ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

เกิ่นเทอ

can tho

เกิ่นเทอ

ข้อมูลนครเกิ่นเทอโดยสังเขป
 • นครเกิ่นเทอ เป็น 1 ใน 5 มหานครของเวียดนาม เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง โดยมุ่งเป้าพัฒนาด้านการศึกษา การแพทย์ และศูนย์การกลางความเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์และบริการของภูมิภาค  
 • เป็นตลาดที่ประชากรกำลังเติบโตและกำลังซื้อสูงขึ้นเรื่อย ๆ เดิมทีเคยมีเที่ยวบินตรงระหว่าง กรุงเทพมหานคร - นครเกิ่นเทอ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
 • มีสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำที่มีชื่อเสียงคือตลาดน้ำก๊ายรัง (Cai Rang Floating Market) ซึ่งเป็นตลาดน้ำค้าส่งสินค้าเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
 • นครเกิ่นเทอได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรกับจังหวัดฉะเชิงเทราของประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2557 

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด

1.1 ข้อมูลที่ตั้งและเขตการปกครอง

นครเกิ่นเทอเป็น 1 ใน 13 จังหวัดบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง หรือภาคตะวันตกของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 179 กิโลเมตร นครเกิ่นเทอมีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอานซาง (An Giang Province) และจังหวัดด่งท้าบ (Dong Thap Province)  ทิศตะวันออก ติดจังหวัดหวิญล็อง (Vinh Long Province) ทิศใต้ ติดจังหวัดเหิ่วยาง (Hau Giang Province) และจังหวัดเกียนซาง (Kien Giang)

รูปที่ 1 แผนที่นครเกิ่นเทอ

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ภูมิประเทศนครเกิ่นเทอเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำเหิ่ว (Hau River) ที่แยกออกมาจากแม่น้ำโขงไหลผ่าน ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์จากตะกอนที่พัดพามากับสายน้ำเหมาะแก่การเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ตรงกลางของภูมิภาคและมีประวัติศาสตร์การพัฒนามายาวนาน นครเกิ่นเทอจึงกลายเป็นนครที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางมาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภูมิภาคที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงของเวียดนาม (Decision No. 889/QĐ-TTg)

เกิ่นเทอมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 25 – 29 องศา ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,500 – 1,800 มิลลิเมตรต่อปี

นครเกิ่นเทอมีพื้นที่ทั้งหมด 2,510.5 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 9 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเขตนินห์กิ่ว (Ninh Kieu District) เป็นศูนย์กลางราชการส่วนท้องถิ่น และอีก 8 เขต (อำเภอ)

ปี 2562 นครเกิ่นเทอได้รับการจัดอันดับที่ 11 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่า มีคุณภาพดีมากเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นของเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

นครเกิ่นเทอเป็นที่ราบลุ่ม มีทรัพยากรดินและน้ำที่อุดมสมบูรณ์ มีที่ดินทั้งหมด 143,896 เฮกตาร์ ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ โดยพื้นที่เกษตรกรรมร้อยละ 78 พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้อยละ 2 ส่วนพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบธุรกิจอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 20

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์

ปี 2562 นครเกิ่นเทอมีประชากรทั้งหมด 1.24 ล้านคน โดยแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.73 ล้านคน มีมหาวิทยาลัย 5 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ มหาวิทยาลัยนครเกิ่นเทอ (Can Tho University) และยังมีวิทยาลัยอาชีวะอีก 10 แห่งฝึกอบรมแรงงานในเกิ่นเทอและจังหวัดใกล้เคียง ทำให้เกิ่นเทอมีแรงงานทักษะมากที่สุดในภูมิภาค ค่าแรงพื้นฐานอยู่ที่ 3.43 – 3.92 ล้านด่องต่อเดือน (150 – 170 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน) ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่จ้างงาน (Decree No.90/2019/NĐ-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการคมนาคมทางอากาศ นครเกิ่นเทอมีสนามบินนานาชาติ 1 แห่ง (Can Tho International Airport:VCA) สามารถรองรับการขนส่งผู้โดยสารได้ปีละ 3 ล้านคน ปัจจุบันมีเที่ยวบินตรงจากนครโฮจิมินท์และจังหวัดต่าง ๆ ในเวียดนาม เช่น นครฮานอย นครไฮฟอง นครดานัง นครโฮจิมินห์ จังหวัดเหงะอาน จังหวัดเลิมด่ง จังหวัดทันฮว้า จังหวัดคั้ญฮว่า  จากต่างประเทศ ได้แก่ เที่ยวบินจากประเทศไทย ไต้หวัน และเกาหลี

