ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

บากเลียว

bac lieu

บากเลียว

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป

 • จังหวัดบากเลียวมีการพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมมากที่สุดในเวียดนาม และมีโครงการลงทุนจากไทยโดยบริษัท Super Energy 
 • จังหวัดบากเลียวกำลังมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมกุ้งของเวียดนาม โดยมีตราสินค้าสำคัญคือ “กุ้งบากเลียว” และมีการลงทุนก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย C.P. Group 
 • โครงการผลิตพลังงานจากแหล่งแก๊สธรรมชาติในจังหวัดบากเลียว เป็นโครงการลงทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดและในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง 
 • ข้าวเป็นอีกหนึ่งสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด โดยมีรูปแบบการเกษตรหลักแบบผสมผสานระหว่างการเลี้ยงกุ้งและปลูกข้าว สินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียงและได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ข้าวแดง Mot Bui Do และเกลือบากเลียว

1.ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดบากเลียว 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง 

จังหวัดบากเลียวเป็น 1 ใน 13 จังหวัดบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง หรือภาคตะวันตกของประเทศเวียดนาม เคยเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการท้องถิ่นในสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองเวียดนาม และเคยมีอุตสาหกรรมผลิตเกลือทะเลที่รุ่งเรืองมาก อยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 280 กิโลเมตร และนครเกิ่นเทอ 110 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับจังหวัดเหิ่วซาง (Hau Giang Province) และเกียนซาง (Kien Giang Province) ตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจังหวัดซ็อกจัง (Soc Trang Province) ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดก่าเมา (Ca Mau Province) ส่วนทางด้านตะวันออกของจังหวัดเป็นทะเลจีนใต้ 

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดบากเลียว

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ไม่มีภูเขาสูง พื้นที่ด้านตะวันออกติดชายทะเลยาว 56 กิโลเมตร มีลมแรงตลอดปี จึงเหมาะแก่การผลิตไฟฟ้าพลังลม ขณะที่ในพื้นที่จังหวัดเป็นดินที่มีความเป็นกรด และดินเค็ม ทำให้การเกษตรของจังหวัดมีรูปแบบการปลูกข้าวสลับกับเลี้ยงกุ้ง 

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของจังหวัดอยู่ที่ 26 – 27 องศาเซลเซียส โดยฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปี ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,700 มิลลิเมตร ฝนตกตามช่วงเวลา แต่ละช่วงมีฝนตกติดต่อกันตั้งแต่ 7 – 20 วัน

จังหวัดบากเลียวมีพื้นที่ทั้งหมด 2,669 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 7 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองบากเลียว (Bac Lieu City) และอีก 6 อำเภอ 

ปี 2564 จังหวัดบากเลียวได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่ 55 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพระดับสูงของเวียดนาม 

1.2 ทรัพยากร 

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดบากเลียวมีที่ดินทั้งหมด 266,901 เฮกตาร์ แบ่งเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรร้อยละ 38 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 1 และพื้นที่อยู่อาศัย ประกอบธุรกิจและวัตถุประสงค์อื่นอีกร้อยละ 6

ตามข้อมูลการสำรวจพบว่า บากเลียวมีแก๊สธรรมชาติและมีโอกาสสูงที่จะพบน้ำมันดิบ ด้วยพื้นที่ที่ติดทะเลยาวถึง 56 กิโลเมตร มีแสงแดด และลมแรงถึง 2,900 ชั่วโมงต่อปี จึงเหมาะแก่การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดจากลมและแสงอาทิตย์ ปัจจุบันจึงมีการพัฒนาและดำเนินโครงการกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามอยู่ในจังหวัดอีกด้วย

 1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ในปี 2564 จังหวัดบากเลียว มีประชากรทั้งหมด 0.92 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 0.5 ล้านคน มีมหาวิทยาลัยบากเลียว และวิทยาลัยอาชีวะ 2 แห่งฝึกอบรมแรงงานในจังหวัด ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 3.25 – 4.16 ล้านด่งต่อเดือน (139 – 178 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) ตามกฎหมายแรงงานฉบับล่าสุด (Decree No.38/2022/NĐ-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการคมนาคมทางน้ำ จังหวัดมีแม่น้ำลำคลอง 23 สาย ที่เรือขนาดเล็กกว่า 500 ตันสามารถสัญจรได้สะดวก ในแผนพัฒนาท่าเรือของเวียดนามได้มีแผนเพิ่มท่าเรือ Ganh Hao ของบากเลียวให้เป็นหนึ่งในท่าเรือสำคัญของภูมิภาค โดยยกระดับความสามารถในการรองรับเรือสินค้าจากขนาด 5,000 ตัน เป็นเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ 30,000 – 50,000 ตัน ท่าเรือใหม่นี้จะได้รับการลงทุนและก่อสร้างโดยสมาคมผู้ประกอบการเดินเรือสมุทรเนเธอร์แลนด์ให้มีรูปแบบเดียวกับท่าเรือรอตเทอร์ดาม

