ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

เบ๊นแจ

ben tre

เบ๊นแจ

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป

 • จังหวัดเบ๊นแจได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น “เมืองหลวงมะพร้าว” เนื่องจากปลูกมะพร้าวมากที่สุดในเวียดนามถึง 77,200 เฮกตาร์ โดยมีผลผลิตกว่า 670,000 ตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 44 ของผลผลิตมะพร้าวทั้งหมดของเวียดนาม 
 • จังหวัดเบ๊นแจเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านผลไม้สดต่าง ๆ ได้แก่ ส้มโอ ทุเรียน เงาะ มังคุด ขนุน เป็นต้น ในแต่ละปีเบ๊นแจจัดงานเทศกาลผลไม้ และเทศกาลมะพร้าวเพื่อแนะนำสินค้าของจังหวัด และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมต้นพันธุ์และขายไม้ประดับให้เป็นอุตสาหกรรมระดับชาติ
 • อุตสาหกรรมพลังงานลมเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงจากนักลงทุนภายในและต่างประเทศ โดยถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่น่าจับตามองมากที่สุดของจังหวัดเบ๊นแจ
 • จังหวัดเบ๊นแจมีสินค้าที่ได้รับการยอมรับและเป็นตัวชี้วัดทางภูมิศาสตร์ 5 รายการ คือ มะพร้าว Xiem Xanh (Green Siamese Coconut) ส้มโอ Da Xanh (Green Skin Pomelo),ทุเรียน Cai Mon ซึ่งเป็นทุเรียนท้องถิ่นของเบ๊นแจ, ปูทะเล และกุ้งก้ามกรามเขียว

1.ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเบ๊นแจ

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง 

จังหวัดเบ๊นแจเป็น 1 ใน 13 จังหวัดบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง หรือภาคตะวันตกของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 120 กิโลเมตร และนครเกิ่นเทอ 86 กิโลเมตร ทางด้านทิศเหนือของจังหวัดติดกับจังหวัดเตี่ยนซาง (Tien Giang Province) ทิศตะวันตกติดจังหวัดหวิญล็อง (Vinh Long Province) และจังหวัดจ่าวิญ (Tra Vinh Province) ด้านทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้ 

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดเบ๊นแจ

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเป็นเกาะกลางแม่น้ำที่ถูกแบ่งเป็น 3 เกาะใหญ่ ล้อมรอบโดยแม่น้ำสายย่อยของแม่น้ำโขงถึง 4 สาย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยเพียง 3.5 เมตร ทำให้เบ๊นแจมีผืนดินที่อุดมสมบูรณ์เนื่องจากตะกอนที่พัดพามาตามการไหลของแม่น้ำ มีทรัพยากรน้ำจืด และการสัญจรทางน้ำสะดวก แต่ขณะเดียวกันก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกน้ำเค็มรุกรานในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลถึงการเพาะปลูกผลไม้ เบ๊นแจมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 26 – 27 องศาเซลเซียส โดยฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปี ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,250 – 1,500 มิลลิเมตร 

จังหวัดเบ๊นแจมีพื้นที่ทั้งหมด 2,394 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 9 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองเบ๊นแจ (Ben Tre City) และอีก 8 อำเภอ 

ปี 2564 จังหวัดเบ๊นแจได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่ 18 จาก 63 จังหวัด ในด้านความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) อยู่ในระดับปานกลางของประเทศเวียดนาม 

1.2 ทรัพยากร 

1.2.1 ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดเบ๊นแจมีที่ดินทั้งหมด 239,500 เฮกตาร์ แบ่งเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรร้อยละ 59 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 3 และพื้นที่อยู่อาศัย ประกอบธุรกิจและวัตถุประสงค์อื่นอีกร้อยละ 8  

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ในปี 2564 จังหวัดเบ๊นแจมีประชากรทั้งหมด 1.29 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 0.82 ล้านคน ทั้งนี้ จังหวัดกำลังจะเปิดมหาวิทยาลัย 1 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย Tay Nam Bo ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม และมีวิทยาลัยอาชีวะ 3 แห่ง โดยปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำในพื้นที่จังหวัด 3.25 – 4.16 ล้านด่งต่อเดือน (139 – 178 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) ตามกฎหมายแรงงานฉบับล่าสุด (Decree No.38/2022/NĐ-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

