GDP เวียดนามในช่วงไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ เติบโตสูงสุดในรอบสิบปี

POST ON 1 กรกฎาคม 2022

GDP เวียดนามในช่วงไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ เติบโตสูงสุดในรอบสิบปี

สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามรายงานว่า ในช่วงไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๖๕ GDP เวียดนามเติบโตร้อยละ ๗.๗๒ จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ โดยสาขาเกษตร ป่าไม้และสัตว์น้ำเติบโตร้อยละ ๒.๗๘ สาขาอุตสาหกรรมและการก่อสร้างเติบโตร้อยละ ๗.๗ และสาขาบริการเติบโตร้อยละ ๖.๗ ทั้งนี้ อัตราข้างต้นทำให้ GDP ของเวียดนามในช่วงครึ่งแรกของปี ๒๕๖๕ เติบโตเฉลี่ยร้อยละ ๖.๔ สูงกว่าอัตราการเติบโตของช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ ๕.๗๔

การเติบโตของ GDP ในช่วงครึ่งแรกของปี ๒๕๖๕ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มีทิศทางเชิงบวก โดยเฉพาะการผลิตสิ่งทอที่ขยายตัวร้อยละ ๒๓ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวร้อยละ ๒๒ ยาและเคมีภัณฑ์ ขยายตัวร้อยละ ๑๗.๕ ขณะเดียวกัน การส่งออกมีมูลค่าสูงถึง ๑๘๖,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๗.๓ ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า ๑๘๕,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕.๕ และการค้าปลีกและบริการเติบโตร้อยละ ๑๒ มูลค่ารวม ๑๑๖,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ เวียดนามยังรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม ๖๐๒,๐๐๐ คน เพิ่มขึ้นถึง ๗ เท่า ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งแรกของปี ๒๕๖๕ ดัชนีราคาผู้บริโภคสูงขึ้นร้อยละ ๒.๔๔ และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๒๕ จากกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 

การเติบโตของ GDP เวียดนามแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของทุกภาคส่วนทางเศรษฐกิจในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทั้งด้านการผลิต การบริโภค และการบริการ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม โดยที่เวียดนามบูรณาการเศรษฐกิจเข้ากับตลาดโลกและมีการพึ่งพาการค้าโลกในระดับกว้าง ในปีนี้ นักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาติในเวียดนามยังคงต้องติดตามสถานการณ์อัตราเงินเฟ้อที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการลงทุนอย่างใกล้ชิด

ที่มา  Hanoi Times

http://hanoitimes.vn/vietnams-gdp-in-2q-hits-decade-high-321137.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

70118

เข้าชมทั้งหมด