การจ้างแรงงานชาวต่างชาติ และการขอใบอนุญาตทำงานที่เวียดนาม

POST ON 30 กันยายน 2020

การจ้างแรงงานชาวต่างชาติ และการขอใบอนุญาตทำงานที่เวียดนาม

ตามกฎหมายการแรงงานเวียดนาม การจ้างแรงงานต่างชาติในเวียดนาม ส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานระดับผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ซึ่งตลาดแรงงานเวียดนามยังขาดแคลน โดยกระบวนการขออนุญาตจ้างงานต้องดำเนินการก่อนขอวีซ่าให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศเวียดนาม

โดยทั่วไปชาวต่างชาติที่ทำงานในเวียดนามต้องมีคุณสมบัติ:

 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป มีความสามารถในการทำงานครบถ้วน
 2. มีระดับการศึกษาและวิชาชีพเหมาะแก่การทำงาน และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม
 3. ไม่เป็นผู้ต้องโทษตามคดีอาญา
 4. มีใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเวียดนาม

ขั้นตอนที่ 1 แจ้งความต้องการจ้างงานแรงงานต่างชาติ

            บริษัท/หน่วยงานที่ต้องการจ้างแรงงานต่างชาติต้องมีหนังสือแจ้งคำร้องต้องการจ้างแรงงานชาวต่างชาติตามแบบคำร้องหมายเลข 1 ประกาศกระทรวงแรงงานเลขที่ 40/2016/TT-BLDTBXH ไปยังกระทรวงแรงงาน กรุงฮานอย หรือกรมแรงงานของเวียดนามในพื้นที่ตั้งหน่วยงาน ปัจจุบันสามารถยื่นคำร้องเบื้องต้นผ่านระบบ http://dichvucong.molisa.gov.vn/HomePage.aspx ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐฯ จะตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น และแจ้งให้ส่งเอกสารฉบับจริงไปยังกระทรวงแรงงาน หรือกรมแรงงาน โดยใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 15 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน นอกจากนี้ ยังสามารถขอเปลี่ยนแปลงการจ้างชาวต่างชาติได้โดยใช้แบบคำร้องหมายเลข 2 ประกาศกระทรวงแรงงานเลขที่ 40/2016/TT-BLDTBXH

ขั้นตอนที่ 2 ขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

            เมื่อได้รับอนุมัติจ้างงาน บริษัท/องค์กรก็สามารถดำเนินการขอใบอนุญาตจ้างงานให้แก่ชาวต่างชาติ โดยเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักฐานด้านความพร้อมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน และสุขภาพ ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดที่ไม่ใช่ภาษาเวียดนามต้องแปลเป็นภาษาเวียดนามและรับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานของรัฐบาลเวียดนาม ได้แก่

 1. เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึงสูงสุด
 2. เอกสารรับรองความประพฤติซึ่งขอที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทย (ใช้เวลาประมาณ 21 วัน หรือ กรณีเร่งด่วน 7 วันทำการ)
 3. เอกสารรับรองประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตำแหน่งงานที่จะทำที่เวียดนาม เช่น หากจะทำงานในตำแหน่งผู้จัดการการตลาด ก็ต้องทำงานด้านการตลาดมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  เป็นต้น
 4. ใบตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเวียดนามที่กฎหมายกำหนด (ใช้ฉบับจริงที่โรงพยาบาลให้)
 5. ใบรับรองความประพฤติของเวียดนาม กรณีที่เคยอาศัยอยู่ที่เวียดนาม (ใช้เวลารอประมาณ 21 วันทำการ ต้องถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาโดยหน่วยงานรัฐบาลเวียดนาม)

ทั้งนี้ บริษัท/องค์กรสามารถเชิญชาวต่างชาติให้เข้ามาทำงานในเวียดนามระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อให้สะดวกมากยิ่งขึ้น  โดยบริษัทเป็นผู้ดำเนินการขอวีซ่า 3 เดือนให้กับชาวต่างชาติ และเก็บใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งอนุมัติวีซ่าเพื่อใช้ประกอบในการขอบัตรอาศัยชั่วคราว

การขอใบรับรองความประพฤติจากกรมตำรวจของเวียดนาม (กรณีที่เคยอาศัยอยู่ในเวียดนามมาก่อน)

