ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

บิ่ญเซือง

binh duong

บิ่ญเซือง

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • บิ่ญเซืองเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมมากที่สุดจังหวัดหนึ่ง เนื่องจากมีที่ตั้งติดกับนครโฮจิมินห์ซึ่งเป็นศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจในเวียดนามใต้ โดยมีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติมากที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศรองจากนครโฮจิมินห์เท่านั้น
 • บิ่ญเซืองเป็นจังหวัดที่ผู้ประกอบการเลือกจดทะเบียนนิติบุคคลและประกอบธุรกิจจำนวนมาก ข้อมูล ณ สิ้นปี 2562 มีบริษัทที่เปิดดำเนินการแล้ว 41,765 ราย ด้วยมูลค่าลงทุน 401,913 พันล้านด่อง 
 • การค้าระหว่างประเทศของจังหวัดเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากข้อตกลงทางค้าระหว่างประเทศ เช่น CPTPP และระหว่างเวียดนามกับคู่ค้าอื่นๆ มีผลบังคับใช้ ทำให้มีการผลิตและส่งออกมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าในกลุ่มรองเท้า เสื้อผ้า และสินค้าแปรรูปจากไม้
 • มีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่ดี ใกล้นครโฮจิมินห์และท่าเรือ Cat Lai มีแรงงานจำนวนมาก ในอนาคตน่าจะเป็นเขตการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนต่อขยายที่สำคัญของนครโฮจิมินห์ โดยเน้นการดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยี

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด

1.1 ข้อมูลที่ตั้งและเขตการปกครอง

บิ่ญเซืองเป็น 1 ใน 6 จังหวัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม มีอาณาเขตของจังหวัดบิ่ญเซืองทางด้านทิศเหนือติดจังหวัดบิ่ญเฟื้อก (Binh Phuoc Province) ด้านทิศตะวันออกติดกับจังหวัดด่งนาย (Dong Nai Province) ทิศใต้ติดนครโฮจิมินห์ และทิศตะวันออกติดกับจังหวัดเต็ยนิญ (Tay Ninh Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดบิ่ญเซือง

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ภูมิประเทศจังหวัดบิ่ญเซืองเป็นที่ราบ บางส่วนมีภูเขาเตี้ยกระจายตัวอยู่ พื้นที่สูงจากระดับน้ำทะล 10 – 60 เมตร โดยค่อยๆ ลดระดับจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ มีแม่น้ำ 4 สายไหลผ่านพื้นที่จังหวัด ได้แก่ แม่น้ำด่งนาย แม่น้ำไซ่ง่อน แม่น้ำแบ๊ (Be River) และแม่น้ำถิติ๊ญ (Thi Tinh River) ทำให้เหมาะแก่การคมนาคมขนส่ง และการเกษตรกรรม

จังหวัดมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27 – 30 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,800 – 2,000 มิลลิเมตรต่อปี

จังหวัดบิ่ญเซืองมีพื้นที่ทั้งหมด 2,694 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 9 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองถูเยิ่วหมด (Thu Dau Mot City) เป็นศูนย์กลางราชการส่วนท้องถิ่น เมืองยี๋อาน, เมืองถ่วนอาน และอีก 6 อำเภอ

จังหวัดบิ่ญเซืองได้รับการจัดอันดับ 13 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพดีเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นของเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดบิ่ญเซือง มีที่ดินทั้งหมด 269,464 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรร้อยละ 72 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 4 และพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบธุรกิจอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 19

บิ่ญเซืองเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างพัฒนาด้านการอุตสาหกรรม แต่ยังคงรักษาพื้นที่ป่าไม้ที่มีไม้หากยาก และสมุนไพรหลายชนิด นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรแร่ธาตุ เช่น ดินขาว ดินเหนียว ดินเหนียวขาว ศิลาแลง หินก่อสร้าง ทรายก่อสร้าง ถ่านหิน เป็นต้น ทั้งนี้ ดินขาว และดินเหนียวชนิดต่างๆ ในจังหวัดเป็นดินคุณภาพดี ทำให้บิ่ญเซืองมีอุตสาหกรรมเครื่องชามกระเบื้องมานับร้อยปี

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์

ปี 2562 จังหวัดบิ่ญเซือง มีประชากรทั้งหมด 2.45 ล้านคน โดยแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 1.64 ล้านคน มีมหาวิทยาลัย 8 แห่ง และวิทยาลัยอาชีวะอีก 8 แห่งอบรมแรงงานให้กับจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง  ค่าแรงพื้นฐานอยู่ที่ 4.42 ล้านด่องต่อเดือน (Decree No.90/2019/NĐ-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการคมนาคมทางอากาศ จังหวัดบิ่ญเซืองไม่มีสนามบิน แต่สามารถเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติ Tan Son Nhat ที่นครโฮจิมินห์ และอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติ Long Thanh ซึ่งมีแผนจะเปิดใหม่เป็นระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร

