เวียดนามปรับขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างขั้นต่ำ

POST ON 9 กรกฎาคม 2024

เวียดนามปรับขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างขั้นต่ำ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567 สมัชชาแห่งชาติเวียดนามสมัยที่ 7 ได้อนุมัติเพิ่มเงินเดือนพื้นฐาน (basic salary) สําหรับข้าราชการ พนักงานของรัฐ และบุคลากรของกองทัพเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 หรือจาก1.8 ล้านดอง (ประมาณ 70.7 ดอลลาร์สหรัฐ) เป็น 2.34 ล้านดอง (ประมาณ 90 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ต่อเดือนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

ในขณะเดียวกัน สมัชชาแห่งชาติฯ ได้อนุมัติให้ค่าแรงขั้นต่ำ/เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ในทุกเขตโดยเมืองในเขตที่ 1 (อาทิ กรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ นครไฮฟอง จังหวัดบิ่ญเซือง และจังหวัดบ่าเหรี่ยะ -หวุงเต่า) มีอัตราค่าแรงขั้นต่ำ/เดือน ที่ 4,680,000 ดอง (ประมาณ 194.8 ดอลลาร์สหรัฐ) เมืองในเขตที่ 2 (อาทิ พื้นที่ปริมณฑลของกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ นครเกิ่นเทอ และนครดานัง ) มีอัตราค่าแรงขั้นต่ำ/เดือน ที่ 4,410,000 ดอง (ประมาณ 173.2 ดอลลาร์สหรัฐ) เมืองในเขตที่ 3 (อาทิ จังหวัดบั๊กนิญ จังหวัดบั๊กซาง และจังหวัดหายเซือง) มีอัตราค่าแรงขั้นต่ำ/เดือน ที่ 3,860,000 ดอง (ประมาณ 151.6 ดอลลาร์สหรัฐ) และเมืองในเขตที่ 4 (จังหวัดต่าง ๆ ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่สูงนัก) มีอัตราค่าแรงขั้นต่ำ/เดือน ที่ 3,450,000 ดอง (ประมาณ 135.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2557 รัฐบาลเวียดนามได้ปรับค่าแรงขั้นต่ำรวมจำนวน 8 ครั้ง โดยครั้งก่อนหน้าเมื่อเดือนกรกฏาคม 2566 ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6 เช่นเดียวกัน
          การปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำในครั้งนี้สะท้อนถึงปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว อาทิ มาตรฐานค่าครองชีพขั้นต่ำของแรงงานและครอบครัว ความสอดคล้องระหว่างค่าจ้างขั้นต่ำกับค่าจ้างในตลาด ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน การจ้างงานและการว่างงาน กำลังผลิตและความสามารถในการชำระเงินขององค์กร นอกจากนี้ การเพิ่มเงินเดือนขั้นพื้นฐานของข้าราชการและพนักงานของรัฐถือเป็นวาระผลักดันเร่งด่วนของรัฐบาลเวียดนามชุดนี้ เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร รวมถึงการลาออกของบุคลากรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุสำคัญจากการที่เงินเดือนที่ควรจะได้รับมีจำนวนน้อยกว่าค่าครองชีพ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่1  มกราคม 2563 -30 มิถุนายน 2565 มีจำนวนข้าราชการ/บุคลากรของภาครัฐลาออกแล้วกว่า 40,000 รายลาออก คิดเป็นร้อยละ 1.94 ของจำนวนบุคลากรภาครัฐทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรด้านการศึกษาและสาธารณะสุข

(ประมวลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย)

ที่มา: : สำนักข่าวท้องถิ่น วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

https://en.vneconomy.vn/basic-salary-for-public-employees-up-30-from-july-1.htm

https://vtv.vn/xa-hoi/bo-noi-vu-chi-ra-nguyen-nhan-gan-40000-cong-chuc-vien-chuc-nghi-viec-20221102114727685.htm

https://www.ditp.go.th/wp-content/uploads/2024/01/News-January-1-5-_-VN-Minimum-wage-plan-for-2024-edit1.pdf

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

530

กำลังเข้าชมขณะนี้

249712

เข้าชมทั้งหมด