การขอวีซ่าเวียดนาม

POST ON 30 กันยายน 2020

การขอวีซ่าเวียดนาม

ตามข้อตกลงระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถอาศัยอยู่ที่เวียดนามได้ 30 วัน โดยไม่ต้องขอ วีซ่า แต่หากจำเป็นต้องอยู่นานกว่านั้นต้องมีการขอวีซ่าตามวัตถุประสงค์ เช่น ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ศึกษา ลงทุนทำธุรกิจ หรือทำงาน  เป็นต้น โดยผู้รับรอง (ญาติ, หน่วยงานการศึกษา, บริษัท) ต้องเป็นผู้ยื่นเอกสารกับหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง เมื่อได้รับอนุญาต ผู้ที่จะเดินทางสามารถไปติดต่อขอรับการตรวจลงตราวีซ่าได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่เวียดนามประจำประเทศไทยก่อนการเดินทาง

 • สถานทูตเวียดนาม ในประเทศไทย: เลขที่ 83, 1 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 11:30 น. และ 13:30 – 16:30 น.
 • สถานกงสุลใหญ่เวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น: 65/6 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  • Google Map: https://goo.gl/maps/xb8EYMSzGLiDmQX5A
  • เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 9:00 – 17:00 น.

กรณีที่ขอวีซ่าท่องเที่ยว (DL) และมาปฏิบัติงานชั่วคราว (DN) สามารถรับการตรวจลงตราตราได้ด่านตรวจคนเข้าเมืองนานาชาติ (Visa on Arrivals) เช่น สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย กรุงฮานอย (Noi Bai International Airport, Ha Noi), สนามบินนานาชาติเตินเซินเญิ้ต นครโฮจิมินห์ (Tan Son Nhat International Airport, Ho Chi Minh City), ด่านชายแดนนานาชาติหมอบบ่าย จังหวัดเต็ยนิญ (Moc Bai International border gate, Tay Ninh Province), ด่านชายแดนนานาชาติลาวบ๋าว จังหวัดกว๋างจิ (Lao Bao International Gate, Quang Tri Province) เป็นต้น

ระยะเวลาของวีซ่าที่สามารถขออนุญาตได้ คือ 1 เดือน (ฟรีวีซ่า), 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี, 2 ปี หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการพักอาศัยในเวียดนาม มีทั้งแบบที่เข้าออกครั้งเดียว (Single Entry) และแบบเข้าออกหลายครั้ง (Multiple Entry) ซึ่งค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันออกไป โดยชำระเงินเมื่อติดตราประทับ

 • วีซ่า กรณีเข้าออกครั้งเดียว 25 เหรียญสหรัฐฯ
 • กรณีเข้าออกหลายครั้ง ค่าธรรมเนียมจะต่างไปตามระยะเวลาที่ขอวีซ่า
  • ไม่เกิน 3 เดือน 50 เหรียญสหรัฐฯ
  • 3 – 6 เดือน 95 เหรียญสหรัฐฯ
  • 6 เดือน – 1 ปี 135 เหรียญสหรัฐฯ
  • 1 – 2 ปี 145 เหรียญสหรัฐฯ
  • 2 – 5 ปี 155 เหรียญสหรัฐฯ

1. การขอวีซ่าประเภทต่าง ๆ

1.1 การขอวีซ่าท่องเที่ยว (ระยะเวลาเดินทางในเวียดนามเกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน) (รหัส DL)

            วีซ่าท่องเที่ยวเวียดนามเป็นวีซ่าที่ขอได้ง่ายที่สุดและสะดวกที่สุด โดยสามารถดำเนินเรื่องได้ด้วยตนเองที่สถานทูตเวียดนามในกรุงเทพฯ หรือสถานกงสุลใหญ่เวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น โดยใช้เวลาดำเนินการ 4 วันทำการ หรือแบบเร่งด่วนใช้เวลา 1 – 2 วันทำการ แต่มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม สามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์  2 ช่วงเวลา คือ 9:00 – 11:30 น. กับ 14:00 – 16:00 น. เมื่อยื่นเอกสารครบถ้วนและชำระค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าที่จะออกใบรับให้มารับช่วงบ่าย 16:00 – 17:00 ตามวันที่กำหนด

ค่าธรรมเนียมวีซ่า:

 • 25 เหรียญสหรัฐ (เข้า – ออกครั้งเดียว)
 • 50 เหรียญสหรัฐฯ (เข้า – ออก หลายครั้ง)

เอกสารที่ต้องใช้:

