ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

บิ่ญเฟื้อก

binh phuoc

บิ่ญเฟื้อก

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • บิ่ญเฟื้อกเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในเวียดนามใต้ มีอาณาเขตกว่า 260 กิโลเมตรติดกับประเทศกัมพูชา และเป็นทางผ่านไปจังหวัดต่างๆ บนที่ราบสูงตะวันตก มีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม และมีแร่ธาตุกว่า 20 ชนิดทั้งที่มีโลหะ, ไม่มีโลหะเจือปน และอัญมณี 
 • สินค้าส่งออกหลักของจังหวัด ได้แก่ เม็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป 
 • จังหวัดบิ่ญเฟื้อก และจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อร่วมการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรมาตั้งแต่ปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด

1.1 ข้อมูลที่ตั้งและเขตการปกครอง

จังหวัดบิ่ญเฟื้อก เป็น 1 ใน 6 จังหวัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดบิ่ญเฟื๊อกอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อร่วมการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรมาตั้งแต่ปี 2561

จังหวัดบิ่ญเฟื้อกตั้งอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ ประมาณ 130 กิโลเมตร ห่างจากเมืองดาลัดจังหวัดเลิมด่งซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงประมาณ 300 กิโลเมตร มีอาณาเขตส่วนใหญ่ติดกับประเทศกัมพูชาทั้งทางด้านตะวันตกและด้านทิศเหนือเป็นระยะทางกว่า 260 กิโลเมตร ส่วนทิศตะวันออกติดกับจังหวัดดั๊กนง (Dak Nong Province) และจังหวัดเลิมด่ง (Lam Dong Province) ทิศใต้ติดกับจังหวัดด่งนาย (Dong Nai Province) และจังหวัดบิ่ญเซือง (Binh Duong Province) ส่วนทิศตะวันตกติดกับจังหวัดเต็ยนิญ (Tay Ninh Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดบิ่ญเฟื้อก

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ภูมิประเทศของจังหวัดบิ่ญเฟื้อกเป็นที่ราบสูงปานกลาง พื้นที่ทางด้านทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูง ซึ่งค่อยๆ ลดระดับมาทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำด่งนาย แม่น้ำไซ่ง่อน นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำจืดที่สำคัญ เช่น อ่างเก็บน้ำ Thac Mo, Soc Mieng, Can Don และมีเขื่อน Phuoc Hoa ซึ่งคอยเติมน้ำให้อ่างเก็บน้ำ Dau Tieng ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และช่วยป้องกันน้ำเค็มรุกรานบริเวณแม่น้ำไซ่ง่อนและแม่น้ำ Vam Co

จังหวัดบิ่ญเฟื้อกมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27 – 32 องศา ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 2,000 – 2,500 มิลลิเมตรต่อปี มีปริมาณแสงอาทิตย์เฉลี่ย 2,400 – 2,500 ชั่วโมงต่อปี

จังหวัดมีพื้นที่ทั้งหมด 6,880 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 11 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองด่งสว่าย (Dong Xoai City) เป็นศูนย์กลางราชการส่วนท้องถิ่น และอีก 10 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดบิ่ญเฟื้อกได้รับการจัดอันดับ 61 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นของเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดบิ่ญเฟื้อก มีที่ดินทั้งหมด 687,676 เฮกตาร์ แบ่งเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรร้อยละ 65 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 25 และพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบธุรกิจอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 8

จังหวัดบิ่ญเฟื้อกมีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน้ำของแม่น้ำสายสำคัญ เช่น แม่น้ำด่งนาย แม่น้ำไซ่ง่อน ทำให้สามารถสร้างเขื่อนเก็บน้ำและอ่างเก็บน้ำได้หลายแห่ง นอกจากนี้มีแร่ธาตุกว่า 20 ชนิดทั้งที่มีโลหะ, ไม่มีโลหะเจือปน, อัญมณี และกึ่งอัญมณี โดยมีเหมืองแร่กว่า 20 แห่งซึ่งดำเนินการขุดหินปูน ดินขาว หินก่อสร้าง เป็นต้น

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์

ปี 2562 จังหวัดบิ่ญเฟื้อก มีประชากรทั้งหมด 0.99 ล้านคน โดยแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.6 ล้านคน มีเพียงวิทยาลัยอาชีวะอีก 2 แห่ง  ค่าแรงพื้นฐานอยู่ที่ 3.07 – 3.92 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 170 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน) ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่จ้างงาน (Decree No.90/2019/NĐ-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการคมนาคมทางบกและการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค จังหวัดบิ่ญเฟื้อกไม่มีสนามบินและยังไม่มีท่าเรือ จึงพึ่งพาการเดินทางผ่านนครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียงผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางบกเป็นสำคัญ นอกจากระบบถนนหลวง QL13 และ QL14 แล้ว ยังมีโครงการพัฒนาระบบรถไฟสายทรานต์เอเชียน (Trans-Asian Railway) ซึ่งเชื่อมประเทศต่างๆ ในเอเชีย ผ่านด่านชายแดนนานาชาติฮวาลือ (Hoa Lu Border Gate) รวมถึงเชื่อมโยงการเดินทางภายในประเทศเวียดนามด้วย และเนื่องจากมีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชา จึงมีด่านชายแดนหลายแห่ง โดยด่านชายแดนนานาชาติที่สำคัญ คือ ด่านชายแดนนานาชาติฮวาลือ (Hoa Lu International Border gate) เชื่อมกับด่านชายแดน Trapeang Sre จังหวัด Kratié ของประเทศกัมพูชา ห่างจากกรุงพนมเปญเป็นระยะทาง 300 กิโลเมตร

