ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

บากเลียว

bac lieu

บากเลียว

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • จังหวัดบากเลียวมีการพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมมากที่สุดในเวียดนาม และมีโครงการลงทุนจากไทยโดยบริษัท Super Energy 
 • จังหวัดบากเลียวกำลังมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมกุ้งของเวียดนาม โดยมีตราสินค้าสำคัญคือ “กุ้งบากเลียว”
 • โครงการผลิตพลังงานจากแหล่งแก๊สธรรมชาติในจังหวัดบากเลียว เป็นโครงการลงทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดและในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง
 • ข้าวเป็นอีกหนึ่งสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด โดยมีรูปแบบการเกษตรหลักแบบผสมผสานระหว่างการเลี้ยงกุ้งและปลูกข้าว สินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียงและได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ข้าวแดง Mot Bui Do และเกลือบากเลียว 
 • รัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการเพาะเลี้ยงกุ้งของเวียดนาม

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดบากเลียว 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดบากเลียวเป็น 1 ใน 13 จังหวัดบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง หรือภาคตะวันตกของประเทศเวียดนาม เคยเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการท้องถิ่นในสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองเวียดนาม และเคยมีอุตสาหกรรมผลิตเกลือทะเลที่รุ่งเรืองมาก อยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 280 กิโลเมตร และนครเกิ่นเทอ 110 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับจังหวัดเหิ่วซาง (Hau Giang Province) และเกียนซาง (Kien Giang Province) ตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจังหวัดซ็อกจัง (Soc Trang Province) ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดก่าเมา (Ca Mau Province) ส่วนทางด้านตะวันออกของจังหวัดเป็นทะเลจีนใต้

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดบากเลียว

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ไม่มีภูเขาสูง พื้นที่ด้านตะวันออกติดชายทะเลยาว 56 กิโลเมตร มีลมแรงตลอดปี จึงเหมาะแก่การผลิตไฟฟ้าพลังลม ขณะที่ในพื้นที่จังหวัดเป็นดินที่มีความเป็นกรด และดินเค็ม ทำให้การเกษตรของจังหวัดมีรูปแบบการปลูกข้าวสลับกับเลี้ยงกุ้ง

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของจังหวัดอยู่ที่ 26 – 27 องศาเซลเซียส โดยฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปี ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,700 มิลลิเมตร ฝนตกตามช่วงเวลา แต่ละช่วงมีฝนตกติดต่อกันตั้งแต่ 7 – 20 วัน

จังหวัดบากเลียวมีพื้นที่ทั้งหมด 2,669 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 7 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองบากเลียว (Bac Lieu City) และอีก 6 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดบากเลียวได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่ 51 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพระดับกลางของเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดบากเลียวมีที่ดินทั้งหมด 266,901 เฮกตาร์ แบ่งเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรร้อยละ 38 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 1 และพื้นที่อยู่อาศัย ประกอบธุรกิจและวัตถุประสงค์อื่นอีกร้อยละ 6

ตามข้อมูลการสำรวจพบว่า บากเลียวมีแก๊สธรรมชาติ และมีโอกาสสูงที่จะพบน้ำมันดิบ และด้วยพื้นที่ที่ติดทะเลยาวถึง 56 กิโลเมตร มีแสงแดด และลมแรงถึง 2,900 ชั่วโมงต่อปี จึงเหมาะแก่การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดจากลมและแสงอาทิตย์ ปัจจุบัน มีการพัฒนาและดำเนินโครงการกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามอยู่ในจังหวัดอีกด้วย

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ในปี 2562 จังหวัดบากเลียว มีประชากรทั้งหมด 0.89 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 0.5 ล้านคน มีมหาวิทยาลัยบากเลียว และวิทยาลัยอาชีวะ 2 แห่งฝึกอบรมแรงงานในจังหวัด ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 3.07 – 3.43 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 150 เหรียญสหรัฐต่อเดือน) ตามกฎหมายแรงงงานฉบับล่าสุด (Decree No.90/2019/ND-CP)

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการคมนาคมทางน้ำ จังหวัดมีแม่น้ำลำคลอง 23 สาย ที่เรือขนาดเล็กกว่า 500 ตันสามารถสัญจรได้สะดวก ในแผนพัฒนาท่าเรือของเวียดนามได้มีแผนเพิ่มท่าเรือ Ganh Heo ของบากเลียวให้เป็นหนึ่งในท่าเรือสำคัญของภูมิภาค โดยยกระดับความสามารถในการรองรับเรือสินค้าจากขนาด 5,000 ตัน เป็นเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ 30,000 – 50,000 ตัน

ด้านการคมนาคมทางบก จังหวัดบากเลียวมีถนนหลวงสาย QL1 ตัดผ่าน

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดบากเลียว

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านนิคมอุตสาหกรรม ตามข้อมูลจากกรมส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (FIA) จังหวัดมีนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 3 แห่ง และเขตอุตสาหกรรมย่อย 4 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Tra Kha พื้นที่ 49.38 เฮกตาร์ (อัตราการเช่าพื้นที่ร้อยละ 88)
 2. นิคมอุตสาหกรรม Lang Tram พื้นที่ 100 เฮกตาร์ สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและอาหารทะเล สินค้าอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้ไฟฟ้า
 3. นิคมอุตสาหกรรมรวม Ninh Quoi พื้นที่ 257 เฮกตาร์ (อยู่ระหว่างการอนุมัติ)
 4. เขตอุตสาหกรรมย่อย 4 แห่ง มีพื้นที่รวม 160 เฮกตาร์ คือ เขตอุตสาหกรรมย่อย Vinh My, Hoa Binh, Chu Chi และ Phuoc Long แต่ปัจจุบัน มีเพียงเขตอุตสาหกรรมย่อย Chu Chi พื้นที่ 30 เฮกตาร์เท่านั้นที่เริ่มใช้งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร อะไหล่รถยนต์ การประกอบและซ่อมบำรุง และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 42,120 พันล้านด่อง (1.83 พันล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 10.61 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 38 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 19 และภาคบริการร้อยละ 43