 1. พาสปอร์ตเล่มจริงที่มีอายุเหลือมากกว่าระยะวีซ่าไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. ใบคำร้องขอวีซ่า NA1 (Vietnamese Visa Application form) สามารถพิมพ์เอง หรือ ไปกรอกรายละเอียดเมื่อยื่นเรื่อง
 3. รูปถ่ายหน้าตรง 4 x 6 ซม. 1 รูป (พื้นหลังขาว) ติดที่ใบคำร้องขอวีซ่า
 4. เงินบาท สำหรับชำระค่าธรรมเนียม (ตามอัตราแลกเปลี่ยนปกติ) กรณีรับวีซ่าที่สถานทูต/สถานกงสุลใหญ่ แต่หากรับที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอื่น ๆ ชำระเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ  
 5. (ถ้ามี) หากขอวีซ่าผ่านสำนักงานตัวแทน จะต้องมีเอกสารอนุญาตวีซ่าจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของเวียดนามยื่นประกอบด้วย

1.2 การขอวีซ่าเพื่อปฏิบัติงานกับองค์กร บริษัท หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในเวียดนามเป็นการชั่วคราว (รหัส DN)

            วีซ่าเพื่อปฏิบัติงานกับองค์กร บริษัท หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในเวียดนามชั่วคราว เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางมาร่วมงานแสดงสินค้า อบรม และสัมมนาต่าง ๆ ระยะเวลา 1 – 6 เดือน โดยสามารถขออนุญาตเพื่อต่ออายุได้ 1 – 2 ครั้ง เพื่อทำงานให้เสร็จสิ้น โดยมีค่าธรรมเนียมวีซ่าตามระยะเวลาที่ขออนุญาตพำนักในประเทศเวียดนามตั้งแต่ 50 – 95 เหรียญสหรัฐ

ขั้นตอนการขอวีซ่าเพื่อปฏิบัติงานชั่วคราว

 1. หน่วยงาน บริษัท หรือองค์กรที่ดำเนินกิจการในเวียดนามยื่นคำร้อง NA2 ต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของเวียดนาม (Vietnam Immigration Department) ในกรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ หรือนครดานัง พร้อมด้วยเอกสารจดทะเบียนบริษัทและตราประทับบริษัท และสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางผู้ที่จะขอวีซ่า
 2. ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ และออกใบรับทราบผลภายใน 5 วันทำการ หากได้รับการอนุมัติก็จะมีเอกสารแจ้งหมายเลขรับวีซ่า ซึ่งมีค่าธรรมเนียมในการส่ง Fax ประมาณ 15,000 – 30,000 เวียดนามด่ง
 3. บริษัท/หน่วยงาน สามารถสแกนเอกสารรับวีซ่าส่งให้คนที่ขอวีซ่าเพื่อให้นำไปรับที่สนามบินนานาชาติ สถานทูต หรือสถานกงสุลใหญ่เวียดนาม ตามที่ได้ระบุไว้ในใบคำร้อง NA2
 4. ผู้ขอวีซ่า นำหนังสือเดินทางฉบับจริง, คำร้อง NA1 ที่ติดรูปถ่าย 4 x 6 เซนติเมตร, เอกสารรับวีซ่าจากหน่วยงานในประเทศเวียดนามไปขอติดตราประทับวีซ่า (ข้อ 3) และจ่ายค่าธรรมเนียม หากรับที่สนามบินจะได้รับคืนทันที แต่ถ้าเป็นสถานทูตหรือกงสุลใหญ่รอรับภายใน 3 วันทำการ

1.3 การขอวีซ่าเพื่อทำงาน (รหัสวีซ่า LD)

            การขอวีซ่าเพื่อทำงานระยะยาวตั้งแต่ 6 เดือน – 2 ปีในเวียดนามจะมีขั้นตอนเหมือนกับการขอวีซ่าเพื่อปฏิบัติงาน แต่เพิ่มเติมเรื่องการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) กับกระทรวงแรงงานเวียดนาม (กรมแรงงาน สำหรับทำงานที่นครโฮจิมินห์และนครดานัง) ซึ่งต้องใช้ประกอบในการขอวีซ่าเพื่อทำงาน โดยมีค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาวีซ่า คือ 50 – 145 เหรียญสหรัฐฯ

            ทั้งนี้ ผู้ขอวีซ่าต้องติดตราประทับที่สถานทูตเวียดนาม หรือสถานกงสุลใหญ่ของเวียดนามในประเทศไทย หรือประเทศที่กำลังทำงานเท่านั้น ไม่สามารถรับที่สนามบินนานาชาติ

