ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

เบ๊นแจ

ben tre

เบ๊นแจ

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • จังหวัดเบ๊นแจได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น “เมืองหลวงมะพร้าว” เนื่องจากปลูกมะพร้าวมากที่สุดในเวียดนาม ถึง 72,000 เฮกตาร์ โดยมีผลผลิตสูงถึง 630,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 47 ของเวียดนาม และร้อยละ 0.9 ของโลก
 • จังหวัดเบ๊นแจเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านผลไม้สดต่าง ๆ ได้แก่ ส้มโอ ทุเรียน เงาะ มังคุด ขนุน เป็นต้น ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เบ๊นแจจัดงานเทศกาลผลไม้ และเทศกาลมะพร้าวประจำปีเพื่อแนะนำสินค้าของจังหวัด และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
 • จังหวัดเบ๊นแจมีสินค้าที่ได้รับการยอมรับและเป็นตัวชี้วัดทางภูมิศาสตร์ 3 รายการ คือ มะพร้าว Xiem Xanh (Green Siamese Coconut) ส้มโอ Da Xanh (Green Skin Pomelo) และทุเรียน Cai Mon ซึ่งเป็นทุเรียนท้องถิ่นของเบ๊นแจ
 • โกโก้ เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่เริ่มเพาะปลูกมากขึ้นในช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับค่อนข้างดีทั้งตลาดภายในประเทศและส่งออก

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเบ๊นแจ

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดเบ๊นแจเป็น 1 ใน 13 จังหวัดบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง หรือภาคตะวันตกของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 120 กิโลเมตร และนครเกิ่นเทอ 86 กิโลเมตร ทางด้านทิศเหนือของจังหวัดติดกับจังหวัดเตี่ยนซาง (Tien Giang Province) ทิศตะวันตกติดจังหวัดหวิญล็อง (Vinh Long Province) และจังหวัดจ่าวิญ (Tra Vinh Province) ด้านทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดเบ๊นแจ

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเป็นเกาะกลางแม่น้ำที่ถูกแบ่งเป็น 3 เกาะใหญ่ ล้อมรอบโดยแม่น้ำสายย่อยของแม่น้ำโขงถึง 4 สาย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยเพียง 3.5 เมตร ทำให้เบ๊นแจมีผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ อันเกิดจากตะกอนที่พัดพามาตามการไหลของแม่น้ำ มีทรัพยากรน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ และการสัญจรทางน้ำสะดวก แต่ขณะเดียวกันก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกน้ำเค็มรุกรานในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลถึงพืชผลการเกษตร เบ๊นแจมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 26 – 27 องศาเซลเซียส โดยฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปี ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,250 – 1,500 มิลลิเมตร

จังหวัดเบ๊นแจมีพื้นที่ทั้งหมด 2,394.6 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 9 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองเบ๊นแจ (Ben Tre City) และอีก 8 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดเบ๊นแจได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่ 7 จาก 63 จังหวัด ในด้านความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพสูงเป็นอันดับต้นของเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดเบ๊นแจมีที่ดินทั้งหมด 239,500 เฮกตาร์ แบ่งเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรร้อยละ 59 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 3 และพื้นที่อยู่อาศัย ประกอบธุรกิจและวัตถุประสงค์อื่นอีกร้อยละ 8

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ในปี 2562 จังหวัดเบ๊นแจมีประชากรทั้งหมด 1.28 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 0.8 ล้านคน ทั้งนี้ จังหวัดไม่มีมหาวิทยาลัยแต่มีวิทยาลัยอาชีวะ 2 แห่ง โดยปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำในพื้นที่จังหวัด 3.07 – 3.92 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 170 เหรียญสหรัฐ) ตามกฎหมายแรงงานฉบับล่าสุด (Decree No.90/2019/NĐ-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

การเดินทางและขนส่งสินค้าของจังหวัดเบ๊นแจใช้การขนส่งทางบกและทางน้ำเป็นหลัก

การคมนาคมทางน้ำ จังหวัดเบ๊นแจมีท่าเรือท้องถิ่นของจังหวัด คือ ท่า Giao Long รองรับเรือบรรทุกสินค้า 5,000 ตัน และท่า Ham Luong รองรับเรือบรรทุกสินค้า 3,000 ตัน