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมง ของจังหวัด ปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 โดยมุ่งไปที่การเพาะปลูกข้าวบนพื้นที่ขนาดใหญ่ ปัจจุบัน มีพื้นที่เพาะปลูกข้าว 98,333 เฮกตาร์ ได้ผลผลิต 1.14 ล้านตัน

มูลค่าการเกษตรส่วนใหญ่ของจังหวัดบากเลียว มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงกุ้งแบบเข้มข้น และการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผสมผสานกับการปลูกข้าว ทำให้มีประสิทธิภาพในการเลี้ยงกุ้งเพิ่มขึ้น และมีผลผลิตสูงถึง 142,600 ตันในปี 2562 ทั้งนี้ จังหวัดยังมีโครงการสร้างตราสินค้า (Brand) “กุ้งบากเลียว” ด้วย ในส่วนของการเลี้ยงปลาและสัตว์ทะเลชนิดอื่น ได้ผลผลิต 105,400 ตัน นอกจากนี้ มีการวิจัยและผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม และปู ที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างดี ส่วนการประมงได้ผลผลิต 104,600 ตัน

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัด ถือว่ามีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น โดยมีการเลี้ยงโคกระบือรวม 3,641 ตัว สุกร 97,664 ตัว และสัตว์ปีก 2.9 ล้านตัว นอกจากนี้ มีการเลี้ยงนกนางแอ่น ได้รังนกทั้งสิ้น 3,630 กิโลกรัม

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปี 2561 สินค้าสำคัญของจังหวัด ได้แก่ กุ้งแช่แข็ง และเกลือทะเล นอกจากนี้ อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดจากพลังงานลมมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยจังหวัดบากเลียวมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ด้วยกำลังผลิตสูงถึง 99.2 เมกะวัตต์ (MW) และกำลังลงทุนระยะที่ 3 มีกำลังผลิต 142 MW (โรงงานไฟฟ้าพลังงานลม Dong Hai 1, Dong Hai 2 และ Hoa Binh 1 ลงทุนโดย Super Energy Corporation) นอกจากนี้ ยังมีโครงการลงทุนพลังงานลมอีก 17 โครงการ โดยรวมจังหวัดจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 3,000 MW นอกจากนี้ มีโครงการสร้างโรงงานไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาติ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีเวียดนามแล้ว

ด้านบริการและการค้าเป็นส่วนที่มีมูลค่าสูงที่สุด โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 12.89 โดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ส่วนด้านการท่องเที่ยวในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 2.3 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 66,000 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 2,200 พันล้านด่อง (95.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 25

2.2 ด้านการค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดบากเลียวมีมูลค่านำเข้าสินค้า และมูลค่าส่งออกสินค้า คิดเป็น 88.3 และ 555.9 ล้านเหรียญสหรัฐตามลำดับ

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 คิดเป็น 554.44  ล้านเหรียญสหรัฐ อนึ่ง ในปี 2562  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 3 โครงการเป็นมูลค่า 113.51 ล้านเหรียญสหรัฐ (หากโครงการลงทุนโครงการพลังงานจากแก๊สธรรมชาติได้รับการอนุมัติ จะทำให้จังหวัดมีเงินลงทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้นอีก 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ปัจจุบัน มีโครงการลงทุนโดยตรงจากผู้ประกอบการไทย 2 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 378.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้แก่

 1. บริษัท CP Vietnam ลงทุนสร้างฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์ทะเล
 2. บริษัท Super Wind Energy ลงทุนในโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานลม

2.3 อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการปลูกข้าว และเลี้ยงกุ้ง
 • อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดจากลม แสงอาทิตย์ และแก๊สธรรมชาติ
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • อุตสาหกรรมการบริการ การศึกษา และการแพทย์คุณภาพสูง
 • อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจทางทะเล

แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดบากเลียว baclieu.gov.vn
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน (ภาษาอังกฤษ) http://ipc.mpi.gov.vn/upload/7731/fck/files/LIST%20OF%20PRIORITY%20PROJECTS%20CALLING%20FOR%20INVESTMENTS%20IN%20BAC%20LIEU%20PROVINCE.xlsx

ข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดบากเลียว), สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 จาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-nam/thong-tin-dia-phuong

สภาประชาชนจังหวัดบากเลียว (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดเบ๊นแจ ประจำปี 2562

สภาประชาชนจังหวัดเบ๊นแจ (2563), การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเบ๊นแจ, สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 จาก https://www.bentre.gov.vn/Pages/TinTucSuKien.aspx?ID=25722

สภาประชาชนจังหวัดเบ๊นแจ (2562), Decision No.46/2019/QD-UBND เกี่ยวกับบัญชีสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญของจังหวัดเบ๊นแจ

Ben Tre Portal (2562), Overview of Ben Tre tourism industry, สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 จาก https://en.bentre.gov.vn/Pages/InformationBenTre.aspx?categoryid=Socio-economic%20potentials&itemid=53

Tuoi Tre (2020), Giáp tết, Bạc Liêu trao chủ trương đầu tư dự án ‘khủng’ nhất miền Tây, retrived 21/01/2020 from https://tuoitre.vn/giap-tet-bac-lieu-trao-chu-truong-dau-tu-du-an-khung-nhat-mien-tay-20200121141753748.htm

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

61696

เข้าชมทั้งหมด