ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

บิ่ญเฟื้อก

binh phuoc

บิ่ญเฟื้อก

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป

 • จังหวัดบิ่ญเฟื้อกเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในเวียดนามใต้ มีอาณาเขตกว่า 260 กิโลเมตรติดกับประเทศกัมพูชา และเป็นทางผ่านไปจังหวัดต่างๆ บนที่ราบสูงตะวันตก มีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม และมีแร่ธาตุกว่า 20 ชนิดทั้งที่มีโลหะ, ไม่มีโลหะเจือปน และอัญมณี
 • สินค้าส่งออกหลักของจังหวัด ได้แก่ เม็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป
 • จังหวัดบิ่ญเฟื้อก และจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อร่วมการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรมาตั้งแต่ปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด

1.1 ข้อมูลที่ตั้งและเขตการปกครอง

จังหวัดบิ่ญเฟื้อก เป็น 1 ใน 6 จังหวัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดบิ่ญเฟื้อกอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อร่วมการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรมาตั้งแต่ปี 2561

จังหวัดบิ่ญเฟื้อกตั้งอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ ประมาณ 130 กิโลเมตร ห่างจากเมืองดาลัดจังหวัดเลิมด่งซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงประมาณ 300 กิโลเมตร มีอาณาเขตส่วนใหญ่ติดกับประเทศกัมพูชาทั้งทางด้านตะวันตกและด้านทิศเหนือเป็นระยะทางกว่า 260 กิโลเมตร ส่วนทิศตะวันออกติดกับจังหวัดดั๊กนง (Dak Nong Province) และจังหวัดเลิมด่ง (Lam Dong Province) ทิศใต้ติดกับจังหวัดด่งนาย (Dong Nai Province) และจังหวัดบิ่ญเซือง (Binh Duong Province) ส่วนทิศตะวันตกติดกับจังหวัดเต็ยนิญ (Tay Ninh Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดบิ่ญเฟื้อก

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ภูมิประเทศของจังหวัดบิ่ญเฟื้อกเป็นที่ราบสูงปานกลาง พื้นที่ทางด้านทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูง ซึ่งค่อยๆ ลดระดับมาทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำด่งนาย แม่น้ำไซ่ง่อน นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำจืดที่สำคัญ เช่น อ่างเก็บน้ำ Thac Mo, Soc Mieng, Can Don และมีเขื่อน Phuoc Hoa ซึ่งคอยเติมน้ำให้อ่างเก็บน้ำ Dau Tieng ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และช่วยป้องกันน้ำเค็มรุกรานบริเวณแม่น้ำไซ่ง่อนและแม่น้ำ Vam Co

จังหวัดบิ่ญเฟื้อกมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27 – 32 องศา ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 2,000 – 2,500 มิลลิเมตรต่อปี มีปริมาณแสงอาทิตย์เฉลี่ย 2,400 – 2,500 ชั่วโมงต่อปี

จังหวัดจังหวัดมีพื้นที่ทั้งหมด 6,874 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 11 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองด่งสว่าย (Dong Xoai City) เป็นศูนย์กลางราชการส่วนท้องถิ่น และอีก 10 อำเภอ

ปี 2564 จังหวัดบิ่ญเฟื้อกได้รับการจัดอันดับ 50 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นของเวียดนาม

 

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดบิ่ญเฟื้อก มีที่ดินทั้งหมด 687,400 เฮกตาร์ แบ่งเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรร้อยละ 64 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 25 และพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบธุรกิจอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 8

จังหวัดบิ่ญเฟื้อกมีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน้ำของแม่น้ำสายสำคัญ เช่น แม่น้ำด่งนาย แม่น้ำไซ่ง่อน ทำให้สามารถสร้างเขื่อนเก็บน้ำและอ่างเก็บน้ำได้หลายแห่ง นอกจากนี้มีแร่ธาตุกว่า 20 ชนิดทั้งที่มีโลหะ, ไม่มีโลหะเจือปน, อัญมณี และกึ่งอัญมณี โดยมีเหมืองแร่กว่า 20 แห่งซึ่งดำเนินการขุดหินปูน ดินขาว หินก่อสร้าง เป็นต้น

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์

ปี 2564 จังหวัดบิ่ญเฟื้อก มีประชากรทั้งหมด 1.02 ล้านคน โดยแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.62 ล้านคน มีเพียงวิทยาลัยอาชีวะอีก 2 แห่ง  ค่าแรงพื้นฐานอยู่ที่ 3.25 – 4.16 ล้านด่งต่อเดือน (139 – 178 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่จ้างงาน (Decree No.38/2022/NĐ-CP)

