ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

บิ่ญเซือง

binh duong

บิ่ญเซือง

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป

 • จังหวัดบิ่ญเซืองเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมมากที่สุดจังหวัดหนึ่ง เนื่องจากมีที่ตั้งติดกับนครโฮจิมินห์ซึ่งเป็นศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจในเวียดนามใต้ โดยมีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติมากที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศรองจากนครโฮจิมินห์เท่านั้น
 • การค้าระหว่างประเทศของจังหวัดเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากข้อตกลงทางค้าระหว่างประเทศ เช่น CPTPP และระหว่างเวียดนามกับคู่ค้าอื่นๆ มีผลบังคับใช้ ทำให้มีการผลิตและส่งออกมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าในกลุ่มรองเท้า เสื้อผ้า และสินค้าแปรรูปจากไม้
 • จังหวัดมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่ดี ใกล้นครโฮจิมินห์และท่าเรือ Cat Lai มีแรงงานจำนวนมาก ในอนาคตน่าจะเป็นเขตการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนต่อขยายที่สำคัญของนครโฮจิมินห์ โดยเน้นการดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยี

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด

1.1 ข้อมูลที่ตั้งและเขตการปกครอง

บิ่ญเซืองเป็น 1 ใน 6 จังหวัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม มีอาณาเขตของจังหวัดบิ่ญเซืองทางด้านทิศเหนือติดจังหวัดบิ่ญเฟื้อก (Binh Phuoc Province) ด้านทิศตะวันออกติดกับจังหวัดด่งนาย (Dong Nai Province) ทิศใต้ติดนครโฮจิมินห์ และทิศตะวันออกติดกับจังหวัดเต็ยนิญ (Tay Ninh Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดบิ่ญเซือง

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ภูมิประเทศจังหวัดบิ่ญเซืองเป็นที่ราบ บางส่วนมีภูเขาเตี้ยกระจายตัวอยู่ พื้นที่สูงจากระดับน้ำทะล 10 – 60 เมตร โดยค่อยๆ ลดระดับจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ มีแม่น้ำ 4 สายไหลผ่านพื้นที่จังหวัด ได้แก่ แม่น้ำด่งนาย แม่น้ำไซ่ง่อน แม่น้ำแบ๊ (Be River) และแม่น้ำถิติ๊ญ (Thi Tinh River) ทำให้เหมาะแก่การคมนาคมขนส่ง และการเกษตรกรรม

จังหวัดมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27 – 30 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,800 – 2,000 มิลลิเมตรต่อปี

จังหวัดบิ่ญเซืองมีพื้นที่ทั้งหมด 2,694 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 9 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองถูเยิ่วหมด (Thu Dau Mot City) เป็นศูนย์กลางราชการส่วนท้องถิ่น เมืองยี๋อาน, เมืองถ่วนอาน และอีก 6 อำเภอ

จังหวัดบิ่ญเซืองได้รับการจัดอันดับ 6 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพดีมากเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นของเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดบิ่ญเซือง มีที่ดินทั้งหมด 269,464 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรร้อยละ 71 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 4 และพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบธุรกิจอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 22

บิ่ญเซืองเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างพัฒนาด้านการอุตสาหกรรม แต่ยังคงรักษาพื้นที่ป่าไม้ที่มีไม้หากยาก และสมุนไพรหลายชนิด นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรแร่ธาตุ เช่น ดินขาว ดินเหนียว ดินเหนียวขาว ศิลาแลง หินก่อสร้าง ทรายก่อสร้าง ถ่านหิน เป็นต้น ทั้งนี้ ดินขาว และดินเหนียวชนิดต่างๆ ในจังหวัดเป็นดินคุณภาพดี ทำให้บิ่ญเซืองมีอุตสาหกรรมเครื่องชามกระเบื้องมานับร้อยปี

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์

ปี 2564 จังหวัดบิ่ญเซือง มีประชากรทั้งหมด 2.59 ล้านคน โดยแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 1.64 ล้านคน มีมหาวิทยาลัย 8 แห่ง และวิทยาลัยอาชีวะอีก 8 แห่งอบรมแรงงานให้กับจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง ค่าแรงพื้นฐานอยู่ที่ 4.68 ล้านด่งต่อเดือน (200 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) (Decree No.38/2022/NĐ-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการคมนาคมทางอากาศ จังหวัดบิ่ญเซืองไม่มีสนามบิน แต่สามารถเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติ Tan Son Nhat ที่นครโฮจิมินห์ และอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติ Long Thanh ซึ่งมีแผนจะเปิดใหม่เป็นระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร

