ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

เกิ่นเทอ

can tho

เกิ่นเทอ

ข้อมูลนครเกิ่นเทอโดยสังเขป

 • นครเกิ่นเทอ เป็น 1 ใน 5 มหานครของเวียดนาม เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง โดยมุ่งเป้าพัฒนาด้านการศึกษา การแพทย์ และศูนย์การกลางความเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์และบริการของภูมิภาค
 • เป็นตลาดที่ประชากรกำลังเติบโตและกำลังซื้อสูงขึ้นเรื่อย ๆ เดิมทีเคยมีเที่ยวบินตรงระหว่าง กรุงเทพมหานคร - นครเกิ่นเทอ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
 • มีสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำที่มีชื่อเสียงคือตลาดน้ำก๊ายรัง (Cai Rang Floating Market) ซึ่งเป็นตลาดน้ำค้าส่งสินค้าเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
 • นครเกิ่นเทอได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรกับจังหวัดฉะเชิงเทราของประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2557

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด

1.1 ข้อมูลที่ตั้งและเขตการปกครอง

นครเกิ่นเทอเป็น 1 ใน 13 จังหวัดบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง หรือภาคตะวันตกของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 179 กิโลเมตร นครเกิ่นเทอมีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอานซาง (An Giang Province) และจังหวัดด่งท้าบ (Dong Thap Province)  ทิศตะวันออก ติดจังหวัดหวิญล็อง (Vinh Long Province) ทิศใต้ ติดจังหวัดเหิ่วยาง (Hau Giang Province) และจังหวัดเกียนซาง (Kien Giang)

รูปที่ 1 แผนที่นครเกิ่นเทอ

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ภูมิประเทศนครเกิ่นเทอเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำเหิ่ว (Hau River) ที่แยกออกมาจากแม่น้ำโขงไหลผ่าน ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์จากตะกอนที่พัดพามากับสายน้ำเหมาะแก่การเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ตรงกลางของภูมิภาคและมีประวัติศาสตร์การพัฒนามายาวนาน นครเกิ่นเทอจึงกลายเป็นนครที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางมาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภูมิภาคที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงของเวียดนาม (Decision No. 889/QĐ-TTg)

เกิ่นเทอมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 25 – 29 องศา ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,500 – 1,800 มิลลิเมตรต่อปี

นครเกิ่นเทอมีพื้นที่ทั้งหมด 2,510.5 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 9 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเขตนินห์กิ่ว (Ninh Kieu District) เป็นศูนย์กลางราชการส่วนท้องถิ่น และอีก 8 เขต (อำเภอ)

ปี 2564 นครเกิ่นเทอได้รับการจัดอันดับที่ 12 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่า มีคุณภาพปานกลางเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นของเวียดนาม

 

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

นครเกิ่นเทอเป็นที่ราบลุ่ม มีทรัพยากรดินและน้ำที่อุดมสมบูรณ์ มีที่ดินทั้งหมด 143,896 เฮกตาร์ ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ โดยพื้นที่เกษตรกรรมร้อยละ 78 พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้อยละ 2 ส่วนพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบธุรกิจอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 20

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์

ปี 2564 นครเกิ่นเทอมีประชากรทั้งหมด 1.25 ล้านคน โดยแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.58 ล้านคน มีมหาวิทยาลัย 7 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ มหาวิทยาลัยนครเกิ่นเทอ (Can Tho University) และยังมีวิทยาลัยอาชีวะอีก 10 แห่งฝึกอบรมแรงงานในเกิ่นเทอและจังหวัดใกล้เคียง ทำให้เกิ่นเทอมีแรงงานทักษะมากที่สุดในภูมิภาค ค่าแรงพื้นฐานอยู่ที่ 3.64 – 4.16 ล้านด่งต่อเดือน (156 – 178 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อเดือน) ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่จ้างงาน (Decree No.38/2022/NĐ-CP)

 

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการคมนาคมทางอากาศ นครเกิ่นเทอมีสนามบินนานาชาติ 1 แห่ง (Can Tho International Airport:VCA) สามารถรองรับการขนส่งผู้โดยสารได้ปีละ 3 ล้านคน มีเที่ยวบินตรงจากนครโฮจิมินท์และจังหวัดต่าง ๆ ในเวียดนาม เช่น นครฮานอย นครไฮฟอง นครดานัง นครโฮจิมินห์ จังหวัดเหงะอาน จังหวัดเลิมด่ง จังหวัดทันฮว้า จังหวัดคั้ญฮว่า  ก่อนที่จะมีแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศ ได้แก่ เที่ยวบินจากประเทศไทย ไต้หวัน และเกาหลี

ด้านการคมนาคมทางน้ำ นครเกิ่นเทอมีท่าเรือ 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือก๊ายกุ๋ย (Cai Cui Port) รองรับการขนส่งเรือบรรทุก 10,000 – 20,000 ตัน เป็นท่าเรือที่สำคัญที่สุดของนครเกิ่นเทอ, ท่าเรือฮว่างหยิ่ว (Hoang Dieu Port) รองรับเรือ 10,000 ตัน และท่าเรือจ่าน้อก (Tra Noc Port) รองรับเรือขนาด 10,000 ตัน