การเดินทางและขนส่งสินค้าของจังหวัดเบ๊นแจใช้การขนส่งทางบกและทางน้ำเป็นหลัก 

การคมนาคมทางน้ำ จังหวัดเบ๊นแจมีท่าเรือท้องถิ่นของจังหวัด คือ ท่า Giao Long รองรับเรือบรรทุกสินค้า 5,000 ตัน และท่า Ham Luong รองรับเรือบรรทุกสินค้า 3,000 ตัน นอกจากนี้จังหวัดยังมีท่าเรือ Tan Giao Long ที่เพิ่งได้รับการพัฒนาให้เป็นหนึ่งในท่าเรือเพื่อการขนส่งทางทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคตะวันตกของประเทศเวียดนามตามแผนการพัฒนาท่าเรือแห่งชาติระหว่างปี 2564 – 2573 วิสัยทัศน์ถึงปี 2593 

การคมนาคมทางบก จังหวัดมีถนนหลวงสายหลัก ได้แก่ QL57, QL57B, QL57C และ QL60 อย่างไรก็ตามด้วยภูมิประเทศที่มีแม่น้ำ ลำคลองไหลผ่านตลอดพื้นที่ ทำให้โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดจะเน้นไปที่การสร้างถนนและสะพานเพื่อเชื่อมส่วนต่าง ๆ ของจังหวัดกับจังหวัดใกล้เคียง

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดเบ๊นแจ

ที่มา: Google Map (2565)

ด้านนิคมอุตสาหกรรม ตามข้อมูลปี 2563 จังหวัดเบ๊นแจมีเขตอุตสาหกรรมทั้งหมด 2 แห่งที่มีอัตราการเช่าพื้นที่เต็มร้อยละ 100 ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Giao Long I และ Giao Long II พื้นที่ 170 เฮกตาร์ 
 2. นิคมอุตสาหกรรม An Hiep พื้นที่ 70 เฮกตาร์

ทางจังหวัดเบ๊นแจได้เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเพิ่มเติม คือ เขตอุตสาหกรรม Giao Hoa พื้นที่ 248.5 เฮกตาร์, Phu Thuan พื้นที่ 230 เฮกตาร์, Thanh Tan และ Phuoc Long นอกจากนี้ ยังมีเขตอุตสาหกรรมย่อยทั้งหมดรวม 10 แห่ง เช่น Phong Nam, Son Quy, An Nhon, Binh Thoi, An Hoa Tay, Thi Tran – An Duc เป็นต้น คิดเป็นพื้นที่ 337.3 เฮกตาร์ 

2.การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ในปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 55,694  พันล้านด่ง (2.38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7.93 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 38 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 18 ภาคบริการร้อยละ 40 และภาษีร้อยละ 4 

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมง ในปี 2564 มีมูลค่ารวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 สินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ มะพร้าว ข้าว ดอกไม้ประดับ และผลไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น ส้ม ส้มโอ มะนาว มะม่วง กล้วย ทุเรียน มังคุด ลำไย และเงาะ ทั้งนี้มะพร้าวเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของจังหวัดเบ๊นแจ โดยจังหวัดปลูกมะพร้าวมากที่สุดในเวียดนามด้วยพื้นที่กว่า 77,200 เฮกตาร์ มีผลผลิต 670,000 ตันในปี 2564 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44 ของทั้งประเทศ มูลค่าการส่งออก 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี มะพร้าวและสินค้าแปรรูปจากมะพร้าวสร้างงานและรายได้ให้ครัวเรือนกว่า 2 ใน 3 ของประชาชนในจังหวัดเบ๊นแจ ปัจจุบันเบ๊นแจมีกลุ่มผู้ประกอบการทั้งสิ้น 48 กลุ่มและสหกรณ์การค้าอีก 24 แห่ง นอกจากนี้จังหวัดมีการส่งเสริมการพัฒนาสวนมะพร้าวปราศจากสารเคมีเพื่อเพิ่มมูลค่าและความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโลก ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 16,000 เฮกตาร์ในปี 2564  