ด้านการคมนาคมทางน้ำ บิ่ญเซืองมีท่าเรือ 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือ An Son, ท่าเรือ Thanh Phuoc และท่าเรือ Binh Duong เป็นท่าเรือแม่น้ำทั้งหมด โดยสามารถรองรับเรือน้ำหนัก 1,000 – 5,000 ตัน ทั้งนี้บิ่ญเซืองอยู่ติดกับนครโฮจิมินห์ ด่งนาย และบะเสี่ยะ – หวุงเต่า (Baria – Vung Tau Province) ซึ่งมีท่าเรือขนาดใหญ่หลายแห่ง และสามารถบรรทุกสินค้ามาที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ผ่านระบบคมนาคมขนส่งทางบกได้โดยง่าย

ด้านการคมนาคมทางบก จังหวัดมีอาณาเขตติดกับนครโฮจิมินห์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายใต้ (เส้นทาง R1) โดยบิ่ญเซืองมีถนนหลวงสายหลัก ได้แก่ QL13 ทั้งนี้ภายในจังหวัดยังมีถนนหลวงชนบทและถนนของจังหวัดเชื่อมทุกพื้นที่สะดวกแก่การเดินทาง

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดบิ่ญเซือง

ที่มา: Google Map (2563)

จังหวัดบิ่ญเซือง มีนิคมอุตสาหกรรม 29 แห่ง รวมพื้นที่ 12,798 เฮกตาร์ และเขตอุตสาหกรรมย่อยอีก 12 แห่ง รวมพื้นที่ 814.8 เฮกตาร์ ตามแผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม จังหวัดบิ่ญเซืองจะเปิดนิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมย่อยเพิ่มอีกหลายแห่ง โดยหนึ่งในนิคมอุตวสหกรรมที่สำคัญคือ BECAMEX IDC (เวียดนาม) และ VSIP I-II (ผู้ลงทุนสิงคโปร์)

ดูข้อมูลแต่ละนิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมย่อยได้ที่: http://ipc.mpi.gov.vn/upload/7731/fck/files/List%20of%20IZ.pdf

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 345,821 พันล้านด่อง (15.03 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 8.9 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 3 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 64 และภาคบริการร้อยละ 25 (ภาษีสินค้าร้อยละ 8)

ด้านการเกษตร ประมงและป่าไม้ ปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.95  ปี 2562           จังหวัดบิ่ญเซืองมีการปลูกไม้ยืนต้นคิดเป็นพื้นที่ 142,879 เฮกตาร์ แบ่งเป็นที่ดินปลูกพืชอุตสาหกรรม ได้แก่ ยางพารา พริกไทย และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (เป็นแหล่งผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่สำคัญของประเทศ)                  ส่วนผลไม้มีการปลูกส้ม ส้มโอ มังคุด และทุเรียน รวมพื้นที่ปลูกทั้งหมด 7,086 เฮกตาร์

ในด้านข้าวและพืชไร่ จังหวัดปลูกข้าว 21,693 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตประมาณ 27,789 ตัน ผักมีพื้นที่ 6,055 เฮกตาร์ โดยจังหวัดบิ่ญเซืองเน้นการปลูกผักโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และการปลูกในพื้นที่เมือง ปี 2562 มีพื้นที่ปลูกผักโดยใช้เทคโนโลยีและได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย 5,054 เฮกตาร์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (ประมาณร้อยละ 20 ต่อปี) ส่วนพื้นที่ปลูกผักในเมืองคิดเป็น 143.7 เฮกตาร์ นอกจากนี้ จังหวัดมีการปลูกพืชไร่ชนิดอื่น เช่น มันสำปะหลัง แห้ว และอ้อย แต่ไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นของเวียดนาม

การป่าไม้ ปี 2562 มีการแปรรูปไม้ประมาณ 11,224 ลูกบาศก์เมตร และถ่านไม้  14,580 ster เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

ในด้านการปศุสัตว์ ปี 2562 บิ่ญเซืองมีการเลี้ยงสุกร 640,600 ตัว ไก่ 11.4 ล้านตัวส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรม เป็ด 0.3 ล้านตัว นกกระทา 0.95 ล้านตัว โคและกระบือรวมกันประมาณ 28,400 ตัว และมีการเลี้ยงผึ้งจำนวน 30,000 รัง ได้ผลผลิตประมาณ 1000 ตันต่อปี

ด้านอุตสาหกรรมและก่อสร้าง ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 9.8 โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้าหนัง และสินค้าแปรรูปจากไม้ มีการเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากข้อตกลงการค้าเสรีมีผลบังคับใช้ เช่น CPTPP และข้อตกลงทางการค้าระหว่างเวียดนามและประเทศอื่น นอกจากนี้ ยังมีงานสัมนาร่วมมือทางเศรษฐกิจทวีปเอเชีย (Horasis – Binh Duong 2019) เพื่อแนะนำและสร้างสัมพันธ์ในการลงทุนและดำเนินธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมกับต่างประเทศในสาขาที่จังหวัดมีแผนพัฒนา เช่น อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมสนับสนุน เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล เป็นต้น

