หนี้สาธารณะของเวียดนามในปี 2566 มีสัดส่วนต่อ GDP ที่ร้อยละ 37

POST ON 5 มกราคม 2024

หนี้สาธารณะของเวียดนามในปี 2566 มีสัดส่วนต่อ GDP ที่ร้อยละ 37

กระทรวงการคลังเวียดนามได้เปิดเผยข้อมูลหนี้สาธารณะของเวียดนามในปี 2566 ว่า มีมูลค่า 3.8 พันล้านล้านด่ง (1.58 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 37 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งไม่เกินเพดานที่สภาแห่งชาติเวียดนามได้กำหนดไว้ที่ร้อยละ 60 และต่ำกว่าประมาณการของกระทรวงฯ เมื่อเดือนตุลาคม 2566 ถึง 200 ล้านล้านด่ง (8.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ในขณะที่หนี้รัฐบาลมีสัดส่วนที่ประมาณร้อยละ 34 ของ GDP ซึ่งต่ำกว่าเพดานที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 50 โดยส่วนใกญ่เป็นหนี้ภายในประเทศในรูปแบบของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว (Long-term G-bonds)  นาย Ho Duc Phoc รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประเมินว่า ในปี 2566 เวียดนามสามารถดำเนินนโยบายการเงินแบบขยายตัวและบรรลุเป้าหมายทางการคลังได้ท่ามกลางความผันผวนและความท้าทายของเศรษฐกิจโลก

นอกจากนี้ ยังพบว่าเวียดนามสามารถควบคุมอัตราการขาดดุลงบประมาณ (budget deficit) ได้ที่ร้อยละ 4 โดยมีมูลค่ารวม 414 ล้านล้านด่ง (1.72 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งต่ำกว่าอัตราที่สภาแห่งชาติเวียดนาม กำหนดไว้ที่ร้อยละ 4.42 ในขณะที่รายได้จากการดำเนินงานของรัฐเกินประมาณการที่ร้อยละ 5 และหากรวมการยกเว้นและลดหย่อนภาษี รายได้งบประมาณของรัฐอาจสูงกว่าประมาณการที่สภาแห่งชาติกำหนดไว้ถึงร้อยละ 9-10

ในปี 2566 เวียดนามส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวและเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยได้จัดสรรงบประมาณกว่า 760 ล้านล้านด่ง (3.16 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือร้อยละ 35 ของงบประมาณภาครัฐทั้งหมดสำหรับการลงทุนสาธารณะ ซึ่งสูงกว่าปี 2565 ถึง 1.5 เท่า  

อนึ่ง ในปี 2567 กระทรวงการคลังได้ตั้งเป้าหมายจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานของภาครัฐที่ 1.7 พันล้านล้านด่ง (7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมีงบประมาณรายจ่ายภาครัฐที่ 2.1 พันล้านล้านด่ง (8.73 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

270

กำลังเข้าชมขณะนี้

230866

เข้าชมทั้งหมด