ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

อานซาง

an giang

อานซาง

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • อานซางเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงของเวียดนาม ซึ่งจัดอยู่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ 
 • สินค้าที่มีชื่อเสียงและมีศักยภาพด้านการเศรษฐกิจ คือ ปลาแพนกาเชียส และข้าว
 • อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลาแพนกาเซียสเพื่อแปรรูปและลูกพันธุ์ปลา มีปริมาณและมูลค่าส่งออกมาที่สุดในเวียดนาม 
 • อานซาง ปลูกข้าวมากเป็นอันดับ 2 ของเวียดนาม โดยพันธุ์ข้าวที่จัดเป็นสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ ข้าวเหนียวคุณภาพสูง, ข้าวเหนียวสายพันธุ์ Phu Tan เพื่อการส่งออก, ข้าว Jasmine, ข้าวญี่ปุ่น Japonica และข้าวหอมปลอดสารพิษ Nang Nhen (ได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์)
 • อานซาง มีความหลายทางด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ประชากรกว่า 86,000 คนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กัมพูชา กลุ่มชาติพันธุ์จามปา 13,700 คน และกลุ่มคนที่มีเชื้อสายจีนอีก 12,500 คน นอกจากนี้ ประชาชนในจังหวัดนับถือศาสนาต่างๆ กันมากถึง 13 ศาสนา 
 • เมืองเจิวด็อก (โชฎก) มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับสงครามเก้าทัพในช่วงรัชกาลที่ 3 ของไทย ปัจจุบันเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองในภาคใต้ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า 10 ล้านคนต่อปี ที่เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัด

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดอานซาง 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

จังหวัดอานซาง เป็น 1 ใน 13 จังหวัดบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง หรือภาคตะวันตกของประเทศเวียดนามอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ 231 กิโลเมตร นครเกิ่นเทอ 65 กิโลเมตร และห่างจากนครพนมเปญ 150 กิโลเมตร จังหวัดอานซางมีชายแดนทางด้านตะวันตกยาวกว่า 100 กิโลเมตรติดกับจังหวัดตาแก้วและก็อนฎาล ประเทศกัมพูชาซึ่งมีด่านตรวจคนเข้าเมืองหลายด่าน ทางด้านทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจังหวัดด่งท้าบ (Dong Thap Province) ตะวันออกเฉียงใต้ติดนครเกิ่นเทอ ส่วนทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับจังหวัดเกียนซาง (Kien Giang Province)

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มร้อยละ 95 และภูเขา คิดเป็นร้อยละ 5 โดยที่ดินกว่าร้อยละ 70 เป็นพื้นที่น้ำท่วมถึงช่วยพัดพาสารอาหาร แร่ธาตุต่างๆ ให้กับที่ดิน  จังหวัดอานซางมีน้ำจืดอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเป็นจังหวัดแรกของเวียดนามที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่าน ซึ่งแยกออกเป็นแม่น้ำ 2 สายใหญ่ และคูคลองอีก 280 สาย มีน้ำจืดอุดมสมบูรณ์ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกเป็นอย่างมาก  อุณภูมิโดยเฉลี่ยของจังหวัดที่ 27 องศาเซลเซียส โดยฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง พฤศจิกายนของทุกปี ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,500 – 1,600 มิลลิเมตร และปริมาณแสงอาทิตย์ 2,400 ชั่วโมงต่อปี

รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดอานซาง

ที่มา: http://gis.chinhphu.vn/(2563)

จังหวัดอานซาง มีพื้นที่ทั้งหมด 3,537 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 11 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองล็องเสวียน (Long Xuyen City), เมืองเจิวด็อก (Chau Doc City), และอีก 9 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดอานซางได้รับการจัดอันดับ 21 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพดีเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ของเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ (ที่ดิน และแร่ธาตุ)

จังหวัดอานซาง มีที่ดินทั้งหมด 353,668 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรร้อยละ 78 พื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 3 และพื้นที่อยู่อาศัย ประกอบธุรกิจและวัตถุประสงค์อื่นอีกร้อยละ 10

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2562 จังหวัดอานซาง มีประชากรทั้งหมด 2.16 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 1.23 ล้านคน มีมหาวิทยาลัยอานซาง และวิทยาลัยอาชีวะอีก 2 แห่งฝึกอบรมแรงงานในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง

จังหวัดอานซาง โดดเด่นด้านความหลากหลายและวัฒนธรรมของประชากร มีการนับถือศาสนาต่างๆ กัน 13 ศาสนา มีเทศกาลประเพณีที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เช่น พิธีไหว้เจ้าแม่ Chua Xu ดังนั้น จังหวัดอานซางเป็นหนึ่งในสถานที่ดึงดูดนักเที่ยวที่เดินทางเพื่อแสวงบุญมากที่สุดในเวียดนาม

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการคมนาคมทางอากาศ จังหวัดอานซาง มีสนามบินหลายแห่งที่เคยใช้เพื่อการสงคราม แต่เนื่องจากอยู่ใกล้กับนครเกิ่นเทอ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค โครงการสร้างสนามบินจึงไม่ได้พัฒนาต่อ