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดบิ่ญเฟื้อก

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม บิ่ญเฟื้อกยังมีเขตเศรษฐกิจชายแดนอีก 1 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจชายแดนฮวาลือ (Hoa Lu Border Economic Zone) และมีนิคมอุตสาหกรรม 13 แห่ง คิดรวมพื้นที่ 4,686 เฮกตาร์ เช่น

 1. นิคมอุตสาหกรรม Minh Hung – Sikico พื้นที่ 655 เฮกตาร์ สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมทุกประเภท ยกเว้นอุตสาหกรรมหนัก
 2. นิคมอุตสาหกรรม Becamex Binh Phuoc พื้นที่ 1,876 เฮกตาร์ สนับสนุนการลงทุนหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าอุปโภคบริโภค ประกอบเครื่องจักร แปรรูปเหล็ก ผลิตยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งทอและเสื้อผ้า เป็นต้น
 3. นิคมอุตสาหกรรม Bac Dong Phu พื้นที่ 189 เฮกตาร์ สนับสนุนการลงทุนหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งทอและเสื้อผ้า เป็นต้น
 4. นิคมอุตสาหกรรม Nam Dong Phu พื้นที่ 69 เฮกตาร์ สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและป่าไม้
 5. นิคมอุตสาหกรรม Dong Xoai II พื้นที่ 55 เฮกตาร์ สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องจักร และอุตสาหกรรมเบาอื่น
 6. นิคมอุตสาหกรรม Dong Xoai III พื้นที่ 120.33 เฮกตาร์ สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค แปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร และอุตสาหกรรมเบาอื่น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://binhphuoc.gov.vn/binh-phuoc-portal/plan-projects/

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 62,256 พันล้านด่อง (2.70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 8.4 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 20 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 39 และภาคบริการร้อยละ 37  (ภาษีสินค้าร้อยละ 4)

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมง มูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 5.5  ปี 2562 จังหวัดบิ่ญเฟื้อกมีการปลูกข้าวและพืชไร่รวม 11,520 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตประมาณ 41,050 ตัน นอกจากนี้มีการปลูกข้าวโพด มันสำปะหลัง มันเทศ และอ้อย แต่ช่วงปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงเนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่มีมูลค่าเศรษฐกิจสูงกว่า

จังหวัดบิ่ญเฟื้อกมีการปลูกไม้ยืนต้นคิดเป็นพื้นที่ 423,970 เฮกตาร์ แบ่งเป็นที่ดินปลูกพืชอุตสาหกรรม 411,611 เฮกตาร์ โดยเป็นพื้นที่ปลูกเม็ดมะม่วงหิมพานต์มากที่สุด คิดเป็น 137,000 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 140,600 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 มีโรงงานแปรรูปทั้งหมดกว่า 1,400 แห่ง คิดเป็นมูลค่าส่งออก 770 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือว่าครึ่งของผลผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของเวียดนามมาจากจังหวัดนี้ ทั้งนี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์บิ่ญเฟื้อกเป็นสินค้าเกษตรที่ได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในปี 2561 นอกจากนี้ยังมีการปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆ เช่น ยางพารา 241,014 เฮกตาร์, พริกไทย 17,198 เฮกตาร์ และกาแฟ 15,031 เฮกตาร์ ส่วนผลไม้ชนิดอื่นๆ มีพื้นที่ปลูกรวม 11,795 เฮกตาร์ เช่น ปลูกทุเรียน ส้ม กล้วย และมะม่วง เป็นต้น มีพื้นที่ปลูก 11,795 เฮกตาร์  นอกจากนี้การป่าไม้ของจังหวัดในปี 2562 มีการแปรรูปไม้ประมาณ 11,300 ลูกบาศก์เมตร และถ่านไม้  1580 ster

ด้านการปศุสัตว์ ปี 2562 บิ่ญเฟื้อกมีการเลี้ยงสุกร 0.88 ล้านตัว ไก่ 6.6 ล้านตัว และมีการเลี้ยงแพะ 0.16 ล้านตัวเป็น 1 ใน 10 จังหวัดที่เลี้ยงแพะมากที่สุดในเวียดนาม ส่วนการประมงของจังหวัดมีขนาดเล็ก ปี 2562 ได้ผลผลิตจากการเลี้ยงประมาณ 5,300 ตัน ลดลงร้อยละ 1

ด้านอุตสาหกรรมและก่อสร้าง ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 19 โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว เสื้อผ้า ไม้อัด เส้นใย และไฟฟ้า