นอกจากนี้จังหวัดได้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมศูนย์กลางการค้าโลก (World Trade Center Association, WTCA) อย่างเป็นทางการ และได้เริ่มต้นก่อสร้างศูนย์การค้าโลกที่เมืองใหม่บิ่ญเซือง (World Trade Center, Binh Duong New City) โดยจะเป็นทั้งจุดเชื่อมโยงระหว่างนครโฮจิมินห์กับบิ่ญเซืองบนเส้นทางเดินรถไฟฟ้า เป็นสถานที่จัดงานสำคัญ และศูนย์กลางเมืองใหม่บิ่ญเซือง ทั้งนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

ในปี 2562 ที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมเติบโตขึ้นแทบทุกธุรกิจ ได้แก่ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เครื่องเคลือบดินเผา ผลิตและแปรรูป ตัดเย็บเสื้อผ้า รองเท้าหนัง อาหารและเครื่องดื่ม กระดาษ ยาและเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากยางพาราและพลาสติก รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า ในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 โดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก โดยมีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกจำนวนมาก ขายสินค้าหลากหลาย  ทั้งนี้บิ่ญเซืองเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมในเวียดนามใต้ จึงมีการจัดงานแสดงสินค้าอยู่เป็นประจำ เช่น งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและการผลิตเวียดนาม (Vietnam Industrial and Manufacturing Fair) เป็นต้น

ในด้านการท่องเที่ยว ปี 2562 มีผู้เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดบิ่ญเซือง 3.45 ล้านคน คาดการณ์ว่ามีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 1,287 พันล้านด่อง (55.95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยการท่องเที่ยวของจังหวัดมีหลายรูปแบบ ได้แก่ การเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ สวนสนุก การท่องเที่ยวร่วมกับการประชุมและงานแสดงสินค้า (MICE) สนามกอล์ฟ หมู่บ้านเครื่องเคลือบดินเผา วัดวาอาราม การท่องเที่ยวทางเรือ เป็นต้น ทั้งนี้ บิ่ญเซืองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับประชาชนในนครโฮจิมินห์เดินทางมาเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือช่วงเทศกาลต่าง ๆ

2.2 การค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดบิ่ญเซือง มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 19,958  และ 25,286 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 จาก 63 จังหวัดของเวียดนาม รวมทั้งหมด 3,772 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 34,388.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 243 โครงการเป็นมูลค่า 1,546.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ปี 2562 ธุรกิจไทยมีโครงการลงทุนสะสม 36 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 599 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ อาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น ตัวอย่างโครงการลงทุนจากผู้ประกอบการ ได้แก่

ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภทธุรกิจ
1 บริษัท Giay Kraft Vina ผลิตกระดาษลังและบรรจุภัณฑ์
2 บริษัท C.P. Vietnam ผลิตอาหารสัตว์
3 บริษัท Srithai Vietnam ผลิตสินค้าที่ทำจากพลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม เมลามีน
4 บริษัท Universal Polybag ผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก
5 บริษัท TOA Paint (Thailand) ผลิตสีสำหรับการก่อสร้าง
6 บริษัท Toshiba Consumer Products ประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ของบริษัท Toshiba
7 บริษัท Red Bull (Vietnam) ผลิตเครื่องดื่มชูกำลังกระทิงแดง

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • อุตสาหกรรมการเกษตร
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการค้า
 • โครงสร้างพื้นฐาน

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดบิ่ญเซือง: https://binhphuoc.gov.vn/
 2. รายชื่อโครงการรอการลงทุน http://ipc.mpi.gov.vn/upload/7731/fck/files/LIST%20OF%20PROJECTS%20CALLING%20FOR%20INVESTMENT.pdf
 3. เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวจังหวัดบิ่ญเซือง: http://binhphuocittpc.gov.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดบิ่ญเซือง), สืบค้น จาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-nam/thong-tin-dia-phuong

สภาประชาชนจังหวัดบิ่ญเซือง (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดบิ่ญเซือง ประจำปี 2562

กรมศุลกากรเวียดนาม (2563), รายงานการนำเข้าส่งออกจำแนกตามจังหวัด ปี 2019

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเวียดนาม (2563), ข้อมูลสินค้าที่รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, สืบค้น จาก http://www.noip.gov.vn/chi-dan-dia-ly

Tổng cục Du lịch Việt Nam (2563), Bình Dương ban hành kế hoạch phát triển tuyến du lịch đường sông đến năm 2030, retrieved from http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/31866

Báo Tuổi Trẻ (2562), Bình Dương có Trung tâm thương mại thế giới kết nối với metro TP.HCM, retrieved from https://tuoitre.vn/binh-duong-co-trung-tam-thuong-mai-the-gioi-ket-noi-voi-metro-tphcm-2019112322320463.htm

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

66518

เข้าชมทั้งหมด