ด้านไม้ประดับ จังหวัดมีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมต้นพันธุ์และไม้ประดับของอำเภอ Cho Lach ให้เป็นศูนย์กลางการค้าไม้ประดับระดับชาติ ปัจจุบันมีเกษตรกรจำนวนทั้งสิ้น 8,000 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูกและพัฒนาพันธุ์ 1,300 เฮกตาร์และพื้นที่ค้าไม้ประดับอีก 721 เฮกตาร์ โดยขายต้นพันธุ์และไม้ประดับกว่า 17 – 20 ล้านต้นต่อปีภายในเวียดนามและส่งออกให้ประเทศเพื่อนบ้าน 

ด้านการปศุสัตว์  จังหวัดเบ๊นแจถือว่ามีขนาดกลางเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น โดยมีการเลี้ยงโคกระบือรวมกัน 0.24 ล้านตัว สุกร 0.33 ล้านตัว และสัตว์ปีก 8.4 ล้านตัว นอกจากนี้มีการเลี้ยงนกนางแอ่น ได้รังนกทั้งสิ้น 1,250 กิโลกรัม 

ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้ผลผลิตสูงถึง 525,190 ตัน สินค้าประมงที่สำคัญ คือ กุ้งกุลาดำ (Black Tiger Shrimp) กุ้งขาว (White Leg Shrimp) กุ้งก้ามกราม คิดเป็น 103,300 ตัน เกษตรกรของจังหวัดเน้นการการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการเพาะเลี้ยง เช่น การเพาะเลี้ยงแบบเข้มข้นมาก (Super Intensive farming) และการเลี้ยงแบบ 2 ระดับ (Two-staged farming) นอกจากนี้ จังหวัดมีการเพาะเลี้ยงปลาในวงศ์ปลาสวาย (Catfish) และสัตว์ทะเลอื่น ๆ เช่น หอยกาบ หอยนางรม เป็นต้น 

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ในปี 2564 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้า สินค้าสำคัญของจังหวัด ได้แก่ กระดาษ สินค้าแปรรูปจากอาหารทะเล สินค้าแปรรูปจากมะพร้าว เสื้อผ้า กระเป๋าหนัง น้ำผลไม้ เครื่องดื่ม เบียร์ และรองเท้า 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าพลังลม เป็นอุตสาหกรรมที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามายังจังหวัดเบ๊นแจมากที่สุด จากข้อมูลปี 2564 จังหวัดได้อนุมัติโครงการลงทุนแล้ว 19 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 150 เมกาวัตต์ และในปี 2565 จะดำเนินการก่อสร้างอีก 17 โครงการซึ่งจะเพิ่มกำลังการผลิตอีก 914 เมกาวัตต์ 

ด้านการบริการและการค้า เป็นภาคที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดของจังหวัด โดยในปี 2564 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 0.25 จากปีก่อนหน้า มูลค่าส่วนใหญ่มากจากการค้าปลีก ส่วนด้านการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดหยุดชะงักเกือบตลอดทั้งปี 2564 จังหวัดได้เริ่มเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งเมื่อต้นปี 2565 ที่ผ่านมา จากสถิติถึงเดือนมิถุนายน ปี 2565 เบ๊นแจต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวน 457,000 คน โดยคิดเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างชาติทั้งหมด 13,757 คน โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็น 515 พันล้านด่ง (22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากภาครัฐ มีลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว และใช้เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ซึ่งมีการเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Ben Tre Tourism ให้ข้อมูลท่องเที่ยวในจังหวัดเป็นภาษาเวียดนาม อังกฤษ ญี่ปุ่น และจีน 

2.2 การค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 จังหวัดเบ๊นแจมีมูลค่านำเข้าสินค้า และมูลค่าส่งออกสินค้า คิดเป็น 938 และ 1,261 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2564 คิดเป็น 1,170.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ในปี 2564  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 3 โครงการเป็นมูลค่า 63.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ธุรกิจไทยมีการลงทุนในจังหวัดเบ๊นแจ ได้แก่