            การขอใบรับรองความประพฤติของเวียดนามในปัจจุบันค่อนข้างสะดวก โดยสามารถกรอกรายละเอียดทั้งหมดทางออนไลน์ (มีหน้าเว็บภาษาอังกฤษ) ที่ https://lltptructuyen.moj.gov.vn/home?locale=en  

เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จ จดเลขลงทะเบียน พิมพ์แบบฟอร์ม และเตรียมเอกสาร ได้แก่

 • ใบคำร้องขอใบรับรองประวัติอาชญากรรม
 • สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาจากหน่วยงานรัฐบาลเวียดนาม (ทั้งเล่ม)
 • สำเนาเอกสารลงทะเบียนผู้อยู่อาศัยชั่วคราวในเวียดนามพร้อมรับรองสำเนา (เจ้าของบ้านเป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนที่สถานีตำรวจในพื้นที่อยู่อาศัย)

นำเอกสารทั้งหมดยื่นที่กระทรวงยุติธรรม (ฮานอย) หรือ กรมยุติธรรม (Sở Tư Pháp) (ถนน Pasteur โฮจิมินห์) แม้ว่าจะระบบจะให้เราสามารถยื่นเอกสารทั้งหมดได้ทางออนไลน์ แต่ก็ควรไปยื่นด้วยตัวเอง โดยเตรียมเอกสารฉบับจริงไปด้วย และชำระเงินจำนวน 200,000 VND โดยจะได้ 2 ฉบับ รอประมาณ 21 วันทำการ และนำใบรับไปรับเอกสารตามกำหนด      

การขอรับรองเอกสารภาษาเวียดนาม

            สำเนาเอกสารของเวียดนามต้องมีการรับรองจากหน่วยงานราชการด้านกฎหมายของเวียดนาม (Notary Office, Department of Justice) หรือแขวง/เขตที่เราอาศัยอยู่ โดยรับรองได้เฉพาะหนังสือเดินทางและเอกสารภาษาเวียดนามเท่านั้น

การขอรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ

กรณีเอกสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างชาติอื่น หากออกโดยหน่วยงานของไทยจะต้องนำไปนำไปรับรองนิติกรณ์ (legalization) ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย หรือสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครโฮจิมินห์ก่อน (บางเอกสารต้องรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลในประเทศไทยก่อนด้วย เช่น รับรองรายมือชื่อในหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน) จากนั้นจึงนำเอกสารที่ได้รับการรับรองนิติกรณ์แล้วไปรับรองเอกสารอีกครั้งพร้อมแปลเป็นภาษาเวียดนามที่กรมการต่างประเทศของเวียดนาม (Department of External Relations Vietnam) ซึ่งเราสามารถขอสำเนาแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ตามต้องการ ใช้เวลาในการแปลและรับรองเอกสาร ประมาณ 4 – 10 วันขึ้นอยู่กับเอกสารต้นฉบับ

หากต้องการรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ (ผ่านการรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยแล้ว) สามารถกรอกรายละเอียดเอกสารต่าง ๆ ก่อนนำไปยื่น ได้ที่ http://hopphaphoa.lanhsuvietnam.gov.vn/Legalization/Legalized-Guide.aspx

โดยยื่นใบคำร้อง เอกสารที่ต้องการรับรอง และสำเนาเอกสารที่ต้องการรับรอง มีค่าบริการฉบับละ 30,000 VND ส่วนใหญ่จะสามารถรับได้ในวันถัดไป

การตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองการทำงานที่เวียดนาม

ชาวต่างชาติสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่ให้คนต่างชาติตรวจสุขภาพเพื่อไปทำงานตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงาน โดยจะมีการตรวจเลือด ปัสสาวะ ปอด คลื่นหัวใจ ช่องท้อง ช่องปาก หู ตา ผิวหนัง เป็นต้น ควรไปลงทะเบียนตรวจสุขภาพก่อน 10:30 น. เพื่อให้สามารถตรวจได้เร็ว บางโรงพยาบาลไม่รับตรวจสุขภาพช่วงบ่าย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลได้ที่:  http://www.xuatnhapcanh.com.vn/c18t919-danh-sach-benh-vien-phong-kham-lam-thu-tuc-kham-suc-khoe-cho-nguoi-nuoc-ngoai-xin-cap-giay-phep-lao-dong.htm