ด้านการคมนาคมทางบก จังหวัดบากเลียวมีถนนหลวงสาย QL1 และ QL91C ตัดผ่าน

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดบากเลียว

ที่มา: Google Map (2565)

ด้านนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดบากเลียวมีนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 3 แห่ง และเขตอุตสาหกรรมย่อย 4 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Tra Kha พื้นที่ 49.38 เฮกตาร์ (อัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ 93)
 2. นิคมอุตสาหกรรม Lang Tram พื้นที่ 100 เฮกตาร์ สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและอาหารทะเล สินค้าอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้ไฟฟ้า
 3. นิคมอุตสาหกรรมรวม Ninh Quoi พื้นที่ 257 เฮกตาร์ (อยู่ระหว่างการสนับสนุนการลงทุน)
 4. เขตอุตสาหกรรมย่อย 4 แห่ง มีพื้นที่รวม 160 เฮกตาร์ คือ เขตอุตสาหกรรมย่อย Vinh My, Vinh Loi, Chu Chi และ Hong Dan ทั้งนี้มีเพียงเขตอุตสาหกรรมย่อย Chu Chi พื้นที่ 30 เฮกตาร์เท่านั้นที่เริ่มใช้งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร อะไหล่รถยนต์ การประกอบและซ่อมบำรุง และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม

2.การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ในปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดบากเลียว (GDP) คิดเป็นมูลค่า 53,871 พันล้านด่ง (2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 5.05 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 42 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 21 และภาคบริการร้อยละ 33

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมง ของจังหวัดบากเลียว ปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 โดยมุ่งไปที่การเพาะปลูกข้าวบนพื้นที่ขนาดใหญ่ ปัจจุบัน มีพื้นที่เพาะปลูกข้าว 191,022 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 1.22 ล้านตัน

มูลค่าการเกษตรส่วนใหญ่ของจังหวัดบากเลียว มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง โดยปี 2564 มีผลผลิตจากการประมงและเพาะเลี้ยงรวมทั้งสิ้น 206,100 ตัน การเพาะเลี้ยงกุ้งแบบเข้มข้น และการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผสมผสานกับการปลูกข้าว ทำให้มีประสิทธิภาพในการเลี้ยงกุ้งเพิ่มขึ้น และมีผลผลิตสูงถึง 212,800 ตันในปี 2564 นอกจากนี้ บากเลียวมีโครงการสร้างตราสินค้า (Brand) “กุ้งบากเลียว” และดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง โดยในโครงการลงทุนดังกล่าว มีการลงทุนจาก C.P. Group ซึ่งดำเนินธุรกิจเพาะเลี้ยงกุ้งควบคู่ไปกับศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดบากเลียวถือว่ามีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น โดยมีการเลี้ยงโคกระบือรวม 3,800 ตัว สุกร 177,050 ตัว และสัตว์ปีก 3.1 ล้านตัว นอกจากนี้มีการเลี้ยงนกนางแอ่น ได้รังนกทั้งสิ้น 3,890 กิโลกรัม

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ในปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 จากปีก่อนหน้าสินค้าสำคัญของจังหวัดบากเลียว ได้แก่ กุ้งแช่แข็ง และเกลือทะเล นอกจากนี้อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดจากพลังงานลมมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยจังหวัดบากเลียวมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามด้วยกำลังผลิตสูงถึง 99.2 MW

