การถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติในเวียดนาม

POST ON 30 กันยายน 2020

การถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติในเวียดนาม

อ้างอิงตามกฎหมายการถือครองที่พักอาศัย เลขที่ 65/2014/QH13
มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

1. บุคคลต่างชาติที่มีสิทธิ์ครอบครองที่พักอาศัย ได้แก่

(1) บุคคลต่างชาติที่ลงทุนในโครงการที่พักอาศัยในเวียดนาม

(2) บริษัทที่ลงทุนโดยต่างชาติ (Foreign Invested Enterprise: FIE)/หน่วยงาน/สาขา/สำนักงานตัวแทนบริษัทต่างชาติหรือธนาคารต่างชาติที่ดำเนินการในเวียดนาม (หรือเรียกว่าองค์กรต่างชาติ) โดยต้องมีใบอนุญาตการลงทุน/ประกอบธุรกิจในเวียดนามที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

(3) ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามายังเวียดนาม โดยต้องไม่มีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต

โดยสามารถครอบครองที่พักอาศัยผ่าน (1) การลงทุนในโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยในเวียดนาม และ (2) ซื้อ เช่า หรือได้รับโอนที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วยอพาทเมนท์หรือบ้านเดี่ยว ยกเว้นที่พักอาศัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่รัฐบาลเวียดนามเห็นว่ามีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติ

2. สิทธิในการถือครองอสังหาริมทรัพย์

– บุคคลต่างชาติที่ลงทุนในโครงการที่พักอาศัยมีสิทธิในการเป็นเจ้าของตามมาตรา 10 ของกฎหมายข้างต้นโดยหากมีบ้านซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินที่เช่ามา บุคคลนั้นจะมีสิทธิในการให้เช่าบ้านเท่านั้น

– บุคคลต่างชาติที่จัดตั้งเป็นองค์กรต่างชาติหรือได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามายังเวียดนามมีสิทธิการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับบุคคลสัญชาติเวียดนาม โดยตเองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ไม่สามารถซื้อ เช่า รับโอน รับมรดก และเป็นเจ้าของอพาทเมนท์มากกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนอพาทเมนท์ทั้งหมดในอาคารนั้น หรือบ้าน/วิลล่ามากกว่า 250 หลังใน 1 ชุมชนระกับแขวง/ตำบล

(2) ในกรณีที่บุคคลต่างชาติได้รับมอบอสังหาริมทรัพย์โดยขัดกับเงื่อนไขในข้อ (1) จะคิดมูลค่าตามทรัพย์สินของอสังหาริมทรัพย์ในส่วนนั้นเท่านั้น

(3) บุคคลต่างชาติมีสิทธิเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ไม่เกิน 50 ปีตามข้อตกลงในการซื้อ-ขาย ให้เช่าหรือมอบให้ผู้อื่น นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต โดยอาจขอต่ออายุระยะเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ หากชาวต่างชาติมีคู่สมรสเป็นชาวเวียดนามหรือชาวเวียดนามโพ้นทะเล จะมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาวเทียบเท่ากับบุคคลสัญชาติเวียดนาม

(4) ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต และหากไม่ได้ขายหรือมอบให้ผู้อื่นก่อนถึงกำหนด อสังหาริมทรัพย์นั้นจะตกเป็นของรัฐ

3. พันธกรณีของชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของที่พักอาศัย

– บุคคลต่างชาติที่ลงทุนในโครงการที่พักอาศัยในเวียดนาม มีพันธกรณีตาม มาตรา 11

– บุคคลต่างชาติที่เป็นองค์กรต่างชาติหรือที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามายังเวียดนาม มีพันธกรณีเช่นเดียวกับบุคคลสัญชาติเวียดนาม โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้

          (1) หากเจ้าของบ้านต้องการให้เช่าที่พักอาศัย จะต้องแจ้งกับหน่วยงานภาครัฐในเขตที่ที่พักอาศัยตั้งอยู่ตามระเบียบของกระทรวงการก่อสร้างและชำระภาษีก่อนเริ่มให้เช่าที่พักอาศัยได้ ส่วนชาวต่างชาติที่มีคู่สมรสเป็นชาวเวียดนามมีสิทธิคล้ายคลึงกับบุคคลสัญชาติเวียดนาม

          (2) หากเจ้าของบ้านเป็นหน่วยงาน/องค์กรต่างชาติ สามารถใช้เป็นที่พักสำหรับพนักงานในสังกัดเท่านั้น ไม่สามารถให้เช่า/ใช้เป็นสำนักงานหรือเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ได้

          (3) ต้องชำระค่าใช้จ่ายผ่านหน่วยงานสินเชื่อที่ดำเนินการในเวียดนาม

4. ขั้นตอนที่สำคัญสำหรับบุคคลต่างชาติในการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยในเวียดนาม

(1) ทำข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (Sales Purchase Agreement: SPA) โดยต้องชำระค่ามัดจำก่อน (อนึ่ง ผู้ซื้อต้องมาปรากฎตัวและลงนามในสัญญา SPA ด้วยตนเองในประเทศเวียดนาม)

(2) ผ่อนชำระงวดแรกภายในระยะเวลา 14 วันหลังจากชำระค่ามัดจำ ส่วนใหญ่จะดำเนินการผ่านธนาคาร และหลังจากนั้น ผู้ซื้อผู้ขายจะทำข้อตกลงระหว่างกันเรื่องวิธีการและระยะเวลาในการชำระเงินส่วนที่เหลือ

(3) ผู้ซื้อชำระค่าซ่อมบำรุง ร้อยละ 2 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการบริหารและดำเนินการอสังหาริมทรัพย์

(4) ดำเนินการขออนุมัติ ใบอนุญาตสิทธิการใช้ที่ดิน เป็นเจ้าของที่พักอาศัยและอสังหาริมทรัพย์ หรือที่เรียกว่า Pink Book (Certificate of land use right, homeownership and property on land) และชำระเงินส่วนที่เหลือ

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูบทความทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

292

กำลังเข้าชมขณะนี้

214530

เข้าชมทั้งหมด