เวียดนามตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนนักลงทุนในตลาดหุ้นภายในปี 2573

POST ON 9 พฤศจิกายน 2022

เวียดนามตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนนักลงทุนในตลาดหุ้นภายในปี 2573

กระทรวงการคลังเวียดนามอยู่ระหว่างขอรับความเห็นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดหุ้นจนถึงปี 2573 ซึ่งกำหนดเป้าหมายที่สำคัญ ดังนี้

(1) ตลาดหุ้นมีมูลค่ารวมเท่ากับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ภายในปี 2568 และอย่างน้อยร้อยละ 120 ของ GDP ภายในปี 2573

(2) ตลาดตราสารหนี้มีมูลค่าอย่างน้อยร้อยละ 47 ของ GDP ภายในปี 2568 และอย่างน้อยร้อยละ 58 ของ GDP ภายในปี 2573

(3) ตลาดอนุพันธ์มีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 20-30 ต่อปี ในช่วงปี 2564-2573

(4) จำนวนนักลงทุนในตลาดหุ้นคิดเป็นร้อยละ 8 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ภายในปี 2568 และร้อยละ 10 ของจำนวนประชากร ภายในปี 2573 โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาจำนวนนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนมืออาชีพ รวมถึงการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ

(5) เพิ่มสัดส่วนการถือครองพันธบัตรรัฐบาล (Government Bonds) ของนักลงทุนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank Investors) เป็นอย่างน้อยร้อยละ 55 ภายในปี 2568 และร้อยละ 60 ภายในปี 2573

(6) ยกระดับตลาดหุ้นเวียดนามจากตลาดหุ้นชายขอบ (Frontier Market) สู่สถานะตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ตามมาตรฐานองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ FTSE และ MSCI

(7) เข้าร่วมตลาดการเงินและตลาดหลักทรัพย์ระดับโลก สามารถตอบสนองความต้องการด้านความมั่นคงทางการเงิน ปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน ประยุกต์ใช้มาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล และมุ่งสู่ระดับการพัฒนาของกลุ่ม 4 ประเทศชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ภายในปี 2568

เพื่อบรรลุเป้าหมายข้างต้น กระทรวงการคลังเวียดนามได้เสนอแนวทาง อาทิ การปรับปรุงกรอบกฎหมาย และเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การกำกับดูแล และการตรวจสอบ รวมถึงการเพิ่มและพัฒนาอุปทานสินค้าในตลาด และเพิ่มความหลากหลายของฐานนักลงทุน ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดหุ้นให้ทันสมัย ควบคู่กับการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายการคลัง การเงิน และมหภาคอื่น ๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ และการฝึกอบรมและการวิจัย

ที่มา: Tuoitre วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

https://tuoitrenews.vn/news/business/20221101/vietnam-aims-to-boost-number-of-stock-investors-by-2030/69842.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

144

กำลังเข้าชมขณะนี้

223807

เข้าชมทั้งหมด