ในปี 2564 จังหวัดมีโครงการพลังงานลมที่กำลังก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 562 MW โดยทางจังหวัดยังขออนุมัติเพิ่มเติมอีก อีก 27 โครงการ โดยรวมจังหวัดจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ถึง 5,000 MW ทั้งนี้ Super Energy Corporation ได้ร่วมลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังงานลม Dong Hai 1, Dong Hai 2 และ Hoa Binh 1 ลงทุนโดย Super Energy Corporation นอกจากนี้ จังหวัดยังมีโครงการสร้างโรงงานไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาติกำลังการผลิต 3,200 MW ซึ่งได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2564

ด้านบริการและการค้าเป็นส่วนที่มีมูลค่าสูงที่สุด โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.6 โดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกือบตลอดทั้งปี 2564 ทำให้จังหวัดไม่มีนักเที่ยวตามปกติ ทั้งนี้บากเลียวเริ่มเปิดการท่องเที่ยวอีกครั้งตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมา และมีจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 ทั้งสิ้น 1.95 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 1,700 พันล้านด่ง (72.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

2.2 ด้านการค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 จังหวัดบากเลียวมีมูลค่านำเข้าสินค้า และมูลค่าส่งออกสินค้า คิดเป็น 271.5 และ 609.7  ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2564 คิดเป็น 4,551 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อนึ่ง ในปี 2564  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 1 โครงการเป็นมูลค่า 0.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปัจจุบัน มีโครงการลงทุนโดยตรงจากผู้ประกอบการไทย 2 โครงการ ได้แก่

1. บริษัท CP Vietnam ลงทุนสร้างฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งและศูนย์วิจัยพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำ

2. บริษัท Super Wind Energy ลงทุนในโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานลม

2.3 อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการปลูกข้าว และเลี้ยงกุ้ง
 • อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดจากลม แสงอาทิตย์ และแก๊สธรรมชาติ
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • อุตสาหกรรมการบริการ การศึกษา และการแพทย์คุณภาพสูง
 • อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจทางทะเล

3.แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดบากเลียว baclieu.gov.vn
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน (ภาษาเวียดนาม) https://skhdt.baclieu.gov.vn/documents/58026/0/Phuc+luc+II+Danh+muc+DA+keu+goi+%C4%91au+tu+2022+-+68_QDUBND.signed+%281%29.pdf/162e9bac-d8f2-e9fb-f703-b1f8df19ebf8?t=1650857446983

ข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดบากเลียว), สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 จาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-nam/thong-tin-dia-phuong

สภาประชาชนจังหวัดบากเลียว (2564), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดบากเลียว ประจำปี 2564

Cục sở hữu trí tuệ (2565), Danh sách các chỉ đẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam (Cập nhật đến tháng 6 năm 2022), retrieved from https://ipvietnam.gov.vn/chi-dan-dia-ly

Chính phủ Việt Nam (2565), Nghị định 38/2022/NĐ-CP về việc Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Báo điện tử Chính phủ (2565), Bến Tre: Đề án phát triển du lịch đang được triển khai mạnh mẽ, retrived from https://baochinhphu.vn/ben-tre-de-an-phat-trien-du-lich-dang-duoc-trien-khai-manh-me-102220704135330861.htm

Tuổi Tre (2563), Giáp tết, Bạc Liêu trao chủ trương đầu tư dự án ‘khủng’ nhất miền Tây, retrived from https://tuoitre.vn/giap-tet-bac-lieu-trao-chu-truong-dau-tu-du-an-khung-nhat-mien-tay-20200121141753748.htm

Giao Thông (2565), Bất chấp Covid-19, Bạc Liêu thu hút hàng tỷ đô từ dòng vốn FDI, retrived from https://www.baogiaothong.vn/bat-chap-covid-19-bac-lieu-thu-hut-hang-ty-do-tu-dong-von-fdi-d546897.html

Bạc Liêu Online (2565), Năm 2021: Chọn năng lượng tái tạo, điện khí, công nghiệp chế biến làm khâu đột phá, retrived from https://www.baobaclieu.vn/kinh-te/nam-2021-chon-nang-luong-tai-tao-dien-khi-cong-nghiep-che-bien-lam-khau-dot-pha-68863.html

Tuấn Kiệt (2565), Bạc Liêu làm mới du lịch để thu hút du khách tham quan, Vietnam Plus, retrived from https://www.vietnamplus.vn/bac-lieu-lam-moi-du-lich-de-thu-hut-du-khach-tham-quan/805510.vnp

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

292

กำลังเข้าชมขณะนี้

214530

เข้าชมทั้งหมด