ด้านการคมนาคมทางน้ำ บิ่ญเซืองมีท่าเรือ 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือ An Son, ท่าเรือ Thanh Phuoc และท่าเรือ Binh Duong เป็นท่าเรือแม่น้ำทั้งหมด โดยสามารถรองรับเรือน้ำหนัก 1,000 – 5,000 ตัน ทั้งนี้บิ่ญเซืองอยู่ติดกับนครโฮจิมินห์ ด่งนาย และบะเสี่ยะ – หวุงเต่า (Baria – Vung Tau Province) ซึ่งมีท่าเรือขนาดใหญ่หลายแห่ง และสามารถบรรทุกสินค้ามาที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ผ่านระบบคมนาคมขนส่งทางบกได้โดยง่าย

ด้านการคมนาคมทางบก จังหวัดมีอาณาเขตติดกับนครโฮจิมินห์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายใต้ (เส้นทาง R1) โดยบิ่ญเซืองมีถนนหลวงสายหลัก ได้แก่ QL13 ทั้งนี้ภายในจังหวัดยังมีถนนหลวงชนบทและถนนของจังหวัดเชื่อมทุกพื้นที่สะดวกแก่การเดินทาง

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดบิ่ญเซือง

 

 

ที่มา: Google Map (2565)

จังหวัดบิ่ญเซือง มีนิคมอุตสาหกรรม 29 แห่ง รวมพื้นที่ 12,798 เฮกตาร์ และเขตอุตสาหกรรมย่อยอีก 12 แห่ง รวมพื้นที่ 814.8 เฮกตาร์ ตามแผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม จังหวัดบิ่ญเซืองจะเปิดนิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมย่อยเพิ่มอีกหลายแห่ง โดยหนึ่งในนิคมอุตวสหกรรมที่สำคัญคือ BECAMEX IDC (เวียดนาม) และ VSIP I-II (ผู้ลงทุนสิงคโปร์)

ดูข้อมูลแต่ละนิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมย่อยได้ที่: http://ipc.mpi.gov.vn/upload/7731/fck/files/List%20of%20IZ.pdf

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดบิ่ญเซือง (GDP) คิดเป็นมูลค่าประมาณ 412,495 พันล้านด่ง (17.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.79 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 3 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 68 และภาคบริการร้อยละ 21 (ภาษีสินค้าร้อยละ 7)

ด้านการเกษตร ประมงและป่าไม้ ปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2  จังหวัดบิ่ญเซืองมีการปลูกไม้ยืนต้นคิดเป็นพื้นที่ 142,438 เฮกตาร์ แบ่งเป็นที่ดินปลูกพืชอุตสาหกรรม ได้แก่ ยางพารา พริกไทย และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (เป็นแหล่งผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่สำคัญของประเทศ) ส่วนผลไม้มีการปลูกส้ม ส้มโอ มังคุด และทุเรียน

ในด้านข้าวและพืชไร่ จังหวัดมีพื้นที่ปลูกข้าวและพืชไร่รวม 20,620 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าว 26,183 ตัน มันสำปะหลัง 78,886 ตัน และอ้อย 22,623 ตัน ส่วนผักมีพื้นที่ปลูก 5,893 เฮกตาร์ โดยเน้นการปลูกผักโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และการปลูกในพื้นที่เมือง และในด้านการป่าไม้ ปี 2564 มีการแปรรูปไม้ประมาณ 1,186 ลูกบาศก์เมตร

ในด้านการปศุสัตว์ ปี 2564 บิ่ญเซืองมีการเลี้ยงสุกร 695,613 สัตว์ปีก 13.7 ล้านตัว โคและกระบือรวมกันประมาณ 29,692 ตัว และมีการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ผลผลิต 4,408 ตัน

ด้านอุตสาหกรรมและก่อสร้าง ในปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4 โดยสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้าหนัง และสินค้าแปรรูปจากไม้ มีการเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากข้อตกลงการค้าเสรีมีผลบังคับใช้ เช่น CPTPP และข้อตกลงทางการค้าระหว่างเวียดนามและประเทศอื่น

