ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

ดานัง

da nang

ดานัง

ข้อมูลนครดานังโดยสังเขป

 • นครดานังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนามกลาง โดยมีอุตสาหกรรมเศรษฐกิจทางทะเล และการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญ
 • นครดานัง เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) หรือเส้นทาง R2 (ใน สปป. ลาวเรียกเส้นทาง R9) ที่เชื่อมมหาสมุทรอินเดียเข้ากับมหาสมุทรแปซิฟิกจากประเทศเมียนมา ประเทศไทย ประเทศลาว มาจนถึงนครดานัง ประเทศเวียดนาม
 • มีชายหาดทอดยาวกว่า 60 กิโลเมตร และมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ได้แก่ สวนสนุก Bana Hill ซึ่งเป็นที่ตั้งของสะพานลอยฟ้าสีทอง (Golden Bridge) และนครเคยเป็นสถานที่การจัดประชุมสุดยอดผู้นำเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation :APEC) เมื่อปี 2560
 • นครดานังยังเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยปี 2565 เป็นหนึ่งในสามนครของเวียดนามที่ได้รับรางวัล Asia's Best Awards 2022

ข้อมูลพื้นฐานของนครดานัง 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

นครดานัง เป็น 1 ใน 8 จังหวัดและนครบริเวณชายฝั่งภาคกลางตอนใต้ของประเทศ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 770 กิโลเมตร และห่างจากนครโฮจิมินห์ 970 กิโลเมตร โดยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor) หรือเส้นทาง R2 (เส้นทาง R9) ทั้งนี้ นครดานังและจังหวัดขอนแก่นอยู่ระหว่างการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร

นครดานังถือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางของเวียดนาม รวมทั้งเป็นหนึ่งในเครือข่ายเมืองอัจฉริยะร่วมกับอีก 26 เมืองของประเทศอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network :ASCN) ทั้งนี้ นครดานังมีโครงสร้างพื้นที่ครบครันทั้งทางอากาศ ทางน้ำ และทางบก จึงได้รับการเลือกให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในปี 2561 จากการจัดอันดับของนิตยสาร Live and Invest Overseas

อาณาเขตทางด้านทิศเหนือของนครดานังติดจังหวัดเถื่อเทียนเว้ (Thua Thien Hue Province) ทางด้านตะวันออกติดทะเลจีนใต้ และทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดกว๋างนาม (Quang Nam Province)

รูปที่ 1 แผนที่นครดานัง 

 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของนครดานัง เป็นที่ราบสูงด้านตะวันตกและค่อยๆ ลดระดับมาด้านตะวันออกจนกลายเป็นที่ราบลุ่มชายทะเล มีภูเขาสูงหลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือภูเขาบานา (Ba Na Hill) ที่มีความสูง 1500 เมตร ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนครดานัง และมีอากาศเย็นตลอดปี พื้นที่อื่นของนครดานังมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 26 – 30 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 2,500 มิลลิเมตร ฤดูฝนริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปี

นครดานังมีพื้นที่ทั้งหมด 1,285 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 8 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเขตหายเจิว (Hai Chau District) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่น และอีก 7 เขต/อำเภอ

ปี 2564 นครดานังได้รับการจัดอันดับ 4 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพดีของประเทศเวียดนาม

จากโครงการแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ในการพัฒนานครดานังถึงปี 2573 วิสัยทัศน์ถึงปี 2588 ตั้งเป้าหมายพัฒนานครดานังให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระดับโลกโดยใช้ประโยชน์จากการเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก ทั้งนี้นครดานังจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ การเงิน การศึกษา การค้า การเงินและเทคโนโลยีของเวียดนามกลาง รวมถึงเป็นเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่อาศัยและสร้างธุรกิจ โดยช่วงปี 2564 – 2573 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยคาดการณ์ของนครดานังร้อยละ 10 – 10.5

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

นครดานังมีที่ดินทั้งหมด 128,500 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 5 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 49 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 40 พื้นที่จังหวัดมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน โดยแม่น้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำห่าน (Han River)  ด้านทรัพยากร นครดานังมีการค้นพบแร่ธาตุหลายชนิด เช่น หินอ่อน หินก่อสร้าง ถ่านหิน ทรายแก้ว ทองแดง วุลเฟรม ดีบุก ดินขาว เป็นต้น

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2564 นครดานัง มีประชากรทั้งหมด 1.19 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.58 ล้านคน นครดานัง มีมหาวิทยาลัย 15 แห่ง และมีวิทยาลัยอาชีวะอีก 15 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 4.16 ล้านด่งต่อเดือน (178 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) (Decree No.38/2022/NĐ-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการขนส่งทางอากาศ นครดานังมีท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (Da Nang International Airport:DAD) เป็นสนามบินที่ใหญ่ทีสุดเป็นอันดับ 3 ของเวียดนาม อยู่ห่างจากใจกลางเมือง 3 กิโลเมตร โดยมีเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเกาหลี เที่ยวบินในประเทศ มีเที่ยวบินจากกรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ นครไฮฟอง นครเกิ่นเทอ และจังหวัดใหญ่ของเวียดนาม