ด้านการคมนาคมทางน้ำ จังหวัดอานซางเปรียบเสมือนประตูสู่อาเซียนของจังหวัดในที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง มีท่าเรือ My Thoi รองรับการขนส่งทางเรือที่มีน้ำหนัก 10,000 ตัน มีกำลังการขนส่งสินค้า 4 – 4.75 ล้านตันต่อปี และท่าเรือภายในประเทศ Binh Long สามารถรองรับเรือขนาด 3,000 ตัน

ด้านการคมนาคมทางบกและความเชื่อมโยงระดับภูมิภาค มีถนนทางหลวง ได้แก่ QL91 และ QL91C เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและระว่างเวียดนามกับประเทศกัมพูชาบริเวณจังหวัดตาแก้วและก็อนฎาล โดยมีด่านผ่านแดนหลายแห่ง เช่น ด่านตรวจคนเข้าเมืองนานาชาติ Tinh Bien, ด่านตรวจคนเข้าเมืองนานาชาติ Vinh Xuong, ด่าน Song Tien, ด่าน Khanh Binh และด่าน Vinh Hoi Dong เพื่อขนส่งสินค้าและผ่านแดนระหว่างประเทศทางบกและทางน้ำ

รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดอานซาง

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม ตามข้อมูลเดือนปี 2563 จังหวัดอานซาง มีเขตอุตสาหกรรมทั้งหมด 3 แห่ง และพื้นที่การค้าชายแดนอีก 2 แห่ง ได้แก่

 1. นิคมอุตสาหกรรม Binh Long พื้นที่ 28.56 เฮกตาร์ มีท่าเรือที่สามารถเทียบเรือขนาด 3000 ตัน และมีคลังสินค้าขนาด 6,000 ตารางเมตร
 2. นิคมอุตสาหกรรม Binh Hoa พื้นที่ 131.78 เฮกตาร์ มีท่าเรือที่สามารถเทียบเรือขนาด 1000 ตัน และมีคลังสินค้าขนาด 11,536 ตารางเมตร
 3. นิคมอุตสาหกรรม Xuan To พื้นที่ 57.4 เฮกตาร์ (อยู่ในพื้นที่เขตการค้าชายแดน Tinh Bien)
 4. เขตการค้าชายแดนด่านตรวจคนเข้าเมืองนานาชาติ Tinh Bien พื้นที่ 10,071 เฮกตาร์ ประกอบไปด้วยศูนย์การค้าปลอดภาษี, เขตอุตสาหกรรม Xuan To, ลานจอดรถ และจุดตรวจคนเข้าเมือง
 5. เขตการค้าชายแดนด่านตรวจคนเข้าเมืองนานาชาติ Vinh Xuong เป็นด่านชายแดนทางน้ำ รวมพื้นที่ 12,487 เฮกตาร์ มีศูนย์การค้าและอุตสาหกรรม
 6. เขตการค้าชายแดนด่านตรวจคนเข้าเมือง Khanh Binh (รวมด่าน Vinh Hoi Dong) พื้นที่รวม 8,1414 เฮกตาร์ เป็นด่านชายแดนที่ห่างจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเพียง 70 กิโลเมตร ข้อมูลปี 2561 พบว่ามีผู้ผ่านแดนกว่า 71,000 คนทั้งทางบกและทางน้ำ มีสินค้าผ่านเป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในอนาคตมีแผนพัฒนาเป็นด่านชายแดนนานาชาติ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 80,272 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 7.02 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 28 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 15 ภาคบริการร้อยละ 55 (ภาษีสินค้าร้อยละ 2)

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมง ปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 11  ข้าวเป็นสินค้าที่สำคัญที่สุดของจังหวัด สามารถปลูกข้าวได้ตลอดปี โดยมีการปลูกบนพื้นที่กว่า 496,668 เฮกตาร์ รวมได้ผลผลิตทั้งหมด 1.9 ล้านตัน สินค้าประเภทข้าวที่มีศักยภาพได้แก่ ข้าวเหนียวคุณภาพสูง, ข้าวเหนียวสายพันธุ์ Phu Tan เพื่อการส่งออก, ข้าว Jasmine, ข้าวญี่ปุ่น Japonica และข้าวหอมปลอดสารพิษ Nang Nhen ของกลุ่มชาติพันธุ์กัมพูชา ซึ่งเป็นสินค้าชนิดเดียวของจังหวัดได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ปริมาณไม้แปรรูปในปี 2562 เท่ากับ 34,692 ลูกบาศก์เมตรและถ่านไม้ 299,790 Ster เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ทั้งสองรายการ นอกจากนี้ยังมีไม้ไผ่ 4.7 ล้านต้น หน่อไม้ 6,917 ตัน ฝ้าย 100 ตัน และมะขามเปรี้ยวอีก 87 ตัน

การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดอานซางถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมโดดเด่น จังหวัดมุ่งเน้นการเลี้ยงปลาเพื่อให้ได้มาตรฐาน VietGAP, GlobalGAP เพื่อการส่งออก ผลผลิตปลาจากการเพาะเลี้ยงในปี 2562 สูงถึง 513,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 10.6 ในจำนวนดังกล่าวเป็นปลาแพนกาเชียส 412,000 ตัน ส่วนการจับปลาในธรรมชาติไม่มาก อยู่ที่ 14,000 ตันเท่านั้น เป็นผลจากปลาในธรรมชาติลดลงเนื่องจากการสร้างเขื่อนบริเวณแม่น้ำโขงจำนวนมาก

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดอานยางมีขนาดกลางเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น โดยมีการเลี้ยงโคกระบือรวมกัน 68,815 ตัว สุกร 70,173 ตัว สัตว์ปีก 4.5 ล้านตัว นอกจากนี้มีการเลี้ยงนกนางแอ่น ได้รังนกทั้งสิ้น 3,200 กิโลกรัม

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ในปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3  มาจากเนื้อปลาแปรรูป เสื้อผ้าส่งออก รองเท้า หินก่อสร้าง ข้าว ไฟฟ้าพลังงานทดแทน เป็นต้น

ด้านบริการและการค้าเป็นส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุด ปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ในปี 2562 มีผู้เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดอานซาง 9.2 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ในจำนวนดังกล่าวเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 120,000 คน คิดเป็นมูลค่า 5,500 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5

การท่องเที่ยวของจังหวัดอานซางเป็นการเดินทางเพื่อแสวงบุญของชาวเวียดนาม มีสถานที่สำคัญได้แก่ ศาลเจ้าแม่ Ba Chua Xu Nui Sam, สถานที่ท่องเที่ยว Nui Cam ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง เป็นสถานที่ที่มีฤาษีและผู้ฝึกตนอาศัยอยู่มาตั้งแต่โบราณ, โบราณสถานอาณาจักรออกแก้ว และเขตอนุรักษ์ป่าเสม็ด Rung Tram Tra Su (Tea Tree)

2.2 การค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดอานซาง มีมูลค่านำเข้าสินค้า และมูลค่าส่งออกสินค้า คิดเป็น 343 และ 851 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 ทั้งหมด 26 โครงการ คิดเป็น 267.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นโครงการจากประเทศไทย 3 โครงการ มูลค่า 43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 2 โครงการเป็นมูลค่า 57.92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ธุรกิจไทย มีการลงทุนในจังหวัดอานซาง 4 โครงการลงทุนจากไทย ได้แก่

 • ฟาร์มของบริษัท ซี.พี. เวียดนาม
 • โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า NV Apparel (Nike)
 • โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าของบริษัท Oriental Garment
 • โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Van Giao 1 และ 2 แต่ละโรงงานมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 50 MW โดยบริษัท Super Energy

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมการเกษตรและประมง เช่น วิจัยและเพาะเลี้ยงปลา Pangasius catfish, ข้าวเหนียว, โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย, เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เนื้อวัว เป็นต้น
 • อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เช่น เนื้อปลาแช่แข็ง ผัก ผลไม้
 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม รีสอร์ท
 • โครงการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ลงทุนพัฒนาเขตอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ในเขตเมือง

แหล่งข้อมูลอื่นที่ควรทราบ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดอานซาง http://angiang.gov.vn/
 2. รายชื่อโครงการลงทุน (ปรับปรุงเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี  2562) http://ipc.mpi.gov.vn/upload/7731/fck/files/2020%20Project%20list.docx

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดอานซาง), สืบค้นเมื่อวันที่ 4สิงหาคม 2563 จาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-nam/thong-tin-dia-phuong

สภาประชาชนจังหวัดอานซาง (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดอานซาง ประจำปี 2562

สภาประชาชนจังหวัดอานซาง (2562), Decision No.16/2019/QD-UBND เกี่ยวกับบัญชีสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญของจังหวัดอานซาง

กรมศุลกากรเวียดนาม (2563), รายงานการนำเข้าส่งออกจำแนกตามจังหวัด ปี 2019

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเวียดนาม (2563), ข้อมูลสินค้าที่รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, สืบค้นเมื่อวันที่ 4สิงหาคม 2563 จาก http://www.noip.gov.vn/chi-dan-dia-ly

Bao An Giang (2562), Sẽ nâng cấp cặp cửa khẩu Khánh Bình – Chrey Thom thành cửa khẩu quốc tế, retrived 04/08/2020 from

https://baoangiang.com.vn/se-nang-cap-cap-cua-khau-khanh-binh-chrey-thom-thanh-cua-khau-quoc-te-a242589.html

Tự Hào Việt (2560), Đặc sản lúa gạo Nàng Nhen Bảy Núi, retrived 04/08/2020 from

http://tuhaoviet.vn/gao/dac-san-lua-gao-nang-nhen-bay-nui-p4215.html

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

66518

เข้าชมทั้งหมด