ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

บั๊กกั่น

bac kan

บั๊กกั่น

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
  • จังหวัดบั๊กกั่นมีอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ เหมืองแร่ การเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวิถีชีวิต
  • จังหวัดบั๊กกั่นเป็นจังหวัดที่อยู่บนที่ราบสูงตะวันออกของประเทศเวียดนาม โดยเป็นทางผ่านไปสู่จังหวัดกาวบั่ง

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดบั๊กกั่น 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดบั๊กกั่น เป็น 1 ใน 9 จังหวัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากกรุงฮานอย 187 กิโลเมตร และห่างจากนครไฮฟอง 282 กิโลเมตร  จังหวัดบั๊กกั่นมีอาณาเขตด้านทิศเหนือติดกับจังหวัดกาวบั่ง (Cao Bang Province) ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดหล่างเซิน (Lang Son Province) ทิศใต้ติดกับท้ายเงวียน (Thai Nguyen Province) และจังหวัดเตวียนกวาง (Tuyen Quang Province)

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดบั๊กกั่น 

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดบั๊กกั่นมีพื้นที่เป็นภูเขาสูงปานกลางและที่ราบระหว่างภูเขา โดยทั่วไปจังหวัดบั๊กกั่นมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 22 – 24 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,400 – 1,900 มิลลิเมตร

จังหวัดบั๊กกั่นมีพื้นที่ทั้งหมด 4,860 ตารางกิโลเมตรแบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 8 พื้นที่ประกอบไปด้วยเมืองบั๊กกั่น (Bac Kan City) เป็นศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นและอีก 7 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดบั๊กกั่น ได้รับการจัดอันดับ 59 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพปานกลางของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดบั๊กกั่นมีที่ดินทั้งหมด 486,000 เฮกตาร์เป็นพื้นที่การเกษตรร้อยละ 9 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 85 พื้นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกร้อยละ 3 พื้นที่ของจังหวัดมีแม่น้ำ 5 สายไหลผ่านพื้นที่ จังหวัดบั๊กกั่นมีทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างมาก และจากการสำรวจยังพบว่ามีแร่ทอง สังกะสี ตะกั่ว พลวง เหล็ก ดีบุก เหล็ก แมงกานีส และอัญมณี

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2562 จังหวัดบั๊กกั่น มีประชากรทั้งหมด 0.31 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.35 ล้านคน จังหวัดบั๊กกั่นมีวิทยาลัยอาชีวะ 1 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.07 – 3.43 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 150 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือน) ตามพื้นที่จ้างงาน (Decree No.90/2019/ND-CP) มีประชากรชาติพันธุ์อาศัยอยู่มากกว่าร้อยละ 89 จากประชากรทั้งหมดในจังหวัด

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

จังหวัดบั๊กกั่นไม่มีสนามบินและไม่มีท่าเรือขนาดใหญ่ การเดินทางสู่จังหวัดพึ่งพาการเดินทางขนส่งด้วยรถยนต์เป็นหลักโดยมีเส้นทางหลวง ได้แก่ QL3, QL34 และ QL279 โดยมีระยะห่างจากด่านชายแดนนานาชาติหืวหงิ ในจังหวัดหล่างเซิน (Huu Nghi International Border, Lang Son Province) ประมาณ 160 กิโลเมตรและห่างจากด่านชายแดนนานาชาติต่าหลุ่ง (Ta Lung International border gate, Cao Bang Province) ประมาณ 170 กิโลเมตร

จังหวัดมีนิคมอุตสาหกรรมเพียง 1 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม Thanh Binh มีพื้นที่ 82 เฮกตาร์

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดบั๊กกั่น 

ที่มา: Google Map (2563)

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 10,746 พันล้านด่อง (0.46 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 6 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 29อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 15 ภาคบริการร้อยละ 52 (ภาษีสินค้าร้อยละ 3)

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัด ปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จากปีก่อนหน้า จังหวัดบั๊กกั่นมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวและพืชไร่ประมาณ 36,000 เฮกตาร์ ได้ผลผลิตข้าว 110,155 ตัน ข้าวโพด 60,777 ตัน สาคูจีน 34,419 ตัน และผักชนิดต่าง ๆ 36,281 ตัน

จังหวัดบั๊กกั่นมีพื้นที่เพาะปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 8,180 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่ปลูกชา ส้ม และลูกพลับ อย่างไรก็ตามผลผลิตของจังหวัดไม่มากนัก  เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ภูเขาสูงไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกไม้ยืนต้น  จังหวัดมีพื้นที่สำหรับการแปรรูปไม้  268,500 เฮกตาร์ ได้ไม้แปรรูปทั้งหมด 200,500 ลูกบาศก์เมตร

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดบั๊กกั่นมีขนาดปานกลางปี 2562 มีโคกระบือรวมกัน 62,582 ตัว สุกร 115,233 ตัว สัตว์ปีก 2.05 ล้านตัว ส่วนด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมดประมาณ 2,423 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้าโดยเกือบทั้งหมดมาจากการเพาะเลี้ยง

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้างในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.75 อุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดบั๊กกั่นส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แร่ธาตุ วัสดุก่อสร้าง กระดาษ ไม้แปรรูป เป็นต้น

ด้านบริการและการค้า มีมูลค่ามาจากการค้าปลีกเป็นหลัก มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 ส่วนด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 0.53 ล้านคน ในจำนวนดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 17,000 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 370 พันล้านด่อง (16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 การท่องเที่ยวของจังหวัดบั๊กกั่นเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เกษตรกรรม และวัฒนธรรม

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดบั๊กกั่น มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 5 และ 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 ทั้งหมด 4 โครงการคิดเป็น 6.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 มีการลงทุนเพิ่มขึ้น 1 โครงการ มูลค่า 0.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

  • อุตสาหกรรมการเกษตร และแปรรูปสินค้าเกษตร
  • การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  • เหมืองแร่และแปรรูปแร่ธาตุ
  • โครงสร้างพื้นฐาน

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ควรทราบ

  1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดบั๊กกั่น: https://backan.gov.vn/
  2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน:

https://www.backan.gov.vn/Pages/cac-du-an-keu-goi-dau-tu-tinh-bac-kan-nam-2019.aspx

  1. เว็บไซต์ส่งเสริมการลงทุนและการค้าจังหวัดบั๊กกั่น: http://xuctiendautubackan.gov.vn/
  2. เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบั๊กกั่น: https://dulich.backan.gov.vn/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดบั๊กกั่น), สืบค้นจาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-bac/thong-tin-dia-phuong

สำนักงานสถิติจังหวัดบั๊กกั่น (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดบั๊กกั่น ประจำปี 2562

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

61694

เข้าชมทั้งหมด