ด้านการคมนาคมทางน้ำ นครเกิ่นเทอมีท่าเรือ 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือก๊ายกุ๋ย (Cai Cui Port) รองรับการขนส่งเรือบรรทุก 10,000 – 20,000 ตัน เป็นท่าเรือที่สำคัญที่สุดของนครเกิ่นเทอ, ท่าเรือฮว่างหยิ่ว (Hoang Dieu Port) รองรับเรือ 10,000 ตัน และท่าเรือจ่าน้อก (Tra Noc Port) รองรับเรือขนาด 10,000 ตัน

รูปที่ 2 ถนนหลวงในนครเกิ่นเทอ

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านการคมนาคมทางบกและการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค มีถนนทางหลวง ได้แก่ QL1, QL61C, QL80 และ QL91 ระยะเวลาเดินทางไปถึงนครโฮจิมินห์ประมาณ 4 ชั่วโมง นอกจากนี้การขนส่งสินค้าข้ามไปประเทศกัมพูชา สามารถทำได้ 2 เส้นทาง คือ ผ่านด่านชายแดนนานาชาติห่าเตียน จังหวัดเกียนซาง (Ha Tien International Border gate, Kien Giang Province) ระยะทาง 180 กิโลเมตร ซึ่งเชื่อมกับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายใต้เรียบชายทะเล (R10) หรือผ่านทางชายแดนนานาชาติติ่ญเบียน หรือหวิญเซือง ของจังหวัดอานซาง (Tinh Bien/Vinh Xuong International Border gate, An Giang Province) ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร

ด้านนิคมอุตสาหกรรม นครเกิ่นเทอมีนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 8 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Tra Noc 1 พื้นที่ 135 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม Tra Noc 2 พื้นที่ 155 เฮกตาร์
 3. นิคมอุตสาหกรรม Hung Phu 1 พื้นที่ 270 เฮกตาร์
 4. นิคมอุตสาหกรรม Hung Phu 2A พื้นที่ 134 เฮกตาร์
 5. นิคมอุตสาหกรรม Hung Phu 2B พื้นที่ 62.63 เฮกตาร์
 6. นิคมอุตสาหกรรม Thot Not พื้นที่ 600 เฮกตาร์
 7. นิคมอุตสาหกรรม O Mon พื้นที่ 317 เฮกตาร์
 8. นิคมอุตสาหกรรม Bac O Mon พื้นที่ 317 เฮกตาร์ (กำลังรออนุมัติ)

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของนครเกิ่นเทอ (GDP) คิดเป็นมูลค่า 110,977 พันล้านด่อง(4.82 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 7.8 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 9 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 36 และภาคบริการร้อยละ 48 (ภาษีร้อยละ 7)

ด้านการเกษตร ประมงและป่าไม้ ปี 2562 มี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.5  โดยมีการปลูกข้าวคิดเป็นพื้นที่ 225,143 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าว 1.36 ล้านตัน ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าร้อยละ 4 เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกไม้ยืนต้นมากขึ้น อย่างไรก็ตามการปลูกข้าวของนครเกิ่นเทอมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีโครงการพัฒนาระบบชลประทานและขยายแปลงปลูกข้าว เพื่อใช้เครื่องจักรช่วยในการผลิต ส่วนการขัดสีมีเครื่องจักรทั้งหมด 789 เครื่องและเตาอบแห้ง 1,300 เตา ครอบคลุมปริมาณข้าวสารร้อยละ 92 ซึ่งข้าวสารส่วนใหญ่ใช้ในการส่งออก ส่วนการปลูกผักและไม้ประดับ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 13,080 เฮกตาร์

ด้านการปลูกไม้ยืนต้น มีพื้นที่ทั้งหมด 21,650 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่เป็นผลไม้ เช่น ทุเรียน น้อยหน่า ชมพู่ และส้มโอ นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบการพัฒนาต้นกล้าผลไม้อีก 58 แห่ง สามารถเพาะกล้าได้ถึง 650,000 ต้นต่อปี

การปศุสัตว์ของนครเกิ่นเทอมีขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น โดยส่วนใหญ่เป็นฟาร์มสัตว์ปีกจำนวน 2 ล้านตัว ส่วนสุกรและโค คิดเป็น 110,522 และ 4,818 ตัวตามลำดับ

ด้านการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีพื้นที่เพาะเลี้ยงทั้งหมด 6,477 เฮกตาร์ มีผลผลิตประมาณ 222,000 ตัน สินค้าที่สำคัญ คือ การเลี้ยงกบ ปลาไหล และปลาสวาย ทั้งนี้ นครเกิ่นเทอยังเป็นศูนย์เพาะเลี้ยงลูกปลาและกุ้ง โดยมีสถานประกอบการทั้งสิ้น 199 แห่ง ส่วนการประมงได้ผลผลิตจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในปี 2562 จับสัตว์น้ำได้ 6,650 ตัน ทั้งนี้                   การพัฒนาการเกษตรของนครเกิ่นเทอ มุ่งเน้นที่การจัดสรรที่ดินแบบรวมตัว เพื่อให้ควบคุมกระบวนการได้ง่าย ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย เช่น VietGAP