ด้านการขนส่งทางน้ำ นครดานังมีท่าเรือน้ำลึกเตียนซา (Tien Sa International Port) ซึ่งสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่สูงสุด 50,000 ตัน ความลึก 10.7  เมตร  เรือขนส่งคอนเทนเนอร์ขนาด 2,500 TEUs และเรือสำราญขนาดใหญ่ ซึ่งภายในท่าเรือมีศูนย์จัดการโลจิสติกส์ครบถ้วน และยังเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองนานาชาติอีกด้วย และกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่คือ Lien Chieu ด้วยโครงการลงทุนกว่า 3,426 พันล้านด่ง (148.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

รูปที่ 2 ถนนหลวงในนครดานัง 

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านการคมนาคมขนส่งทางบกและการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค มีถนนทางหลวง ได้แก่ QL1A, QL14B และ QL14G รวมถึงระบบการขนส่งด้วยรถไฟเหนือ – ใต้ จากนครดานังสามารถเดินทางเข้าสู่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก หรือเส้นทาง R2/R9 ผ่านด่านชายแดนนานาชาติลาเล็ย (La Lay International border gate) หรือด่านชายแดนนานาชาติลาวบ๋าว (Lao Bao International border gate) ในจังหวัดกว๋างจิ ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 250 กิโลเมตร

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดมีนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงระดับชาติ 1 แห่งมีพื้นที่ 1,128.4 เฮกตาร์, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (software park) หมายเลข 1 และมีนิคมอุตสาหกรรมอื่นอีก  6 แห่งซึ่งมีพื้นที่รวม 1,160 เฮกตาร์ ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรมนครดานัง
 2. นิคมอุตสาหกรรม Hoa Khanh
 3. นิคมอุตสาหกรรม Hoa Khanh ส่วนขยาย
 4. นิคมอุตสาหกรรม Lien Chieu
 5. นิคมอุตสาหกรรม Hoa Cam

นิคมอุตสาหกรรมบริการด้านอาหารทะเลนครดานัง

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 105,330 พันล้านด่ง (4.50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 2 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 21 ภาคบริการร้อยละ 67 (ภาษีสินค้าร้อยละ 10)

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัดปี 2564 มีลดลงร้อยละ 2.3 จากปีก่อนหน้า นครดานัง มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่ประมาณ 4,779 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าว 31,839 ตัน นอกจากนั้นมีการปลูกข้าวโพด มันสำปะหลัง มันเทศ ถั่ว ดอกไม้ และผัก แต่ได้ผลผลิตไม่มากเนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกจำกัด ด้านพืชยืนต้นมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1,140 เฮกตาร์ มีการปลูกพืชหลากหลายแต่มีผลผลิตไม่มาก ได้แก่ ชา พริกไทย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผลไม้ชนิดต่างๆ นอกจากนี้มีการแปรรูปไม้ 144,900 ลูกบาศก์เมตร

ด้านการปศุสัตว์ของนครดานัง มีขนาดเล็กมาก ปี 2562 มีการเลี้ยงโคกระบือ 20,160 ตัว สุกร 31,227 ตัว และสัตว์ปีก 0.38 ล้านตัว  ส่วนการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 35,303 ตัน โดยมาจากการประมงชายฝั่ง 34,128 ตัน ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้ผลผลิต 1,175 ตัน

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ปี 2564 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 2.1 จากปีก่อนหน้า โดยอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมหินก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง เครื่องดื่ม สิ่งทอและตัดเย็บ ไม้แปรรูป เวชภัณฑ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์จับปลา อาหารทะเลแปรรูป ซอฟแวร์ เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า ปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 โดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก โดยประชาชนชาวนครดานัง มีกำลังซื้อสูง มีระดับความต้องการสินค้าที่หลากหลาย มีห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ตรายใหญ่เข้ามาเปิดจำนวนมาก

ด้านบริการโลจิสติกส์ นครดานังเป็นหนึ่งในศูนย์กลางบริการด้านโลจิสติกส์ครบถ้วนทั้งทางอากาศ น้ำ และทางบก ปัจจุบันมีผู้ประกอบการด้านนี้จำนวน 1,056 ราย โดยก่อให้เกิดการจ้างงาน 14,000 ตำแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 40 ของแรงงานด้านโลจิสติกส์ในภาคกลาง และมีการพัฒนาด้านโลจิสติกส์เป็นอันดับที่ 6 จาก 10 นคร/จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์

