ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

บิ่ญดิ่ญ

binh dinh

บิ่ญดิ่ญ

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • บิ่ญดิ่ญตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายย่อยตอนเหนือของอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Northern Sub-Corridor) มีท่าเรือขนาดใหญ่ และมีเขตเศรษฐกิจเญินโห่ย (Nhon Hoi Economic Zone) เป็นศูนย์กลางการลงทุนและอุตสาหกรรมของภูมิภาค 
 • บิญดิ่ญมีชื่อเสียงมากเรื่องการแปรรูปไม้ และมีจำนวนไม้แปรรูปมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศเวียดนาม และมีชื่อเสียงในเรื่องการจับปลาทูน่าเพื่อการส่งออก
 • จังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล มีสถานที่ท่องเที่ยวคือชายหาดที่สวยงามและน้ำทะเลที่ใสจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “มัลดีฟ” แห่งเวียดนาม

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดบิ่ญดิ่ญ 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดบิ่ญดิ่ญ เป็น 1 ใน 8 จังหวัดและนคร บริเวณชายฝั่งภาคกลางตอนใต้ของประเทศเวียดนามตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดซาลาย 180 กิโลเมตร นครดานัง 300 กิโลเมตร และนครโฮจิมินห์ 686 กิโลเมตร จังหวัดบิ่ญดิ่ญมีอาณาเขตด้านทิศเหนือติดกับจังหวัดกว๋างหงาย (Quang Ngai Province) ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ ทิศใต้ติดกับจังหวัดฟู้เอียน (Phu Yen Province) และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดซาลาย (Gia Lai Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดบิ่ญดิ่ญ

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ที่ค่อย ๆ ลดระดับจากทางด้านตะวันตกไปทางตะวันออก หุบเขาเตี้ยสลับกับที่ราบ ที่ราบลุ่ม และชายฝั่งทะเล

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของจังหวัดที่ 27 – 32 องศาเซลเซียส แต่เนื่องจากอิทธิพลจากกระแสลมตามฤดูกาล ในช่วงหน้าร้อนอาจจะมีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,700 – 2,200 มิลลิเมตร ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม

จังหวัดบิ่ญดิ่ญมีพื้นที่ทั้งหมด 6,050 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 11 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองที่สำคัญ คือ เมืองกวีเญิน (Quy Nhon City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่น และอีก 10 อำเภอ

ปี 2562 บิ่ญดิ่ญได้รับการจัดอันดับ 19 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดบิ่ญดิ่ญมีที่ดินทั้งหมด 606,600 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่ป่าไม้กว่าร้อยละ 61 พื้นที่เกษตรกรรมร้อยละ 22 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 7

บิ่ญดิ่ญมีทรัพยากรป่าไม้ ที่เกิดจากการปลูกเพื่อการแปรรูปไม้อุตสาหกรรม และมีทรัพยากรแร่ธาตุ 18 ชนิด ได้แก่ ไทเทเนียม เซอร์คอเนีย ฟลูออไรต์ ทรายแก้ว ควอตส์ กราไฟต์ ดินขาว บอกไซต์ แร่ทอง และถ่านหิน นอกจากนี้ ยังมีแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ

ตามข้อมูลการสำรวจ บิ่ญดิ่ญมีแร่ธาตุต่างๆ กว่า 45 ชนิด แร่ธาตุที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ถ่านหิน ทอง ยูเรเนียม เฟลด์สปาร์ ดินขาว (Kaolin) ทรายแก้ว ไทเทเนียม แร่ธาตุสำหรับทำวัสดุก่อสร้าง มีการพบแหล่งน้ำพุร้อน และน้ำแร่ธรรมชาติ 5 แห่ง

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2562 จังหวัดบิ่ญดิ่ญมีประชากรทั้งหมด 1.495 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.924 ล้านคน บิ่ญดิ่ญมีมหาวิทยาลัย 2 แห่ง และวิทยาลัยอาชีวะอีก 2 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.07 ล้านด่องต่อเดือน (Decree No.90/2019/ND-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการคมนาคมทางอากาศ บิ่ญดิ่ญมีสนามบินภายในประเทศ คือ สนามบิน Phu Cat (Phu Cat Airport:UIH) มีเที่ยวบินตรงจากกรุงฮานอย และนครโฮจิมินห์