 

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการคมนาคมทางบกและการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค จังหวัดบิ่ญเฟื้อกไม่มีสนามบินและยังไม่มีท่าเรือ จึงพึ่งพาการเดินทางผ่านนครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียงผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางบกเป็นสำคัญ นอกจากระบบถนนหลวง QL13 และ QL14 แล้ว ยังมีโครงการพัฒนาระบบรถไฟสายทรานต์เอเชียน (Trans-Asian Railway) ซึ่งเชื่อมประเทศต่างๆ ในเอเชีย ผ่านด่านชายแดนนานาชาติฮวาลือ (Hoa Lu Border Gate) รวมถึงเชื่อมโยงการเดินทางภายในประเทศเวียดนามด้วย และเนื่องจากมีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชา จึงมีด่านชายแดนหลายแห่ง โดยด่านชายแดนนานาชาติที่สำคัญ คือ ด่านชายแดนนานาชาติฮวาลือ (Hoa Lu International Border gate) เชื่อมกับด่านชายแดน Trapeang Sre จังหวัด Kratié ของประเทศกัมพูชา ห่างจากกรุงพนมเปญเป็นระยะทาง 300 กิโลเมตร

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดบิ่ญเฟื้อก

 

 

ที่มา: Google Map (2565)

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม บิ่ญเฟื้อกยังมีเขตเศรษฐกิจชายแดนอีก 1 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจชายแดนฮวาลือ (Hoa Lu Border Economic Zone) และมีนิคมอุตสาหกรรม 13 แห่ง คิดรวมพื้นที่ 4,686 เฮกตาร์ เช่น

 1. นิคมอุตสาหกรรม Minh Hung – Sikico พื้นที่ 655 เฮกตาร์ สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมทุกประเภท ยกเว้นอุตสาหกรรมหนัก
 2. นิคมอุตสาหกรรม Becamex Binh Phuoc พื้นที่ 1,876 เฮกตาร์ สนับสนุนการลงทุนหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าอุปโภคบริโภค ประกอบเครื่องจักร แปรรูปเหล็ก ผลิตยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งทอและเสื้อผ้า เป็นต้น
 3. นิคมอุตสาหกรรม Bac Dong Phu พื้นที่ 189 เฮกตาร์ สนับสนุนการลงทุนหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งทอและเสื้อผ้า เป็นต้น
 4. นิคมอุตสาหกรรม Nam Dong Phu พื้นที่ 69 เฮกตาร์ สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและป่าไม้
 5. นิคมอุตสาหกรรม Dong Xoai II พื้นที่ 55 เฮกตาร์ สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องจักร และอุตสาหกรรมเบาอื่น
 6. นิคมอุตสาหกรรม Dong Xoai III พื้นที่ 120.33 เฮกตาร์ สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค แปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร และอุตสาหกรรมเบาอื่น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://binhphuoc.gov.vn/binh-phuoc-portal/plan-projects/

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดบิ่ญเฟื้อก (GDP) คิดเป็นมูลค่า 77,838 พันล้านด่ง (3.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 8.4 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 22 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 43 และภาคบริการร้อยละ 30  (ภาษีสินค้าร้อยละ 4)

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมง ปี 2564 มูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.8  จังหวัดบิ่ญเฟื้อกมีการปลูกข้าวและพืชไร่รวม 6,567 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตประมาณ 41,600 ตัน นอกจากนี้มีการปลูกข้าวโพด มันสำปะหลัง มันเทศ และอ้อย แต่ช่วงปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงเนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่มีมูลค่าเศรษฐกิจสูงกว่า

จังหวัดบิ่ญเฟื้อกมีการปลูกไม้ยืนต้นคิดเป็นพื้นที่ 443,446 เฮกตาร์ แบ่งเป็นที่ดินปลูกพืชอุตสาหกรรม 430,535 เฮกตาร์ โดยเป็นพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุด คิดเป็น 249,794 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 391,816 ตัน รองลงมามีการปลูกเม็ดมะม่วงหิมพานต์มากที่สุดในประเทศเวียดนามคิดเป็น 151,149 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 220,806 ตัน มีโรงงานแปรรูปทั้งหมดกว่า 1,400 แห่ง ทั้งนี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์บิ่ญเฟื้อกเป็นสินค้าเกษตรที่ได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในปี 2561 นอกจากนี้ยังมีการปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆ ได้ผลผลิต ดังนี้ กาแฟ 27,402 ตัน พริกไทย 28,078 ตัน ทุเรียน 15,063 ตัน ส้ม 9,000 ตัน และมะม่วง 2,497 ตัน นอกจากนี้การป่าไม้ของจังหวัดบิ่ญเฟื้อกในปี 2564 มีการแปรรูปไม้ประมาณ 11,400 ลูกบาศก์เมตร