ด้านการท่องเที่ยว ในปี 2564 มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 1.3 ล้าน คิดเป็นรายได้จากการท่องเที่ยว 2,400 พันล้านด่ง (120.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) การท่องเที่ยวของนครดานังเน้นการท่องเที่ยวร่วมกับการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า พักผ่อนตากอากาศคุณภาพสูง ท่องเที่ยวผจญภัย และการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ในนครดานัง มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่ง เช่น บานาฮิลล์, วัดและสถานที่แกะสลักรูปปั้น Ngu Han Son, ชายหาด My Khe, คาบสมุทร Son Tra เป็นต้น เนื่องจากนครดานังเป็นเมืองใหญ่ที่มีการลงทุนและท่องเที่ยวมาก จึงมีโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวมาเปิดจำนวนมากเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งจากภายในและต่างประเทศ ทั้งนี้เส้นทางการท่องเที่ยวมักจะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับจังหวัดใกล้เคียง เช่น นครดานัง – เมืองฮอยอัน จังหวัดกว๋างนาม หรือนครดานัง – จังหวัดเถื่อเทียนเว้ โดยนครดานังเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวไทยนิยมมาท่องเที่ยวมากที่สุดในประเทศเวียดนาม

 

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 นครดานังมีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 1,330 และ 1,789 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2564 ทั้งหมด 888 โครงการ คิดเป็น 5,904.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564 มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 40 โครงการเป็นมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ธุรกิจไทยมีการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวกับผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อะไหล่รถยนต์ ศูนย์กระจายสินค้า ร้านอาหาร และธุรกิจอื่น ๆ เช่น

ที่

ชื่อธุรกิจ สาขา/อุตสาหกรรม
1 ศูนย์การค้า Trung Tam Mega Market Da Nang

ศูนย์การค้าค้าส่งและค้าปลีก

2

บริษัท T.L.I Viet Nam จำกัด ธุรกิจรับก่อสร้าง ดูแลสนามกอล์ฟ สระว่ายน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่
3

บริษัท Index Da Nang จำกัด

ธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้าง ให้บริการบริหารโครงการก่อสร้าง
4 บริษัท Vietnam Tokai จำกัด

ธุรกิจผลิตอะไหล่รถยนต์

5

บริษัท Gateway จำกัด ธุรกิจนำเข้าและส่งออก

6

บริษัท Ro Thai Vietnam จำกัด

ธุรกิจนำเข้าและส่งออก

7 บริษัท P.Prosper Master Group Da Nang จำกัด

ธุรกิจแปรรูปและส่งออกสินค้าเกษตร (ยกเว้นข้าว)

8

บริษัท SS Inter Vietnam จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องจักรการเกษตร

9

บริษัท Dubbing Plaster and Chemicals

ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายพลาสเตอร์และสารเคมีอุตสาหกรรมสี

10

สำนักงานสายการบินบางกอกแอร์เวย์

สายการบิน

11

ร้านอาหารไทย Kin Kin

ธุรกิจบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม

12

Go! Da Nang

ค้าปลีก

13

The Thai Cuisine

ธุรกิจบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมบริการต่าง ๆ ได้แก่ การแพทย์ การศึกษา การค้า การท่องเที่ยว
 • การเกษตรเทคโนโลยีขั้นสูง
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม และอสังหาริมทรัพย์
 • เทคโนโลยีขั้นสูง
 • อุตสาหกรรมซอฟแวร์และสตาร์ทอัพ

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นนครดานัง : https://danang.gov.vn/
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน: https://www.danang.gov.vn/web/guest/chinh-quyen/danh-muc?id=65
 3. ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนและการค้านครดานัง : http://ipc.danang.gov.vn/
 4. ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครดานัง : https://danangfantasticity.com/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (นครดานัง ), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-trung/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิตินครดานัง (2565), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนครดานัง ประจำปี 2564

Cục sở hữu trí tuệ (2565), Danh sách các chỉ đẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam (Cập nhật đến tháng 6 năm 2022), retrieved from https://ipvietnam.gov.vn/chi-dan-dia-ly

Chính phủ Việt Nam (2565), Nghị định 38/2022/NĐ-CP về việc Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng (2565), Chiến lược phát triển Thành phố Đà Nẵng, Retrieved from https://danang.gov.vn/web/chuyen-trang-thong-tin-kinh-te-xa-hoi/chien-luoc-phat-trien

Báo điện tử Chính phủ Việt Nam (2565), Đà Nẵng thúc đẩy các dự án logistics trọng điểm, Retrieved from https://baochinhphu.vn/da-nang-thuc-day-cac-du-an-logistics-trong-diem-102220728170239183.htm

Báo điện tử Chính phủ Việt Nam (2565), Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM vào tốp 10 điểm đến hàng đầu Đông Nam Á, Retrieved from https://baochinhphu.vn/da-nang-ha-noi-tphcm-vao-top-10-diem-den-hang-dau-dong-nam-a-102220704103204981.htm

Báo điện tử Chính phủ Việt Nam (2565), Hiến kế đưa Đà Nẵng thành trung tâm trí tuệ miền Trung, Retrieved from https://baochinhphu.vn/hien-ke-dua-da-nang-thanh-trung-tam-tri-tue-mien-trung-102220625165812094.htm

Báo Đầu tư (2565), Dự án Cảng Liên Chiểu: Khởi công trong năm 2022, hoàn thành trước năm 2025, Retrieved from https://baodautu.vn/du-an-cang-lien-chieu-khoi-cong-trong-nam-2022-hoan-thanh-truoc-nam-2025-d170112.html

 

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

321

กำลังเข้าชมขณะนี้

214706

เข้าชมทั้งหมด