ด้านการคมนาคมทางน้ำ บิ่ญดิ่ญมีท่าเรือนานาชาติกวีเญิน ซึ่งเป็นท่าเรือขนาดใหญ่รองรับเรือขนาด 10,000 – 60,000 ตัน, ท่าเรือกวีเญินใหม่รองรับเรือ 50,000 ตัน และท่าเรือ Thi Nai รองรับเรือขนาด 5,000 – 30,000 ตัน นอกจากนี้ยังมีแผนสร้างท่าเรือเพิ่มเติม

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดบิ่ญดิ่ญ

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านการคมนาคมทางบกและการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค จังหวัดบิ่ญดิ่ญเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายย่อยตอนเหนือของอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Northern Sub-Corridor) ซึ่งเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านด่านปอยเปต ผ่านจังหวัดเสียมเรียบ เข้าสู่เวียดนามที่ด่านชายแดนนานาชาติ Le Thanh เพื่อเข้าสู่เมืองเปลกู จังหวัดซาลาย (Pleiku City, Gia Lai Province) และสิ้นสุดเส้นทางที่เมืองกวีเญิน จังหวัดบิ่ญดิ่ญ (Quy Nhon City, Binh Dinh Province) จังหวัดมีระบบทางหลวง ได้แก่ QL1A, QL1D, QL19B และ QL19C

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดมีเขตเศรษฐกิจ 1 แห่ง นิคมอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรมหลายแห่ง โดยที่สำคัญ ได้แก่

 • เขตเศรษฐกิจ Nhon Hoi มีพื้นที่ 14,308 เฮกตาร์
 • นิคมอุตสาหกรรม Cat Trinh มีพื้นที่ 368.1 เฮกตาร์ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการแปรรูปไม้
 • นิคมอุตสาหกรรม Hoa Hoi มีพื้นที่ 265 เฮกตาร์ เหมาะสำหรับอุตสหกรรมที่เกี่ยวกับการแปรรูปไม้ อุตสาหกรรมทั่วไป และวัสดุก่อสร้าง
 • นิคมอุตสาหกรรม Nhon Hoa มีพื้นที่ 314.37 เฮกตาร์ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการแปรรูปไม้ สินค้าเกษตร และเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • นิคมอุตสาหกรรม Long My มีพื้นที่ 117.67 เฮกตาร์ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เครื่องหนัง พลาสติก ยางพารา และวัสดุก่อสร้าง

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 80,591 พันล้านด่อง (3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 7 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 26 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 32 ภาคบริการร้อยละ 38 ภาษีจากสินค้าร้อยละ 5

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัดปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปีก่อนหน้า บิ่ญดิ่ญมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่รวม 107,400 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าว 648,200 ตัน ข้าวโพด 45,800 ตัน และมันสำปะหลัง 326,100 ตัน พื้นที่ปลูกพืชไร่บางส่วนเปลี่ยนเป็นการปลูกผลไม้ ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 2,500 เฮกตาร์

บิ่ญดิ่ญมีการแปรรูปไม้มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศเวียดนาม แต่ละปีมีไม้แปรรูปประมาณ 1.2 – 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัด สินค้าแปรรูปจากไม้ เช่น เก้าอี้สลักไม้ โต๊ะไม้ และเครื่องประดับจากไม้

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดบิ่ญดิ่ญค่อนข้างใหญ่ ปี 2562 มีการเลี้ยงกระบือ 17,900 ตัว โค 295,252 ตัว (อันดับ 3 ของเวียดนาม) สุกร 593,700 ตัว และสัตว์ปีก 8.2 ล้านตัว โดยถือเป็นศูนย์กลางด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ของภูมิภาคที่ราบสูงตอนกลาง ซึ่งจังหวัดฯ ส่งออกเนื้อสัตว์จำนวนมากไปยังนครดานังเพื่อรองรับการบริโภคของนักท่องเที่ยวที่เติบโตสูง ส่วนการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมด 257,235 ตัน มาจากการประมงชายฝั่ง 245,854 ตัน และเพาะเลี้ยง 11,381 ตัน ทั้งนี้ บิ่ญดิ่ญมีชื่อเสียงในด้านการจับปลาทูน่าเพื่อการส่งออก โดยเป็น 1 ใน 3 จังหวัด ได้แก่ บิ่ญดิ่ญ คั้ญฮว่า และฟู้เอียนเป็นแหล่งอาศัยของปลาทูน่า แต่ละปีชาวประมงบิ่ญดิ่ญสามารถจับปลาทูน่าได้ประมาณ 9,400 ตัน

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2561 โดยสินค้าสำคัญของจังหวัด ได้แก่ ไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ แร่อิลเมไนต์ หินก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างอื่น อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารสัตว์ ยา ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากลมและแสงอาทิตย์ เป็นต้น

