว, สัตว์ปีก 12.5 ล้านตัว มีการเลี้ยงผึ้งและเก็บผลผลิตจากผึ้งมากที่สุดในประเทศเวียดนาม โดยมีรังผึ้ง 0.2 ล้านรัง ได้ผลผลิต 9,644 ตันต่อปีซึ่งมากที่สุดในเวียดนาม

ด้านอุตสาหกรรมและก่อสร้าง ปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 10 โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กาแฟแปรรูป กาแฟคั่วบด กาแฟสำเร็จรูป เม็ดมะม่วงหิมพานต์ แป้งมัน น้ำตาล ยางพาราแปรรูป พริกไทย ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง เครื่องดื่ม เสื้อผ้า สินค้าแปรรูปจากไม้ ไม้อัด วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

นอกจากนี้ทางจังหวัดมีการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน จากการสำรวจโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของจังหวัดมีศักยภาพสูงถึง 16,000 MW ส่วนพลังงานไฟฟ้าพลังงานลมมีศักยภาพการผลิตที่ 2,826 MW จากข้อมูลเดือนมีนาคม 2563 ด้านพลังงานแสงอาทิตย์มีการลงทุนแล้ว  โครงการ กำลังการผลิต โครงการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของเครือบริษัท Xuan Thien (Xuan Thien – Ea Sup) จะเรี่มจ่ายไฟเข้าระบบในช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2563 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าระยะแรก 600 MW, ระยะที่ 2 อีก 1,400 MW นอกจากนี้จังหวัดได้เริ่มโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน โดยอนุมัติ 665 โครงการ กำลังการผลิต 42.6 MW ได้เริ่มผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อการค้าแล้ว (ข้อมูลพฤษภาคม 2563)

ด้านพลังงานลม มีโครงการที่ได้เปิดดำเนินการจ่ายไฟแล้ว คือ โครงการ Phong dien Tay Nguyen ระยะ 1 มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 28.8 MW โดยภายในปี 2020 จะมีอีก 7 โครงการเริ่มใช้งานด้วยกำลังการผลิต 138 MW

ด้านบริการและการค้า ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 โดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ในด้านการท่องเที่ยว ปี 2562 มีผู้เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดดั๊กลั๊ก 0.85 ล้านคน ในจำนวนดังกล่าวเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 90,000 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1,050 พันล้านด่อง (45.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 38  โดยแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดเป็นการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ เที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ น้ำตก Dray Sap – Dray Nur, พิพิธภัณฑ์กาแฟ Trung Nguyen, ไร่กาแฟ – โกโก้ หมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อ่างเก็บน้ำ Lak, Buon Don เป็นต้น นอกจากนี้ทุก 2 ปียังมีนักท่องเที่ยวและผู้สนใจกาแฟเดินทางมาที่ดั๊กลั๊กเพื่อร่วมงานเทศกาลกาแฟจำนวนมากอีกด้วย ทั้งนี้จังหวัดดั๊กลั๊กมีการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งบนที่ราบสูงตะวันตก โดยมีโรงแรมระดับ 4 – 5 ดาวรองรับนักท่องเที่ยวในและต่างประเทศ

2.2 การค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดดั๊กลั๊ก มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 408 และ 1,120 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 รวมทั้งหมด 16 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 153.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ธุรกิจไทยมีการลงทุนในจังหวัดดั๊กลั๊ก 1 โครงการ คือ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของบริษัท C.P. Vietnam จำกัด มีมูลค่าลงทุน 6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • โครงสร้างพื้นฐาน
 • อุตสาหกรรมการเกษตรเทคโนโลยีขั้นสูง
 • อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แหล่งข้อมูลอื่นที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดดั๊กลั๊ก: https://daklak.gov.vn/
 2. รายชื่อโครงการรอการลงทุน http://ipc.daklakdpi.gov.vn/Portals/0/Dak%20Lak%20Catalogue%20TA%202017%2036tr%20update.pdf
 3. เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนจังหวัดดั๊กลั๊ก: http://ipc.daklakdpi.gov.vn/
 4. เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดดั๊กลั๊ก: https://daktip.vn/
 5. ข้อมูลเทศกาลกาแฟ http://lehoicaphe.vn/documents/10181/156554/Sach+anh+Dak+Lak+25.2.2019.pdf/e29673a1-ee48-4c37-9367-5c9001e9c1f9