ขั้นตอนการขอวีซ่าเพื่อทำงาน

 1. หน่วยงาน บริษัท หรือองค์กรที่ดำเนินกิจการในเวียดนามยื่นคำร้อง NA2 ต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของเวียดนาม (Vietnam Immigration Department) ในกรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ หรือนครดานัง ตามพื้นที่ที่สะดวกพร้อมด้วยเอกสารจดทะเบียนบริษัทและตราประทับบริษัท สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางผู้ที่จะขอวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) โดยนำไปทั้งสำเนาและต้นฉบับจริง

(Link: จ้างแรงงานต่างชาติ และการขอใบอนุญาตทำงาน)

 • ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ และออกใบรับทราบผลภายใน 5 วันทำการ หากได้รับการอนุมัติก็จะมีเอกสารแจ้งหมายเลขรับวีซ่า ซึ่งมีค่าธรรมเนียมในการส่ง Fax ประมาณ 15,000 – 30,000 เวียดนามด่ง
 • บริษัท/หน่วยงาน สามารถสแกนเอกสารรับวีซ่าส่งให้คนที่ขอวีซ่าเพื่อให้นำไปรับที่สนามบินนานาชาติ สถานทูต หรือสถานกงสุลใหญ่เวียดนาม ตามที่ได้ระบุไว้ในใบคำร้อง NA2
 • ผู้ขอวีซ่า นำหนังสือเดินทางฉบับจริง, คำร้อง NA1 ที่ติดรูปถ่าย 4 x 6 เซนติเมตร, เอกสารรับวีซ่าจากหน่วยงานในประเทศเวียดนาม (ข้อ 3) ไปขอติดตราประทับวีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่เวียดนาม จ่ายค่าธรรมเนียมที่สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่เป็นเงินบาทและรอรับภายใน 3 วันทำการ

1.4 การขอวีซ่าเพื่อเรียนหนังสือ (DH)

            การขอวีซ่าเพื่อวัตถุประสงค์เรียนหนังสือ ทางมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาอื่น เช่น สถาบันสอนภาษา จะเป็นผู้ดำเนินการให้ โดยมีขั้นตอนเช่นเดียวกันกับการขอวีซ่าเพื่อทำงาน โดยผู้รับวีซ่าต้องนำใบตอบรับจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมด้วยหนังสือเดินทางฉบับจริง ใบคำร้อง NA1 ที่ติดรูปถ่าย 4×6 เซนติเมตร และค่าธรรมเนียมไปทำเรื่องด้วยตนเองที่สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่เวียดนามในประเทศไทย

1.5 การขอวีซ่าเพื่อเยี่ยมญาติ (TT)

            ชาวเวียดนาม หรือชาวต่างชาติที่มีบัตรอยู่อาศัยชั่วคราว (Temporary residence card) หรือบัตรอาศัยระยะยาว (Permanent residence card) สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าให้กับภรรยา สามี บุตรอายุน้อยกว่า 18 ปีมาร่วมอยู่อาศัยในเวียดนามตามระยะเวลาวีซ่าของผู้ยื่นคำร้อง รวมถึงสามารถยื่นคำร้องให้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ เพื่อการเยี่ยมเยียนไม่เกิน 1 ปี โดยยื่นคำร้อง NA3 ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ และรอรับผลการยื่นคำร้อง

            เมื่อได้รับใบแจ้งอนุมัติผลการขอวีซ่า ผู้ขอวีซ่าสามารถยื่นเรื่องเพื่อติดตราประทับวีซ่าได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่เวียดนาม พร้อมด้วยคำร้อง NA1 ที่ติดรูปถ่าย และชำระค่าธรรมเนียม

            นอกจากนี้การเดินทางเข้ามาพักอาศัยในเวียดนามยังสามารถขอวีซ่ารูปแบบนักลงทุน ผู้ที่ทำงานในหน่วยงานต่างประเทศ นักข่าว และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ซึ่งขั้นตอนไม่ต่างกันมาก แต่ควรมีเอกสารทั้งสำเนาและตัวจริงที่เกี่ยวข้องประกอบการยื่นคำร้องทุกครั้ง

            ทั้งนี้ หากเป็นผู้ที่กำลังอยู่อาศัยในประเทศเวียดนามและต้องการขอต่ออายุวีซ่า หรือยื่นเรื่องเพื่อขอวีซ่าใหม่ สามารถยื่นคำร้อง NA5 พร้อมหลักฐานประกอบได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของเวียดนามที่เดินทางสะดวกที่สุด

อ้างอิง

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูบทความทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

266

กำลังเข้าชมขณะนี้

230833

เข้าชมทั้งหมด