ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

กาวบั่ง

cao bang

กาวบั่ง

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • อุตสาหกรรมหลักของจังหวัด ได้แก่ เหมืองแร่ เขื่อนไฟฟ้า การเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวิถีชีวิต
 • จังหวัดกาวบั่งมีทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างมาก มีอุทยานธรณีโลกกาวบั่ง (Cao Bang global geopark) ได้รับรองจากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 2561 โดยมีน้ำตก      บ๋านซ็อก (Ban Gioc Waterfall) ซึ่งเป็นน้ำตกพรมแดนระหว่างประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด
 • จังหวัดกาวบั่งเป็นจังหวัดบนที่ราบสูงอยู่ติดกับประเทศจีน โดยมีด่านชายแดนนานาชาติต่าหลุ่งเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างประเทศเวียดนามและจีนในการขนส่งสินค้าเกษตรและสินค้าจากการแปรรูปแร่ธาตุต่าง ๆ 

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดกาวบั่ง 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดกาวบั่ง เป็น 1 ใน 9 จังหวัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากกรุงฮานอย 286 กิโลเมตร และห่างจากนครไฮฟอง 305 กิโลเมตร  จังหวัดกาวบั่งมีอาณาเขตด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับประเทศจีนจึงมีด่านชายแดนหลายแห่ง ทิศใต้ติดกับจังหวัดหล่างเซิน (Lang Son Province) จังหวัดบั๊กกั่น (Bac Kan Province) และจังหวัดเตวียนกวาง (Tuyen Quang Province) และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดห่าซาง (Ha Giang Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดกาวบั่ง 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดกาวบั่งมีพื้นที่เป็นภูเขาหินปูนสูงสลับซับซ้อนมีที่ราบลุ่มระหว่างภูเขา มีความสูงโดยเฉลี่ย 600 – 1,300 เมตร พื้นที่กว่าร้อยละ 90 เป็นป่าดงดิบซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย โดยทั่วไปจังหวัดกาวบั่งมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 22 – 24 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 2,300 – 2,400 มิลลิเมตร

จังหวัดกาวบั่งมีพื้นที่ทั้งหมด 6,700 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 10 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองกาวบั่ง (Cao Bang City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นและอีก 9 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดกาวบั่ง ได้รับการจัดอันดับ 54 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดกาวบั่ง มีที่ดินทั้งหมด 670,000 เฮกตาร์เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 16 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 76 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 3 พื้นที่ของจังหวัดมีแม่น้ำ Gam และลำธารจำนวนมากไหลผ่านพื้นที่  จังหวัดกาวบั่งมีทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างมาก มีอุทยานธรณีโลกกาวบั่ง (Cao Bang global geopark) ได้รับรองจากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 2561 โดยมีน้ำตก      บ๋านซ็อก (Ban Gioc Waterfall) ซึ่งเป็นน้ำตกพรมแดนระหว่างประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด และจากการสำรวจยังพบแร่ธาตุ 22 ประเภท โดยที่มีการทำเหมืองแร่ ได้แก่ สังกะสี ตะกั่ว เหล็ก ทองแดง แมงกานีส ดินขาว นิกเกิล บอกไซต์ และแร่ประเภทวัสดุก่อสร้าง

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2562 จังหวัดกาวบั่ง มีประชากรทั้งหมด 0.53 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.35 ล้านคน จังหวัดกาวบั่งมีวิทยาลัยอาชีวะ 1 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.07 – 3.43 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 150 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.90/2019/ND-CP) มีประชากรชาติพันธุ์อาศัยอยู่มากกว่า 22 กลุ่ม โดยคิดเป็นร้อยละ 90 จากประชากรทั้งหมดในจังหวัด

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

จังหวัดกาวบั่งไม่มีสนามบินและไม่มีท่าเรือขนาดใหญ่ การเดินทางสู่จังหวัดพึ่งพาการเดินทางขนส่งด้วยรถยนต์เป็นหลัก โดยมีเส้นทางหลวง ได้แก่ QL3, QL4A, QL4C และ QL34 โดยจังหวัดกาวบั่งเป็นหนึ่งในเส้นทางการค้าระหว่างเวียดนามและประเทศจีนผ่านด่านชายแดนนานาชาติต่าหลุ่ง (Ta Lung International border gate)

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดกาวบั่ง 

ที่มา: Google Map (2563)

จังหวัดกาวบั่งมีเขตเศรษฐกิจชายแดน 3 แห่ง และนิคมอุตสาหกรรม 1 แห่ง ได้แก่

 1. เขตเศรษฐกิจชายแดนนานาชาติต่าหลุ่ง (Ta Lung International border economic zone) มีพื้นที่ 336 เฮกตาร์
 2. เขตเศรษฐกิจชายแดนระดับชาติจ่าหลิญ (Tra Linh national border economic zone) มีพื้นที่ 36 เฮกตาร์
 3. เขตเศรษฐกิจชายแดนระดับชาติซ็อกซาง (Soc Giang national border economic zone) มีพื้นที่ 70 เฮกตาร์
 4. นิคมอุตสาหกรรม De Tham มีพื้นที่ 92.21 เฮกตาร์