ที่ ชื่อธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
1 Alliance One อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย
2 Thai Agri Food อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ผักผลไม้
3 Gen Nex Apparel อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
4 C.P. Vietnam อุตสาหกรรมอาหารปศุสัตว์ แป้ง และปลา

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล อาหารแช่แข็ง

อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้ง

5 The Gioi Viet (Viet World) ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมนานาชาติ
6 GULF อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนจากพลังงานลม
7 Go! Ben Tre ธุรกิจค้าปลีก

 

2.3 อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร (จากมะพร้าว ผลไม้ และกุ้ง)
 • การท่องเที่ยว
 • นิคมอุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูป
 • อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์
 • ศูนย์การค้า ตลาดและที่อยู่อาศัย
 • โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณูปโภค เช่น ถนน สะพาน โรงงานบำบัดน้ำเสีย จัดการขยะ เป็นต้น

3.แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ

 1. เว็บไซต์รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดเบ๊นแจ https://en.bentre.gov.vn/
 2. รายชื่อโครงการลงทุนปี 2021 – 2025 https://bentre.gov.vn/cong-dan-doanh-nghiep

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดเบ๊นแจ), สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 จาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-nam/thong-tin-dia-phuong 

สภาประชาชนจังหวัดเบ๊นแจ (2565), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดเบ๊นแจ ประจำปี 2564 

สภาประชาชนจังหวัดเบ๊นแจ (2562), Decision No.46/2019/QD-UBND เกี่ยวกับบัญชีสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญของจังหวัดเบ๊นแจ

Cục sở hữu trí tuệ (2565), Danh sách các chỉ đẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam (Cập nhật đến tháng 6 năm 2022), retrieved from https://ipvietnam.gov.vn/chi-dan-dia-ly

Chính phủ Việt Nam (2565), Nghị định 38/2022/NĐ-CP về việc Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Báo điện tử Chính phủ (2565), Bến Tre: Đề án phát triển du lịch đang được triển khai mạnh mẽ, retrived from https://baochinhphu.vn/ben-tre-de-an-phat-trien-du-lich-dang-duoc-trien-khai-manh-me-102220704135330861.htm 

Dân Trí (2565), Bến Tre sắp có trường đại học đầu tiên, retrived from https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/ben-tre-sap-co-truong-dai-hoc-dau-tien-20211018165321139.htm

B News (2564), Bến Tre phấn đấu đến năm 2025, 50% cụm công nghiệp có nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật, retrived from https://bnews.vn/ben-tre-phan-dau-den-nam-2025-50-cum-cong-nghiep-co-nha-dau-tu-ha-tang-ky-thuat/220384.html 

Thông Tấn Xã Việt Nam (2565), Du lịch Việt Nam: Bến Tre đón hơn gần 457.000 lượt khách 6 tháng đầu năm 2022, retrieved from https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/du-lich-viet-nam-ben-tre-don-hon-gan-457000-luot-khach-6-thang-dau-nam-2022-6179134.html 

Vn Economy (2565), Giá dừa khô giảm sâu do tác động tiêu cực từ xung đột giữa Nga và Ukraine, retrieved from https://vneconomy.vn/gia-dua-kho-giam-sau-do-tac-dong-tieu-cuc-tu-xung-dot-giua-nga-va-ucraine.htm 

Nhân dân (2564), Bến Tre tập trung đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, retrieved from https://nhandan.vn/ben-tre-tap-trung-dau-tu-phat-trien-nang-luong-tai-tao-post679475.html 

Báo Đồng Khởi (2564), Phát triển cây giống và hoa kiểng Chợ Lách mang tầm Quốc gia, retrieved from https://baodongkhoi.vn/phat-trien-cay-giong-va-hoa-kieng-cho-lach-mang-tam-quoc-gia-30052022-a101046.html

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

292

กำลังเข้าชมขณะนี้

214528

เข้าชมทั้งหมด