ด้านบริการและการค้าเป็นภาคส่วนที่มีมูลค่ามากที่สุด ปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ส่วนการท่องเที่ยวในปี 2562 มีนักเที่ยวทั้งหมด 4.8 ล้านคน คิดเป็นรายได้จากการท่องเที่ยว 6,000 พันล้านด่อง (260.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) บิ่ญดิ่ญ ได้รับรางวัลเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับอาเซียนเมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบิ่ญดิ่ญมีโรงแรมระดับ 4 – 5 ดาว 8 แห่ง และโรงแรมระดับอื่นอีกกว่า 240 แห่ง สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ ชายหาด Eo Gio, Ky co, เกาะ Hai Giang, เกาะ Cu Lao Xanh, วัดวาอาราม, โบราณสถานจามปา, แหล่งน้ำพุร้อน Hoi Van เป็นต้น รวมถึงมีสนามกอล์ฟ 36 หลุมและการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมขนาดใหญ่ของกลุ่ม FLC ซึ่งเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของเวียดนาม

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดบิ่ญดิ่ญมีมูลค่านำเข้าสินค้า และมูลค่าส่งออกสินค้า             คิดเป็น 927 และ 408 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 ทั้งหมด 86 โครงการ คิดเป็น 797.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 6 โครงการเป็นมูลค่า 80.56 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีการลงทุนจากภาคธุรกิจไทย ดังนี้

 1. บริษัท ซี.พี. เวียดนาม – โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม Nhon Hoa มูลค่าการลงทุน 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 2. บริษัท Shaiyo Triple A Binh Dinh – โรงงานผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม Long My มูลค่าการลงทุน 2.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 3. บริษัท CPPC Outdoor Vietnam – โรงงานผลิตเสื้อผ้า ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม Phu Tai มูลค่าการลงทุน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 4. บริษัท CP GreenFeed Vietnam – โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม Nhon Hoa มูลค่าการลงทุน 9.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 5. บริษัท ซี.พี. เวียดนาม – ฟาร์มเพาะพันธุ์ลูกกุ้ง มูลค่าการลงทุน 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 6. บริษัท Linkfarm – ฟาร์มเลี้ยงสุกร มูลค่าการลงทุน 21.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ผู้ประกอบการไทยได้ควบรวมกิจการ ได้แก่

 1. โครงการ Avani Quy Nhon Resort and Spa /Anantara Quy Nhon Villa
 2. ศูนย์การค้า MM Mega Market Quy Nhon
 3. ศูนย์การค้า Big C Quy Nhon

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณสุข และการศึกษา
 • โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร ได้แก่ น้ำมันพืช มะพร้าว อาหารทะเล
 • อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป
 • อุตสาหกรรมพลังงานจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

แหล่งข้อมูลอื่นที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดบิ่ญดิ่ญ https://binhdinh.gov.vn/
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน: http://binhdinhinvest.gov.vn/cat/opportunity-investment/108-projects-calling-for-investment.html
 3. ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนและการค้าจังหวัดบิ่ญดิ่ญ: http://xttmbd.com/
 4. ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบิ่ญดิ่ญ: http://dulichbinhdinh.com.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดบิ่ญดิ่ญ), สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 จาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-nam/thong-tin-dia-phuong

สภาประชาชนจังหวัดบิ่ญดิ่ญ (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดบิ่ญดิ่ญ ประจำปี 2562

Báo Tuổi Trẻ (2563), Quy Nhơn, Bình Định: xứng danh thành phố du lịch sạch ASEAN 2020, retrieved from https://nhadat.tuoitre.vn/quy-nhon-binh-dinh-xung-danh-thanh-pho-du-lich-sach-asean-2020-20200220183303515.htm

Vn Express (2563), Bình Định phát triển đa dạng loại hình du lịch, retrieved from https://vnexpress.net/binh-dinh-phat-trien-da-dang-loai-hinh-du-lich-4133734.html

EVN CPC (2562), Bình Định: Còn nhiều tiềm năng để phát triển các dự án năng lượng tái tạo, retrieved from https://cpc.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/Tin-tuc-chi-tiet/articleId/25777

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (2562), Tổng quan ngành cá ngừ, retrieved from http://vasep.com.vn/Tin-Tuc/1019_56185/Tong-quan-nganh-ca-ngu.htm

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

1

กำลังเข้าชมขณะนี้

66512

เข้าชมทั้งหมด