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 17,920 พันล้านด่อง (0.77 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 7 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 31อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 25 ภาคบริการร้อยละ 44

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัด ปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้า จังหวัดกาวบั่งมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่รวม 102,200 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าว 135,300 ตัน ข้าวโพด 142,900 ตัน มันสำปะหลัง 42,100 ตัน และอ้อย 207,000 ตัน

จังหวัดกาวบั่งมีพื้นที่เพาะปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 7,000 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่ปลูกชา และผลไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น ชา มะม่วง ส้ม ลำไย ลิ้นจี่ เป็นต้น อย่างไรก็ตามผลผลิตของจังหวัดไม่มากนัก เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ภูเขาสูงไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกไม้ยืนต้น

พื้นที่ป่าของจังหวัดเกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่เพื่อความมั่นคง จึงมีพื้นที่สำหรับการแปรรูปไม้  17,000 เฮกตาร์ ได้ไม้ทั้งหมด 22,725 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังมีการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์จากป่าอื่นๆ เช่น หวาย ไผ่ อบเชย กระวาน หน่อไม้ เห็ด และสมุนไพรด้วย

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดกาวบั่งมีขนาดปานกลางปี 2562 มีโคกระบือรวมกัน 213,011 ตัว สุกร 237,900 ตัว สัตว์ปีก 2.7 ล้านตัว และมีการเลี้ยงม้า 9,967 ตัว ซึ่งมากที่สุดในเวียดนาม ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 540 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปีก่อนหน้าโดยเกือบทั้งหมดมาจากการเพาะเลี้ยง

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้างในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 อุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดกาวบั่งส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ เขื่อนไฟฟ้า เหมืองแร่ วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

ด้านบริการและการค้ามีมูลค่ามาจากการค้าปลีกเป็นหลัก มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ส่วนด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 1.5 ล้านคน ในจำนวนดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 0.17 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 450 พันล้านด่อง (19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 การท่องเที่ยวของจังหวัดกาวบั่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เกษตรกรรม และวัฒนธรรม

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดกาวบั่ง มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 37 และ 13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 ทั้งหมด 18 โครงการคิดเป็น 52.43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการเกษตร และแปรรูปสินค้าเกษตร
 • การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 • เหมืองแร่และแปรรูปแร่ธาตุ

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดกาวบั่ง: https://caobang.gov.vn/
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน:

https://sokhdt.caobang.gov.vn/Default.aspx?sname=skhdt&sid=1315&pageid=42652

 1. เว็บไซต์ส่งเสริมการลงทุนและการค้าจังหวัดกาวบั่ง: https://sokhdt.caobang.gov.vn/
 2. เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาวบั่ง:

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดกาวบั่ง), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดกาวบั่ง (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดกาวบั่ง ประจำปี 2562

TTXVN (2562), Du lịch Cao Bằng tăng trưởng mạnh trong năm 2019, retrieved from https://baotintuc.vn/du-lich/du-lich-cao-bang-tang-truong-manh-trong-nam-2019-20191229091629564.htm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng (2563), Lượng khách du lịch đến Cao Bằng tăng 17,8%, retrieved from https://sovhtt.caobang.gov.vn/svhttdl/1328/32910/73973/653559/Du-lich/Luong-khach-du-lich-den-Cao-Bang-tang-17-8-.aspx

Cao Bang Tourism (2561), Non Nước Cao Bằng được UNESCO công nhận Công viên địa chất Toàn cầu, retrieved from https://caobangtourism.vn/vi/detailevents/?t=non-nuoc-cao-bang-duoc-unesco-cong-nhan-cong-vien-dia-chat-toan-cau&id=event_78

Công Thương (2562), Cao Bằng kết nối giao thông phát triển kinh tế cửa khẩu và du lịch, retrieved from https://congthuong.vn/cao-bang-ket-noi-giao-thong-phat-trien-kinh-te-cua-khau-va-du-lich-119928.html

Cổng Thông tin Điện tử Tỉnh Cao Bằng (2562), Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2019, retrieved from https://www.caobang.gov.vn/ubnd/4/469/77236/655975/So-lieu-nong-nghiep/Ket-qua-san-xuat-nong–lam-nghiep-va-thuy-san-nam-2019.aspx

Bản Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Cao Bằng (2562), Đánh giá về tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Cao Bằng, retrieved from http://banqlkkt.caobang.gov.vn/vi/news/thu-hut-dau-tu/danh-gia-ve-tinh-hinh-thuc-hien-cac-du-an-dau-tu-trong-khu-kinh-te-khu-cong-nghiep-tinh-cao-bang-181.html

Sở Công thương Tỉnh Cao Bằng (2562), Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 12 năm 2019, retrieved from https://socongthuong.caobang.gov.vn/sct/1319/32424/81818/656571/Cong-nghiep-va-ky-thuat-an-toan-moi-truong/Hoat-dong-san-xuat-cong-nghiep-thang-12-nam-2019.aspx

Báo Nhân dân điện tử (2562), Tạo đột phá đưa Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững, retrieved from https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/tao-dot-pha-dua-cao-bang-phat-trien-nhanh-va-ben-vung-364025/

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

61699

เข้าชมทั้งหมด