ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

บั๊กกั่น

bac kan

บั๊กกั่น

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • จังหวัดบั๊กกั่นมีอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ เหมืองแร่ การเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวิถีชีวิต
 • จังหวัดบั๊กกั่นเป็นจังหวัดที่อยู่บนที่ราบสูงตะวันออกของประเทศเวียดนาม โดยเป็นทางผ่านไปสู่จังหวัดกาวบั่ง
 • จังหวัดบั๊กกั่นมีสินค้าเกษตรที่ได้รับความคุ้มครองด้านภูมิศาสตร์ 3 รายการ ได้แก่ วุ้นเส้น, ส้ม และพลับไร้เม็ดบั๊กกั่น

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดบั๊กกั่น 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดบั๊กกั่น เป็น 1 ใน 9 จังหวัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากกรุงฮานอย 187 กิโลเมตร และห่างจากนครไฮฟอง 282 กิโลเมตร  จังหวัดบั๊กกั่นมีอาณาเขตด้านทิศเหนือติดกับจังหวัดกาวบั่ง (Cao Bang Province) ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดหล่างเซิน (Lang Son Province) ทิศใต้ติดกับท้ายเงวียน (Thai Nguyen Province) และจังหวัดเตวียนกวาง (Tuyen Quang Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดบั๊กกั่น 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดบั๊กกั่นมีพื้นที่เป็นภูเขาสูงปานกลางและที่ราบระหว่างภูเขา โดยทั่วไปจังหวัดบั๊กกั่นมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 22 – 24 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,400 – 1,900 มิลลิเมตร

จังหวัดบั๊กกั่นมีพื้นที่ทั้งหมด 4,860 ตารางกิโลเมตรแบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 8 พื้นที่ประกอบไปด้วยเมืองบั๊กกั่น (Bac Kan City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นและอีก 7 อำเภอ

ปี 2564 จังหวัดบั๊กกั่น ได้รับการจัดอันดับ 48 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดบั๊กกั่นมีที่ดินทั้งหมด 486,000 เฮกตาร์เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 9 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 85 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 3  พื้นที่ของจังหวัดมีแม่น้ำ 5 สายไหลผ่านพื้นที่ จังหวัดบั๊กกั่นมีทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างมาก และจากการสำรวจยังพบว่ามีแร่ทอง สังกะสี ตะกั่ว พลวง เหล็ก ดีบุก เหล็ก แมงกานีส และอัญมณี

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2564 จังหวัดบั๊กกั่น มีประชากรทั้งหมด 0.32 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.16 ล้านคน จังหวัดบั๊กกั่นมีวิทยาลัยอาชีวะ 1 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.25 – 3.64 ล้านด่งต่อเดือน (139 – 156 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.38/2022/NĐ-CP) มีประชากรชาติพันธุ์อาศัยอยู่มากกว่าร้อยละ 89 จากประชากรทั้งหมดในจังหวัด

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

จังหวัดบั๊กกั่นไม่มีสนามบินและไม่มีท่าเรือขนาดใหญ่ การเดินทางสู่จังหวัดพึ่งพาการเดินทางขนส่งด้วยรถยนต์เป็นหลักโดยมีเส้นทางหลวง ได้แก่ QL3, QL34 และ QL279 โดยมีระยะห่างจากด่านชายแดนนานาชาติหืวหงิ ในจังหวัดหล่างเซิน (Huu Nghi International Border, Lang Son Province) ประมาณ 160 กิโลเมตรและห่างจากด่านชายแดนนานาชาติต่าหลุ่ง (Ta Lung International border gate, Cao Bang Province) ประมาณ 170 กิโลเมตร

จังหวัดมีนิคมอุตสาหกรรมเพียง 1 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม Thanh Binh มีพื้นที่ 82 เฮกตาร์

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดบั๊กกั่น 

ที่มา: Google Map (2565)

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดบั๊กกั่น (GDP) คิดเป็นมูลค่า 13,531 พันล้านด่ง (0.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.7 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 30อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 15 ภาคบริการร้อยละ 52 (ภาษีสินค้าร้อยละ 3)

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัดบั๊กกั่น ปี 2564 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 0.8 จากปีก่อนหน้า จังหวัดบั๊กกั่นมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่ประมาณ 37,273 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตรวม 179,786 ตัน สาคูจีน 41,284 ตัน และผักชนิดต่าง ๆ 43,751 ตัน

ปี 2564 จังหวัดบั๊กกั่นมีพื้นที่เพาะปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 9,383 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่ปลูกชา ส้ม และลูกพลับ อย่างไรก็ตามผลผลิตไม่มากนักโดยได้ผลผลิตรวม 49,914 ตัน เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ภูเขาสูงไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกไม้ยืนต้น จังหวัดบั๊กกั่นมีพื้นที่สำหรับการแปรรูปไม้  ทั้งหมด 286,600 ลูกบาศก์เมตร

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดบั๊กกั่นมีขนาดเล็กปี 2564 มีโคกระบือรวมกัน 61,344 ตัว สุกร 131,513 ตัว สัตว์ปีก 2.07 ล้านตัว ส่วนด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 2,311 ตันโดยเกือบทั้งหมดมาจากการเพาะเลี้ยง

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ในปี 2564 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.89 อุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดบั๊กกั่นส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แร่ธาตุ วัสดุก่อสร้าง กระดาษ ไม้แปรรูป เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า มีมูลค่ามาจากการค้าปลีกเป็นหลัก มีมูลค่าลดลงร้อยละ 0.13 ส่วนด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 0.109 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 73.5 พันล้านด่ง (3.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 การท่องเที่ยวของจังหวัดบั๊กกั่นเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เกษตรกรรม และวัฒนธรรม

 

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2564 จังหวัดบั๊กกั่น มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 5 และ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2564 ทั้งหมด 4 โครงการคิดเป็น 6.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการเกษตร และแปรรูปสินค้าเกษตร
 • การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 • เหมืองแร่และแปรรูปแร่ธาตุ
 • โครงสร้างพื้นฐาน

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดบั๊กกั่น: https://backan.gov.vn/
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน: https://backan.gov.vn/pages/danh-muc-cac-du-an-thu-hut-dau-tu-cua-tinh-bac-kan-nam-2023-2ca3.aspx
 3. เว็บไซต์ส่งเสริมการลงทุนและการค้าจังหวัดบั๊กกั่น: http://xuctiendautubackan.gov.vn/
 4. เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบั๊กกั่น: https://dulich.backan.gov.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดบั๊กกั่น), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดบั๊กกั่น (2565), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดบั๊กกั่น ประจำปี 2564

Cục sở hữu trí tuệ (2565), Danh sách các chỉ đẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam (Cập nhật đến tháng 6 năm 2022), retrieved from https://ipvietnam.gov.vn/chi-dan-dia-ly

Chính phủ Việt Nam (2565), Nghị định 38/2022/NĐ-CP về việc Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

130061

เข้าชมทั้งหมด