จังหวัดบิ่ญเฟื้อกมีแผนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เช่นเดียวกับอีกหลายจังหวัด โดยมีเป้าหมายผลิตไฟฟ้า 800 MW ภายในปี 2568 และ 4,775 MW ในปี 2573 ปัจจุบันมีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด คือ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ Loc Ninh ซึ่งได้จัดสรรพื้นที่แล้วประมาณ 4,000 เฮกตาร์เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว

ด้านบริการและการค้า ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้าโดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ในด้านการท่องเที่ยว ปี 2562 มีผู้เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดบิ่ญเฟื้อก 0.91 ล้านคน ในจำนวนดังกล่าวเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 32,410 คน คาดการณ์ว่ามีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 570 พันล้านด่อง (25.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 42

แหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดเป็นการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ และผจญภัย เช่น อุทยานแห่งชาติ Cat Tien, Bu Gia Map, หมู่บ้าน Soc Bom Bo ซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ S’Tieng อาศัยอยู่ เป็นต้น

2.2 การค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดบิ่ญเฟื้อกมีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 1,488 และ 2,644 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 รวมทั้งหมด 270 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 2,796.16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 41 โครงการเป็นมูลค่า 296.56 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ธุรกิจไทยมีการลงทุนในจังหวัดบิ่ญเฟื้อก ดังนี้

ลำดับ ชื่อธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
1 บริษัท C.P. Vietnam จำกัด ฟาร์มไก่

โรงงานแปรรูปอาหาร (เนื้อไก่)

โรงงานผลิตอาหารสัตว์

2 เครือบริษัท Super Energy

ได้แจ้งลงนามใน Master Investment Agreement Loc Ninh 1-2-3 ซึ่งมีกำลังติดตั้งรวม 550 MW ทั้งนี้เครือบริษัทฯ มีแผนจะเข้าลงทุนโครงการ Loc Ninh 1-4 รวมทั้งหมด 750 MW มูลค่าการลงทุนคาดการณ์ 456.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เอกสารบริษัทเลขที่ บจ. 008/2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563)

โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
3 บริษัท Mae Systems Engineering จำกัด ระบบบริหารจัดการโรงงานอัตโนมัติ
4 บริษัท Tinh Bot Binh Phuoc จำกัด ผลิตแป้งมัน และสินค้าจากแป้งมันอื่น

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • อุตสาหกรรมการเกษตร
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการค้า
 • โครงสร้างพื้นฐาน

แหล่งข้อมูลอื่นที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดบิ่ญเฟื้อก: https://binhphuoc.gov.vn/
 2. รายชื่อโครงการรอการลงทุน http://www.vnptbinhphuoc.vn/SiteFolders/TrungTamXucTienDauTuBPenglish/310/Projects%20for%20calling%20investment%20.doc
 3. เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวจังหวัดบิ่ญเฟื้อก: http://binhphuocittpc.gov.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดบิ่ญเฟื้อก), สืบค้น จาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-nam/thong-tin-dia-phuong

สภาประชาชนจังหวัดบิ่ญเฟื้อก (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดบิ่ญเฟื้อก ประจำปี 2562

กรมศุลกากรเวียดนาม (2563), รายงานการนำเข้าส่งออกจำแนกตามจังหวัด ปี 2019

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเวียดนาม (2563), ข้อมูลสินค้าที่รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, สืบค้น จาก http://www.noip.gov.vn/chi-dan-dia-ly

B.Grimm Power (2563), โครงการผลิตไฟฟ้าในต่างประเทศ (เวียดนาม), สืบค้นจาก https://www.bgrimmpower.com/th/power-plants/overseas/vietnam

Tổng cục Du lịch Việt Nam (2563), Tây Ninh: Doanh thu du lịch ước đạt hơn 1.000 tỷ năm 2019, retrieved from http://www.vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/30283

EVN Genco (2562), Điện mặt trời – “cú hích” cho kinh tế Bình Phước phát triển, retrieved from

https://tmhpp.com.vn/d4/news/Dien-mat-troi-cu-hich-cho-kinh-te-Binh-Phuoc-phat-trien-1-7924.aspx

UBND Bình Phước (2563), Hoa Lu Border Gate Economic Zone, retrieved from https://binhphuoc.gov.vn/binh-phuoc-portal/new-event/hoa-lu-border-gate-economic-zone-105.html

Báo Điện tử Tổ Quốc (2562), Hơn 111.400 lượt khách tham quan các bảo tàng và di tích tại Bình Phước trong năm 2019, retrieved from http://toquoc.vn/hon-111400-luot-khach-tham-quan-cac-bao-tang-va-di-tich-tai-binh-phuoc-trong-nam-2019-20191216094246406.htm

Super Energy Corporation PLC (2563), แจ้งการลงนามใน Master Investment Agreementของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศเวียดนาม, สืบค้นจาก https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15868214139851&language=th&country=TH

Super Energy Corporation PLC (2563), การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 750 เมกะวัตต์, สืบค้นจาก https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15857839668821&language=th&country=TH

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

61674

เข้าชมทั้งหมด