นอกจากนี้จังหวัดบิ่ญเซืองได้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมศูนย์กลางการค้าโลก (World Trade Center Association, WTCA) อย่างเป็นทางการ และได้เริ่มต้นก่อสร้างศูนย์การค้าโลกที่เมืองใหม่บิ่ญเซือง (World Trade Center, Binh Duong New City) โดยจะเป็นทั้งจุดเชื่อมโยงระหว่างนครโฮจิมินห์กับบิ่ญเซืองบนเส้นทางเดินรถไฟฟ้า เป็นสถานที่จัดงานสำคัญ และศูนย์กลางเมืองใหม่บิ่ญเซือง ทั้งนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

ด้านบริการและการค้า ในปี 2564 ลดลงร้อยละ 0.8 โดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก โดยมีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกจำนวนมาก ขายสินค้าหลากหลาย  ทั้งนี้จังหวัดบิ่ญเซืองเป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมในเวียดนามใต้ ในด้านการท่องเที่ยว ปี 2564 มีผู้เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดบิ่ญเซืองประมาณ 1.6 ล้านคน โดยการท่องเที่ยวของจังหวัดมีหลายรูปแบบ ได้แก่ การเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ สวนสนุก การท่องเที่ยวร่วมกับการประชุมและงานแสดงสินค้า (MICE) สนามกอล์ฟ หมู่บ้านเครื่องเคลือบดินเผา วัดวาอาราม การท่องเที่ยวทางเรือ เป็นต้น ทั้งนี้ จังหวัดบิ่ญเซืองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับประชาชนในนครโฮจิมินห์เดินทางมาเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือช่วงเทศกาลต่าง ๆ

 

2.2 การค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 จังหวัดบิ่ญเซือง มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 25,557  และ 32,740 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2564 สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 จาก 63 จังหวัดของเวียดนาม รวมทั้งหมด 4,021 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 37,176.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564 มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 75 โครงการเป็นมูลค่า 629.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ธุรกิจไทยมีโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ อาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น ตัวอย่างโครงการลงทุนจากผู้ประกอบการ ได้แก่

ลำดับ

ชื่อโครงการ

ประเภทธุรกิจ

1

บริษัท Giay Kraft Vina

ผลิตกระดาษลังและบรรจุภัณฑ์

2

บริษัท C.P. Vietnam ผลิตอาหารสัตว์
3 บริษัท Srithai Vietnam

ผลิตสินค้าที่ทำจากพลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม เมลามีน

4

บริษัท Universal Polybag ผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก
5 บริษัท TOA Paint (Thailand)

ผลิตสีสำหรับการก่อสร้าง

6

บริษัท Toshiba Consumer Products

ประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ของบริษัท Toshiba

7

บริษัท Red Bull (Vietnam)

ผลิตเครื่องดื่มชูกำลังกระทิงแดง

8

ห้างสรรพสินค้า Go! Di An ค้าปลีก
9

MM Mega Market

ค้าปลีกและค้าส่ง

10

Big C Binh Duong

ค้าปลีก

 

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

  • อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  • อุตสาหกรรมการเกษตร
  • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการค้า
  • โครงสร้างพื้นฐาน

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดบิ่ญเซือง: https://binhphuoc.gov.vn/

2. รายชื่อโครงการรอการลงทุน https://www.binhduong.gov.vn/dau-tu-phat-trien/hop-tac-dau-tu/du-an-keu-goi-dau-tu

3. เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวจังหวัดบิ่ญเซือง: http://binhphuocittpc.gov.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดบิ่ญเซือง), สืบค้น จาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-nam/thong-tin-dia-phuong

สภาประชาชนจังหวัดบิ่ญเซือง (2565), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดบิ่ญเซือง ประจำปี 2564

Cục sở hữu trí tuệ (2565), Danh sách các chỉ đẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam (Cập nhật đến tháng 6 năm 2022), retrieved from https://ipvietnam.gov.vn/chi-dan-dia-ly

Chính phủ Việt Nam (2565), Nghị định 38/2022/NĐ-CP về việc Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Báo Tuổi Trẻ (2562), Bình Dương có Trung tâm thương mại thế giới kết nối với metro TP.HCM, retrieved from https://tuoitre.vn/binh-duong-co-trung-tam-thuong-mai-the-gioi-ket-noi-voi-metro-tphcm-2019112322320463.htm

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

323

กำลังเข้าชมขณะนี้

214715

เข้าชมทั้งหมด