รูปที่ 2 ถนนหลวงในนครเกิ่นเทอ

 

 

ที่มา: Google Map (2563)

 1. ด้านการคมนาคมทางบกและการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค มีถนนทางหลวง ได้แก่ QL1, QL61C, QL80 และ QL91 ระยะเวลาเดินทางไปถึงนครโฮจิมินห์ประมาณ 4 ชั่วโมง นอกจากนี้การขนส่งสินค้าข้ามไปประเทศกัมพูชา สามารถทำได้ 2 เส้นทาง คือ ผ่านด่านชายแดนนานาชาติห่าเตียน จังหวัดเกียนซาง (Ha Tien International Border gate, Kien Giang Province) ระยะทาง 180 กิโลเมตร ซึ่งเชื่อมกับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายใต้เรียบชายทะเล (R10) หรือผ่านทางชายแดนนานาชาติติ่ญเบียน หรือหวิญเซือง ของจังหวัดอานซาง (Tinh Bien/Vinh Xuong International Border gate, An Giang Province) ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตรด้านนิคมอุตสาหกรรม นครเกิ่นเทอมีนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 8 แห่ง ได้แก่
  1. นิคมอุตสาหกรรม Tra Noc 1 พื้นที่ 135 เฮกตาร์
  2. นิคมอุตสาหกรรม Tra Noc 2 พื้นที่ 155 เฮกตาร์
  3. นิคมอุตสาหกรรม Hung Phu 1 พื้นที่ 270 เฮกตาร์
  4. นิคมอุตสาหกรรม Hung Phu 2A พื้นที่ 134 เฮกตาร์
  5. นิคมอุตสาหกรรม Hung Phu 2B พื้นที่ 62.63 เฮกตาร์
  6. นิคมอุตสาหกรรม Thot Not พื้นที่ 600 เฮกตาร์
  7. นิคมอุตสาหกรรม O Mon พื้นที่ 317 เฮกตาร์
  8. นิคมอุตสาหกรรม Bac O Mon พื้นที่ 317 เฮกตาร์

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของนครเกิ่นเทอ (GDP) คิดเป็นมูลค่า 110,977 พันล้านด่ง(4.82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 2.79 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 11 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 29 และภาคบริการร้อยละ 52 (ภาษีร้อยละ 8)

ด้านการเกษตร ประมงและป่าไม้ ปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.13  โดยมีการปลูกข้าวคิดเป็นพื้นที่ 222,376 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าว 1.41 ล้านตัน การปลูกข้าวของนครเกิ่นเทอมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นหลังจากมีการพัฒนาระบบชลประทาน ขยายแปลงเพาะปลูก และนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเพาะปลูก ทั้งนี้นครเกิ่นเทอมุ่งเน้นการปลูกผักและไม้ประดับซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าการปลูกข้าว

ด้านการปลูกไม้ยืนต้น มีพื้นที่ทั้งหมด 23,416 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่เป็นผลไม้ เช่น ทุเรียน น้อยหน่า ขนุน  ลำไย และชมพู่ ได้ผลผลิต 167,776 ตัน นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบการพัฒนาต้นกล้าผลไม้อีก 71 แห่ง สามารถเพาะกล้าได้ถึง 650,000 ต้นต่อปี

การปศุสัตว์ของนครเกิ่นเทอมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น โดยส่วนใหญ่เป็นฟาร์มสัตว์ปีกจำนวน 2.17 ล้านตัว ส่วนสุกรและโค คิดเป็น 128,726 และ 4,556 ตัวตามลำดับ

ด้านการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีพื้นที่เพาะเลี้ยงทั้งหมด 8,253 เฮกตาร์ มีผลผลิตประมาณ 210,718 ตัน สินค้าที่สำคัญ คือ ปลาวงศ์ปลาสวาย ปลานิลแดง ปลาจะละเม็ดขาว ปลาไหล ปลาดุก และกบ ทั้งนี้ นครเกิ่นเทอยังเป็นศูนย์เพาะเลี้ยงลูกปลาและกุ้ง โดยมีสถานประกอบการทั้งสิ้น 121 แห่ง ส่วนการประมงได้ผลผลิตจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในปี 2564 จับสัตว์น้ำได้ 6,627 ตัน

ด้านอุตสาหกรรมและก่อสร้าง ในปี 2564 ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 10.3 โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวสาร เนื้อปลาแช่แข็ง กุ้งแช่แข็ง อาหารสัตว์ เครื่องดื่ม ซีเมนต์ สารเคมี ยา และพลาสติก เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า ในปี 2564 ลดลงร้อยละ 0.79 โดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก โดยนครเกิ่นเทอมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่หลายแห่งและมีสินค้าหลากหลาย