การคมนาคมทางบก จังหวัดมีถนนหลวงสายหลัก ได้แก่ QL57, QL57C และ QL60 อย่างไรก็ตามด้วยภูมิประเทศที่มีแม่น้ำ ลำคลองไหลผ่านตลอดพื้นที่ ทำให้โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดจะเน้นไปที่การสร้างถนนและสะพานเพื่อเชื่อมส่วนต่าง ๆ ของจังหวัดกับจังหวัดใกล้เคียง

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดเบ๊นแจ

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านนิคมอุตสาหกรรม ตามข้อมูลปี 2563 จังหวัดเบ๊นแจมีเขตอุตสาหกรรมทั้งหมด 2 แห่งที่มีอัตราการเช่าพื้นที่เต็มร้อยละ 100 ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Giao Long I และ Giao Long II พื้นที่ 170 เฮกตาร์
 2. นิคมอุตสาหกรรม An Hiep พื้นที่ 70 เฮกตาร์

ทางจังหวัดเบ๊นแจได้เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเพิ่มเติม คือ เขตอุตสาหกรรม Phu Thuan พื้นที่ 230 เฮกตาร์, Giao Hoa, Thanh Tan และ Phuoc Long นอกจากนี้ ยังมีเขตอุตสาหกรรมย่อยทั้งหมดรวม 11 แห่ง เช่น Phong Nam, Son Quy, An Nhon, Binh Thoi, An Hoa Tay, Thi Tran – An Duc เป็นต้น คิดเป็นพื้นที่ 347.28 เฮกตาร์ โดยมีอัตราการใช้พื้นที่คิดเป็นร้อยละ 39.8 ของพื้นที่อุตสาหกรรม

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 50,116.7 พันล้านด่อง (2.18 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 7.93 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 32 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 19 ภาคบริการร้อยละ 46 และภาษีร้อยละ 3

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมง ในปี 2562 มีมูลค่ารวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 โดยมีมะพร้าวเป็นสินค้าเศรษฐกิจหลักของจังหวัดเบ๊นแจ โดยจังหวัดนี้ปลูกมะพร้าวมากที่สุดในเวียดนามด้วยพื้นที่กว่า 72,000 เฮกตาร์ มีผลผลิต 631,127 ตันในปี 2562 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47 ของทั้งประเทศ และร้อยละ 0.9 ของโลก ปัจจุบัน จังหวัดเบ๊นแจมีผู้ประกอบการเกี่ยวกับมะพร้าวกว่า 2,000 ราย ก่อให้เกิดรายได้กว่า 4,000 พันล้านด่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 14.25 ของมูลค่าผลผลิตอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ในบัญชีรายชื่อสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพยังรวมถึง ข้าว ดอกไม้ประดับ และผลไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น ส้ม ส้มโอ มะนาว มะม่วง กล้วย ทุเรียน มังคุด ลำไย และเงาะ

ด้านการปศุสัตว์  จังหวัดเบ๊นแจถือว่ามีขนาดกลางเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น โดยมีการเลี้ยงโคกระบือรวมกัน 0.21 ล้านตัว สุกร 0.29 ล้านตัว และสัตว์ปีก 7.8 ล้านตัว นอกจากนี้ มีการเลี้ยงนกนางแอ่น ได้รังนกทั้งสิ้น 1,124 กิโลกรัม

ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้ผลผลิตสูงถึง 506,680 ตัน สินค้าประมงที่สำคัญ คือ กุ้งกุลาดำ (Black Tiger Shrimp) กุ้งขาว (White Leg Shrimp) กุ้งก้ามกราม คิดเป็น 53,000 ตัน โดยใช้การเพาะเลี้ยงแบบเข้มข้นมาก (Super Intensive farming) และการเลี้ยงแบบ 2 ระดับ (Two-staged farming) มีพื้นที่เลี้ยงกุ้งจำนวน 11,500 เฮกตาร์ในบริเวณรอบชายฝั่ง และพื้นที่สำหรับเพาะเลี้ยงกุ้งแบบอินทรีย์ อีก 25,000 เฮกตาร์ นอกจากนี้ จังหวัดมีการเพาะเลี้ยงปลาในวงศ์ปลาสวาย (Catfish) มีผลผลิต 185,000 ตันต่อปี และสัตว์ทะเลอื่น ๆ เช่น หอยกาบ หอยนางรม เป็นต้น ปัจจุบัน มีสถานเพาะเลี้ยง 71 แห่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปีก่อนหน้า สินค้าสำคัญของจังหวัด ได้แก่ กระดาษ สินค้าแปรรูปจากอาหารทะเล สินค้าแปรรูปจากมะพร้าว เสื้อผ้า กระเป๋าหนัง น้ำผลไม้ เครื่องดื่ม เบียร์ และรองเท้า