ด้านอุตสาหกรรมและก่อสร้าง ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 11.4 โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวสาร เนื้อปลาแช่แข็ง กุ้งแช่แข็ง อาหารสัตว์ เครื่องดื่ม ซีเมนต์ สารเคมี ยา และพลาสติก เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า ในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 โดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก โดยนครเกิ่นเทอมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่หลายแห่งและมีสินค้าหลากหลาย

ในด้านการท่องเที่ยว ปี 2562 มีผู้เดินทางมาเที่ยวที่นครเกิ่นเทอ 8.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ในจำนวนดังกล่าวเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 0.4 ล้านคน คาดการณ์ว่ามีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 4,435 พันล้านด่อง (192.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปีก่อนหน้า

นครเกิ่นเทอมีการพัฒนาการท่องเที่ยวมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น เห็นได้จากเป็นที่ตั้งของโรงแรม 4 – 5 ดาว จำนวนมาก เช่น Vinpearl, Muong Thanh, TTC, Victoria               เป็นต้น และเป็นสถานที่จัดงานมหกรรมแสดงสินค้าใหญ่หลายรายการของภูมิภาค เช่น งานแสดงวัสดุก่อสร้าง (Vietbuild Can Tho), งานแสดงสินค้าไทย Mini Thailand Week 2020, งานแสดงสินค้าเกษตรนานาชาติ, งานแสดงสินค้าประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, งานท่องเที่ยวนานาชาติเวียดนาม เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวที่นิยม ได้แก่ ตลาดน้ำก๊ายรัง (Cai Rang Floating Market), บ้านโบราณบิ่นห์ถุย (Binh Thuy Ancient House), ท่าเรือนินห์กิ่ว (Ninh Kieu Pier), สวนผลไม้ เป็นต้น

2.2 การค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 นครเกิ่นเทอมีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 402 และ 1,478 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 ทั้งหมด 85 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 725.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 7 โครงการเป็นมูลค่า 42.73 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ธุรกิจไทยมีการลงทุนในนครเกิ่นเทอทั้งหมด 10 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 82.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนี้

ที่ ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ
1 VTN-P Petrochemical Company ผลิตและแปรรูปสินค้าจากน้ำมัน น้ำมันหล่อลื่น จารบี ฯลฯ บริการให้เช่าถังบรรจุน้ำมัน
2 Phuong Vinh and SOECON โรงงานผลิตและผสมปูนซี่เมนต์
3 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ
4 CP Vietnam
5 CP Vietnam
6 PATAYA FOODS (VIET NAM) ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหารทะเลประเภทบรรจุกระป๋องและแช่แข็ง
7 Viet-Nhat Real Estate JSC – Can Tho ลงทุนในการซื้อขายและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และศูนย์การค้าในเขต Cai Rang
8 KFC Vietnam – Can Tho
9 Tan A co ltd – Can Tho ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลัง
10 Siam City Cement (Viet Nam) รวบรวมและจัดการขยะมูลฝอย

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอสังริมทรัพย์ เช่น ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ นิคมอุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์โลจิสติกส์ โรงงานไฟฟ้า

แหล่งข้อมูลอื่นที่น่าสนใจ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลนครเกิ่นเทอ https://www.tiengiang.gov.vn/
 2. รายชื่อโครงการรอการลงทุน

https://canthopromotion.vn/danh-muc-du-an/

 1. เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการลงทุนนครเกิ่นเทอ: https://canthopromotion.vn
 2. เว็บไซต์การท่องเที่ยวเกิ่นเทอ: https://canthotourism.vn/en

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (นครเกิ่นเทอ), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-nam/thong-tin-dia-phuong

สภาประชาชนนครเกิ่นเทอ (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนครเกิ่นเทอ ประจำปี 2562

กรมศุลกากรเวียดนาม (2563), รายงานการนำเข้าส่งออกจำแนกตามเกิ่นเทอ ปี 2019

Can Tho Promotion (2562), Can Tho Investment Opportunities, retrieved from: https://canthopromotion.vn/wp-content/uploads/2019/10/Can-Tho-Co-Hoi-Dau-Tu_Tieng-Anh.pdf

Bao Can Tho (2563), Du lịch Cần Thơ đón hơn 8,8 triệu lượt khách trong năm 2019, retrieved from: https://baocantho.com.vn/du-lich-can-tho-don-hon-8-8-trieu-luot-khach-trong-nam-2019-a116820.html

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

66518

เข้าชมทั้งหมด