            ขั้นตอนตรวจสุขภาพ ดังนี้

 • ยื่นพาสปอร์ตตัวจริง พร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 2 รูป กรอกประวัติ (ฟอร์มกรอกเป็นภาษาเวียดนาม) 2 ฉบับ หรือตามจำนวนที่ต้องการ โดยควรให้พนักงานชาวเวียดนามพาไปดำเนินการที่โรงพยาบาล ชำระเงินประมาณ 1.1 – 1.5 ล้านเวียดนามด่งแล้วแต่โรงพยาบาล และตรวจสุขภาพตามแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
 • เมื่อตรวจครบทุกแผนกแล้ว ก็จะต้องนำใบตรวจสุขภาพไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ และรับใบนัดรับผล (ไม่ได้รับทันที) รอประมาณ 7 วัน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามารถเรียกมาตรวจเพิ่มเติมได้ หากพบอาการผิดปกติ

ขั้นตอนที่ 3 การขอบัตรอาศัยชั่วคราว (Temporary card)

            หากมีเอกสารใบอนุญาตทำงานและวีซ่าครบถ้วน สามารถขอบัตรผู้อาศัยอยู่ชั่วคราวได้ ซึ่งสามารถใช้แทนวีซ่าเพื่ออาศัยอยู่ในเวียดนามระยะยาว และอาจใช้เพื่อรับส่วนลดต่าง ๆ เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมในประเทศเวียดนามอีกด้วย โดยยื่นคำร้องที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. ใบคำร้องขอบัตรอาศัยชั่วคราว – NA8
 2. ใบคำรองขอรับรองผู้อาศัยชั่วคราว (Sponsor) ที่ผู้มีอำนาจสูงสุดของบริษัทลงรายมือชื่อพร้อมตราประทับวงกลมสีแดงขององค์กร – NA7
 3. หนังสือเดินทางตัวจริง (ทางกรมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะเก็บหนังสือเดินทางไว้จดกว่าบัตรอยู่อาศัยชั่วคราวจะเสร็จ)
 4. รูปถ่ายพื้นหลังขาว หน้าตรง ขนาด 2×3 เซนติเมตร จำนวน 2 ใบ ติดที่ใบคำร้อง NA8 1 ใบ และแนบไปกับใบคำร้องอีก 1 ใบเพื่อใช้ติดบัตร
 5. ใบสำคัญการจดทะเบียนบริษัทฯ และแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของบริษัทฯ
 6. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ที่ผ่านการรับรองจากทางราชการเวียดนาม
 7. สำเนาเอกสารตอบรับการขอวีซ่า (ไม่จำเป็นต้องรับรองจากราชการ) ที่ขอโดยบริษัท หรือหน่วยงานที่รับรองเป็นผู้ดำเนินการเรื่อง (ใบที่ใช้รับวีซ่าที่สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ หรือสนามบิน) เพื่อยืนยันวีซ่าที่เรากำลังใช้งานอยู่
 8. สำเนาแจ้งอาศัยอยู่ชั่วคราวกับตำรวจท้องถิ่นที่ผ่านการรับรองจากเวียดนาม
 9. กรณีที่พนักงานไปทำเรื่องแทนต้องมีเอกสารแนะนำพนักงานชาวเวียดนามอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 10. เงินเวียดนามด่องประมาณ 3.3 – 3.4 ล้านด่อง (145 USD กรณีบัตรมีอายุเทียบเท่ากับใบอนุญาตทำงาน)

ถ้าเอกสารครบถ้วนจะใช้เวลาเพียง 5 วันทำการ สามารถดำเนินการได้เองในกรณีที่สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือเวียดนามได้ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 4 การเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินเดือน

            การเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินเดือน ต้องใช้สัญญาจ้างงาน และบัตรอาศัยชั่วคราว หรือวีซ่าระยะยาวในการเปิดบัญชี โดยบัญชีที่เปิดในเวียดนามจะรับได้เฉพาะเงินเดือนหรือเงินจากนิติบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถรับเงินโอนจากบุคคลธรรมดาได้

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูบทความทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

270

กำลังเข้าชมขณะนี้

230878

เข้าชมทั้งหมด