อุตสาหกรรมไฟฟ้าพลังลม เป็นอุตสาหกรรมที่ดึงดูดการลงทุนไปยังจังหวัดเบ๊นแจมากที่สุด จากข้อมูลปี 2562 พบว่า จังหวัดได้อนุมัติโครงการลงทุนไปกว่า 11 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 33,874 พันล้านด่อง (1.47 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ด้านการบริการและการค้า เป็นภาคที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดของจังหวัด โดยในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 จากปีก่อนหน้า ซึ่งมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ด้านการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในจังหวัด 1.7 ล้านคน ในจำนวนดังกล่าวเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 0.75 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1,632 พันล้านด่อง (70.95 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ทั้งนี้ นโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดเน้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายใต้อัตลักษณ์ “River-Based Eco-Tourism in the Coconut Land”

2.2 การค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดเบ๊นแจมีมูลค่านำเข้าสินค้า และมูลค่าส่งออกสินค้า คิดเป็น 424 และ 1,154 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 คิดเป็น 1,170.98 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ในปี 2562  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 5 โครงการเป็นมูลค่า 236.45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ธุรกิจไทยมีการลงทุนในจังหวัดเบ๊นแจ 8 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 164.62 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เช่น

ที่ ชื่อธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
1 Alliance One อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย
2 Thai Agri Food อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ผักผลไม้
3 Gen Nex Apparel อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
4 C.P. Vietnam อุตสาหกรรมอาหารปศุสัตว์ แป้ง และปลา

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล อาหารแช่แข็ง

อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้ง

5 The Gioi Viet (Viet World) ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมนานาชาติ

2.3 อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร (จากมะพร้าว ผลไม้ และกุ้ง)
 • เขตอุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูป
 • อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์
 • ศูนย์การค้า ตลาดและที่อยู่อาศัย
 • การท่องเที่ยว
 • บริการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โรงงานบำบัดน้ำเสีย จัดการขยะ เป็นต้น

แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ

 1. เว็บไซต์รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดเบ๊นแจ https://en.bentre.gov.vn/
 2. รายชื่อโครงการลงทุนปี 2017 – 2020 https://en.bentre.gov.vn/_layouts/LacVietBio/LacViet.DichVuCong/Pages/DownloadFilePage.aspx?FileUrl=/Downloads/DANH%20MUC%20CAC%20DA%20DAU%20TU%20(NGUON%20TTXTDT%20CUNG%20CAP).pdf

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดเบ๊นแจ), สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 จาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-nam/thong-tin-dia-phuong

สภาประชาชนจังหวัดเบ๊นแจ (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดเบ๊นแจ ประจำปี 2562

สภาประชาชนจังหวัดเบ๊นแจ (2563), การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเบ๊นแจ, สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 จาก https://www.bentre.gov.vn/Pages/TinTucSuKien.aspx?ID=25722

สภาประชาชนจังหวัดเบ๊นแจ (2562), Decision No.46/2019/QD-UBND เกี่ยวกับบัญชีสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญของจังหวัดเบ๊นแจ

Ben Tre Portal (2562), Overview of Ben Tre tourism industry, สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 จาก https://en.bentre.gov.vn/Pages/InformationBenTre.aspx?categoryid=Socio-economic%20potentials&itemid=53

Báo Du lịch (2563), Bến Tre: Họp mặt doanh nhân, doanh nghiệp du lịch 2019, retreived from http://baodulich.net.vn/Ben-Tre-Hop-mat-doanh-nhan-doanh-nghiep-du-lich-2019-2402-18440.html

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

61675

เข้าชมทั้งหมด