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

สภาประชาชนจังหวัดดั๊กลั๊ก (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดดั๊กลั๊ก ประจำปี 2562

สภาประชาชนจังหวัดดั๊กลั๊ก (2563), ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดดั๊กลั๊ก, สืบค้นจาก https://daklak.gov.vn/

กรมศุลกากรเวียดนาม (2563), รายงานการนำเข้าส่งออกจำแนกตามจังหวัด ปี 2019

Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk (2562), Công bố Quy hoạch phát triển gió tỉnh Đắk Lắk giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2030, retrieved from: https://socongthuong.daklak.gov.vn/news/tin-cong-thuong/cong-bo-quy-hoach-phat-trien-gio-tinh-dak-lak-giai-doan-den-2020-co-xet-den-nam-2030-402.html

Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk (2562), Đắk Lắk: Tiềm năng nông sản., retrieved from: https://socongthuong.daklak.gov.vn/news/tin-xuc-tien-thuong-mai/dak-lak-tiem-nang-nong-san-1427.html

Báo Đắk Lắk (2563), Năm 2019, du lịch Đắk Lắk đón hơn 950.000 lượt khách, retrieved from:

http://baodaklak.vn/channel/3481/201912/nam-2019-du-lich-dak-lak-don-hon-950000-luot-khach-5663096/

Báo Đắk Lắk (2563), Bức tranh kinh tế – xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 2019: Nhiều gam màu sáng, retrieved from:

http://baodaklak.vn/channel/3483/202001/buc-tranh-kinh-te-xa-hoi-tinh-dak-lak-nam-2019-nhieu-gam-mau-sang-5663609/

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk (2561), Buôn Ma Thuột – Những đồn điền cà phê trăm năm, retrieved from: http://lehoicaphe.vn/-/buon-ma-thuot-nhung-on-ien-ca-phe-tram-nam

Cổng thông tin Tỉnh Đắk Lắk (2563), Tình hình thực hiện các dự án điện gió, điện năng lượng trên địa bàn tỉnh quý 1/2020, retrieved from https://daklak.gov.vn/-/tinh-hinh-thuc-hien-cac-du-an-ien-gio-ien-nang-luong-tren-ia-ban-tinh-quy-1-2020

Báo Công Thương (2563), Đắk Lắk: Nở rộ điện mặt trời trên mái nhà, retrieved from https://congthuong.vn/dak-lak-no-ro-dien-mat-troi-tren-mai-nha-138990.html

VN Express (2563), Điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp hoàn thành 90% hạng mục, retrieved from https://vnexpress.net/dien-mat-troi-xuan-thien-ea-sup-hoan-thanh-90-hang-muc-4133609.html

Trung Tâm Khuyến Nông – giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản tỉnh Đắk Lắk (2561), Đăk Lăk: Hiệu quả kinh tế từ vườn sầu riêng trồng xen chuối tại Đăk Lăk, retrieved from http://khuyennongdaklak.com.vn/tin-tuc-su-kien/nha-nong-bon-phuong/4813/dak-lak-hieu-qua-kinh-te-tu-vuon-sau-rieng-trong-xen-chuoi-tai-dak-lak/

Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (2562), Đắk Lắk tiếp tục phát triển cà phê đặc sản, retrieved from http://dangcongsan.vn/kinh-te/dak-lak-tiep-tuc-phat-trien-ca-phe-dac-san-543506.html

Thủ tướng Chính Phủ (2561), Document No. 1110/TTg-CN về việc Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

61694

เข้าชมทั้งหมด