ด้านการปศุสัตว์ ปี 2564 บิ่ญเฟื้อกมีการเลี้ยง โคและกระบือรวมกัน 51,113 ตัว สุกร 0.94 ล้านตัว ไก่ 7.2 ล้านตัว ส่วนการประมงของจังหวัดมีขนาดเล็ก ปี 2564 ได้ผลผลิตจากการเลี้ยงประมาณ 4,760 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7

ด้านอุตสาหกรรมและก่อสร้าง ในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 18 โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว เสื้อผ้า ไม้อัด เส้นใย และไฟฟ้า

จังหวัดบิ่ญเฟื้อกมีแผนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เช่นเดียวกับอีกหลายจังหวัด โดยมีเป้าหมายผลิตไฟฟ้า 800 MW ภายในปี 2568 และ 4,775 MW ในปี 2573 ปัจจุบันมีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด คือ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ Loc Ninh ซึ่งได้จัดสรรพื้นที่แล้วประมาณ 4,000 เฮกตาร์เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว

ด้านบริการและการค้า ในปี 2564 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 0.4 จากปีก่อนหน้าโดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ในด้านการท่องเที่ยว ปี 2564 มีผู้เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดบิ่ญเฟื้อก 0.41 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 238 พันล้านด่ง (10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดเป็นการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ และผจญภัย เช่น อุทยานแห่งชาติ Cat Tien, Bu Gia Map, หมู่บ้าน Soc Bom Bo ซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ S’Tieng อาศัยอยู่ เป็นต้น

 

2.2 การค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 จังหวัดบิ่ญเฟื้อกมีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 2,428 และ 3,959 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2564 รวมทั้งหมด 379 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 3,702.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564 มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 49 โครงการเป็นมูลค่า 327.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ธุรกิจไทยมีการลงทุนในจังหวัดบิ่ญเฟื้อก ดังนี้

ลำดับ

ชื่อธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

1 บริษัท C.P. Vietnam จำกัด ฟาร์มไก่

โรงงานแปรรูปอาหาร (เนื้อไก่)

โรงงานผลิตอาหารสัตว์

2 เครือบริษัท Super Energy โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Loc Ninh
3 บริษัท Mae Systems Engineering จำกัด ระบบบริหารจัดการโรงงานอัตโนมัติ
4 บริษัท Tinh Bot Binh Phuoc จำกัด ผลิตแป้งมัน และสินค้าจากแป้งมันอื่น

 

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • อุตสาหกรรมการเกษตร
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการค้า
 • โครงสร้างพื้นฐาน

แหล่งข้อมูลอื่นที่ควรทราบ

1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดบิ่ญเฟื้อก: https://binhphuoc.gov.vn/

2. รายชื่อโครงการรอการลงทุน https://binhphuoc.gov.vn/vi/doanhnghiep/topic/du-an-moi-goi-dau-tu/

3. เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวจังหวัดบิ่ญเฟื้อก: http://binhphuocittpc.gov.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดบิ่ญเฟื้อก), สืบค้น จาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-nam/thong-tin-dia-phuong

สภาประชาชนจังหวัดบิ่ญเฟื้อก (2565), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดบิ่ญเฟื้อก ประจำปี 2564

Cục sở hữu trí tuệ (2565), Danh sách các chỉ đẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam (Cập nhật đến tháng 6 năm 2022), retrieved from https://ipvietnam.gov.vn/chi-dan-dia-ly

Chính phủ Việt Nam (2565), Nghị định 38/2022/NĐ-CP về việc Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

UBND Bình Phước (2563), Hoa Lu Border Gate Economic Zone, retrieved from https://binhphuoc.gov.vn/binh-phuoc-portal/new-event/hoa-lu-border-gate-economic-zone-105.html

Super Energy (2563), Cụm nhà máy điện mặt trời lớn nhất Bình Phước chính thức vận hành thương mại, Retrieved from https://supercorp.vn/vi/tin-tuc-vi/cum-nha-may-dien-mat-troi-lon-nhat-tinh-binh-phuoc-chinh-thuc-van-hanh-thuong-mai/

Diễn đàn doanh nghiệp (2564), Bình Phước: Đẩy mạnh phát triển năng lượng mặt trời, Retrieved from https://diendandoanhnghiep.vn/binh-phuoc-day-manh-phat-trien-nang-luong-mat-troi-211725.html

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

319

กำลังเข้าชมขณะนี้

214688

เข้าชมทั้งหมด