ในด้านการท่องเที่ยวปี 2564 มีผู้เดินทางมาเที่ยวที่นครเกิ่นเทอเพียง 2.1 ล้านคนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คาดการณ์ว่ามีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 1,375 พันล้านด่ง (58.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งนี้หลังจากที่เปิดให้มีการเดินทางโดยปกติ นครเกิ่นเทอมีจำนวนผู้เดินทางกว่า 3 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้กว่า 2000 พันล้านด่ง ตามข้อมูลถึงเดือนมิถุนายนปี 2565 โดยคาดการณ์ว่าตลอดปี 2565 นครเกิ่นเทอจะต้อนรับผู้เดินทางประมาณ 5 ล้านคน และจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 3,300 พันล้านด่ง (141 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

นครเกิ่นเทอมีการพัฒนาการท่องเที่ยวมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น เห็นได้จากเป็นที่ตั้งของโรงแรม 4 – 5 ดาว จำนวนมาก เช่น Vinpearl, Muong Thanh, TTC, Victoria               เป็นต้น และเป็นสถานที่จัดงานมหกรรมแสดงสินค้าใหญ่หลายรายการของภูมิภาค เช่น งานแสดงวัสดุก่อสร้าง (Vietbuild Can Tho), งานแสดงสินค้าไทย Mini Thailand Week 2020 – 2021, งานแสดงสินค้าเกษตรนานาชาติ, งานแสดงสินค้าประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, งานท่องเที่ยวนานาชาติเวียดนาม เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยวที่นิยม ได้แก่ ตลาดน้ำก๊ายรัง (Cai Rang Floating Market), บ้านโบราณบิ่นห์ถุย (Binh Thuy Ancient House), ท่าเรือนินห์กิ่ว (Ninh Kieu Pier), สวนผลไม้ เป็นต้น

 

2.2 การค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 นครเกิ่นเทอมีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 502 และ 1,462 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2564 ทั้งหมด 85 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 2,051.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564 มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 5 โครงการเป็นมูลค่า 1,316.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โครงการลงทุนของธุรกิจไทยในนครเกิ่นเทอ ได้แก่

 

 

ที่ ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ
1 VTN-P Petrochemical Company ผลิตและแปรรูปสินค้าจากน้ำมัน น้ำมันหล่อลื่น จารบี ล บริการให้เช่าถังบรรจุน้ำมัน
2 Phuong Vinh and SOECON โรงงานผลิตและผสมปูนซี่เมนต์
3 CP Vietnam โรงงานอาหารสัตว์
4 PATAYA FOODS (VIET NAM) ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหารทะเลประเภทบรรจุกระป๋องและแช่แข็ง
5 Viet-Nhat Real Estate JSC – Can Tho ลงทุนในการซื้อขายและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และศูนย์การค้าในเขต Cai Rang
6 KFC Vietnam – Can Tho ร้านอาหาร
7 Tan A co ltd – Can Tho ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลัง
8 Siam City Cement (Viet Nam) รวบรวมและจัดการขยะมูลฝอย
9 MM Mega Market ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง
10 ซุปเปอร์มาร์เก็ต Go! Can Tho ธุรกิจค้าปลีก

 

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอสังริมทรัพย์ เช่น ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ นิคมอุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์โลจิสติกส์ โรงงานไฟฟ้า

แหล่งข้อมูลอื่นที่น่าสนใจ

1. เว็บไซต์ของรัฐบาลนครเกิ่นเทอ https://www.tiengiang.gov.vn/

2. รายชื่อโครงการรอการลงทุน https://canthopromotion.vn/danh-muc-du-an/

3. เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการลงทุนนครเกิ่นเทอ: https://canthopromotion.vn

4. เว็บไซต์การท่องเที่ยวเกิ่นเทอ: https://canthotourism.vn/en

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (นครเกิ่นเทอ), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-nam/thong-tin-dia-phuong

สภาประชาชนนครเกิ่นเทอ (2565), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนครเกิ่นเทอ ประจำปี 2564

กรมศุลกากรเวียดนาม (2565), รายงานการนำเข้าส่งออกจำแนกตามเกิ่นเทอ ปี 2021

Báo Đầu tư (2565), Cần Thơ chú trọng phát triển các khu công nghiệp, Retrieved from https://baodautu.vn/can-tho-chu-trong-phat-trien-cac-khu-cong-nghiep-d160151.html

Cần Thơ Online (2565), Du lịch Cần Thơ nỗ lực vượt qua ảnh hưởng dịch COVID-19, Retrieved from https://baocantho.com.vn/du-lich-can-tho-no-luc-vuot-qua-anh-huong-dich-covid-19-a143254.html

Công Lý (2565), Lượt khách du lịch ở Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm tăng 55% so cùng kỳ, Retrieved from https://congly.vn/luot-khach-du-lich-o-can-tho-trong-6-thang-dau-nam-tang-55-so-cung-ky-210414.html

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

323

กำลังเข้าชมขณะนี้

214716

เข้าชมทั้งหมด